TUMED-New Book 2019-February (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Atlas & practice of sleep medicine / Atlas & practice of sleep medicine / บรรณาธิการ กัลยา ปัญจพรผล ... [และคนอื่น ๆ].

Kanlayā Pančhaphō̜nphon. Samākhom Rōk Tai hǣng Prathēt Thai. by กัลยา ปัญจพรผล | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Tai hǣng Prathēt Thai Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL108 .อ656 2561] (3).
Making the best decision for ENT practice / Making the best decision for ENT practice / บรรณาธิการ พรเทพ เกษมศิริ, ธีรพร รัตนาเอนกชัย.

Phō̜nthēp Kasēmsiri. Thīraphō̜n Rattanāʻanēkchai. Kānprachum Wichākān Sōt Sō̜ Nāsik Witthayā Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a. by พรเทพ เกษมศิริ | ธีรพร รัตนาเอนกชัย | การประชุมวิชาการโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 4 : 2560).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Bō̜risat Phen Phrinting Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : บริษัท เพ็ญพริ้นติ้ง จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WV140 .ม722 2560] (1).
Kānphayābān phūpūai dek rōk tittō̜ læ rōk ʻēt : ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n wichā kānphayābān dek læ wairun samrap naksưksā laksūt phayābānsāt bandit chan pī thī 3 / การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคติดต่อและโรคเอดส์ : เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 / โดย วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์.

Wanlaya Thampanichawat. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phayābānsāt. Phāk Wichā Kānphayābān Kumānwētchasāt. by วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Phāk Wichā Kānphayābān Kumānwētchasāt Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2545 [2002] Publisher: [นครปฐม] : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY159 .ว644 2545] (1).
Kānwāngphǣn læ bō̜rihān khrōngkān / การวางแผนและบริหารโครงการ / ชูเกียรติ ลีสุวรรณ.

Chūkīat Līsuwan. Thailand. Sūn Patibatkān Rūam phūa Kǣkhai Panhā Pachāchon bon Phū'nthī Sūng. by ชูเกียรติ ลีสุวรรณ | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sūn Patibatkān Rūam phūa Kǣkhai Panhā Pachāchon bon Phū'nthī Sūng (Sō̜Phō̜Sō̜.), 2557 [2014] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.), 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HD69.ค9 ช73 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD69.ค9 ช73 2557] (1).
Kānwikhro̜ sathānakān læ panhā rabop bō̜rikān sukkhaphāp læ wisaithat khō̜ng rabop sukkhaphāp Thai : mummō̜ng khō̜ng phayābān = Analysis of situation and problems of health care service system and vision for Thai health system : nurses' perspective : rāng rāingān wičhai / การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาระบบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ของระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล = Analysis of situation and problems of health care service system and vision for Thai health system : nurses' perspective : ร่างรายงานวิจัย / โดย ประคิณ สุจฉายา ... [และคนอื่น ๆ].

Prakhin Sutchāyā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. Sathāban Wičhai Rabop Sāthāranasuk (Thailand). by ประคิณ สุจฉายา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2543 [2000] Publisher: [เชียงใหม่] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 [2000]Other title: Analysis of situation and problems of health care service system and vision for Thai health system : nurses' perspective.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W84.JT3 ก652 2543] (1).
Khwāmphitpakati khō̜ng phatthanākān rabop ʻawaiyawa phēt = Disorders of sex development / ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ = Disorders of sex development / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

Somčhit Čhārurattanasirikun. by สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sahamit Phatthanā Kānphim (1992), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2561 [2018]Other title: Disorders of sex development.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS320 .ส426 2561] (3).
Khwāmphưngphō̜čhai nai kānchai bō̜rikān hō̜ngsamut khō̜ng nisit Khana Phēsatchasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai = [Students' satisfaction towards the library service at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University] : rāingān kānwičhai / ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดของนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = [Students' satisfaction towards the library service at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University] : รายงานการวิจัย / โดย นวพร สุริยะ.

Nawaporn Suriya. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Hō̜ngsamut Khana Phēsatchasāt. by นวพร สุริยะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜ngsamut Khana Phēsatchasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Students' satisfaction towards the library service at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: Z675.ภ7 น53 2554] (1).
Khwāmrū phư̄nthān thāng chīwawitthayā rangsī thāng kānphǣt / ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยารังสีทางการแพทย์ / ณรงชัย อัศวพรหมพร.

Narongchai Autsavapromporn. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā Rangsīwitthayā. Nūai Rangsī Raksā læ Mareng. by ณรงชัย อัศวพรหมพร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชารังสีวิทยา. หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Nūai Rangsī Raksā læ Mareng Witthayā Phāk Wichā Rangsīwitthayā Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WN600 .ณ422 2561] (1).
Yāt čha chūai dūlǣ phūpūai mareng yāngrai-- hai chīwit mī khunkhā nai wēlā thī lư̄a yū / ญาติจะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร-- ให้ชีวิตมีคุณค่าในเวลาที่เหลืออยู่ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sāithān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED QZ 2015 654640] (4), Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ201 .ส852 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QZ201 .ส852 2558] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: MED QZ 2015 654640] (3).
Tamrā wičhai witthayāsāt kānphǣt læ sāthāranasuk / ตำราวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข / พรชัย โอเจริญรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

Phō̜nchai ʻŌčharœ̄nrat. by พรชัย โอเจริญรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [ฉบับปรับปรุง].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Sinthawīkit Phrinting, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : หจก. สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: W20.5 .ต648 2560] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: W20.5 .ต648 2560] (5).
Plāithāng chīwit-- khō̜ likhit kānraksā = Living will palliative care hospice / ปลายทางชีวิต-- ขอลิขิตการรักษา = Living will palliative care hospice / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sāithān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2557 [2014]Other title: Living will palliative care hospice.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WB 2014 638383] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB310 .ส852 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WB310 .ส852 2557] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: MED WB 2014 638383] (2). Checked out (1).
Pūai khai nai rư̄ančham : panhā sukkhaphāp læ kānkhaophungō̜ bō̜rikān / ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ / กุลภา วจนสาระ.

Kulapa Vajanasara, Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by กุลภา วจนสาระ, 2515- | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HV8844.ท9 ก746 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV8844.ท9 ก746 2561] (1). Checked out (1).
Phūmkhumkan witthayā / ภูมิคุ้มกันวิทยา / ปาริชาติ พุ่มขจร.

Pārichāt Phumkhačhō̜n. by ปาริชาติ พุ่มขจร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QW504 .ป646 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QW504 .ป646 2561] (2). Checked out (2).
Rabāt banlư̄ lōk = [World-shaking outbreaks]. Lem 23, Wannarō̜k / ระบาดบันลือโลก = [World-shaking outbreaks]. เล่ม 23, วัณโรค / ประเสริฐ ทองเจริญ.

Prasert Thō̜ngčharoen, 1933- by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nsamai (1999), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2557 [2014]Other title: Wannarō̜k Other title: วัณโรค | World-shaking outbreaks.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF200 .ป468 2557] (1).
Rabāt banlư̄ lōk = [World-shaking outbreaks]. Lem 30, Flāwiwairat-khaisikā / ระบาดบันลือโลก = [World-shaking outbreaks]. เล่ม 30, ฟลาวิไวรัส-ไข้ซิกา / ประเสริฐ ทองเจริญ.

Prasœ̄t Thō̜ngčharœ̄n, by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nsamai (1999), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2559 [2016]Other title: Flāwiwairat-khaisikā Other title: World-shaking outbreaks | ฟลาวิไวรัส-ไข้ซิกา.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC524 .ป465 2559] (1).
Rabāt banlư̄ lōk = [World-shaking outbreaks]. Lem 25, MERS-CoV thān mī khamthām mō̜ Prasœ̄t mī khamtō̜p / ระบาดบันลือโลก = [World-shaking outbreaks]. เล่ม 25, MERS-CoV ท่านมีคำถาม หมอประเสริฐมีคำตอบ / ประเสริฐ ทองเจริญ.

Prasœ̄t Thō̜ngčharœ̄n, by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nsamai (1999), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2557 [2014]Other title: MERS-CoV thān mī khamthām mō̜ Prasœ̄t mī khamtō̜p Other title: World-shaking outbreaks | MERS-CoV ท่านมีคำถาม หมอประเสริฐมีคำตอบ.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC501 .ป4653 2557] (1).
Rabāt banlư̄ lōk = [World-shaking outbreaks]. Lem 22, rōk khailư̄atʻō̜k Dengkī / ระบาดบันลือโลก = [World-shaking outbreaks]. เล่ม 22, โรคไข้เลือดออกเด็งกี่ / ประเสริฐ ทองเจริญ.

Prasœ̄t Thō̜ngčharœ̄n, by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nsamai (1999), 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2556 [2013]Other title: Rōk khailư̄atʻō̜k Dengkī Other title: World-shaking outbreaks | โรคไข้เลือดออกเด็งกี่.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC528 .ป465 2556] (1).
Rabāt banlư̄ lōk = [World-shaking outbreaks]. Lem 19, "rōk mư̄ thao pāk" / ระบาดบันลือโลก = [World-shaking outbreaks]. เล่ม 19, โรคมือ เท้า ปาก / ประเสริฐ ทองเจริญ.

Prasœ̄t Thō̜ngčharœ̄n, by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nsamai (1999), 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2555 [2012]Other title: Rōk mư̄ thao pāk Other title: World-shaking outbreaks | โรคมือ เท้า ปาก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC501 .ป465 2555] (1).
Rabāt banlư̄ lōk = [World-shaking outbreaks]. Lem 18, sānphit rō̜p tūa rao / ระบาดบันลือโลก = [World-shaking outbreaks]. เล่ม 18, สารพิษรอบตัวเรา / ประเสริฐ ทองเจริญ.

Prasœ̄t Thō̜ngčharœ̄n, by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nsamai (1999), 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2555 [2012]Other title: Sānphit rō̜p tūa rao Other title: World-shaking outbreaks | สารพิษรอบตัวเรา.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV600 .ป466 2555] (1).
Rabāt banlư̄ lōk = [World-shaking outbreaks]. Lem 17, rōk ʻutčhārarūang nai dek / ระบาดบันลือโลก = [World-shaking outbreaks]. เล่ม 17, โรคอุจจาระร่วงในเด็ก / ประเสริฐ ทองเจริญ.

Prasœ̄t Thō̜ngčharœ̄n, by ประเสริฐ ทองเจริญ, 2476-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAksō̜nsamai (1999), 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2555 [2012]Other title: Rōk ʻutčhārarūang nai dek Other title: World-shaking outbreaks | โรคอุจจาระร่วงในเด็ก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS312 .ป457 2555] (2).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)