TUBA NEWBOOK Jun-Jul 2018 Thai Subscribe to this list

| Select titles to:
Operations management nai lōk thurakit / Operations management ในโลกธุรกิจ / ศจี ศิริไกร บรรณาธิการ

Sačhī Sirikrai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ศจี ศิริไกร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: TS155 .อ935 2559] (2). Checked out (1).
The Jitta way : withī Jitta phư̄a kānlongthun nēn khunkhā / The Jitta way : วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า / ผู้เขียน ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์.

Trāwut Lư̄angsombūn. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4661 .ต46 2559] (1).
Kānkamnot wattačhak chīwit khō̜ng bō̜risat dōi chai rūpbǣp krasǣ ngœ̄nsot : kō̜ranī sưksā bō̜risat čhotthabīan nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai = [Cash flow pattern as a proxy of firm life cycle : case study of firm listed in Stock Exchange of Thailand] / การกำหนดวัฏจักรชีวิตของบริษัทโดยใช้รูปแบบกระแสเงินสด : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = [Cash flow pattern as a proxy of firm life cycle : case study of firm listed in Stock Exchange of Thailand] / โดย พัชรี ตรีพรชัยศักดิ์.

Patcharee Treepornchaisak, 1986- Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พัชรี ตรีพรชัยศักดิ์, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Cash flow pattern as a proxy of firm life cycle : case study of firm listed in Stock Exchange of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HB141 .พ62 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HB141 .พ62 2556] (1). Withdrawn (1).
Kānbō̜rihān sinsap kap khwāmsāmāt nai kāntham kamrai khō̜ng thanākhān Thai = [The assets management and profitability of the banks of Thailand] / การบริหารสินทรัพย์กับความสามารถในการทำกำไรของธนาคารไทย = [The assets management and profitability of the banks of Thailand] / โดย ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์.

Pakawat Kuboonya-arags, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Assets management and profitability of the banks of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG1615.25 .ภ25 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG1615.25 .ภ25 2556] (1). Withdrawn (1).
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng khwāmsamret khō̜ng tūa watphon thāng dān thī mai chai dān kānngœ̄n kap khwāmsamret thāng dān kānngœ̄n khō̜ng bō̜risat nai ʻutsāhakam bō̜rikān læ thurakit kānngœ̄n nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของตัววัดผลทางด้านที่ไม่ใช่ด้านการเงินกับความสำเร็จทางด้านการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย ณัฐกานต์ หมายชื่น.

Natthakān Māichư̄n, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ณัฐกานต์ หมายชื่น, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.9 .ณ621 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD58.9 .ณ621 2556] (1). Withdrawn (1).
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng khunnalaksana khō̜ng khana kammakān tām lakkān kamkap dūlǣ kitčhakān kap tonthun khō̜ng ngœ̄nthun khō̜ng bō̜risat čhotthabīan nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai = [The association between corporate governance mechanisms relate to board of directors' characteristics and cost of capital : empirical evidence from Thailand] / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการกับต้นทุนของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = [The association between corporate governance mechanisms relate to board of directors' characteristics and cost of capital : empirical evidence from Thailand] / โดย พรภัทร์ ลิมปะพันธุ์.

Phonphut Limpabandh, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พรภัทร์ ลิมปะพันธุ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Association between corporate governance mechanisms relate to board of directors' characteristics and cost of capital : empirical evidence from Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2745 .พ44 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD2745 .พ44 2556] (1). Withdrawn (1).
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng khunnalaksana khō̜ng khana kammakān bō̜risat kap kānčhat ʻandap khrēdit ʻongkō̜n : lakthān chœ̄ng pračhak čhāk prathēt Thai = [The association between board of directors' characteristics and firms' credit ratings : empirical evidence from Thailand] / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย = [The association between board of directors' characteristics and firms' credit ratings : empirical evidence from Thailand] / โดย ชิดชนก ดวงแข.

Chitchanok Duangkhae, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ชิดชนก ดวงแข, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Asociation between board of directors' characteristics and firms' credit ratings : empirical evidence from Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2745 .ช63 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD2745 .ช63 2556] (1). Withdrawn (1).
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng rāikān khong khāng krasǣ ngœ̄nsot sutthi čhāk kitčhakam čhathā ngœ̄n læ phontō̜pthǣn čhāk kānlongthun = [The relationship between accruals, net external financing activities and stock return] / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้าง กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุน = [The relationship between accruals, net external financing activities and stock return] / โดย สิริวรรณ รัตนมณเฑียรชัย.

Siriwan Rattanamonthienchai, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by สิริวรรณ รัตนมณเฑียรชัย, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Relationship between accruals, net external financing activities and stock return.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5616.ท9 ส646 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5616.ท9 ส646 2556] (1). Withdrawn (1).
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng ʻattrāsūan krasǣ ngœ̄nsot čhāk kāndamnœ̄n ngān kap rākhā laksap : kō̜ranī sưksā bō̜risat čhotthabīan nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai = [The relationship between operating cash flow ratio and stock price : a study of listed companies in Thailand] / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานกับราคาหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = [The relationship between operating cash flow ratio and stock price : a study of listed companies in Thailand] / โดย ปรัชญาทิพย์ มาสันติสุข.

Pratchayathip Masantisuk, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ปรัชญาทิพย์ มาสันติสุข, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: relationship between operating cash flow ratio and stock price : a study of listed companies in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5681.ก46 ป46 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5681.ก46 ป46 2556] (1). Withdrawn (1).
Kānsưksā khwāmsamphan rawāng ʻattrāsūan thāng kānngœ̄n khanāt khō̜ng kitčhakān læ krasǣ ngœ̄nsot čhāk kāndamnœ̄n ngān mī phon tō̜ phontō̜pthǣn khō̜ng laksap nai klum kasēt læ ʻutsāhakam ʻāhān / การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน ขนาดของกิจการ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีผลต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / โดย วทันยา จารุพงศ์.

Wathanyā Čhāruphong, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by วทันยา จารุพงศ์, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5681.อ63 ว36 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5681.อ63 ว36 2556] (1). Withdrawn (1).
Kān pœ̄tphœ̄i khō̜mūn dōi samakčhai dān sangkhom læ singwǣtlō̜m : kō̜ranī sưksā bō̜risat čhotthabīan nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai = [Voluntary disclosure of social and environmental information : evidence from Stock Exchange of Thailand] / การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = [Voluntary disclosure of social and environmental information : evidence from Stock Exchange of Thailand] / โดย สุนีย์ วัฒนะ.

Sunee Wattana, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by สุนีย์ วัฒนะ, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Voluntary disclosure of social and environmental information : evidence from Stock Exchange of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2741 .ส73 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD2741 .ส73 2556] (1). Withdrawn (1).
Khwāmrū bư̄angton kīeokap thurakit = Introduction to business / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ = Introduction to business / ปาริฉัตร จันโทริ.

Pārichat Čhanthōri. by ปาริฉัตร จันโทริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dǣnek ʻIntœ̄khō̜pō̜rēchan Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561 [2018]Other title: Introduction to business.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1008 .ป64 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HF1008 .ป64 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1008 .ป64 2561] (3). Checked out (6).
Khwāmsamphan rawāng tūawat thāng kānngœ̄n kap tūawat thī mai kīeokhō̜ng kap kānngœ̄n khō̜ng rabop kānwatphon kānpatibat ngān khō̜ng bō̜risat thang nai talāt laksap læ nō̜k talāt laksap : klum thurakit ʻasanghārimmasap læ kō̜sāng / ความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดทางการเงินกับตัววัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ : กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / โดย มยุรี รุ่งแสงมนูญ.

Mayurī Rungsǣngmanūn. Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by มยุรี รุ่งแสงมนูญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.9 .ม47 2555] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD58.9 .ม47 2555] (1). Withdrawn (1).
Khwāmsamphan rawāng rabop kānwatphon kānpatibat ngān ʻongkō̜n læ khwāmphūkphan khō̜ng phanakngān thī mī tō̜ ʻongkō̜n (employee engagement) : kō̜ranī sưksā phanakngān nai samnakngān trūat sō̜p banchī khanāt yai 4 hǣng / ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (employee engagement) : กรณีศึกษาพนักงานในสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง / โดย วณัชชา เสน่ห์เมือง.

Wanatchā Sanēmư̄ang, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by วณัชชา เสน่ห์เมือง, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.9 .ว362 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD58.9 .ว362 2556] (1). Withdrawn (1).
Tūayāng rāingān khō̜ng phūsō̜p banchī rap ʻanuyāt / ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / รวบรวมและจัดทำโดย คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี.

Saphā Wichāchīp Banchī. Khana ʻAnukammakān dān Māttrathān Kānsō̜p Banchī læ Theknik Kānsō̜p Banchī. by สภาวิชาชีพบัญชี. คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Saphā Wichāchīp Banchī, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สภาวิชาชีพบัญชี, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5667.6 .ต65 2557] (1).
ทำเนียบอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดทำโดย สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สภาอาจารย์.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2528-Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LG395.ก2325 ธ415 2531] (3), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: LG395.ก2325 ธ415 2528] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LG395.ก2325 ธ415 2536] (3). Withdrawn (9).
Prathēt Thai nai khwāmkhit khwāmkhit nai Prathēt Thai : pāthakathā phisēt Pūai ʻƯngphākō̜n khrang thī 16 / ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย : ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16 / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ; [จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Seksan Prasertkul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Nittayasān WAY, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นิตยสาร WAY, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561] (2).
Patčhai kānrīan kānsō̜n thī song phon tō̜ khwāmplīanplǣng thaksa thāng wichāchīp khō̜ng phūsamret kānsưksā parinyā thō thāng kānbanchī Khrōngkān MAP Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt = [Instructional factors affecting change of professional skills of graduate in master's degree from Master of Accounting Program, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University] / ปัจจัยการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทักษะทางวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการบัญชีโครงการ MAP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = [Instructional factors affecting change of professional skills of graduate in master's degree from Master of Accounting Program, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University] / โดย ตวงศักดิ์ มณีปกรณ์.

Tuangsak Maneepakorn, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ตวงศักดิ์ มณีปกรณ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Instructional factors affecting change of professional skills of graduate in master's degree from Master of Accounting Program, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB1028.35 .ต52 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: LB1028.35 .ต52 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai thī mī phon tō̜ kāntatsinčhai longthun nai Kō̜ngthun Pœ̄t Thai Phānit Sasomsub Trāsānnī kap Bō̜risat Laksap Čhatkān Kō̜ngthun Thai Phānit Čhamkat / ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด / โดย ปาริฉัตร ชำนิการโกศล.

Pārichat Chamnikānkōson, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ปาริฉัตร ชำนิการโกศล, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4515 .ป64 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4515 .ป64 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai thī song phonkrathop tō̜ khwāmphūkphan tō̜ ʻongkō̜n khō̜ng ʻāčhān phūsō̜n sākhā kānbanchī nai sathāban ʻudomsưksā khō̜ng Thai nai khēt Krung Thēp... læ Parimonthon / ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ผู้สอนสาขาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาของไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล / โดย พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ.

Pimʻumā Suwantraiphop, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.7 .พ65 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD58.7 .พ65 2556] (1). Withdrawn (1).
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนักงานบัญชีที่มีต่อการทำงานในหน่วยงานที่จัดทำบัญชีแบบศูนย์รวม Global financial shared service (GFS) = [Factors affecting the satisfaction of accountants who work in global financial shared services (GFS)] / โดย สุชัญญา สังข์ทอง.

Suchanya Sungthong, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by สุชัญญา สังข์ทอง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Factors affecting the satisfaction of accountants who work in global financial shared services (GFS).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549.5.ค4 ส719 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5549.5.ค4 ส719 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai thī song phonkrathop tō̜ khwāmsamret khō̜ng rabop kānwatphon kānpatibat ngān ʻongkō̜n khō̜ng Thanākhān Kasikō̜n Thai Čhamkat (Mahāchon) / ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / โดย พัชรี อัสสพันธุ์.

Phatcharī ʻAtsaphan, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พัชรี อัสสพันธุ์, 2516- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.9 .พ627 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD58.9 .พ627 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai thī song phonkrathop tō̜ prasitthiphon khō̜ng kānbō̜rihān khwāmsīang khō̜ng nūaingān dān banchī læ kānngœ̄n : kō̜ranī sưksā Sāi Rō̜ngphūwā Kānbanchī læ Kānngœ̄n Kānfaifāfāiphalit hǣng Prathēt Thai = [Factors affecting effectiveness of risk management in account and finance office : a case study of Deputy Governor-Account and Finance, Electricity Generating Authority of Thailand] / ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน : กรณีศึกษาสายรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = [Factors affecting effectiveness of risk management in account and finance office : a case study of Deputy Governor-Account and Finance, Electricity Generating Authority of Thailand] / โดย ศานิตา สืบตระกูล.

Sanita Suebtrakul, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ศานิตา สืบตระกูล, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Factors affecting effectiveness of risk management in account and finance office : a case study of Deputy Governor-Account and Finance, Electricity Generating Authority of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD61 .ศ63 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD61 .ศ63 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai thī song phon tō̜ kānlư̄ak chai bō̜rikān sō̜p banchī čhāk samnakngān sō̜p banchī / ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี / โดย พรพิมล วิทยศิลป์.

Phō̜nphimon Witthayasin, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พรพิมล วิทยศิลป์, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai thī song phon tō̜ kānchai prayōt khō̜ng rabop watphon ʻongkō̜n thī mai mung sawǣnghā phonkamrai / ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของระบบวัดผลองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร / โดย สุทธินันท์ บุญสว่าง.

Sutthinan Bunsawāng, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by สุทธินันท์ บุญสว่าง, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.9 .ส737 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD58.9 .ส737 2556] (1). Withdrawn (1).
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย / โดย เตชินท์ มหาพสุธานนท์.

Techin Mahapasuthanon, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by เตชินท์ มหาพสุธานนท์, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Factors affecting job satisfaction of auditors in the 4 biggest audit firms in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549.5.ค4 ต72 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5549.5.ค4 ต72 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai thī song phon tō̜ khwāmrū khwāmkhaočhai nai čhanyāban khō̜ng phūprakō̜p wichāchīp banchī khō̜ng naksưksā radap parinyā trī chan pī thī 4 sākhā kānbanchī / dōi Patcharāpō̜n Kittiwisētkun. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี / โดย พัชราภรณ์ กิตติวิเศษกุล.

Patcharāpō̜n Kittiwisētkun, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พัชราภรณ์ กิตติวิเศษกุล, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5625.15 .พ624 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5625.15 .พ624 2556] (1). Withdrawn (1).
Patčhai thī song phon tō̜ khwāmsamret khō̜ng kānnam balanced scorecard pai chai nai kānpramœ̄n prasitthiphāp kānpatibat ngān = [Factors affecting the successful implementation of the balanced scorecard for performance measurement] / ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำ balanced scorecard ไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน = [Factors affecting the successful implementation of the balanced scorecard for performance measurement] / โดย ศศิประภา รัศมี.

Sasiprapa Rassamee, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by ศศิประภา รัศมี, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Factors affecting the successful implementation of the balanced scorecard for performance measurement.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.93 .ศ56 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD58.93 .ศ56 2556] (1). Withdrawn (1).
Nangsư̄ chut wikhro̜ hun rāi sector : hun klum bō̜rikān rapmao kō̜sāng / หนังสือชุดวิเคราะห์หุ้นราย sector : หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง / ผู้เขียน ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล.

Prasit Rattanakitkamon. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Wikhro̜ hun rāi sector : hun klum bō̜rikān rapmao kō̜sāng Other title: วิเคราะห์หุ้นราย sector : หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4661 .ป47 2560] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4661 .ป47 2560] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)