Your search returned 143 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100i khō̜khit bō̜rihān khon čhāk 100 yō̜t nak bō̜rihān Thai. [Lēm 2] / 100 ข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย. [เล่ม 2] / บรรณาธิการ พิภพ อุดร และ วิทยา ด่านธำรงกูล.

Pipop Oudorn. Vitthaya Dānthamrongkūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sapphayākō̜n Manut. by พิภพ อุดร | วิทยา ด่านธำรงกูล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Sapphayākō̜n, Manut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i khō̜khit bō̜rihān khon čhāk 100 yō̜t nak bō̜rihān Thai Other title: หนึ่งร้อยข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: COMM HF 2014 641715] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ก311 2557 ล. 2] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5549 .ก311 2557 ล. 2 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 641715] (2).

Open Library:
20 botrīan Lead lūknō̜ng sū paomāi = 20 How to on leading people / 20 บทเรียน Lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย = 20 How to on leading people / นุกูล ชูทอง, ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต.

Nukūn Chūthō̜ng. Chatchawān ʻǬrawongsupphathat. by นุกูล ชูทอง | ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAidī ʻǬn Phari, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ไอดี ออล พริ้นท์, 2559 [2016]Other title: 20 How to on leading people.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .น72 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
20 pī 2 thotsawat HRD NIDA : thopthūan ʻadīt khrunkhit patčhuban sāngsan ʻanākhot / 20 ปี 2 ทศวรรษ HRD NIDA : ทบทวนอดีต ครุ่นคิดปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต / รวบรวมเรียบเรียง ร้อยเรียงเรื่องราว ถนอมรัตน์ ฟองเลา และเอมอร เลิศชัยกิตติไพศาล.

Thanō̜mrat Fō̜nglao. ʻĒmʻō̜n Lœ̄tchaikittiphaisān. Chātchāi Na Chīangmai. Kōwit Kangsanan. Bangʻō̜n Sōrot. Chaiyut Chinōkun. Kanlayānī Khūnmī. Wichai ʻUtsāhačhit. Wichai Kusumāwalī. Čhiraprapā ʻAkkharabō̜wō̜n. Butsakō̜n Watcharasīrōt. Čhaichanok Phākʻat. Nanthā Sūraksā. Čhuthāmāt Kǣophičhit. Wuthikrai Ngāmsiričhit. Wāsitā Bunsāthō̜n. ʻŌ̜ranut Phrưtphibūntham. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut. by ถนอมรัตน์ ฟองเลา | เอมอร เลิศชัยกิตติไพศาล | ชาติชาย ณ เชียงใหม่ | โกวิทย์ กังสนันท์ | บังอร โสฬส | ชัยยุทธ ชิโนกุล | กัลยาณี เสนาสุ | วิชัย อุตสาหจิต | วิชัย กุสุมาวลี | จิรประภา อัครบวร | บุษกร วัชรศรีโรจน์ | ใจชนก ภาคอัต | นันทา สู้รักษา | จุฑามาศ แก้วพิจิตร | วุฒิไกร งามศิริจิตต์ | วาสิตา บุญสาธร | อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Phatthanā Sapphayākō̜n Manut Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554 [2011]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
45 กระบวนท่า พัฒนา Gen Y / เสาวคนธ์ ศิรกิดากร เขียน ; ทิน แสงทวีป วาดภาพประกอบ.

by เสาวคนธ์ ศิรกิดากร, 2519- | ทิน แสงทวีป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2554 [2011]Other title: สี่สิบห้า กระบวนท่าพัฒนา Gen Y.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ส752 2554 ] (1).

Open Library:
Competency tham ngāi dai phon dī kwā / Competency ทำง่ายได้ผลดีกว่า / ณรงค์วิทย์ แสนทอง เขียน ; ปรรณ ญาภิรมย์ เรียบเรียง.

Narongwit Sǣnthō̜ng. Pan Yāphirom. by ณรงค์วิทย์ แสนทอง | ปรรณ ญาภิรมย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Thing Bīyō̜n Buk, [2560] [2017] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2560] [2017]Other title: Competency tham ngāi dai phon dī kwā : theknik kānchai competency phư̄a bō̜rihān ʻongkō̜n Other title: Easy HR Competency | Competency ทำง่ายได้ผลดีกว่า : เทคนิคการใช้ competency เพื่อบริหารองค์กร.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5549 .ณ422 2560] (2).

Open Library:
Competency phư̄a kānpramœ̄n phonngān pračham pī / Competency เพื่อการประเมินผลงานประจำปี / ณรงค์วิทย์ แสนทอง

Narongwit Sǣnthǭng. by ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat ʻĒt ʻĀ Sentœ̄ Čhamkat, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5549.5.ง62 ณ423 2550] (1).

Open Library:
Generation Y yang rāi yū / Generation Y ยังร้ายอยู่ / ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.

Lư̄rat ʻAnuratphānit. by ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thaiʻ Ēpfēk Satūdiʻō Čhamkat, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยเอฟเฟคท์สตูดิโอ จำกัด, [2557] [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
HR check up : kānpramœ̄n kāntrīam khwāmphrō̜m dān sapphayākō̜n manut nai ʻongkān phư̄a rō̜ngrap kānkhaosū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan / HR check up : การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ผู้เขียน วิริณธิ์ กิตติพิชัย, อรทัย เลิศพิชิตกุล, ถนอมรัตน์ ฟองเลา.

Wirin Kittiphichai. ʻŌ̜rathai Lœ̄tphichitkun. Thanō̜mrat Fō̜nglao. by วิริณธิ์ กิตติพิชัย | อรทัย เลิศพิชิตกุล | ถนอมรัตน์ ฟองเลา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Bō̜rihān Sapphayākō̜n Manut phư̄a nam ʻOngkān pai sū ʻOngkān Sukkhaphāwa, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ, 2557 [2014]Other title: Kānpramœ̄n kāntrīam khwāmphrō̜m dān sapphayākō̜n manut nai ʻongkān phư̄a rō̜ngrap kānkhaosū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan Other title: การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ว634 2557] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5549 .ว634 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .ว634 2557] (1).

Open Library:
HR how to-- (season III) : rīanrū kānbō̜rihān khon phān prasopkān čhing thī hūanā ngān phūbō̜rihān læ HR mai khūan phlāt / HR how to-- (season III) : เรียนรู้การบริหารคนผ่านประสบการณ์จริงที่หัวหน้างาน ผู้บริหาร และ HR ไม่ควรพลาด / ผู้เขียน ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Thamrongsak Khongkhāsawat. by ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thamniti Phrēt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5549 .ธ6358 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .ธ6358 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
HR passport : nangsư̄ dœ̄nthāng phư̄a banthưk sēnthāng chīwit ʻan sangangam khō̜ng HR nakdœ̄nthāng phukamlang ʻō̜kdœ̄nthāng klai khrang mai nām-- Chatphong Wongsuk / HR passport : หนังสือเดินทางเพื่อบันทึกเส้นทางชีวิตอันสง่างามของ HR นักเดินทางผู้กำลังออกเดินทางไกลครั้งใหม่ นาม-- ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข / [บรรณาธิการ วชิราภรณ์ แสงพายัพ].

Wachirāporn Sǣngphāyap. by วชิราภรณ์ แสงพายัพ | ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข, 2501-2555.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2555] [2012] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555] [2012]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2012 631986] (1).

Open Library:
Innovative vision : human capital series phārakit phlik phan CEO / Innovative vision : human capital series ภารกิจพลิกผัน CEO / ผู้แต่ง ม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร.

Chaiwat Chayāngkūn, M.L. by ชัยวัฒน์ ชยางกูร, ม.ล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒʻāʻaiphī Čhamkat (Mahāchon), 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน), 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MGNT HD 2012 636358] (1).

Open Library:
Super boss yāk thamngān kap hūanā bǣp nī čhang / Super boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง / ฮิโรโกะ มิซุชิมะ เขียน ; อาคิรา รัตนาภิรัต แปล.

Mizushima, Hiroko, ʻĀkhirā Rattanāphirat. by มิซุชิมะ, ฮิโรโกะ, ค.ศ. 1968- | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD38.2 .ม627 2562] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi rǣngngān kap kānbǭrihān ngān bukkhon / กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasēmsan Wilāwan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1220 .ก73 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1220 .ก73 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1220 .ก73 2560] (3).

Open Library:
กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารทุนมนุษย์ = New dimension of human capital management / เสน่ห์ จุ้ยโต.

by เสน่ห์ จุ้ยโต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: New dimension of human capital management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ส69 2554] (1). Checked out (1).

Open Library:
Krasǣ khon krasǣ lōk : ʻongkhwāmrū dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon / กระแสคน กระแสโลก : องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Patcharapakorn Devakula, M.L. Ratchanīwan Wanitthanō̜m. Mākha Phūčhindā. Siriwan Mēnaphōthi. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by พัชรภากร เทวกุล, ม.ล | รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม | มาฆะ ภู่จินดา | ศิริวรรณ เมนะโพธิ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat ʻǢbō̜n Phrin Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แอร์บอร์น พรินต์ จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549 .ก433 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2014 646689] (1).

Open Library:
Konlayut kānbō̜rihān čhāk kān ʻān khon / กลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน / สมชาติ กิจยรรยง.

Somchāt Kityanyong. by สมชาติ กิจยรรยง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phet Prakāi, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2014 640810] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .ส343 2557] (1).

Open Library:
Konlayut kānbō̜rihān sapphayākō̜nmanut phư̄a ʻongkō̜n yangyư̄n = Strategic human resource management for organizational sustainability / กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรยั่งยืน = Strategic human resource management for organizational sustainability / เลิศชัย สุธรรมานนท์.

Lertchai Suthammanon. by เลิศชัย สุธรรมานนท์, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Strategic human resource management for organizational sustainability..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .ล75 2560] (1).

Open Library:
Konlayut kānwāngphǣn sapphayākō̜n manut = Human resource planning strategy / กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning strategy / ภาวิณี เพชรสว่าง.

Phāwinī Phetsawāng. by ภาวิณี เพชรสว่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Human resource planning strategy.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549.5.ก6 ภ656 2561] (2).

Open Library:
Konlayut prāp khon hūakhæng / กลยุทธ์ปราบคนหัวแข็ง / สาโรช โศภีรักข์.

Sārōt Sōphīrak. by สาโรช โศภีรักข์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ThanBooks, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5548.8 .ส653 2550] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)