ผลการค้นหาของคุณมี 10 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 . 122 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4516 .ส73 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4516 .ส73 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4516 .ส73 2560] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ขอบเขตของการทุจริตกับปัญหาการใช้บังคับบทบัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ / โดย สุภัฎฎา บุญแก้วสุข, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 12, 179 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 662390] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [LAW KPT 2014 662390] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [LAW KPT 2014 662390] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 . 260 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4516 .ส734 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4516 .ส734 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4516 .ส734 2559] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต / โดย สรารักษ์ สุวรรณเสรี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2560 . 432 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4516 .ส46 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง / โดย ประทีป ทับอัตตานนท์. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2560 . 109 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4516 .ป46 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4516 .ป46 2560] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์. การพิมพ์: กรุงเทพ : วิญญูชน, 2561 . 378 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [KPT4516 .ธ63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4516 .ธ63 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT4516 .ธ63 2561] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : , บทความวิชาการ / โดย ณรงค์ ใจหาญ, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 . 17 หน้า. , สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT4516 .ณ422 2560] (1),

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 พร้อมกฎหมายลำดับรอง /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2560 . 60 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต / โดย ธนา ภัทรภาษิต, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 14, 175 แผ่น : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library Theses Stacks [KPT4516 .ธ36 2559] (1), Pridi Banomyong Library Theses Stacks [KPT4516 .ธ36 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455