Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
20 pī Sūn Phatthanā læ Bō̜rikān Dān Kānkasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa / 20 ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว / คณะทำงาน ประสาท พาศิริ ... [และคนอื่น ๆ] ; ศิลปกรรม และภาพถ่าย วิโรจน์ เทียมเมือง ... [และคนอื่น ๆ].

Prasāt Phāsiri. Wirōt Thīammư̄ang. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by ประสาท พาศิริ | วิโรจน์ เทียมเมือง | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2557 [2014]Other title: Yīsip pī sūn phatthanā læ bō̜rikān dān kān kasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa Other title: ยี่สิบปีศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2080.4 .ก133 2557] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD2080.4 .ก133 2557] (1).

Open Library:
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC5148.ล6 ก133 2553] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LC5148.ล6 ก133 2553] (1).

Open Library:
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: computer file Computer file; Format: reformatted digital electronic Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for reference: Professor Direk Jayanama Library [Call number: CDG 2010 669401] (1).

Open Library:
32 pī phon samret Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri / 32 ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ; คณะทำงาน หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

Čhiraphan Thawīwong, M.L. Thailand. Office of the Royal Development Projects Board. by จิรพันธุ์ ทวีวงศ์, ม.ล | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Other title: Sām sip sō̜ng pī phon samret Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri Other title: สามสิบสองปีผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก156 2555] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.3.ภ7 ก156 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก156 2555] (1).

Open Library:
60 pansa kwan lā prachā Thai / 60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย / คณะผู้จัดทำหนังสือ, ชัชชัย ภูวิชยสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ].

Chatchai Phūwitchayasamphan Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri by ชัชชัย ภูวิชยสัมพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜ Pō̜ Rō̜.), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 656647] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2015 656647] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.43.ท7 ก114 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 656647] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.43.ท7 ก114 2558] (1).

Open Library:
Kasēt thritsadī mai tām nǣo phrarātchadamri / เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ / อำพล เสนาณรงค์.

ʻAmphon Sēnānarong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by อำพล เสนาณรงค์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri (KǭPǭRǭ.), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AGRI S 2014 654678] (1).

Open Library:
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) / โดย สุภาภรณ์ อานุภาพศรีธาดา.

Supaporn Anupapsritada, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by สุภาภรณ์ อานุภาพศรีธาดา, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sưsānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Organizational communication or [i.e. of] the Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB).Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: MGNT HD 2015 665628] (1).

Open Library:
Phan mai pāchāilēn ʻĀo Khung Krabēn / พันธุ์ไม้ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน / ผู้เขียน การัตน์ ฐาปนาเวท ; ภาพถ่าย งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Kāran Thāpanāwēt. Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khung Krabēn ʻAnnư̄ang māčhāk Phrarātchadamri. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang māčhāk Phrarātchadamri. by การันต์ ฐาปนาเวท | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Čhanthaburī] : Ngān Pāmai Sūn Sưksā Kānphatthanā ʻĀo Khung Krabēn ʻAnnư̄ang māčhāk Phrarātchadamri, 2555 [2012] Publisher: [จันทบุรี] : งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QK938.ช64 ก64 2555] (1).

Open Library:
Sētthakit phō̜phīang : nǣokhit sū kānprayukchai thī yangyư̄n / เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ที่ยั่งยืน / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9ศ75 ศ7427 2552] (1).

Open Library:
Suk phō̜ thī phō̜ sō̜n / สุขพอที่พ่อสอน / [สำนักราชเลขาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม].

Samnak Ratchalēkhāthikān. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. Samnakngān Ratthabān ʻIlekthrō̜nik. Thailand. Krasūang Dičhithan phư̄a Sētthakit læ Sangkhom. by สำนักราชเลขาธิการ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, [2557?] [2014?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DS570.3.ภ7 ส686 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ส686 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ส686 2557] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)