ผลการค้นหาของคุณมี 12 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชน = , Legal process of privatisation / โดย อนวัช มาลาวาลย์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 . 219 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Theses Stacks [KPT3217 .อ35] (1),

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543 . 64 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [KPT3217 .น63] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3217 .น63] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3217 .น63] (3), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3217 .น63] (2),

ห้องสมุด:
คู่มือและแนวทางในการปฏิบัติพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2542 . 29, [29] หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library Circulation Counter [DOC .ค7755] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Circulation Counter [DOC .ค7755] (3), Professor Direk Jayanama Library Circulation Counter [DOC .ค7755] (2), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [DOC .ค7755] (1), ฉบับพิมพ์ที่เสียหาย (1),

ห้องสมุด:
จากการเปิดตลาดเงินทุนเสรี สู่การเปิดเสรีทุกด้าน : , ประเทศไทยคือเมืองขึ้นยุคโลกาภิวัฒน์ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พรรค, 2541 . 134 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) General Stacks [KPT3028 .จ65] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3028 .จ65] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3028 .จ65] (3), Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [KPT3028 .จ65] (1),

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : , พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / โดย สุรพล นิติไกรพจน์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 . 116 หน้า. , ฉบับพิมพ์ซ้ำกับโครงการวิจัยภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกันของผู้เขียน. | หนังสือเล่มนี้มาจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT3217 .ส74 2561ก] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3217 .ส74 2561ก] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3217 .ส74 2561ก] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3217 .ส74 2561ก] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. พิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 : , รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 . v, 59 แผ่น. , ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3217 .ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT3217 .ส74 2561] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ / โดย สักกพล ภุมรินทร์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 . 10, 182 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT3217 .ส622 2555] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT3217 .ส622 2555] (1),

ห้องสมุด:
ปัญหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ และหนี้สินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ / โดย อพาลินทุ์ ลิ้มธเนศกุล, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 . 9, 138 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [KPT3217 .อ374] (1), Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT3217 .อ374] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT3217 .อ374] (1),

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543 . 27 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และแนวทางปฏิบัติ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2543 . 61 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) General Stacks [KPT3217 .พ46] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW KPT 2000 334547] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT3217 .พ46] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [KPT3217 .พ46] (1),

ห้องสมุด:
อำนาจสิทธิประโยชน์ตกทอดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : , ศึกษากรณีการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / โดย ภูมิวัสส์ เก้าศรีสุริยะธาดา, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 . ก-ญ, 184 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT3219.ท95 ภ746] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)