Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Krabūankān phayābān læ khō̜ winitchai kānphayābān : kānnam pai chai nai khlinik = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice / กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice / วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ.

Wichittra Kusum. by วิจิตรา กุสุมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜phit Kānphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2556 [2013]Other title: Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .ว625 2556] (3). Checked out (2).

Open Library:
Kānthopthūan sāra læ tūayāng khǭsǭp samrap kānsǭp phư̄a khǭrap baiʻanuyāt prakǭp wichāchīp kānphayābān. Lēm 1 / การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. เล่ม 1 / edited by Alice M. Stein ; บรรณาธิการการแปล ประกาย จิโรจน์กุล ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.

Stein, Alice M. Prakāi Čhirōtkun. Khana ʻĀčhān Witthayālai Phayābān Bō̜rommarātchachonnanī. by สไตน์, อลิซ เอ็ม | ประกาย จิโรจน์กุล | คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp...] : Bǭrisat Sr̄nkēt Lœ̄nning (Prathēt Thai) Čhamkat, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เซนเกจ เลินนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, 2553 [2010]Other title: Khūmư̄ kānsǭp baiʻanuyāt prakǭp wichāchīp kānphayābān : thopthūan sāra læ tūayāng khǭsǭp Other title: คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล : ทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบ.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY18.2 .ก643 2553 ล. 1] (1). Checked out (3).

Open Library:
Kānpatibat kānphayābān khan sūng : būranākān sū kānpadibat / การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง : บูรณาการสู่การปฎิบัติ / สมจิต หนุเจริญกุล, อรสา พันธ์ภักดี, บรรณาธิการ.

Saphā Kānphayābān. by สมจิต หนุเจริญกุล, 2486- | อรสา พันธ์ภักดี | สภาการพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā Kānphayābān, 2553 [2010]. Publisher: กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WY 2010 651349] (1).

Open Library:
Kānphayābān phư̄nthān / การพยาบาลพื้นฐาน / สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช บรรณาธิการ.

Sirilak ʻAphiwānit. Patcharin Bunrin. Sommai Wanawanān. Čhindā Nanthawong. Nanthanit Sutthirak. ʻApharachā Lamdapwong. Phanwadī Phutthawatthana. Donrat Ručhiwatthanākō̜n. Bēnčhaphō̜n Čhưngkriangkrai. Phitsamai ʻŌ̜rathai Supānī Sēnādisai. Wannaphā Praphaiphānit. Manī ʻĀphānanthikun. Phennaphā ʻUnsanit. Suppha ak Chœ̄ichom. by ศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์ | พัชรินทร์ บุญรินทร์ | สมหมาย วนะวนานต์, 2502- | จินดา นันทวงษ์ | นันทนิจ สุทธิรักษ์ | อภรชา ลำดับวงศ์ | พรรณวดี พุธวัฒนะ | ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร | เบญจพร จึงเกรียงไกร | พิศสมัย อรทัย | สุปาณี เสนาดิสัย | วรรณภา ประไพพานิช | มณี อาภานันทิกุล | เพ็ญนภา อุ่นสนิท | สุภลักษณ์ เชยชม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhutthō̜ng Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .ก677 2558] (6). Checked out (2).

Open Library:
Kānphayābān phư̄nthān : patibatkān phayābān = Fundamentals of nursing : nursing practice / การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล = Fundamentals of nursing : nursing practice / อัจฉรา พุ่มดวง บรรณาธิการ.

ʻAtcharā Phumdūang. by อัจฉรา พุ่มดวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Fundamentals of nursing : nursing practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .ก685 2559] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kānphayābān phư̄nthān : lakkān læ nǣokhit / การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด / บรรณาธิการ นิตยา สมบัติแก้ว, เดือนทิพย์ เขษมโอภาส.

Nittayā Sombatkǣo. Dư̄anthip Khasēmʻōphāt. Witthayālai Phayābān Saphākāchāt Thai. Phāk Wichākān Phayābān Phư̄nthān læ Bō̜rihān Kānphayābān. by นิตยา สมบัติแก้ว | เดือนทิพย์ เขษมโอภาส | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichākān Phayābān Phư̄nthān læ Bō̜rihān Kānphayābān Witthayālai Phayābān Saphākāchāt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .ก689 2560] (1).

Open Library:
Kānphayābān phư̄nthān / การพยาบาลพื้นฐาน / สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ.

Supānī Sēnādisai. Wannaphā Praphaiphānit. by สุปาณี เสนาดิสัย | วรรณภา ประไพพานิช.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2], ปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Čhutthō̜ng, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2560, [2017]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānraksā phayābān bư̄angton : khūmư̄ thopthūan sō̜p bai prakō̜p wichāchīp phayābān / การรักษาพยาบาลเบื้องต้น : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล / สุขศิริ ประสมสุข.

Suksiri Prasomsuk. by สุขศิริ ประสมสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nīʻō Dičhitō̜n, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นีโอดิจิตอล, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .ส725 2558] (15). Checked out (3).

Open Library:
Thaksa phư̄nthān thāng kānphayābān. 1 = Basic nursing skills. 1 / ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล. 1 = Basic nursing skills. 1 / บรรณาธิการ ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, อรุณรัตน์ เทพนา.

Natsurāng Bunčhan. ʻArunrat Thēpnā. by ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ | อรุณรัตน์ เทพนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Basic nursing skills..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .ท623 2559 ล. 1] (3). Checked out (4). In transit (1).

Open Library:
Nǣokhit phư̄nthān thritsadī læ krabūankān phayābān / แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร.

Čhanphen Santawāčhā. ʻAphinyā Phīanphičhān. Rattanāphō̜n Siriwatchaiphō̜n. Thailand. Sathāban Phrabō̜rommarātchachanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by จันทร์เพ็ญ สันตวาจา | อภิญญา เพียรพิจารณ์ | รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜rommarātchachanok, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .จ633 2556] (5).

Open Library:
Nǣothāng kānčhat bō̜rikān phayābān phư̄a kānpatibatkān phayābān khansūng / แนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง / [ผู้เขียน ธีรพร สถิรอังกูร ... [และคนอื่น ๆ]].

Thīraphǭn Sathira'angkūn. Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Kānphayābān. by ธีรพร สถิรอังกูร | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักการพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Kānphayābān, Samnakngān Palat Krasūang, Krasūang Sāthāranasuk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WY 2013 645504] (1).

Open Library:
Patibatkān phayābān phư̄nthān. 1 / ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน. 1 / บรรณาธิการ สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, สุมาลี โพธิ์ทอง, สัมพันธ์ สันทนาคณิต.

Suphawan Wongthīrasap. Sumalī Phōthō̜ng. Samphan Santhanākhanit. 'Orachǭn Sīsailūan. Nǣngnō̜i Somčharoen. 'Apisarā Čhangphānit. Čhulāphō̜n Yāphrom. by สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ | สุมาลี โพธิ์ทอง | สัมพันธ์ สันทนาคณิต | อรชร ศรีไทรล้วน | แน่งน้อย สมเจริญ | อภิสรา จังพานิช | จุฬาพร ยาพรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Kānbō̜rihān Kānphayābān læ Phư̄nthān Wichāchīp [Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt], 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ [มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WY 2015 669469] (3).

Open Library:
Patibatkān phayābān phư̄nthān. 2 / ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน. 2 / บรรณาธิการ สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, สุมาลี โพธิ์ทอง, สัมพันธ์ สันทนาคณิต.

Suphawan Wongthīrasap. Sumalī Phōthō̜ng. Samphan Santhanākhanit. 'Orachǭn Sīsailūan. 'Apisarā Čhangphānit. Jiranun Čhindāchāt. Rawīwan Sīphen. Nisā Wongchān. ʻAmō̜nrat Sētsuwan. Sunī Phanāsakunkān. Bēnčhamāt Trakūnngāmdēn. by สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ | สุมาลี โพธิ์ทอง | สัมพันธ์ สันทนาคณิต | อรชร ศรีไทรล้วน | อภิสรา จังพานิช | จิรนันท์ จินดาชาติ | รวีวรรณ ศรีเพ็ญ | นิษา วงษ์ชาญ | อมรรัตน์ เสตสุวรรณ | สุณี พนาสกุลการ | เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Kānbō̜rihān Kānphayābān læ Phư̄nthān Wichāchīp [Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ [มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช], 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WY 2016 669470] (3).

Open Library:
Pathomnithēt wichāchīp kānphayābān læ kānphadungkhan = Introduction to nursing and midwifery profession / ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ = Introduction to nursing and midwifery profession / ผู้เขียนและเรียบเรียง สุพิศ รุ่งเรืองศรี ... [และคนอื่นๆ].

Suphit Rungrư̄angsī. by สุพิศ รุ่งเรืองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Introduction to nursing and midwifery profession.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY16.1 .ป343 2561] (15).

Open Library:
Phayābān nam kānčhatkān phāwa namnak kœ̄n = Nurse led in overweight management / พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน = Nurse led in overweight management / บรรณาธิการ, ศิริอร สินธุ, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, ฐิติพงษ์ ตันคำปวน.

Siriʻō̜n Sinthu. Piyanan Limrư̄angrō̜ng. Thitiphong Tankhampūan. Saphā Kānphayābān. by ศิริอร สินธุ | ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง | ฐิติพงษ์ ตันคำปวน | สภาการพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī ] : Saphā Kānphayābān, 2559 [2016] Publisher: [นนทบุรี] : สภาการพยาบาล, 2559 [2016]Other title: Nurse led in overweight management.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WD210 .พ434 2559] (1).

Open Library:
Phāwa phūnam khō̜ng phayābān nai prachākhom ʻĀsīan = Leadership for nurses in ASEAN community / ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน = Leadership for nurses in ASEAN community / บุญทิพย์ สิริธรังศรี.

Bunthip Siritharangsī by บุญทิพย์ สิริธรังศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Rōngphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2016]Other title: Leadership for nurses in ASEAN community.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY105 .บ726 2559] (1).

Open Library:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜.Rō̜ Wanwilai Čhanthrāphā / อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.วรรณวิไล จันทราภา / คณะบรรณาธิการ อาริยา สัพพะเลข ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀriyā Sapphalēk. by อาริยา สัพพะเลข.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2550] [2007] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550] [2007]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2007 670760] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)