ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การริบทรัพย์โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาลงโทษทางอาญาในการติดตามทรัพย์สินคืนตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 / โดย ธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง.

by ธัญญาภรณ์ จันทร์สว่าง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Non-conviction based asset forfeiture to recover asset pursuant to the United Nations Convention Against Corruption 2003.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2013 616558 (1).

ห้องสมุด:
การริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่ง ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย = Comparing civil forfeiture under Common law and Thai law / พรพิมล โศจิรัตน์.

by พรพิมล โศจิรัตน์, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .พ43 (1).

ห้องสมุด:
การริบทรัพย์สินตามมูลค่า / โดย กัมปนาท แสนโภชน์.

by กัมปนาท แสนโภชน์, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Value-based confiscation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5107 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
การริบทรัพย์สิน การร้องขอคืนของกลาง และการขอเก็บรักษาทรัพย์ของกลาง / โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

by ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4010 .ท32 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ท32 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4010 .ท32 (3).

ห้องสมุด:
การติดตามริบทรัพย์สินผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการ บังคับใช้ต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน = The process of tracing the asset of narcotic offenders : a case study of enfoncement measures on banks or financial institutions / สุวภา สุขคตะ.

by สุวภา สุขคตะ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ส72 (1).

ห้องสมุด:
รวมคำพิพากษาคดีตรวจสอบทรัพย์สิน / สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4010 .ร53 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ร53 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4010 .ร53 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี = The civil forfeiture according to the money laundering law : specific to the consequent of the case subject of proceeding / โดย สุธี กิติทัศนาสรชัย.

by สุธี กิติทัศนาสรชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Civil forfeiture according to the money laundering law : specific to the consequent of the case subject of proceeding.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5107 .ส736 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5107 .ส736 (1).

ห้องสมุด:
การดำเนินคดีริบทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / โดย วัฒนา ชั้นบุญ.

by วัฒนา ชั้นบุญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ว63 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการริบทรัพย์สิน : ศึกษาเฉพาะกรณีริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด / โดย เสรี ถวิลหวัง.

by เสรี ถวิลหวัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2542Availability: Available for reference (1)Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: KPT4010 .ส74 (1). :

ห้องสมุด:
การริบทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด / โดย นราวรรณ พรมจรรย์.

by นราวรรณ พรมจรรย์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Forfeiture of a property used or possessed for used in the commission of an offence by a person.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .น465 2554 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะมาตรการในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน = Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542 : study on asset restraint or seizure enforcement / โดย กิตติภัต ลักษณพิสุทธิ์.

by กิตติภัต ลักษณพิสุทธิ์, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ก633 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4010 .ก633 (1).

ห้องสมุด:
การยึด อายัด และขายทอดตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สูตรไพศาล.

by สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4010 .ก936 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ก936 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4010 .ก936 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4010 .ก936 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4010 .ก936 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการบังคับคดี : กรณีการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / โดย อัจฉรา กัตติกา.

by อัจฉรา กัตติกา, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Problems in legal execution : a case study of the request for property devolving to the state under the law on counter corruption.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .อ622 2555 (1).

ห้องสมุด:
การริบทรัพย์สินในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / โดย ฐานันท์ วรรณโกวิท.

by ฐานันท์ วรรณโกวิท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ฐ63 (1).

ห้องสมุด:
การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายฟอกเงิน : ศึกษา: ปัญหาการย้อนหลังและการขอคืนทรัพย์สิน = Filling a petition to the court to order the forfeiture of the asset to the state under money laundering law : study on the problems of retroactive and return of the asset / โดย ประวิทย์ สันธนะวิทย์.

by ประวิทย์ สันธนะวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Filling a petition to the court to order the forfeiture of the asset to the state under money laundering law : study on the problems of retroactive and return of the asset.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4010 .ป465 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / กิตินันท์ ธัชประมุข.

by กิตินันท์ ธัชประมุข, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Problem of having provisional attachment and seizure of properties prior to be confiscated to the state by the court's order according to the Protection Act and Anti-money Laundering B.E. 2542.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4010 .ก963 2552 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhamkat sitthi nai supsin khō̜ng bukkhon tām Pharātchabanyat Māttrakān nai Kānprāpprām Phūkratham Khwāmphit Kīeokap Yāsēptit Phō̜.Sō̜. 2534 / การจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 / โดย สถาพร เชาวนสุภา.

Sataporn Chaowanasupha, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สถาพร เชาวนสุภา, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Limitation of private property right under Act on Measures for the Suppression of Offender in an Offence Relating to Narcotics. B.E. 2534.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 634195 (1).

ห้องสมุด:
Kān yưt ʻāyat læ ripsapsin khadī yāsēptit : tāmpha rāt cha banyat māttrakān nai kān prāpprām kratham khwāmphit kīeokap yāsēptit Pō̜.Sō̜.2534 / การยึด อายัด และริบทรัพย์สิน คดียาเสพติด : ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 / โดย สำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด และกองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักนายกรัฐมนตรี.

Samnakngān Khana Kammakān pō̜ngkan læ prāpprām yāsēptit. Samnakngān Trūatsō̜p supsin khadī yāsēptit. Samnakngān Khana Kammakān pō̜ngkan læ prāpprām yāsēptit. Kō̜ng Nitikān. by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กองนิติการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขปรับปรุง)Edition: Phim khrang thī 2 (kǣkhai prapprung) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ng Nitikān Samnakngān Khana Kammakān pō̜ngkan læ prāpprām yāsēptit, 2543 [2000] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองนิติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2543 [2000]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ก938 2543 (1).

ห้องสมุด:
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าทนายความในคดีฟอกเงิน = Asset involved in predicate offenses : a case study on attorney's fee in money laundering / โดย ประลอง ศิริภูล.

by ประลอง ศิริภูล, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Asset involved in predicate offenses : a case study on attorney's fee in money laundering.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5540 .ป464 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการเข้าไปจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด / โดย ฐปนพ กิติสุข.

Thaphanop Kitisuk, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ฐปนพ กิติสุข, 2519- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Problems to manage the properties of the persons relating to narcotic cases.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4010 .ฐ33 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544