ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 37 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายประกันภัย / โดย พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 . 207 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT998 .พ633 2561] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายพาณิชย์ 2 : , ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย = Commercial law II : loans, deposits, agents and insurance.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายพาณิชย์ 2. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2539. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 660165] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 660165] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายพาณิชย์ 2 : , ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย = Commercial law II : loans, deposits, agents and insurance.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายพาณิชย์ 2. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2539. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2014 660166] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2014 660166] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน ประกันภัย โดย ประมูล สุวรรณศร, | ประสาทศุภนิติ, การพิมพ์: พระนคร, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2493 . 111 หน้า. , รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2494 (92 หน้า) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF1382.6.บ6 ป4] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HF1382.6.บ6 ป4] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF1382.6.บ6 ป4] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย. โดย ประมูล สุวรรณศร, | ประสาทศุภนิติ, การพิมพ์: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2493 . 143 หน้า. , รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2494 (112 หน้า) รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF1382.6.ป4 ป4 2493] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HF1382.6.ป4 ป4 2493] (1),

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / โดย จิตติ ติงศภัทิย์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530 . 171 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF1382.6.ป4 จ6 2530] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HF1382.6.ป4 จ6 2530] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HF1382.6.ป4 จ6 2530] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF1382.6.ป4 จ6 2530] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / โดย จิตติ ติงศภัทิย์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 . 182 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT998 .จ63 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT998 .จ63 2559] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT998 .จ63 2559] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยประกันภัย / โดย ธานี วรภัทร์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 . 251 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2015 647243] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW KPT 2015 647243] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2015 647243] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การกำกับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย / โดย พงศ์สิทธิ์ นฤนรกุลโสภิต, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 11, 153 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 656068] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 656068] (1),

ห้องสมุด:
การเบี่ยงเบนออกนอกเส้นทางและการเปลี่ยนเที่ยวการเดินทางในการประกันภัยสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งตามกฎหมายไทย / โดย อรพรรณ วายุนิจ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 11, 198 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 636269] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 636269] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW KPT 2014 636269] (1),

ห้องสมุด:
การประกันภัยการขนส่ง = , Transport insurance / โดย คำนาย อภิปรัชญาสกุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2553 . 205 หน้า : , หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HG9905.ท9 .ค636 2553] (2),

ห้องสมุด:
การประกันวินาศภัยอาคารชุด / โดย ณุตตรา ดวนใหญ่, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 17, 355 แผ่น : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Circulation Counter [LAW KPT 2015 655210] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2015 655210] (1),

ห้องสมุด:
คัมภีร์ฟ้องแพ่ง. โดย สมชาย พวงภู่. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2553 . 330 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2011 654689] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LAW KPT 2011 654689] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : , ศึกษาแบบเรียงมาตรา / โดย สรพลจ์ สุขทรรศนีย์. การพิมพ์: กรุงเทพ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2561 . 178 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT998 .ส43 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT998 .ส43 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT998 .ส43 2561] (4),

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : , ศึกษาแบบเรียงมาตรา / โดย สรพลจ์ สุขทรรศนีย์. การพิมพ์: กรุงเทพ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560 . 178 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2553. | ตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12 เป็นต้นไป ให้ใช้เลขหมู่ใหม่ คือ KPT998. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT998 .ส43 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT998 .ส43 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT998 .ส43 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : , ศึกษาแบบเรียงมาตรา / โดย สรพลจ์ สุขทรรศนีย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 . 189 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF1382.6.ป4 ส43 2553] (4), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HF1382.6.ป4 ส43 2553] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF1382.6.ป4 ส43 2553] (5),

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : , ศึกษาแบบเรียงมาตรา / โดย สรพลจ์ สุขทรรศนีย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 . 178 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HF1382.6.ป4 ส43 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HF1382.6.ป4 ส43 2555] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF1382.6.ป4 ส43 2555] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : , ศึกษาแบบเรียงมาตรา / โดย สรพลจ์ สุขทรรศนีย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 . 178 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2013 619158] (3), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [HF1382.6.ป4 ส43 2556] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF1382.6.ป4 ส43 2556] (1),

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : , ศึกษาแบบเรียงมาตรา / โดย สรพล สุขทรรศนีย์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547 . 189 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2543. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2004 643295] (15),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)