Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Neurodevelopmental treatment / โดย กรกฏ เห็นแสงวิไล.

by กรกฏ เห็นแสงวิไล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [เชียงใหม่] : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Availability: No items available Damaged (1).

Open Library:
Pediatric respiratory diseases in daily practice / Pediatric respiratory diseases in daily practice / บรรณาธิการ สนิตรา ศิริธางกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Sanitrā Sirithāngkun. Samākhom Rōk Rabop Hāičhai læ Wētbambat Wikrit nai Dek. by สนิตรา ศิริธางกุล | สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Samākhom Rōk Rabop Hāičhai læ Wētbambat Wikrit nai Dek, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS280 .พ643 2561] (3).

Open Library:
Q & A khai panhā "rapmư̄ mư̄a lūk pūai" / Q & A ไขปัญหา "รับมือเมื่อลูกป่วย" / โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ.

Chisanu Phančharœ̄n. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Fāi Kumānwētchasāt. Khrōngkān Čhulā Khit Khlap. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์. โครงการจุฬาคิดส์คลับ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhulā Khit Khlap Fāi Kumānwētchasāt Rōngphayābān Čhulālongkō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS200 .ค65 2558] (1).

Open Library:
Update on pediatric infectious diseases 2015 / Update on pediatric infectious diseases 2015 / บรรณาธิการ วีระชัย วัฒนวีรเดช, ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์, ทวี โชติพิทยสุนนท์.

Piyarat Santarattiwong. Tawī Chōtphitthayasunon. Wīrachai Watthanawīradēt. Samākhom Rōk Titchư̄a Nai Dek hǣng Prathēt Thai. by ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ | ทวี โชติพิทยสุนนท์ | วีระชัย วัฒนวีรเดช | กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | เกษวดี ลาภพระ | จุไร วงศ์สวัสดิ์ | ชนเมธ เตชะแสนศิริ | ทวี โชติพิทยสุนนท์ | ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร | ธันยวีร์ ภูธนกิจ | นพพร อภิวัฒนากุล | ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ | ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ | ผกากรอง ลุมพิกานนท์ | พรอำภา บรรจงมณี | พิรังกูร เกิดพาณิช | เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ | วนัทปรียา พงษ์สามารถ | วรมันต์ ไวดาบ | วัชรี โชคจินดาชัย | วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ | วีระชัย วัฒนวีรเดช | ศิริพร ผ่องจิตสิริ | อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ | อุษา ทิสยากร | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Titchư̄a Nai Dek hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Other title: Pediatric infectious diseases 2015.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WC 2015 649773] (5).

Open Library:
Update on pediatric infectious diseases 2017 / Update on pediatric infectious diseases 2017 / บรรณาธิการ วีระชัย วัฒนวีรเดช, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ.

Wīrachai Watthanawīradēt. Kunkanyā Chōkphaibūnkit. ʻUsā Thisayākō̜n. Čhun Thisayākō̜n. Thawī Chōtphitthayasunon. Čhurai Wongsawat. Songkīat ʻUdomphō̜nwatthana. Piyarat Santarattiwong. Kētwadī Lāpphra. Phēnninā ʻŌbœ̄dō̜fœ̄. Phirangkūn Kœ̄tphānit. Thanyawī Phūthanakit. Kitčhāwan Hēngkharāwit. Phō̜nʻamphā Bančhongmanī. Chonnamēt Tēchasǣnsiri. Dētwičhit Suwanphakdī. Čhuthārat Mekmanlikā. Wō̜raman Waidāp. Siriphō̜n Phō̜ngčhitsiri. Wīrachai Watthanawīradēt. Thawitiyā Sutčharitrak. Wanatprīyā Phongsāmāt. Warunī Phanphānit Wāndœ̄phit. Thawīwong Tantrāchīwathō̜n. Phop Kōsalārak. Kunkanyā Chōkphaibūnkit. Samākhom Rōk Titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai. by วีระชัย วัฒนวีรเดช | กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | อุษา ทิสยากร | จุล ทิสยากร | ทวี โชติพิทยสุนนท์ | จุไร วงศ์สวัสดิ์ | ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ | ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ | เกษวดี ลาภพระ | เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ | พิรังกูร เกิดพาณิช | ธันยวีร์ ภูธนกิจ | กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์ | พรอำภา บรรจงมณี | ชนเมธ เตชะแสนศิริ | เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี | จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา | วรมันต์ ไวดาบ | ศิริพร ผ่องจิตสิริ | วีระชัย วัฒนวีรเดช | ทวิติยา สุจริตรักษ์ | วนัทปรียา พงษ์สามารถ | วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ | ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร | ภพ โกศลารักษ์ | กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC100 .อ626 2560] (1).

Open Library:
Update on pediatric infectious diseases 2018 / Update on pediatric infectious diseases 2018 / บรรณาธิการ วีระชัย วัฒนวีรเดช, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ.

Wīrachai Watthanawīradēt. Kunkanyā Chōkphaibūnkit. Kamonwit Laoprasopwatthanā. Ketwadī Lāpphra. Čhuthārat Mekmanlikā. Čhurai Wongsawat. Chonmālī Sutthiphong. Chārīyā Thānī. Thiti'ō̜n Nākbunnam. Songkīat 'Udomphō̜̜nwatthana. Tawitiyā Sučharitrak. Thawī Chōtphitthayasunon. Thawīwong Tantrāchīwathō̜n. Thayawī Phūthanakit. Nopphō̜n 'Aphiwatthanakun. Prīchā Monthakāntikun. Phanit Thakkhinsathīan. Phōn'amphā Bančhongmanī. Phirangkūn Kœ̄tphānit. Phēnninā ʻŌbœ̄dō̜fœ̄. Phatsō̜n Bunyahōtra. Mālinī Čhittakānphit. Ratchanī Saksawat. Watcharī Chōkčhindāchai. ʻUsā Thisayākō̜n. Samākhom Rōk Titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai. by วีระชัย วัฒนวีรเดช | กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | กมลวิช เลาประสพวัฒนา | เกษวดี ลาภพระ | จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา | จุไร วงศ์สวัสดิ์ | ชลมาลี สุทธิพงศ์ | ชารียา ธานี | ฐิติอร นาคบุญนำ | ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ | ทวิติยา สุจริตรักษ์ | ทวี โชติพิทยสุนนท์ | ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร | ธันยวีร์ ภูธนกิจ | นพพร อภิวัฒนากุล | ปรีชา มนทกานติกุล | พนิต ทักขิญเสถียร | พรอำภา บรรจงมณี | พิรังกูร เกิดพาณิช | เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ | ภัสสร บุณยะโหตระ | มาลินี จิตตกานต์พิชย์ | รัชนี ศักดิ์สวัสดิ์ | วัชรี โชคจินดาชัย | อุษา ทิสยากร | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Rōk Titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC100 .อ626 2561] (1).

Open Library:
Kāntrūat khatkrō̜ng læ trūat winitchai raya rœ̄mrǣk khō̜ng phāwa phit pakati nai dek = Screening and early detection for pediatric conditions / การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มแรกของภาวะผิดปกติในเด็ก = Screening and early detection for pediatric conditions / บรรณาธิการ พชรพรรณ สุรพลชัย ... [และคนอื่นๆ].

Phacharaphan Suraphonchai. by พชรพรรณ สุรพลชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAikrup Phrēt Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2558 [2015]Other title: Screening and early detection for pediatric conditions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS200 .ก643 2558] (1).

Open Library:
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง = Family-centered care of children with chronic illness / วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ.

by วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 [2012]Other title: Family-centered care of children with chronic illness.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WY 2012 621655] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY159 .ว656 2555] (1).

Open Library:
Kānphayābān dek pūai rōk rư̄arang dōi chai khrō̜pkhrūa pen sūnklāng = Family-centered care of children with chronic illness / การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง = Family-centered care of children with chronic illness / วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ.

Wiparat Suwanwaiphatthana. Sathāban Phrabō̜rommarātchanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜rommarātchanok Krasūang Sāthāranasuk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013]Other title: Family-centered care of children with chronic illness.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY159 .ว656 2556] (7).

Open Library:
Kumān wētchasāt = Pediatrics / กุมารเวชศาสตร์ = Pediatrics / ประยงค์ เวชวนิชสนอง, วนพร อนันตเสรี, บรรณาธิการ.

Prayong Wētchawanitsanō̜ng. Wanaphō̜n ʻAnantasērī. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by ประยงค์ เวชวนิชสนอง | วนพร อนันตเสรี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2559 [2016] Publisher: สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 [2016]Other title: Pediatrics.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS100 .ก764 2559 ล. 1] (2). Checked out (4).

Open Library:
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / โดย จุรีภรณ์ พุ่มสีทอง.

by จุรีภรณ์ พุ่มสีทอง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Health-related quality of life of chronic illness children at Thammasat Universtiy Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS210 .จ746 2553] (1).

Open Library:
Khūmư̄ rōk phiunang dek / คู่มือโรคผิวหนังเด็ก / [บรรณาธิการ] วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

Wānī Wisutsērīwong. Chomrom Phǣt Phiunang Dek hǣng Prathēt Thai. by วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ | ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Chomrom Phǣt Phiunang Dek hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS260 .ค747 2560] (3).

Open Library:
Tamrā kradūk hak nai dek = Textbook of fractures in childern / ตำรากระดูกหักในเด็ก = Textbook of fractures in childern / บรรณาธิการ กมลพร แก้วพรสวรรค์, ศัลยพงศ์ สรรพกิจ, จตุพร โชติกวณิชย์.

Kamonphō̜n Kǣophō̜nsawan. Sanlayaphong Sapphakit. Čhatuphō̜n Chōtikawanit. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Khrōngkān Tamrā-Sirirāt. by กมลพร แก้วพรสวรรค์ | ศัลยพงศ์ สรรพกิจ | จตุพร โชติกวณิชย์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā-Sirirāt Samnakngān Rō̜ng Khanabō̜dī Fāi Wichākān Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 [2011]Other title: Textbook of fractures in childern.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE175 .ต646 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: WE175 .ต646 2554] (1).

Open Library:
Tamrā kumānwētchasāt Sirirāt praden samkhan nai wētpatibat. Lem 1 / ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ. เล่ม 1 / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ].

Surachai Likhasitwatthanakun. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayā Mahidon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS200 .ต6474 2559 ล. 1] (2). Checked out (1).

Open Library:
Tamrā kumānwētchasāt Sirirāt praden samkhan nai wētpatibat. Lem 2 / ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ. เล่ม 2 / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ].

Surachai Likhasitwatthanakun. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayā Mahidon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS200 .ต6474 2559 ล. 2] (3).

Open Library:
Tamrā kumānwētchasāt samrap naksưksā phǣt læ phǣt wētpatibat. Lem 1 = Textbook of pediatrics. [V. 1] / ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ. เล่ม 1 = Textbook of pediatrics. [V. 1] / บรรณาธิการ สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ ... [และคนอื่นๆ].

Sukkasēm Khōsitsēt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Textbook of pediatrics..Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ วนิดา เปาอินทร์ ... [และคนอื่น ๆ].

by วนิดา เปาอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS200 .ต648 2554] (2). Checked out (1).

Open Library:
Tamrā yūrō dek nā rū = Interesting pediatric urology / ตำรายูโรเด็กน่ารู้ = Interesting pediatric urology / บรรณาธิการ พิษณุ มหาวงศ์, พิชัย ศุจิจันทรรัตน์

Phitsanu Mahāwong Phichai Sučhičhanthrarat Samākhom Sanyaphǣt Rabop Patsāwa Hǣng Prathēt Thai. by พิษณุ มหาวงศ์ | พิชัย ศุจิจันทรรัตน์ | มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ | อัจฉรา มหายศนันท์ | ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา | วิทย์ วิเศษสินธุ์ | นันทวัน ปิยะภาณี | กิตติพงษ์ พินธุโสภณ | ชนธีร์ บุณยะรัตเวช | ธวัชชัย ดีขจรเดช | ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร | เปรมฤดี ภูมิถาวร | นุชนาฎ เทียนสว่าง | ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ | ภัทรานุช นพกุลสถิตย์ | วีร์ลักษณ์ เลิศไพรวัน | สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Samākhom Sanyaphǣt Rabop Patsāwa Hǣng Prathēt Thai Naiphrabō̜romrāchūpatham, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์, 2558 [2015]Other title: Interesting pediatric urology. Other title: Interesting pediatric urology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WS 2015 655712] (1).

Open Library:
แนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก / โดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก ; บรรณาธิการ สาวิตรี ชลออยู่ ... [และคนอื่นๆ].

by สาวิตรี ชลออยู่ | กรมการแพทย์. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาภาวะสำลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2546Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS280 .น853] (1). Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: CDG .น853] (1).

Open Library:
Nǣothāng kāndūlǣ raksā rōk titchư̄a chīapphlan rabop hāičhai nai dek / แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก / ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

Chomrom Rōk Rabop Hāičhai læ Wētbambat Wikrit nai Dek hǣng Prathēt Thai. Rātchawitthayālai Kumālaphǣt hǣng Prathēt Thai. by ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย | ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Chomrom, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS280 .น8534 2557] (4).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)