New Books 2016-04 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"มหาวิทยาลัย" 23 ตุลาคม / คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ หนังสือมหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนกสาราณียกร.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2469-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: LG395.ก228 ม56 2539] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก228 ม56 2523] (7), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: LG395.ก228 ม56 2518] (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LG395.ก228 ม56 2543] (1). Checked out (4).
[Barungsak Kō̜ngsuk] / [บำรุงศักดิ์ กองสุข] / รวบรวมเรียบเรียง เรื่องรูป กมลา กองสุข.

Kamalā Kō̜ngsuk. by กมลา กองสุข.

Edition: พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Sākhō̜n : Bō̜risat Phimdī Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: สมุทรสาคร : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NB1023.บ64 ก844 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ART ND 2016 662440] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2016 662440] (1).
10 ขั้นตอนในการลิขิตชีวิตตนเอง = 10 steps to change your life / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง.

by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด, 2554 [2011]Other title: สิบขั้นตอนในการลิขิตชีวิตตนเอง | 10 steps to change your life.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1618 .ด642 2554] (2). Checked out (1).
10 čhut tāi sathāpanik Thai / 10 จุดตาย สถาปนิกไทย / เรียบเรียงโดย รัชด ชมภูนิช.

Ratchada Chomphūnit. by รัชด ชมภูนิช, 2510-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat ThīThī'Ēp 'Intœ̄nēchannǣn Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2554 [2011]Other title: Sip čhut tāi sathāpanik Thai Other title: 10 weakness of Thai (archi) tects | สิบจุดตายสถาปนิกไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ARCH NA 2011 662480] (1).
100 chanit phan mai wong kradangngā sǣnsūai / 100 ชนิด พรรณไม้วงศ์กระดังงาแสนสวย / ปิยะ เฉลิมกลิ่น.

Piya Chalœ̄mklin. Sathāban Wičhai Witthayāsāt læ Theknōlōyī hǣng Prathēt Thai. by ปิยะ เฉลิมกลิ่น | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sathāban Wičhai Witthayāsāt læ Theknōlōyī hǣng Prathēt Thai, 2554 [2011] Publisher: ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BOT QK 2011 663401] (2).
111 Pī hunsūan bō̜risat Thai : 2444-2555 / 111 ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย : 2444-2555 / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ; คณะผู้จัดทำ บรรยงค์ ลิ้มประูยูรวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

Banyong Limprayūnwong. Thailand. Krom Phatthanā Thurakit Kānkhā. by บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : กรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜isipʻet pī hunsūan bō̜risat Thai Other title: หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี หุ้นส่วนบริษัทไทย.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: HF3800.55 .ก514 2555] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: COMM HF 2012 633764] (1).
25 ปี อินแปง : "เครือข่ายอินแปงโมเดลการพัฒนาแบบพระอินทร์สร้าง" / สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

by สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [สมุทรสงคราม] : สถาบัน, [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HN 2013 633928] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HN 2013 633928] (3).
25 pī phư̄a sangkhom Thai plō̜t burī / 25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ / มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ; บรรณาธิการ ประกิต วาทีสาธกกิจ ... [และคนอื่น ๆ].

Prakit Wāthīsāthokkit. Mūnnithi Ronnarong phư̄a Kānmaisūp Burī. by ประกิต วาทีสาธกกิจ | มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012]Other title: Yīsiphā pī phư̄a sangkhom Thai plō̜t burī Other title: 25 pī Mūnnithi Ronnarong phư̄a Kānmaisūp Burī Other title: Yīsiphā pī Mūnnithi Ronnarong phư̄a Kānmaisūp Burī Other title: ยี่สิบห้าปีเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ | 25 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ | ยี่สิบห้าปีมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HV 2012 648089] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HV 2012 648089] (1).
3 Phǭ.Rǭ.Bǭ.phitsadān : lak kotmāi læ nǣo kham phiphāksā dīkā tām Phǭ.Rǭ.Bǭ.Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ.Čhattang Sān Khwǣng... (kǣkhai pī 2558) / 3 พ.ร.บ.พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) / โดย Jurisprudence Group ; [โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์].

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : HǭČhǭKǭ. Sǣngčhan Kānphim, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2559] [2016]Other title: Sām Phǭ.Rǭ.Bǭ.phitsadān : lak kotmāi læ nǣo kham phiphāksā dīkā tām Phǭ.Rǭ.Bǭ.Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ.Čhattang Sān Khwǣng... (kǣkhai pī 2558) Other title: Kotmāi 3 Phǭ.Rǭ.Bǭ.phitsadān : lak kotmāi læ nǣo kham phiphāksā dīkā Phǭ.Rǭ.Bǭ.Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... Phǭ.Sǭ. 2553 (kǣkhai lāsut pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai lāsut pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ.Čhattang Sān Khwǣng... læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng (kǣkhai lāsut pī 2558) Other title: สาม พ.ร.บ.พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) | กฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุดปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ และวิธีพิจารณาความอาญาในศาล2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2558).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2016 663557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 663557] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 663557] (3). Checked out (1).
40 pī Phāk Wicha ʻĀchīwa ʻAnāmai læ Khwām plō̜tphai Khana Sāthāranasuksāt Mahāwitthayālai Mahidon = anniversary Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Public Health Mahidol University. 40 ปี ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = 40th anniversary Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Public Health Mahidol University.

Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sāthāranasuksāt Phāk Wicha ʻĀchīwa ʻAnāmai læ Khwāmplō̜tphai. by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sāthāranasuk sāt Mahāwitthayālai Mahidon, [2551] [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2551] [2008]Other title: 40th anniversary Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Public Health Mahidol University Other title: สี่สิบปี ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA400 .ก18 2551] (1).
40 วิธีสร้างความคิดบวก = Positive thinking : the success / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง.

by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เรสเตอร์ บุ๊ค, 2554 [2011]Other title: สี่สิบวิธีสร้างความคิดบวก | Positive thinking : the success.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ส57 ด642 2554] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ส57 ด642 2554] (1).
41 pī kānpatirūp thīdin phư̄a kasēttrakam / 41 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / คณะทำงาน กานดา ศากยะโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kāndā Sākkayarōt. Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by กานดา ศากยะโรจน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam (Sō̜. Pō̜. Kō̜.), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2559 [2016]Other title: 41 Sō̜. Pō̜. Kō̜. Other title: 41 ส.ป.ก..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2016 662936] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก132 2559] (2).
6 rō̜i phan khwāmrū khit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / 6 ร้อยพันความรู้คิดจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lǣtthitwœ̄k čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แลททิซเวิร์ค, 2557 [2014]Other title: Hok rō̜i phan khwāmrū khit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: หกร้อยพันความรู้คิดจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 650741] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ย53 ก6115 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 650741] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 650741] (1).
7 rō̜i phan chœ̄ng chīwit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / 7 ร้อยพันเชิงชีวิตจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Lǣtthitwœ̄k Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แลททิซเวิร์ค จำกัด, 2558 [2015]Other title: Čhet rō̜i phan chœ̄ng chīwit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: เจ็ดร้อยพันเชิงชีวิตจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CT1548.ย524ก4 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.ย524ก4 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CT1548.ย524ก4 2558] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: BIOG CT 2015 663016] (1).
72 pī Kasētsāt phipat phǣndin Thai. 72 ปี เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย.

Mahāwitthayālai Kasētsāt. by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Čhetsipsō̜ng pī Kasētsāt phipat phǣndin Thai Other title: เจ็ดสิบสองปีเกษตรศาสตร์ พิพัฒน์แผ่นดินไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: EDUC LG 2015 645251] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก258 ก565 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: EDUC LG 2015 645251] (1).
8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt : kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 = 8 decades of Thai democracy : dynamics of balancing power / 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 = Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power / บรรณาธิการ, ถวิลวดี บุรีกุล, เลิศพร อุดมพงษ์ และณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

Sathāban Phra Pokklao. kānprachum wichākān Krung Thēp...) Thawinwadī Burīkun. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Natthakān Sukonrattanamēthī. Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 16 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ถวิลวดี บุรีกุล | เลิศพร อุดมพงษ์ | ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558, [2015]Other title: Kānprachum wichākān Sathāban Phrapokklao khrang thī 16 pračham pī 2557 "8 thotsawat prachāthipatai Thai : phonlawat hǣng dunʻamnāt" Other title: Eight decades of thai democracy : dynamics of balancing power | การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 "8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 660383] (1).
AEC tō̜ng rū. Lēm 1. Pathommabot sawatdī Prathēt Thai / AEC ต้องรู้. เล่ม 1. ปฐมบทสวัสดีประเทศไทย / ธนาชัย พาณิชย์เศรษฐ์.

Thanāchai Phānitsēt. by ธนาชัย พาณิชย์เศรษฐ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Panyāchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559 [2016]Other title: Pathommabot sawatdī Prathēt Thai Other title: ปฐมบทสวัสดีประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC441 .ธ36 2559 ล. 1] (2).
Aroma-- klin karun ʻun hūačhai / Aroma-- กลิ่นกรุ่นอุ่นหัวใจ / อัญชรีย์.

ʻAncharī Noiniyom. by อัญชรีย์ น้อยนิยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2005 663797] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ5727อ49 2548] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIC 2005 663797] (1).
Awaken to the Buddha within / Shi Wuling.

by Wuling, Shi | Corporate Body of the Buddha Educational Foundation.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Taipei, Taiwan, R.O.C. : Printed and donated for free distribution by the Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 2006Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2006 663331] (1).
Bakery Q&A bēkœ̄rī khī songsai : tō̜p khamthām khā čhai læ thip mākmāi nai khrūa khanom / Bakery Q&A เบเกอรีขี้สงสัย : ตอบคำถามคาใจและทิปมากมายในครัวขนม / ธนวรรณ นาคินทร์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ภาพวาดประกอบโดย วันวิสาข์ หมีเงิน

Thanawan Nākhin Wanwisā Mīngœ̄n. by ธนวรรณ นาคินทร์ | วันวิสาข์ หมีเงิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdǣt, 2557. Publisher: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2557 [2014]Other title: Bēkœ̄rī khī songsai Other title: เบเกอรีขี้สงสัย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HECON TX 2014 662826] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  34    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)