Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi phakkānmư̄ang læ kānlư̄ak tang kab thāngʻok khō̜ng prathēt Thai : sammanā thāng wichākān ngān ramlưk sāttrāčhān Phairot Chainām khrang thī 4 wan thī 28 Mithunāyon 2014 Na. Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt thā phračhan / กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้งกับทางออกของประเทศไทย : สัมมนาทางวิชาการ งานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Sammanā wichākān ngān ramlưk sāttrāčhān Phairot Chainām. Mahāwitthayālai Thammasāt) Prapan Naikowit. Kamonchai Rattanasakāowong. Bančhœ̄t Singkhanēti. Parinya Thēwānarưmitkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สัมมนาวิชาการงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม (ครั้งที่ 4 : 2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | บรรเจิด สิงคะเนติ | ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 651217] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 651217] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 651217] (2). Checked out (1).

Open Library:
บทบาทของพนักงานอัยการต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาล / ประพันธ์ นัยโกวิท.

by ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .ป453] (1).

Open Library:
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง / [ผู้เรียบเรียง] ประพันธ์ นัยโกวิท.

by ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, [2551] [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก5 ป425 2551] (1).

Open Library:
Botbāt læ ʻamnāt nāthī khō̜ng Khana Kammakān kānlư̄aktang / บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง / ประพันธ์ นัยโกวิท.

Praphan Naiyakōwit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang. by ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, [2551] [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, [2551] [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2008 636630] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk sō̜ng lem thī 7 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคสอง เล่มที่ 7 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

'Udom Fư̄angfung. Somphon Sattayā'aphithān. Khemchai Chutiwong. Pračhak Phutthisombat. Marut Bunnak, ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Wicha Mahākhun, Chūchāt Sīsǣng. Prapan Naikōwit, Pradit 'Ēkmanī. Khanit Na Nakhō̜n, Wichai Wiwitsēwī. Rēwat Chamchalerm. Čharan Phakdīthanākun. Samit Warāʻubon. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by อุดม เฟื่องฟุ้ง | สมพล สัตยาอภิธาน | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | มารุต บุนนาค, 2467- | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | วิชา มหาคุณ, 2489- | ชูชาติ ศรีแสง | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | ประดิษฐ์ เอกมณี | คณิต ณ นคร, 2480- | วิชัย วิวิตเสวี | เรวัต ฉ่ำเฉลิม | จรัญ ภักดีธนากุล | สมิทธิ์ วราอุบล | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 2 ล. 7] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk sō̜ng lem thī 8 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคสอง เล่มที่ 8 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Čharan Phakdīthanākun. Wicha Mahākhun, Dēt'udom Krairit. Montrī Yō̜tpanyā, Čhamlō̜ng Suksiri. Marut Bunnak, 'Udom Fư̄angfung. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Khemchai Chutiwong. Pračhak Phutthisombat. Suwan Trakānphan. Prapan Naikōwit, Wichai Wiwitsēwī. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by จรัญ ภักดีธนากุล | วิชา มหาคุณ, 2489- | เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | จำลอง สุขศิริ | มารุต บุนนาค, 2467- | อุดม เฟื่องฟุ้ง | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | วิชัย วิวิตเสวี | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 2 ล. 8] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk sō̜ng lem thī 9 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคสอง เล่มที่ 9 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Khanit Na Nakhō̜n, 'Udom Fư̄angfung. Wichai Wiwitsēwī. Chūchāt Sīsǣng. Sawai Čhanthasrī. Wicha Mahākhun, Samit Warāʻubon. Somphon Sattayā'aphithān. Sombat Dīeoʻitsarēt. Marut Bunnak, ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Khemchai Chutiwong. Pračhak Phutthisombat. Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Prapan Naikōwit, Wicha Mahākhun, Somchāi Phongsathā. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by คณิต ณ นคร, 2480- | อุดม เฟื่องฟุ้ง | วิชัย วิวิตเสวี | ชูชาติ ศรีแสง | ไสว จันทะศรี | วิชา มหาคุณ, 2489- | สมิทธิ์ วราอุบล | สมพล สัตยาอภิธาน | สมบัติ เดียวอิศเรศ | มารุต บุนนาค, 2467- | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | เข็มชัย ชุติวงศ์ | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | วิชา มหาคุณ, 2489- | สมชาย พงษธา | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 2 ล. 9] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk sō̜ng lem thī 12 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคสอง เล่มที่ 12 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Somchāi Phongsathā. Prapan Naikōwit, 'Udom Fư̄angfung. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Suwan Trakānphan. Sirichai Sawatmongkhon. Dēt'udom Krairit. Mānit suthāphō̜n. Somchāi Čhunlani. Čharan Phakdīthanākun. Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Wicha Mahākhun, Chīp Čhunlamon. Sawai Čhanthasrī. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สมชาย พงษธา | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | อุดม เฟื่องฟุ้ง | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | สุวรรณ ตระการพันธุ์ | ศิริชัย สวัสดิ์มงคล | เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | มานิตย์ สุธาพร | สมชาย จุลนิติ์ | จรัญ ภักดีธนากุล | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | วิชา มหาคุณ, 2489- | ชีพ จุลมนต์ | ไสว จันทะศรี | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 2 ล. 12] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk sō̜ng lem thī 13 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคสอง เล่มที่ 13 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Somchāi Phongsathā. Montrī Yō̜tpanyā, Sombat Dīeoʻitsarēt. Chaikasēm Nitisiri. 'Udom Fư̄angfung. Chaiyut Sričhamnong. Dēt'udom Krairit. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Mānit suthāphō̜n. Thānit Kētsawaphithak. Somchāi Čhunlani. Wicha Mahākhun, Montrī Yō̜tpanyā, Prapan Naikōwit, Rēwat Chamchalerm. Čharan Phakdīthanākun. Mīchai Rưchuphan, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สมชาย พงษธา | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | สมบัติ เดียวอิศเรศ | ชัยเกษม นิติสิริ | อุดม เฟื่องฟุ้ง | ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ | เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | มานิตย์ สุธาพร | ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สมชาย จุลนิติ์ | วิชา มหาคุณ, 2489- | มนตรี ยอดปัญญา, 2493-2554 | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | เรวัต ฉ่ำเฉลิม | จรัญ ภักดีธนากุล | มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 2 ล. 13] (1).

Open Library:
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์ | ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | สุจิต บุญบงการ | กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | บรรเจิด สิงคะเนติ | ปกรณ์ ปรียากร | สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | วิษณุ เครืองาม, 2494- | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501- | วุฒิสาร ตันไชย | ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | ศรีราชา วงศารยางกูร | วิชา มหาคุณ, 2489- | นพนิธิ สุริยะ | พรรณราย ขันธกิจ | กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | สุรพล นิติไกรพจน์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2067.3 .ส662] (31), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2067.3 .ส662] (30).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)