ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Sānratthammanūn kap kānpatibat phanthakit tām ratthammanūn / ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ / สุรพล นิติไกรพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Suraphon Nitikraiphot. by สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : b Winyūchon, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546 [2003]Other title: ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญ.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2003 621015 (1).

ห้องสมุด:
ʻAmnāt nāthī khō̜ng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n nai kānčhattham bō̜rikān rotfaifā khonsong mūanchon phāitai Prakāt Khana Patiwat Chabapthī 58 : rāingān kānwičhai chabap sombūn / อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์.

Suraphon Nitikraiphot. by สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 640742 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3465.ร34 ส74 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3465.ร34 ส74 2557 (1).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng / รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Suraphon Nitikraiphot. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Prakāiphrưk, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2546 [2003]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2450.ก28 2546 (2).

ห้องสมุด:
ʻOngkān mahāchon : nǣokhit rūpbǣp læ withīkān bō̜rihān ngān องค์การมหาชน : แนวคิด รูปแบบ และวิธีการบริหารงาน / โดย สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraiphot. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Rabop Rātchakān. by สุรพล นิติไกรพจน์ | สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Rabop Rātchakān Samnakngān Kō̜.Phō̜., 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542 [1999]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 1999 681614 (1).

ห้องสมุด:
Panhā thāng kotmāi kīeokap sitthi nư̄a thō̜ song pitōlīam khō̜ng Pō̜Tō̜Thō̜. : phičhāranā tām nǣo khamphiphāksā khō̜ng sān pokkhrō̜ng sūngsut thī Fō̜.35/2550 / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraipot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018]Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3217 .ส74 2561ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3217 .ส74 2561ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3217 .ส74 2561ก (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3217 .ส74 2561ก (3).

ห้องสมุด:
Mahāwitthayālai Thai : phatthanākān mahāwitthayālai nai kamkap læ kotmāi thī kīeokap kānbō̜rihānngān / มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน / สุรพล นิติไกรพจน์, กฤติน ดิ่งแก้ว.

Suraphon Nitikraiphot. Kritin Dingkǣo. by สุรพล นิติไกรพจน์ | กฤติน ดิ่งแก้ว, 2532-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Chabap phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LB2331.4.ส74 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2331.4.ส74 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2331.4.ส74 2559 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2331.4 .ส74 2559 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB2331.4 .ส74 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kānhām mi hai rat prakō̜p kitčhakān thāng sētthakit : kō̜ranī sưksā kānsư̄ hun Glow læ thurakit Kāfǣ ʻAmēsō̜n khō̜ng klum Pō̜Tō̜Thō̜. / การห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา การซื้อหุ้น Glow และ ธุรกิจกาแฟอเมซอนของกลุ่ม ปตท. / สุรพล นิติไกรพจน์.

Suraphon Nitikraipot. Thammasat University. Faculty of Law. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2000 .ส743 2561 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2000 .ส743 2561 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2000 .ส743 2561 (4).

ห้องสมุด:
Panhā thāng kotmāi kīeokap sitthi nư̄a thō̜ song pitōlīam khō̜ng Pō̜Tō̜Thō̜. phičhāranā tām nǣo khamphiphāksā khō̜ng sān pokkhrō̜ng sūngsut thī Fō̜.35/2550 : rāingān chabap sombūn / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. พิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุรพล นิติไกรพจน์.

Surapon Nitikraipot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3217 .ส74 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3217 .ส74 2561 (1).

ห้องสมุด:
Pramūan sāra laksūt nakbō̜rihān radap klāng mahāwitthayālai nai kamkap khō̜ng rat / ประมวลสาระ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Wičhit Sīsaeʻān Pratyā Wēsārat, Prasāt Sư̄pkhā. Surapol Nitikraiphot. Sitthichai Sǣngʻāthit, Chūkit Limpičhamnong. Thipwan Pinwanitkun. Santi Čharœ̄nphō̜nphatthanā. Bunchai Wičhitsathīan. Kritsanaphong Kiratikon. Wuth Dānkittikun. Kanthimā Siričhīrachai. Samphan Sinlapanāt. ʻAngkhanā Thanapiyawanit. Phūnphong bunphrām. Sačhīrā Khupphitthayānan. Wīraphong Phonnikō̜nkit, ʻAphaichon Watcharasin. Thanyā Suksamai. Sirinan Kittisuksathit. Mahāwitthayālai Theknōlōyī Suranārī. by วิจิตร ศรีสอ้าน, 2477- | ปรัชญา เวสารัชช์, 2488- | ประสาท สืบค้า | สุรพล นิติไกรพจน์ | สิทธิชัย แสงอาทิตย์, 2511- | ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ | ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล | สันติ เจริญพรพัฒนา | บุญชัย วิจิตรเสถียร | กฤษณพงศ์ กีรติกร | วุฒิ ด่านกิตติกุล | กัณทิมา ศิริจีระชัย | สัมพันธ์ ศิลปนาฎ | อังคณา ธนปิยะวณิชย์ | พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ | ศจีรา คุปพิทยานันท์ | วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, 2512- | อภัยชนม์ วัชรสินธุ์ | ธรรญา สุขสมัย | ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhǭn Rātchasīmā : Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2341 .ป38 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544