Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Wikhro̜ 'uppasak thāng kānkhā phāitai māttrakān khūapkhum khwāmplō̜tphai kānkhonsong thāng thalē khō̜ng Saharat'amērikā : kō̜ranī sưksā kānsong'ō̜k kung Thai paiyang Saharat'amērikā / วิเคราะห์อุปสรรคทางการค้าภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยการขนส่งทางทะเลของสหรัฐอเมริกา : กรณีศึกษาการส่งออกกุ้งไทยไปยังสหรัฐอเมริกา / โดย ณิฐชมนต์ สวัสดิ์วัฒนดล.

Nitchamon Sawatwatthanadon. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt by ณิฐชมนต์ สวัสดิ์วัฒนดล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT971 .ณ632 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā samrūat čhattham phǣn mǣbot læ phǣn patibatkān dān khwāmplō̜tphai nai kānkhamanākhom thāng nam : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการศึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด.

Golden Plan. Thailand. Krom Čhaothā. by บริษัทโกลเด้น แพลน | กรมเจ้าท่า.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krommakān Khonsong Thāng Nam læ Phānitchaya Nāwī, [2549] [2006] Publication: กรุงเทพฯ : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี, [2549] [2006]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā samrūat čhattham phǣn mǣbot læ phǣn patibatkān dān khwāmplō̜tphai nai kānkhamanākhom thāng nam : rāingān sarup samrap phūbō̜rihān læ rāingān sarup phonkān sưksā / โครงการศึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานสรุปผลการศึกษา / จัดทำโดย บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด.

Bō̜risat Kōndēn Phlǣn. Thailand. Krom Čhaothā. by บริษัทโกลเด้น แพลน | กรมเจ้าท่า.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krommakān Khonsong Thāng Nam læ Phānitchaya Nāwī, [2549] [2006] Publication: กรุงเทพฯ : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี, [2549] [2006]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE571 .ค94 2549 (1).

ห้องสมุด:
Panhā nai thāng kānkhā rawāng prathēt thī mī phonkrathop māčhāk wikrittakān thāng kānngœ̄n khō̜ng phūkhonsong thāng thalē : kō̜ranī sưksā bō̜risat Hančhin Chipping Čhamkat = Problems in international trade deriving from the financial crisis of maritime carrier : case study of Hanjin Shipping Co., Ltd . : rāingān wičhai chabap sombūn / ปัญหาในทางการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของผู้ขนส่งทางทะเล : กรณีศึกษาบริษัท ฮันจิน ชิปปิ้ง จำกัด = Problems in international trade deriving from the financial crisis of maritime carrier : case study of Hanjin Shipping Co., Ltd. : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ว่าที่ร้อยตรี มัธยะ ยุวมิตร.

Matthaya Yuvamit, Mahāwitthayālai Būraphā. Khana Lōčhittik. by มัธยะ ยุวมิตร, 2528- | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Other title: Problems in international trade deriving from the financial crisis of maritime carrier : case study of Hanjin Shipping Co., Ltd..Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1176 .ม63 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544