TUPUEY-New Book-201904-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kānfư̄n khư̄n klap mā khō̜ng čhariyatham chœ̄ng khunnatham nai kānbō̜rihānratkit = The resurrection of virtue ethics in public administration / การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ = The resurrection of virtue ethics in public administration / ประโยชน์ ส่งกลิ่น

Prayōt Songklin, by ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhrām : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Apichart Kānphim, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : หจก. อภิชาติการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: The resurrection of virtue ethics in public administration.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1525.จ46 ป469 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF1525.จ46 ป469 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1525.จ46 ป469 2561] (1).
Story of Chamaiphō̜n / Story of ชไมพร / เรื่องและภาพ คิ้วต่ำ.

Anuchit Khamnoi. by อนุชิต คำน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : 10 Minlimēt, 2561 [2018] Publisher: นครราชสีมา : 10 มิลลิเมตร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ29 ส35 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.อ29 ส35 2561] (1). Checked out (1).
Čhaophō̜ Khaotok : thēphārak Thai thī klāi pen thēpphačhao Čhīn / เจ้าพ่อเขาตก : เทพารักษ์ไทยที่กลายเป็นเทพเจ้าจีน / สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์.

Surasit ʻAmō̜nwanitsak. by สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Tonchabap, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BL1812.ท7 ส742 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BL1812.ท7 ส742 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BL1812.ท7 ส742 2561] (1). Checked out (1).
Mime : ศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหว / สมพร ฟูราจ.

by สมพร ฟูราจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN2071.ท63 ส43 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN2071.ท63 ส43 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN2071.ท63 ส43 2554] (1). Checked out (1).
Maisai khrư̄ang thō̜t khrư̄ang chūai hāičhai thamdai phīangdai nai raya thāi khō̜ng chīwit = Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment : sarup kānsammanā wichākān / ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจทำได้เพียงใดในระยะท้ายของชีวิต = Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment : สรุปการสัมมนาวิชาการ / [ความร่วมมือของ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] ; เขียน, [รวบรวมและ]เรียบเรียง พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน.

Kānsammanā Wichākān "Maisai Khrư̄ang Thō̜t Khrư̄ang Chūai Hāičhai Thamdai Phīangdai nai Raya Thāi khō̜ng Chīwit" Mahāwitthayālai Thammasāt) Pisit Sriakkapokin. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt. Thailand. Samnakngān Khanakammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by การสัมมนาวิชาการ “ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจทำได้เพียงใดในระยะท้ายของชีวิต” (2561 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khanakammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2562 [2019]Other title: Withholding and withdrawing of life-sustaining treatment.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3098.ก67 ก64 2562] (3). Checked out (1).
Sinlapa Thai nai tāng dǣn : čhittrakam fā phanang bǣp Thai nai mư̄ang Sakāi Sāthāranarat hǣng Sahaphāp Mīanmā : ʻēkkasān prakō̜p khrōngkān bō̜rikān wichākān / ศิลปะไทยในต่างแดน : จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยในเมืองสะกาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : เอกสารประกอบโครงการบริการวิชาการ / ผู้เขียน, ช่างภาพ สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร และ สุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ.

Sirōt Phinanratchathō̜n. Sutthikīat ʻAngkābūrana. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Thai Khadī Sưksā. by สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร | สุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Thai Khadī Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2017]Other title: Čhittrakam Thai nai Phamā Na “Ubōsot Mahā Tengdō̜čhī” læ “Čhētiyawihān Čhō̜ktō̜čhī” Other title: จิตรกรรมไทยในพม่า ณ “อุโบสถมหาเต็งดอจี” และ “เจติยวิหารจอกตอจี”.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ND2832.6.ฮ9ส6 ส64 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: ND2832.6.ฮ9ส6 ส64 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ND2832.6.ฮ9ส6 ส64 2561] (2). Checked out (1).
Kānprayukchai ngān maikhrō khō̜nsōlalē AVR / การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR / ชัยยศ พิรักษ์.

Chaiyos Pirak. Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Phračhō̜mklao Phranakhō̜nnư̄a. Sūn Phalit Tamrā Tīan. by ชัยยศ พิรักษ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ศูนย์ผลิตตำราเรียน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Phalit Tamrā Tīan Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Phračhō̜mklao Phranakhō̜nnư̄a, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TJ223.ค72 ช655 2561] (2).
Suphāpburut čhāk Flō̜rēn sū klin sī dǣn himmawan / สุภาพบุรุษจากฟลอเรนซ์ สู่กลิ่นสีแดนหิมวันต์ / โดย พิษณุ ศุภนิมิตร.

Phitsanu Suphanimit, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Fāi Sinlapawatthanatham. by พิษณุ ศุภนิมิตร, 2491- | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักงานอธิการบดี. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Sinlapawatthanatham Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NB1023.ศ6 พ653 2558] (1).
Khwāmsamphan Yīpun-ʻIndīa nai khrōngsāng ʻamnāt lōk thī kamlang plīanplǣng = Japan - India relations in changing global power configuration / ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดียในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง = Japan-India relations in changing global power configuration / กิตติ ประเสริฐสุข.

Kitti Prasirtsuk. Thammasat University. Institute of East Asian Studies. Thammasat University. Faculty of Political Science. by กิตติ ประเสริฐสุข | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Sathāban ʻĒchīatawanʻō̜ksưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Japan-India relations in changing global power configuration.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS849.อ62 ก63 2561] (1). Checked out (3).
ก่อร่าง สร้างเรื่อง : เรื่องเล่า อัตลักษณ์ และชุมชนในวรรณคดีสตรีชายขอบ / ชุติมา ประกาศวุฒิสาร.

by ชุติมา ประกาศวุฒิสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2554Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN56.5.ส3 ช736 2554] (2), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN56.5.ส3 ช736 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN56.5.ส3 ช736 2554] (1). Checked out (3).
Best Practice withī patibat thī pen lœ̄t nam sanœ̄ naithī prachum sēwanā 9 khrư̄akhāi tām khrōngkān prachum khana kammakān kānʻudomsưksā sančhō̜n / Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร / รวบรวม/เรียบเรียงโดย กีรติ แก้วสัมฤทธิ์, ชุลีกร กิตติก้อง.

Kīrati Kǣosamrit. Chulīkō̜n Kittikō̜ng. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. by กีรติ แก้วสัมฤทธิ์ | ชุลีกร กิตติก้อง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559 [2016]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Z5814.อ7 บ75 2559] (1).
Čhatsan wēlā dī mī rāidai phœ̄m 10 thao / จัดสรรเวลาดี มีรายได้เพิ่ม 10 เท่า / คะซึโยะ คัตสึมะ เขียน ; ณิชากร อุปพงษ์ แปล.

Katsuma, Kazuyo, Nichākō̜n ʻUpaphong. by คะซึโยะ, คัตสึมะ, ค.ศ. 1968- | ณิชากร อุปพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).
Withī witthayā kānwičhai = Research methodology / วิธีวิทยาการวิจัย = Research methodology / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศิริชัย กาญจนวาสี.

Thipsiri Kānčhanawāsī Sirichai Kānčhanawāsī. by ทิพย์สิริ กาญจนวาสี | ศิริชัย กาญจนวาสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimthančhai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทันใจ, 2561 [2018]Other title: Research methodology.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: Q180.ก1 ท63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Q180.ก1 ท63 2561] (1).
Sutyō̜t khamphī lư̄ak čhāng-lœ̄k čhāng yāng thēp / สุดยอดคัมภีร์เลือกจ้าง-เลิกจ้างอย่างเทพ / Brian Tracy ; แปลและเรียบเรียง กองบรรณาธิการ.

Tracy, Brian. Kō̜ng Bannāthikān Dapbœ̄n Dē. by เทรซี่, ไบรอัน | กองบรรณาธิการดับเบิลเดย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Double days, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Double Days, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549.5.ค6 ท744 2560] (1).
Kānphatthanā māttrakān læ krō̜p kāndamnœ̄n ngān chœ̄ng sathāban phư̄a sanapsanun kānlongthun dōi trong nai prathēt prachākhom sētthakit ʻĀsīan khō̜ng wisāhakit khanāt klāng læ khanāt yō̜m / การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / [กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ หัวหน้าโครงการ ; ภานุทัต สัชฌะไชย, โสตถิธร มัลลิกะมาส, ธานี ชัยวัฒน์ นักวิจัย].

Kornkarun Cheewatrakoolpong. Phānuthat Sanchachai. Sōtthithō̜n Manlikamāt. Thānī Chaiwat. International Institute for Trade and Development. by กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ | ภานุทัต สัชฌะไชย | โสตถิธร มัลลิกะมาส | ธานี ชัยวัฒน์ | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻOngkān Mahāchon), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.55.ก3 ก418 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG5750.55.ก3 ก418 2559] (1).
Phramēru nai ratchasamai Phrabāt Somdet Phraparamin Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit / พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ; บรรณาธิการ อิสรีย์ ธีรเดช ... [และคนอื่น ๆ].

ʻItsarī Thīradēt. Khana Kammakān Fāi Čhattham Nangsư̄ thīralư̄k læ Čhotmāihēt Ngān Phrarātchaphithī Thawāi Phra Phlœ̄ng Phra Bō̜rommasop Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt Bō̜rommanātbō̜phit. by อิสรีย์ ธีรเดช | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Suwannaphūm Hœ̄rithēt Čhamkat, [2561] [2017] Publisher: กรุงเทพ : บริษัท สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ จำกัด, [2561] [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: GT3278.ก2 พ4575 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: GT3278.ก2 พ4575 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GT3278.ก2 พ4575 2561] (1).
Nayōbāi læ yutthasāt songsœ̄m sinlapa watthanatham rūamsamai (Phō̜. Sō̜. 2560-2564) / นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560-2564) / กองบรรณาธิการ อาภาภัทร จำปาทอง ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀphāphat Čhampāthō̜ng. Thailand. Kō̜ngthun Songsœ̄m Sinlapa Rūam samai. by อาภาภัทร จำปาทอง | กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun Songsœ̄m Sinlapa Rūam samai, Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai, Krasūang Watthanatham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NX578.7.ก1 น494 2560] (1).
Kānprap tūa khō̜ng chāo nā Thai / การปรับตัวของชาวนาไทย / มูลนิธิชีวิตไท ; บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์.

Phongthip Samrānčhit. Local Act. by พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ | มูลนิธิชีวิตไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mūnnith, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD8039.ช62ท9 ก635 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD8039.ช62ท9 ก635 2561] (1). Checked out (1).
Dūangkǣo-- khō̜ng phǣndin / ดวงแก้ว-- ของแผ่นดิน / เพลงผ้า ปรพากย์.

Phlēngphā Pō̜raphāk. by เพลงผ้า ปรพากย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Rātchaburī : Bō̜risat Thammarak Kānphim Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: ราชบุรี : บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 พ742 2561] (2).
Khai khwāmlap kānsāng kamrai phīang khaočhai ngop kānngœ̄n = How to understand business finance / ไขความลับการสร้างกำไร เพียงเข้าใจงบการเงิน = How to understand business finance / มาซารุ โยชิซาวะ ; วีรวรรณ ธรรมานุสาร แปล.

Yoshizawa, Masaru. Wīrawan Thammānusān. by โยชิซาวะ, มาซารุ | วีรวรรณ ธรรมานุสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: How to understand business finance..Availability: No items available Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)