TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-03(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
How I live my life / How I live my life / ภาริอร วัชรศิริ.

Phāriʻǭn Watcharasiri. by ภาริอร วัชรศิริ, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Banbuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ภ646 ฮ436 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ภ646 ฮ436 2560] (2).
How I love my mother / How I love my mother / ภาริอร วัชรศิริ.

Phāriʻǭn Watcharasiri. by ภาริอร วัชรศิริ, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Banbuk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ภ646 ฮ437 2559 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ภ646 ฮ437 2559 ] (1). Checked out (2).
Kāntō̜yō̜t phonngān wičhai kānbō̜rihān čhatkān lumnam Mǣʻō̜n sū phǣn patibatkān phatthanā lumnam bǣp būranākān dōi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin (ʻŌ̜ Pō̜ Thō̜.) ʻAmphœ̄ Mǣʻō̜n læ ʻAmphœ̄ Sankamphǣng Čhangwat Chīang Mai = The enhancement of Mae On watershed management research outputs to carry out the integrated action development plan at local administrative level : rāingān wičhai chabap sombūn khrōngkān wičhai / การต่อยอดผลงานวิจัยการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ออนสู่แผนปฏิบัติการพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อำเภอแม่ออน และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The enhancement of Mae On watershed management research outputs to carry out the integrated action development plan at local administrative level : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย อรทัย มิ่งธิพล ... [และคนอื่น ๆ].

ʻŌ̜rathai Mingthiphon. Mahāwitthayālai Mǣčhō. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānʻō̜kbǣp Singwǣtlō̜m. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by อรทัย มิ่งธิพล | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānʻō̜kbǣp Singwǣtlō̜m Mahāwitthayālai Mǣčhō, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560 [2017]Other title: Enhancement of Mae On watershed management research outputs to carry out the integrated action development plan at local administrative level.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1698.ท92ช9 ก635 2560] (1).
Kānphatthanā læ songsœ̄m chumchon læ khrư̄akhāi khō̜ng phū mī sūandai sūansīa hai mī khwāmtranak læ khao mā mī sūan rūam nai kānčhatkān kānkatso̜ chāifang = Developing and promoting the stakeholder communities and network to be aware and participate in the management of disaster caused by coastal erosion : rāingān kānwičhai / การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง = Developing and promoting the stakeholder communities and network to be aware and participate in the management of disaster caused by coastal erosion : รายงานการวิจัย / โดย สัจจา บรรจงศิริ ... [และคนอื่น ๆ].

Sujja Banchongsiri. Mahāwitthayālai Sukhōthaithamthirāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by สัจจา บรรจงศิริ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Mahāwitthayālai Sukhōthaithamthirāt, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2561 [2018]Other title: Developing and promoting the stakeholder communities and network to be aware and participate in the management of disaster caused by coastal erosion.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TC313.ท9 ก64 2561] (1).
Kānsưksā kānbō̜rihān čhatkep khānam chonlaprathān nai ʻattrā thī mo̜som Khrōngkān Song Nam læ Bamrung Raksā Phatthanā Lumnam Kam = Study on the appropriate pricing and management of irrigation water : the Nam Khum Royal Irrigation Project : rāingān kānwičhai / การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ = Study on the appropriate pricing and management of irrigation water : the Nam Khum Royal Irrigation Project : รายงานการวิจัย / โดย [หัวหน้าโครงการวิจัย] กชกร เดชะคำภู ; [ผู้ร่วมโครงการวิจัย] ทิพาภรณ์ หอมดี, จารุกัญญา อุดานนท์, สำราญ วิเศษ.

Kotchakō̜n Dēchakhamphū. Thiphāphō̜n Hō̜mdī. Čhārukanyā ʻUdānon. Samrān Wisēt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by กชกร เดชะคำภู | ทิพาภรณ์ หอมดี | จารุกัญญา อุดานนท์ | สำราญ วิเศษ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2561] [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561] [2018]Other title: Study on the appropriate pricing and management of irrigation water : the Nam Khum Royal Irrigation Project.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1741.ท92น24 ก22 2561] (1).
Khum sap chāidǣn Thai / ขุมทรัพย์ชายแดนไทย / กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์.

Krit ʻƯngwithūnsathit, by กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sākonthurakit Lœ̄trūammit Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สากลธุรกิจ เลิศรวมมิตร จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC441 .ก553 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC441 .ก553 2561] (1). Checked out (1).
Chalātrūnet. 2, Tō̜n Trust on internet (Tol) / ฉลาดรู้เน็ต. 2, ตอน Trust on internet (Tol) / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Thailand. Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik. by สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik (ʻOngkānmahāchon), 2559, [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2559 [2016]Other title: Trust on internet (Tol) .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TK5105.875.อ63 ฉ462 2559] (1). Checked out (1).
Thunniyom wiphāk nai wannakam Thai = The critiques of capitalism in Thai literature : rāingān wičhai / ทุนนิยมวิพากษ์ในวรรณกรรมไทย = The critiques of capitalism in Thai literature : รายงานวิจัย / เสาวณิต จุลวงศ์.

Saowanit Čhunlawong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. by เสาวณิต จุลวงศ์, 2509- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Other title: Critiques of capitalism in Thai literature.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4200.5 .ส77 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4200.5 .ส77 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4200.5 .ส77 2561] (1).
Thammasāt winai : nai khamphī sātsanā thī samkhan khō̜ng lōk ʻanwā dūai pradchaya læ thiti nai kānraksā patirūp wičhai kānngœ̄n kānkhlang / ธรรมศาสตร์วินัย : ในคัมภีร์ศาสนาที่สำคัญของโลกอันว่าด้วยปรัชญาและฐิติในการรักษา ปฏิรูปวินัยการเงินการคลัง / ปรีชา สุวรรณทัต.

Preecha Suwanthat. by ปรีชา สุวรรณทัต.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2555?] [2012?] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HJ131 .ป45 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HJ 2012 635383] (2). Checked out (4).
Bot lakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Phutthalœ̄tlānaphālai. Lem 2 / บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. เล่ม 2 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; ผู้ตรวจสอบชำระ เบญจมาศ แพทอง ; คณะบรรณาธิการ ประกอบ ลาภเกษร ... [และคนอื่นๆ].

Phutthalœ̄tlā Naphālai, King of Siam, Bēnčhamāt Phǣthō̜ng. Prakō̜p Lāpkēsō̜n. Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai. by พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2310-2367 | เบญจมาศ แพทอง | ประกอบ ลาภเกษร | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2558 [2015]Other title: Bot lakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan Other title: บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.พ69 ร64 2558 ล. 2] (1).
Bot lakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Phutthalœ̄tlānaphālai. Lem 1 / บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. เล่ม 1 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; ผู้ตรวจสอบชำระ เบญจมาศ แพทอง ; คณะบรรณาธิการ ประกอบ ลาภเกษร ... [และคนอื่นๆ].

Phutthalœ̄tlā Naphālai, King of Siam, Bēnčhamāt Phǣthō̜ng. Prakō̜p Lāpkēsō̜n. Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai. by พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2310-2367 | เบญจมาศ แพทอง | ประกอบ ลาภเกษร | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2558 [2015]Other title: Bot lakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan Other title: บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.พ69 ร64 2558 ล. 1] (1).
Botrīan chīwit čhāk Hǣrī Phō̜ttœ̄ / บทเรียนชีวิตจากแฮร์รี่ พอตเตอร์ / Jill Kolongowski เขียน ; โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล แปล.

Kolongowski, Jill. Sōphanā Chaowiwatkun. by โคลอนกอวสกี, จิลล์ | โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PR6068.ร94 ฮ575 2561] (1). Checked out (3).
ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / พระมหาปรีชา สาเส็ง.

Phramaha Preecha Saseng, Mahāwitthayālai Krung Thēp Thonburī. Khana Ratthasāt. by พระมหาปรีชา สาเส็ง, 2520- | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp…] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Krung Thēp Thonburī, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, [2560] [2017]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. Other title: Effectiveness of the Buddhism in propagation of volunteer monks in the five Southern border provinces.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5960.ท9 พ455 2560] (1).
Phon samrit nai kānpatibat nāthī dān kānpō̜ngkan kānthutčharit khō̜ng khana Kammakān Pō̜. Pō̜. Čhō̜. Chīang Mai : ngānwičhai / ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ : งานวิจัย / ผู้วิจัย บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา.

Bongkot Suthat Na ʻAyutthayā. Thailand. Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit Pračham Čhangwat Chīang Mai. by บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา | คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Pongsawat Kānphim, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ฉ5 บ22 2561] (1).
Yō̜t naksư̄p ʻĀkhēčhi Khōkorō. Khāttakam bon nœ̄n D / ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร. ฆาตกรรมบนเนิน D / เอโดะงาวะ รัมโป ; อรรถ บุนนาค แปล.

Edogawa, Ranpo, ʻAt Bunnāk. by เอะโดะงะวะ, รัมโปะ, ค.ศ. 1894-1965 | อรรถ บุนนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Other title: Khāttakam bon nœ̄n D Other title: ฆาตกรรมบนเนิน D.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .อ7545ย528อ44 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ7545ย528อ44 2560] (1).
Yutthasāt Čhīn bon wēthī lōk. Lem 2, : khwām khlư̄anwai nai pī Phō̜.Sō̜. 2560-2561 / ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก. เล่ม 2, ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. 2560-2561 / โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล.

Chaiyasit Tantayakun, by ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜. Čhō̜. Kō̜. ʻArun Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (1).
Sān Phāsīʻākō̜n Klāng : kānprasān khwāmrūammư̄ dān kotmāi phāsīʻākō̜n nai klum prathēt ʻĀsīan khrang thī 9 nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 32 pī Sān Phāsīʻākō̜n Klāng = The 9th Annual ASEAN Tax Conference in celebration of 32nd anniversary of the Central Tax Court of Thailand. ศาลภาษีอากรกลาง : การประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี ศาลภาษีอากรกลาง = The 9th Annual ASEAN Tax Conference in celebration of 32nd anniversary of the Central Tax Court of Thailand.

Thailand. Sān Phāsīʻākō̜n Klāng. by ศาลภาษีอากรกลาง | การประชุมประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน (ครั้งที่ 9 : 2561 : พระนครศรีอยุธยา) | ASEAN TEX Conference (9th : 2018 : Phra Nakhon Si Ayutthaya).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศาล, 2561 [2018]Other title: 9th Annual ASEAN Tax Conference in celebration of 32nd anniversary of the Central Tax Court of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3682 .ศ64 2561] (1).
Sing samkhan khō̜ng chīwit = [The most important things in life] / สิ่งสำคัญของชีวิต = [The most important things in life] / นิ้วกลม.

Sarāwut Hēngsawat, by สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : KOOB, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : KOOB, 2561 [2018]Other title: Most important things in life.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ส448 ส625 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ส448 ส625 2561] (2). Checked out (1).
Sūnsin khwāmpen khon / สูญสิ้นความเป็นคน / ดะไซ โอซามุ ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Dazai, Osamu, Phō̜nphirun Kitsomčhēn. by ดาไซ, โอซามุ, ค.ศ. 1909-1948 | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (2).
Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat thœ̄tthai ramlưk nai rō̜i phrabāt tha yātrā / หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา / คณะทำงานจัดทำหนังสือหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา.

Khana Thamngān Čhattham Nangsư̄ Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat Thœ̄tthai Ramlưk nai Rō̜i Phrabāt Tha Yātrā. Mahāwitthayālai Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat. by คณะทำงานจัดทำหนังสือหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Samut Prākān] : Mahāwitthayālai Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat, 2560 [2017] Publisher: [สมุทรปราการ] : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก548 ห652 2560] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)