New Books 2015-10 (Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์" สมเด็จพระเจ้าภาคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / คณะผู้จัดทำ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ... [และคนอื่น ๆ].

by สุขุมพันธ์ บริพัตร, ม.ร.ว | กรุงเทพมหานคร.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2012 625920] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2012 625920] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2012 625920] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2012 625920] (1).
"Hong dam" kap kānkō̜kānrāi mai = "Black swan" new terrorism / "หงส์ดำ" กับการก่อการร้ายใหม่ = "Black swan" new terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Other title: Hong dam kap kānkō̜kānrāi mai Other title: "Black swan" new terrorism | หงส์ดำกับการก่อการร้ายใหม่.Availability: No items available In transit (2).
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ) / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2553 [2010]Other title: สิบขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: H62 .ก946 2553] (1). Checked out (2).
100 pī Phēsat Čhulā 100 sitkao dīdēn / 100 ปี เภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น / จัดทำโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ ทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ, คณิต สุวรรณบริรักษ์.

Thawīphong Thīamsuwan. Kanit Suwanbō̜rirak. by ทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ | คณิต สุวรรณบริรักษ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book Book Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Nisit kao Khana Phēsatchasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WZ 2013 653307] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: MED WZ 2013 653307] (2).
117 pī khwāmrūammư̄ dān kānpāmai rawāng prathēt čhāk ʻadīt thī māna bākban-- sū patčhuban thī mankhong yangyư̄n / 117 ปี ความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ จากอดีตที่มานะบากบั่น-- สู่ปัจจุบันที่มั่นคงยั่งยืน / [บรรณาธิการ ฐานุพงศ์ เรืองจิรวิทย์].

Thailand. Krom Pāmai. Thānuphong Rư̄angčhirawit. by กรมป่าไม้ | ฐานุพงศ์ เรืองจิรวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krom Pāmai, Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Other title: Nưngrō̜isipčhet pī khwāmrūammư̄ dān kānpāmai rawāng prathēt čhāk ʻadīt thī māna bākban-- sū patčhuban thī mankhong yangyư̄n Other title: หนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ จากอดีตที่มานะบากบั่น-- สู่ปัจจุบันที่มั่นคงยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: AGRI SD 2013 654304] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AGRI SD 2013 654304] (2).
124 pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai / 124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย / คณะผู้จัดทำ ปทิตตา โฉมประดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Pathittā Chōmpradit. by ปทิตตา โฉมประดิษฐ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Yuttitham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015]Other title: Nưngrō̜iyīsipsī pī hǣng kānʻamnūai khwāmpentham lot khwāmlư̄amlam sāng sangkhom hǣng khwāmplō̜tphai Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 648482] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 648482] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 648482] (1).
40 pī Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai : Share for all. 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Share for all.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... ] : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Other title: Share for all.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MGNT HD 2015 651414] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: MGNT HD 2015 651414] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: MGNT HD 2015 651414] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MGNT HD 2015 651414] (2).
80 kham kriyā wisēt longthāi dūai "ri" / 80 คำกริยาวิเศษฐ์ ลงท้ายด้วย "ริ" / ณัฏฐิรา ทับทิม.

Natthirā Thapthim. by ณัฏฐิรา ทับทิม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: Krung Thēp... : Phāsā læ Watthanatham Samākhom Songsœ̄m theknōlōyī (Thai - Yīpun), 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555 [2012]Other title: Pǣt sip pī kham kriyā wisēt longthāi dūai "ri" Other title: แปดสิบปี คำกริยาวิเศษฐ์ ลงท้ายด้วย "ริ".Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PL 2012 653415] (1).
Abstract kānprachum wichākān radap chāt "phāsā wannakhadī Thai læ kānsō̜n phāsā Thai nai thāna phāsā tāngprathēt : kānrīanrū læ sāngsan čhāk sangkhom Thai sū sangkhom lōk" khrang thī 2 / Abstract การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณดคีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" ครั้งที่ 2 / โดยความร่วมมือทางวิชาการ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ สุภัค มหาวรากร.

Kānprachum wichākān radap chāt "phāsā wannakhadī Thai læ kānsō̜n phāsā Thai nai thāna phāsā tāngprathēt : kānrīanrū læ sāngsan čhāk sangkhom Thai sū sangkhom lōk " Krung Thēp...) Suphak Mahāwarākō̜n. Lin, Xiumei. Nittayā Kānčhanawan. Phimphāphō̜n Bunprasœ̄t. Suntharī Khanthamphan. Banphot Sirichai. Phatthayā Čhitmettā. Nitradī Tātthō̜ng. Siriphō̜n Panyāmēthīkun. Suphāwan Kǣopongpok. Khunanyā Banlư̄. Natthayā Phiriyawibūn. Thanidā Phromprasit. Surīnēt Čharatčharungkīat, Wiphādā Nanthum. 'Aphiwat Phongmalī. Monthichā Chānprakhōn. Dūangdēn Bunpok. Nưngrưthai Pānkǣo. Donrưthai Khāodīdēt. Warī Rư̄angsuk. Rattanaphon Chư̄nkhā. Surachai Chinnabut. Thawatchai Sulālai. Supānī Phatthō̜ng. Thanaphon Phengkǣo. Phānuphong 'Udomsin. ʻAkkhawit Rư̄angrō̜ng. Nithiʻō̜n Phō̜nʻamphaisakun. Pharit Suphasētthasiri. Phisit Kō̜pbun. Sakchai Trakūnlœ̄tngām. Chonladā Rư̄angraklikhit. Phitchathō̜n Pathawang. ʻAphilak Kasēmphonkūn. Thongchai Sæchīa, Songphop Khunmathurot. Rawīkēt Thammawong. Phra Mahā Prīchā ʻĪangsawāt. Čhanyawan Čharatčharūnrit. Suphāwadī Yādī. Kanitthā Phutsathīan. Wātsanā Kānčhanakhūha. Namphưng ʻĒtkhōbā. Phakāsī Yenbut. Čhurīrat Nitčhampā. Sabaisak Khuruthat. Mali Chinphrưtthiwong. Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Phāk Wichā Phāsā Thai læ Phāsā Tawanʻō̜k. by การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณดคีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" (ครั้งที่ 2 : 2558 : กรุงเทพฯ) | Truong, Thi Hang | Huynh Van Phuc | Liu, Ronghan | Dao, Thi Lan Anh | สุภัค มหาวรากร | หลิน, ซิวเหมย | นิตยา กาญจนะวรรณ | พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ | สุนทรี คันธรรมพันธ์ | บรรพต ศิริชัย | พัทธยา จิตต์เมตตา | นิตย์รดี ตาดทอง | ศิริพร ปัญญาเมธีกุล | สุภาวรรณ แก้วป้องปก | คุณัญญา บรรลือ | ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ | ธนิดา พรหมประสิทธิ์ | สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ, 2527- | วิภาดา หนันทุม | อภิวัฒน์ พงษ์มาลี | มณฑิชา ชาญประโคน | ดวงเด่น บุญปก | หนึ่งฤทัย ปานแก้ว | ดลฤทัย ขาวดีเดช | วรี เรืองสุข | รัตนพล ชื่นค้า | สุรชัย ชินบุตร | สุปาณี พัดทอง | ธนพล เพ็งแก้ว | ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ | อัควิทย์ เรืองรอง | นิธิอร พรอำไพสกุล | พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ | พิสิทธิ์ กอบบุญ | ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม | ชลลดา เรืองรักษ์ลิขิต | พิชชธร ปะทะวัง | อภิลักษณ์ เกษมผลกูล | ธงชัย แซ่เจี่ย, 2529- | ทรงภพ ขุนมธุรส | รวีเกตุ ธรรมวงศ์ | พระมหาปรีชา เอียงสวาท | จรรยวรรณ จรัสจรูญฤทธิ์ | สุภาวดี ยาดี | กนิษฐา พุทธเสถียร | วาสนา กาญจนะคูหะ | น้ำผึ้ง เอสโคบาร์ | ผกาศรี เย็นบุตร | จุรีรัตน์ นิจจำปา | สไบศักดิ์ คุรุธัช | มะลิ ชินพฤทธิวงศ์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก | ธวัชชัย สุลาลัย, 2532-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Santisiri kānphim, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PL 2015 650503] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2015 650503] (1).
Apsara sāp ʻapsarā / Apsara สาปอัปสรา / ภาคินัย.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Pub., 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Pub., 2557 [2014]Other title: Sō̜n Other title: ซ่อน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIC 2014 653831] (1).
Asian brand strategy : building and sustaining strong global brands in Asia / Martin Roll.

by Roll, Martin, 1967-.

Edition: [2nd ed.], rev. and updated.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015Other title: Asian brand strategy : building & sustaining strong global brands in Asia.Availability: No items available Checked out (1).
From Royal Initiatives : 60 years of the people's happiness under the Royal aegis / editorial board, Chalermkiat Anvises ... [et al.] ; Translated by Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

by Chalermkiat Anvises | Chulalongkorn University. Faculty of Arts Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation | Office of the Royal Development Projects Board (Thailand).

Edition: 1st ed.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Bangkok : Office of the Royal Development Projects Board, 2008Other title: Sixty years of the people's happiness under the Royal aegis | 60 years of the people's happiness under the Royal aegis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2008 653295] (1).
Haunted ʻāthan rư̄an lanthom / Haunted อาถรรพ์เรือนลั่นทม / ภาคินัย.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Pub, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Pub, 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (1).
Holy sop-sēn-sān / Holy ศพ-เซ่น-ศาล / ภาคินัย.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Pub, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Pub, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).
Home simple : a simple home decoration / เรื่อง ปานเพชร ภักดิ์ศรีวงศ์ ; เรียบเรียง อริยา จินตพานิชการ ; ภาพประกอบ จีรยุทธ เอี่ยมโสภา, ไพโรจน์ แก้วบรรพต.

by ปานเพชร ภักดิ์ศรีวงศ์ | อริยา จินตพานิชการ | จีรยุทธ เอี่ยมโสภา | ไพโรจน์ แก้วบรรพต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทกันตนาพับลิชชิ่ง จำกัด, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ART NK 2002 542845] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK2115 .ป63] (1).
Insight wāng konlayut fā wikrit rǣngngān Thai / Insight วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติแรงงานไทย / คณะผู้จัดทำ สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Sutthāphā ʻAmō̜nwiwat. by สุทธาภา อมรวิวัฒน์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Sūn Wičhai Sētthakit læ Thurakit, Thanākhān Čhamkat (Mahāchon), 2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิย์ จำกัด (มหาชน), 2558] [2015]Other title: Wāng konlayut fā wikrit rǣngngān Thai Other title: วางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติแรงงานไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: DOC 2015 653842] (1).
Kitchen garden / Kitchen garden / ศศิยา ศิริพานิช, เสริมศิริ จันทร์เปรม.

Sasiyā Siriphānit Sœ̄msiri Čhanprēm by ศศิยา ศิริพานิช | เสริมศิริ จันทร์เปรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Bān læ Sūan, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2554 [2011]Other title: Sūan sūai kin dai Other title: สวนสวยกินได้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AGRI SB 2011 653543] (1).
Lift lip sō̜n sop / Lift ลิฟต์ซ่อนศพ / ภาคินัย.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Pub., 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Pub., 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIC 2015 653835] (1).
Museum phiphitthaphan hun-han-hūa / Museum พิพิธภัณฑ์ หุ่น-หั่น-หัว / ภาคินัย.

Phākhinai Kasirak. by ภาคินัย กสิรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Pub., 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Pub., 2555 [2012]Other title: Khā Other title: ฆ่า.Availability: No items available Checked out (1).
Not in the heavens : the tradition of Jewish secular thought / David Biale.

by Biale, David, 1949-.

Material type: book Book Publisher: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2011Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BM 2011 588433] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BM 2011 588433] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  43    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305