Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānyoklœ̄k lakkānyō̜nsong nai kānkhatkan hǣng kotmāi : khwāmpenpaidai nai thāng thritsadī læ nai thāng patibat = The abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities : rāingān chabap sombūn / การยกเลิกหลักการย้อนส่ง ในการขัดกันแห่งกฎหมาย : ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ = The abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส.

Kittiwat Čhančhǣmsai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Other title: Abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K7040 .ก63 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K7040 .ก63 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K7040 .ก63 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmphưngphō̜čhai læ khwāmkhithen khō̜ng naksưksā thī mī tō̜ kānhai bō̜rikān khō̜ng Ngān Bō̜rikān Kānsưksā Sūn Rangsit Sūn Lampāng læ Thā Phračhan Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt nai pīkānsưksā 2558 : rāingān chabap sombūn / ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของงานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย บุญญาดา กุลธัญเวคิน.

Bunyādā Kunthanwēkhin. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by บุญญาดา กุลธัญเวคิน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LG395.ก231 บ716 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LG395.ก231 บ716 2560] (1).

Open Library:
Khwāmrapphit tō̜ khāchaičhāi nai kānnam klap khō̜ngsīa ʻantarāi khām khētdǣn thī phid kotmāi : rāingān chabap sombūn / ความรับผิดต่อค่าใช้จ่ายในการนำกลับของเสียอันตรายข้ามเขตแดนที่ผิดกฎหมาย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3664 .อ63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3664 .อ63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3664 .อ63 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
Panhā kānplǣngnūai sitthi phisēt thō̜nngœ̄n pen sakun ngœ̄nbāt tām kotmāi khonsong rūpbǣp tāng tāng læ kotmāi phānitchayanāwī khō̜ng prathēt Thai : rāingān chabap sombūn = Problems on the conversion of special drawing right to Thai bath under the transport and maritime laws of Thailand / ปัญหาการแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินเป็นสกุลเงินบาทตามกฎหมายขนส่งรูปแบบต่าง ๆ และกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Problems on the conversion of special drawing right to Thai bath under the transport and maritime laws of Thailand / โดย ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Other title: Problems on the conversion of special drawing right to Thai bath under the transport and maritime laws of Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG3898 .ผ932 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG3898 .ผ932 2560] (2).

Open Library:
Panhā khwāmyinyō̜m nai kānkhaorūam thanākhān chīwaphāp : rāingān chabap sombūn / ปัญหาความยินยอมในการเข้าร่วมธนาคารชีวภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ตามพงศ์ ชอบอิสระ.

Tāmphong Chō̜pitsara, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by ตามพงศ์ ชอบอิสระ, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).

Open Library:
Panhā thāng kotmāi kīeokap kānprachum phūthư̄hun nai bō̜risat čhamkat : rāingān chabap sombūn / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. . by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1078 .น64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1078 .น64 2560] (2). Checked out (1).

Open Library:
Panhā thāng kotmāi kīeokap sitthi nư̄a thō̜ song pitōlīam khō̜ng Pō̜Tō̜Thō̜. phičhāranā tām nǣo khamphiphāksā khō̜ng sān pokkhrō̜ng sūngsut thī Fō̜.35/2550 : rāingān chabap sombūn / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. พิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraipot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3217 .ส74 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3217 .ส74 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
Panhā thīdin thamkin khō̜ng rātsadō̜n : sưksā chapho̜ kō̜ranī chumchon Bān Hūai Nam Yen Tambon Wāwī ʻAmphœ̄ Mǣsarūai Čhangwat Chīang Rāi : rāingān chabap sombūn / ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย วีระศักดิ์ ทัพขวา และคณะ.

Wīrasak Thapkhwā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by วีระศักดิ์ ทัพขวา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD890.55.ฮ9ช8 ป625 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HD890.55.ฮ9ช8 ป625 2560] (1).

Open Library:
Panhā nai thāng kotmāi wādūai sathāna læ phonkānʻok khamsang khō̜ng Phǣtthayasaphā nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhǣ, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นิรมัย พิศแข, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜. Pō̜. Thō̜. : Mō̜. Pō̜. Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3098 .น64 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3098 .น64 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3098 .น64 2562] (2).

Open Library:
Phatthanākān khō̜ng lak khwāmpen ʻitsara khō̜ng tulākān nai sān yuttitham : rāingān chabap sombūn / พัฒนาการของหลักความเป็นอิสระของตุลาการในศาลยุติธรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ ; เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kittisak Prokkati. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by กิตติศักดิ์ ปรกติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khana Kammakān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1612 .ก963 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1612 .ก963 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1612 .ก963 2560] (1).
Lists:

Open Library:
Māttrakān thāng kotmāi naikān khūapkhum monlaphit thāng ʻākāt čhāk yānphāhana thāng bok : rāingān chabap sombūn / มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะทางบก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1). Checked out (2).

Open Library:
Sān Pokkhrō̜ng kap kānkhūapkhum trūatsō̜p fāi pokkhrō̜ng : sưksā kō̜ranī kānkhūapkhum dūlǣ sathān phayābān ʻēkkachon nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ศาลปกครองกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง : ศึกษากรณีการควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhae, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นิรมัย พิศแข, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3110 .น64 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3110 .น64 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3110 .น64 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:
Sathāna sapsin khō̜ng Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Sawatdikān læ Sawatdiphāp Khrū læ Bukkhalākō̜n thāng Kkānsưksā : rāingān wičhai / สถานะทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา : รายงานวิจัย / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .อ64 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .อ64 2560] (2). Checked out (1).

Open Library:
Sing thī khāt hāi pai nai kotmāi wādūai kānfō̜ng khadī thǣn bō̜risat : sưksā kō̜ranī bō̜risat čhamkat : rāingān chabap sombūn / สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วย การฟ้องคดีแทนบริษัท : ศึกษากรณีบริษัทจำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubol Lertnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1077 .น64 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1077 .น64 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1077 .น64 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1077 .น64 2562] (1). Checked out (1).

Open Library:
Lakkān khumkhrō̜ng sitthi dek phāitai nǣokhit kīeokap prayōt sūngsut khō̜ng dek : rāingān chabap sombūn / หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล.

Matalak Oungrungrote. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.] , 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (5).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)