New Books 2017-04 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"Yut khwāmrunrǣng ʻō̜nlai!" : rūpbǣp nawattakam thāng sangkhom phư̄a lot panhā khwāmrunrǣng nai phư̄nthī ʻō̜nlai nai klum yaowachon = "Stop online violence!" : social innovation to combat online violence among Thai youth : rāingān kānwičhai chabap sombūn / "หยุดความรุนแรงออนไลน์!" : รูปแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน = "Stop online violence!" : social innovation to combat online violence among Thai youth : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย พิมพวัลย์ บุญมงคล ... [และคนอื่นๆ].

Phimphawan Bunmongkhon . Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by พิมพวัลย์ บุญมงคล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Stop online violence!" : social innovation to combat online violence among Thai youth.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV6773 .ห47 2558] (1).
102 thī thīeo ʻō̜k rot : thīeo khrop thuk rot kap 102 lǣng thō̜ngthīeo thūa Thai. 102 ที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.

Thanākhān Thai Phānit. by ธนาคารไทยพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp Thanākhān Thai Phānit Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2552 [2009]Other title: หนึ่งร้อยสองที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS566.2 .ก143 2552ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS566.2 .ก143 2552ก] (1).
130 pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 / 130 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555 / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา และคณะ.

Thīan Čharœ̄nwattanā. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i sāmsip pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: หนึ่งร้อยสามสิบปีศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1580 .ธ84 2555] (1). Checked out (1).
20 pī Sūn Phatthanā læ Bō̜rikān Dān Kānkasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa / 20 ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว / คณะทำงาน ประสาท พาศิริ ... [และคนอื่น ๆ] ; ศิลปกรรม และภาพถ่าย วิโรจน์ เทียมเมือง ... [และคนอื่น ๆ].

Prasāt Phāsiri. Wirōt Thīammư̄ang. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by ประสาท พาศิริ | วิโรจน์ เทียมเมือง | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2557 [2014]Other title: Yīsip pī sūn phatthanā læ bō̜rikān dān kān kasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa Other title: ยี่สิบปีศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2080.4 .ก133 2557] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD2080.4 .ก133 2557] (1).
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LC5148.ล6 ก133 2553] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LC5148.ล6 ก133 2553] (1).
25 khamnænam sāng phūnam run mai : words of advice for young business people / 25 คำแนะนำ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ : words of advice for young business people / แต่งโดย ทสึเนะโอะ ซาซากิ ; อาสยา แก้วพานิช แปล

Sasaki, Tsuneo. Asaya Kaewpanid. by ซาซากิ, ทสึเนะโอะ | อาสยา แก้วพาณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2558 [2015]Other title: Words of advice for young business people..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5386 .ซ587 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ซ587 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5386 .ซ587 2558] (2).
25 pī ʻĀsīan - Čhīn čhāk phư̄anbān sū hunsūan chœ̄ng yutthasāt / 25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ / บรรณาธิการ มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์.

Mongkon Wisitsatam. Krasūang Kāntāngprathēt. KromʻAsīan. by มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ | กรมอาเซียน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : KromʻAsīan Krasūang Tāngprathēt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2559 [2016]Other title: Yīsiphā pī ʻĀsīan - Čhīn čhāk phư̄anbān sū hunsūan chœ̄ng yutthasāt Other title: ยี่สิบห้าปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS779.47 .ก133 2559] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DS779.47 .ก133 2559] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: DS779.47 .ก133 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS779.47 .ก133 2559] (2).
30 resorts nǭn sabāi / 30 resorts นอนสบาย / ชานไม้ชายเขา.

Kitti ʻAtthakitmongkhon. by กิตติ อัตถกิจมงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult; Publisher: Krung Thēp... : Amarin Travel, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Travel, 2559 [2016]Other title: Sāmsip resorts nǭn sabāi Other title: สามสิบ resorts นอนสยาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX907.5.ท9 ก63 2559] (1).
50 rān det ʻarō̜i mư̄an kin thī mư̄angnō̜k ʻāhān nānāchāt / 50 ร้านเด็ด อร่อยเหมือนกินที่เมืองนอก อาหารนานาชาติ / Bowling, เรื่องและภาพ.

Witthayā Čhirasawēkdilok. by วิทยา จิระเสวกดิลก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thō̜ng Lōk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก, 2557 [2014]Other title: Hāsip rān det ʻarō̜i mư̄an kin thī mư̄angnō̜k ʻāhān nānāchāt Other title: ห้าสิบร้านเด็ด อร่อยเหมือนกินที่เมืองนอก อาหารนานาชาติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX945 .ว63 2557] (1).
7 thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā / 7 ทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Phūri Fūwongcharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt Thammasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt, Mahāwitthayālai Thammasāt], 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 [2015]Other title: Čhet thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: เจ็ดทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา | ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก12 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: D802.ท9 ก12 2558] (2).
7 rō̜i phan chœ̄ng chīwit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / 7 ร้อยพันเชิงชีวิตจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Lǣtthitwœ̄k Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แลททิซเวิร์ค จำกัด, 2558 [2015]Other title: Čhet rō̜i phan chœ̄ng chīwit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: เจ็ดร้อยพันเชิงชีวิตจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CT1548.ย524ก4 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.ย524ก4 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CT1548.ย524ก4 2558] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: BIOG CT 2015 663016] (1).
80 pī phūwā... Phaithūn Kēngsakun. 80 ปี ผู้ว่าฯ ไพฑูรย์ เก่งสกุล.

Phaithūn Kēngsakun. by ไพฑูรย์ เก่งสกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2543 [2000] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543 [2000]Other title: Pǣtsip pī phūwā... Phaithūn Kēngsakun Other title: แปดสิบปีผู้ว่าฯ ไพฑูรย์ เก่งสกุล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.พ88ก3 2543] (1).
ASEAN reality : โอกาส ความฝัน ความจริง / บรรณาธิการ ปาริชาติ โชคเกิด.

by ปาริชาติ โชคเกิด | โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม | บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม และ บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC441 .อ6264 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2013 621996] (2).
Be you dang sǣng tawan chāi / Be you ดั่งแสงตะวันฉาย / กีรติมา.

Ananyā ʻŌ̜nputta. by อนัญญา อ่อนพุทธา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Na Bānwannakam, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ3517บ64 2550] (1).
Case studies lāk kō̜ranī sưksā praden thāng sangkhom læ kānmư̄ang / Case studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง / โดย พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ].

Phatcharī Sirōrot. by พัชรี สิโรรส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Khrongkān Tamrā læ Singphim, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Lāk kō̜ranī sưksā praden thāng sangkhom læ kānmư̄ang Other title: หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JA76 .ค75 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JA76 .ค75 2559] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JA76 .ค75 2559] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JA76 .ค75 2559] (2). Checked out (3).
CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549Other title: CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย : กลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน | CISA 1 workbook : กลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HB74.6 .ซ626] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HB74.6 .ซ626] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HB74.6 .ซ626] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB74.6 .ซ626] (2). Checked out (2). Withdrawn (1).
CISA 1 workbook. กลุ่มวิชาที่ 3, การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4028.ป4 ซ613 2552] (1). Checked out (1).
CISA 1 workbook. กลุ่มวิชาที่ 4, การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน | CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4523 .ซ615 2552] (1). Checked out (1).
Consumer dialogue rāingān sathānakān phūbō̜riphōk 2556-2557/ Consumer dialogue รายงานสถานการณ์ผู้บริโภค 2556-2557 / ผู้จัดทำ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Phǣnngān, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงาน, [2558?] [2015?]Other title: Rāingān sathānakān phūbō̜riphōk 2556-2557 Other title: รายงานสถานการณ์ผู้บริโภค 2556-2557.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA288.01.ค53 2558] (1).
DDC Watch čhaptā rōk læ phai sukkhaphāp / DDC Watch จับตาโรคและภัยสุขภาพ / บรรณาธิการ ดารินทร์ อารีย์โชคชัย, สิริลักษณ์ รังษีวงศ์, บริมาศ ศักดิ์สิริสัมพันธ์.

Dā̄rin 'Ārīchōkchai. Sirilak Rangsīwong. Bō̜rimāt Saksirisamphan. by ดารินทร์ อารีย์โชคชัย | สิริลักษณ์ รังษีวงศ์, 2511- | บริมาศ ศักดิ์สิริสัมพันธ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Rabātwitthayā Krom Khūapkhum Rōk, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2557 [2014]Other title: จับตาโรคและภัยสุขภาพ .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA108 .ด63 2557] (1).
Essential grammar in use : chabap khamʻathibāi phāsā Thai phrō̜m kham chalœ̄i / Essential grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / Raymond Murphy และ[คำอธิบายภาษาไทยโดย] ศรีภูมิ อัครมาส.

Murphy, Raymond, Sīphūm ʻAkkharamāt. by เมอร์ฟี่, เรย์มอนด์ | ศรีภูมิ อัครมาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2005 [2548]Availability: No items available Checked out (1).
Future Panyā ʻanākhot / Future ปัญญาอนาคต / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF636 .ภ62 2559] (1). Checked out (1).
Gun : ความรัก หัวใจ ไกปืน / วรนิษฐา.

by วรนิษฐา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธราธรพับลิเคชั่น จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ว436ก63 2554] (2).
Happiness now suk kan thœ rao / Happiness now สุขกันเถอะเรา / แอนดรูว์ แมตทิวส์ เขียนและวาดภาพประกอบ ; ภัฑราพร ฟูสกุล แปล.

Matthews Andrew. Patthāphon Fūsakun. by แม็ตทิวส์, แอนดรูว์, ค.ศ. 1957- | ภัฑราพร ฟูสกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF575.ส7 ม84 2549] (1).
Highlight of revenue tax ruling. lem 2, Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī mūnlakhā phœ̄m (value added tax) / Highlight of revenue tax ruling. เล่ม 2, รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (value added tax) / โดย กองบรรณาธิการ ธนพล สุขมั่นธรรม, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Thanaphon Sukmantham. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ธนพล สุขมั่นธรรม | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thamniti, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2559 [2016]Other title: Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n. Other title: รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HJ5715.ท9 ฮ94 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HJ5715.ท9 ฮ94 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HJ5715.ท9 ฮ94 2559] (1).
International paper-cut fine works = [Guo ji jian zhi jing pin ji / Tao Yufang ... [et al.]].

by Tao, Yufang.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Yinchuan : Ningxia ren min chu ban she], 2008Other title: Guo ji jian zhi jing pin ji .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N7345.6 .I58 2008] (1).
Justice system in the deep south of Thailand / International Commission of Jurists.

by International Commission of Jurists.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : International Commission of Jurists, [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2012 630849] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 630849] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 630849] (1).
Miao Miao [videorecording] = Rak thœ̄ tǣ čhai hai nāi / Miao Miao [videorecording] = รักเธอแต่ใจให้นาย / Block 2 Pictures, J.A. Movies (H.K.) Limited present ; a Jet Tone Films production ; produced by Stanley Kwan ; screenplay by Tsai Yi Fen, Cheng Hsiao Tse ; directed by Cheng Hsiao Tse.

by Cheng, Xiaoze | Cai, Yifeng | Kwan, Stanley, 1957- | Ke, Jiayan, 1985- | Zhang, Rongrong, 1987- | Fan, Zhiwei, 1980- | Chun guang ying hua (Firm) | J.A. Movies (H.K.) Limited | Jet Tone Films.

Material type: visual material Visual material; Type of visual material: videorecording Publisher: Nonthaburi : Audio and Video Entertainment, 2553 [2010]Other title: Rak thœ̄ tǣ čhai hai nāi Other title: รักเธอแต่ใจให้นาย.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDM 2010 677100] (1).
My dear-- long rak thœ̄ khao lǣo si / My dear-- หลงรักเธอเข้าแล้วสิ / มิถุนา.

Butsabā Sukhamphīrānon. by บุษบา เชี่ยวกมลพัชร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Yāyī -Yāčhai, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ยาหยี-ยาใจ, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .บ764ม64 2550] (1).
Oops! phit ʻīk lǣo ! / Oops! ผิดอีกแล้ว! / แอนดรูว์ บิ๊กส์.

Biggs, Andrew Petrie, by บิ๊กส์, แอนดรูว์ พิไทร์, ค.ศ. 1962-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prākān : Khrū Chāng, 2549 [2006] Publisher: สมุทรปราการ : ครูช้าง, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1131 .บ625 2549] (1).
Open diary / Open diary / วรพจน์ พันธุ์พงศ์.

Wō̜rapot Phanphong, by วรพจน์ พันธุ์พงศ์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Banglumpoo, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บางลำพู, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN4734 .ว43 2559] (2).
Optimal inventory control policy of a hybrid manufacturing-remanufacturing system using a hybrid simulation optimization algorithm / by Patsorn Thammatadatrakul.

by Patsorn Thammatadatrakul | Thammasat University. Sirindhorn International Institute of Technology.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thani, Thailand] : Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, 2016Dissertation note: Thesis (M.Eng. (Logistics and Supply Chain Systems Engineering))--Thammasat University, 2016. Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TS156.8 .P41 2016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TS156.8 .P41 2016] (1). Withdrawn (2).
Prince of Yakuza rak kœ̄n phikat rāi! / Prince of Yakuza รักเกินพิกัดร้าย! / Hideko_Sunshine เขียน.

Sǣngʻarun Wančhū. by แสงอรุณ วรรณจู.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2552?] [2009?] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2552?] [2009?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ส8228พ46 2552] (1).
The International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants : program & abstracts / editors Narong Chomchalow ... [et al.].

by International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants (2007 : Chiang Mai, Thailand) | Narong Chomchalow | Kasetsart University. Department of Agriculture | Thailand. Department of Agricultural Extension | Chiang Mai University.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chiang Mai, [Thailand] : Department of Agriculture, Kasetsart University, Department of agricultural extension, Chiang Mai University, 2007Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QV766 .I58 2007] (1).
Kotmāi kap thurakit : nǣokhit lak kotmāi læ khamphiphāksā = [Law and business] / กฎหมายกับธุรกิจ : แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษา = [Law and business] / ศักดา ธนิตกุล.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, เพิ่มเติมเนื้อหา.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Law and business.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K1005 .ศ62 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K1005 .ศ62 2559] (4). Checked out (1).
Kotmāi mahāchon = Public law : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายมหาชน = Public law : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Sukhothai Thammathirat Open University. School of Law. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2559 [2016] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2016]Other title: Public law.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: K3150 .ส6 2559 ล.1] (1).
kānmư̄ang kān pokkhrō̜ng prīapthīap = Public law : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายมหาชน = Public law : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2559 [2016] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2016]Other title: Public law.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: K3150 .ส6 2559 ล. 2] (1).
Kotmāi rawāng prathēt. lem 2 = International law II / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = International law II / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyuchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: International law II.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .น336 2559 ล. 2] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .น336 2559 ล. 2] (2). Checked out (2).
Kotmāi rawāng prathēt. Lem 1 = [International law I] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 = [International law I] / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyuchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Lecture notes 1 Other title: International law I | Lecture notes 1.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .น336 2559 ล. 1] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .น336 2559 ล. 1] (2). Checked out (3).
Kotmāi lư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n hǣng Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī : rāingān chabap sombūn / กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์.

Poonthep Sirinupong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KK5272 .ป73 2559] (1). Checked out (3).
Kotmāi Thai khư̄ ʻarai kan nǣ / กฎหมายไทยคืออะไรกันแน่ / มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ.

Manit Čhičhanklap by มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜. ʻŌ̜psetphlēt, 2550 [2007] Publisher: นนทบุรี : บ. อ็อฟเซ็ทเพลส, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT68 .ม63 2550] (1).
กฎอัยการศึก ข้อความคิดทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการในทางกฎหมาย / โดย พัชรี รุ่งมงคลรัตน์.

Patcharee Rungmongkolrat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พัชรี รุ่งมงคลรัตน์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Martial law in analysis historical methods and legal development.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
Krō̜ng Yurōp phư̄a Thai : business edition / กรองยุโรปเพื่อไทย : business edition / โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์, คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป และหน่วยงานราชการไทยในยุโรปทุกแห่ง.

Thailand. Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt (Belgium) Khana Phūthǣn Thai Pračham Prachākhom Yurōp. by ไทย. สถานเอกอัครราชทูต (เบลเยียม) | คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC240.25.ท9 ก45 2551] (1).
Krabūankān nayōbāi sāthārana = Public policy process / กระบวนการนโยบายสาธารณะ = Public policy process / ประเวศ วะสี.

Prawēt Wasī, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ประเวศ วะสี, 2474- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2547 [2004]Other title: Public policy process.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2004 676277] (1).
กลุ่มอาการของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายกับความรับผิดทางอาญา / โดย นภาพร ฉายตระกูล.

Napaporn Chaitragool, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นภาพร ฉายตระกูล, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Battered woman syndrome and criminal liability.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
Kawī chīwit chīwit kawī phāk patchimmawai / กวีชีวิต ชีวิตกวี ภาคปัจฉิมวัย / ทองแถม นาถจำนง.

Thō̜ngthǣm Nātčhamnong. by ทองแถม นาถจำนง, 2498-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Poetry Publisher: Krung Thēp... : Mingmit, 2558, [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2558, [2015]Other title: 60 ปี ทองแถม นาถจำนง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ท5722 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ท5722 2558] (1).
Kā čhap phūkhao thō̜ng = [Golden mountain] : rūam klō̜n thamma sončhai / กาจับภูเขาทอง = [Golden mountain] : รวมกลอนธรรมะสอนใจ / บุญชัยวิศิษฏ์ ฉันทะพรมจักร์.

Bunchaiwisit Chanthapromachak. by บุญชัยวิศิษฏ์ ฉันทะพรมจักร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sin Sayām Bančhuphan læ Kānphim, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2557 [2014]Other title: Golden mountain.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4190 .บ68 2557] (1).
การกำหนดค่าทนายความตามผลคดี / โดย วนิดา มีศรี.

Vanida Meesri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วนิดา มีศรี, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Contingency fees.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1635.ค63 ว36 2559] (1). Withdrawn (1).
การควบคุมมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ / โดย ศศิณี ตัญเจริญสุขจิต.

Sasinee Tancharoensukjit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ศศิณี ตัญเจริญสุขจิต, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Slaughterhouse standard control.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
การคุ้มครองทางทูตภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษาในกรอบของสิทธิในการให้ความคุ้มครองทางทูตแก่นักลงทุนไทยในจีน / โดย วริยาภรณ์ ธนไวทย์โกเศส.

Variyaporn Thanawaigoses, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วริยาภรณ์ ธนไวทย์โกเศส, 2515- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) Other title: Diplomatic protection under international law : study of the exercise of diplomatic protection for Thai investors in China.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ1427 .ว46 2559] (1). Withdrawn (1).
การจัดการความเสี่ยงทางการคลังในระบบกฎหมายไทย / โดย วรุณยุพา จินาวงศ์.

Warunyupha Jinavong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วรุณยุพา จินาวงศ์, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Fiscal risk management under Thai legal system.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
การจัดเก็บภาษีการบริโภคจากอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ / โดย พีรเดช เดชคุ้ม.

Peeradej Dejkoom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พีรเดช เดชคุ้ม, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) Other title: Imposition of consumption tax for unhealthy foods and beverages.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินอุดหนุน / โดย ปิยะรัตน์ กะลัมพะทัต.

Piyarat Kalumpatat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปิยะรัตน์ กะลัมพะทัต, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) Other title: Value added tax on subsidies.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3207 .ป64 2559] (1). Withdrawn (1).
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการให้บริการของบริษัทต่างประเทศ : กรณีการให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ / โดย ชินดนัย สังคะคุณ.

Chindanai Sangkakun, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ชินดนัย สังคะคุณ, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) Other title: Imposition of corporate income tax on services provided by foreign company : in case of cloud computing services.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
การจำกัดสิทธิของพระภิกษุในการเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก / โดย มนัสวี เพชรย้อย.

Manasawee Petyoi, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มนัสวี เพชรย้อย, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Restrictions on rights of Buddhist monks to claim inheritance or legacy.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT777 .ม36 2559] (1). Withdrawn (1).
การดำเนินคดีทรมาน : ศึกษารูปแบบการสอบสวนที่เหมาะสม / โดย ปรเมศวร์ สุขกมลอนันต์.

Poramate Sukkamolanan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปรเมศวร์ สุขกมลอนันต์, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Proceeding of torture case : study of appropriate investigation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4655 .ป44 2559] (1). Withdrawn (1).
การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติและภาระหน้าที่ของโจทก์ / โดย วรัญญา พรพรรณ.

Waranya Pornpan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วรัญญา พรพรรณ, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Class action : considerations on qualifications and obligations of lead plaintiff.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1758.ฟ52 ว46 2559] (1). Checked out (1).
Kāndamnœ̄n khadī bǣp klum : sưksā kō̜ranī prīapthīap kotmāi Thai læ kotmāi Farangsēt = Action de groupe : class action a la francaise : rāingān chabap sombūn / การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส = Action de groupe : class action a la francaise : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Other title: Action de groupe : class action a la francaise.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1758.ฟ52 น33 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1758.ฟ52 น33 2559] (1). Checked out (1).
การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีอาญาของอัยการ / โดย มรุสันต์ โสรัตน์.

Marusan Soratana, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มรุสันต์ โสรัตน์, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Judicial review of the exercise of prosecutorial discretion.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2280 .ม47 2559] (1). Withdrawn (1).
การตีความและการปรับใช้มาตรฐานการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในกฎหมายการค้าและกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ / โดย รัฐภูมิ เทพพิทักษ์.

Rathaphum Theppitak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by รัฐภูมิ เทพพิทักษ์, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) Other title: Interpretation and application of the national treatment standard in international trade and international investment.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
Kāntham mư̄ang khō̜mūn = Data mining / การทำเหมืองข้อมูล / สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล.

Suraphong ʻŪ'awattanāmongkhon. by สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Data mining..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QA76.9.ค35 ส743 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: QA76.9.ค35 ส743 2559] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: QA76.9.ค35 ส743 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA76.9.ค35 ส743 2559] (1).
การนำมาตรการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้ในการนำเข้า-ส่งออก / โดย ณชนก เตชะวสัญญู.

Nachanok Taechavasunyoo, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ณชนก เตชะวสัญญู, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Application of a carbon footprint label to importation and exportation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3593.5.ค64 ณ23 2559] (1). Checked out (1).
การบริหารจัดการเงินคงคลังตามระบบกฎหมายไทย / โดย รัชนีวรรณ แสงสาคร.

Ratchaneewan Saengsakhon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by รัชนีวรรณ แสงสาคร, 2519- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Treasury reserve management in the Thai legal.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3526 .ร62 2559] (1). Withdrawn (1).
Kānbǭrihān thāng čhit samrap phūyai / การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Phutthasamākhom hǣng Prathēt Thai. Chomrom Sitkammathān. by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย. ชมรมศิษย์กรรมฐาน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Chomrom Sitkammathān Phutthasamākhom hǣng Prathēt Thai nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: BQ5345 .ส125 2559] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5345 .ส125 2559] (2). Withdrawn (2).
Kānbanchī khanton / การบัญชีขั้นต้น / วัฒนา ศิวะเกื้อ, ดุษฎี สงวนชาติ, นันทพร พิทยะ.

Watthanā Siwakư̄a. Dutsadī Sangūanchāt. Nanthaphō̜n Phitthaya. by วัฒนา ศิวะเกื้อ | ดุษฎี สงวนชาติ | นันทพร พิทยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5655 .ว58 2556] (1).
Kānbanchī phư̄a kānčhatkān = Managerial accounting / การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Somchāi Suphattharakun. Monwikā Phadungsit. by สมชาย สุภัทรกุล | มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fisik Sentœ̄, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2559 [2016]Other title: Managerial accounting..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5657.4 .ส422 2559] (1). Checked out (2).
Kānbūranākān rūpbǣp thāng lư̄ak khō̜ng kānnam sātsanatham phư̄a kānsœ̄msāng sukkhaphāwa thāng sangkhom nai kānpō̜ngkan khwāmkhatyǣng mi hai plǣngplīan pen khwāmrunrǣng : kō̜ranī sưksā Sūn Fưk læ ʻOprom Dek læ Yaowachon Chāi Bān Muthitā Sūn Fưk læ ʻOprom Dek læ Yaowachon Chāi Sirinthō̜n læ Rōngphayābān Tulākān Chalœ̄m Phrakīat Čhangwat Nakhō̜n Pathom = Integrating Dharma into building social happiness to prevent dispute from turning into violence : case studies from Ban Mutita Juvenile Vocational Training Center for Boys, Sirinthorn Juvenile Vocationsl Training Center for Boys, and Tulakarn Chalemprakiat Hospital, Nakornpathom province : rāingān kānwičhai / การบูรณาการรูปแบบทางเลือกของการนำศาสนธรรมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมในการป้องกันความขัดแย้งมิให้แปลงเปลี่ยนเป็นความรุนแรง : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม = Integrating Dharma into building social happiness to prevent dispute from turning into violence : case studies from Ban Mutita Juvenile Vocational Training Center for Boys, Sirinthorn Juvenile Vocationsl Training Center for Boys, and Tulakarn Chalemprakiat Hospital, Nakornpathom province : รายงานการวิจัย / หัวหน้าโครงการ ปาริชาด สุวรรณบุบผา ; ผู้ร่วมวิจัย หิมพรรณ รักแต่งาม, อริสา สุมามาลย์, มัสลิน ศรีตัญญู.

Pārichāt Suwanbubpa. Himmaphan Raktǣngām. ʻArisā Sumāmān. Matsalin Sītanyū. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ปาริชาด สุวรรณบุบผา | หิมพรรณ รักแต่งาม | อริสา สุมามาลย์ | มัสลิน ศรีตัญญู | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Integrating Dharma into building social happiness to prevent dispute from turning into violence : case studies from Ban Mutita Juvenile Vocational Training Center for Boys, Sirinthorn Juvenile Vocationsl Training Center for Boys, and Tulakarn Chalemprakiat Hospital, Nakornpathom province.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ข63 ป64 2558] (1).
การปฏิรูประบบการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / โดย พงศิลณ์ ศิริจรูญวงศ์.

Phongsiln Siricharoonwong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พงศิลณ์ ศิริจรูญวงศ์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) Other title: Reformation of the dispute settlement system on taxation under revenue code.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3684 .พ25 2559] (1). Withdrawn (1).
Kānprachum wichākān phư̄a namsanœ̄ phonngān wičhai radap chāt pračham pī kānsưksā 2555 / การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

Mahāwitthayālai ʻĪtthœ̄n ʻĒchīa. Kānprachum Wichākān phư̄a Namsanœ̄ Phonngān Wičhai Radap Chāt Pathum Thānī) Mahāwitthayālai ʻĪtthœ̄n ʻĒchīa. Bandit Witthayālai. by มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (2556 : ปทุมธานี) | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Bandit Witthayālai, 2556 [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : บัณฑิตวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: Kāntrīam khwāmphrō̜m læ phonkrathop kānkhlư̄anyāi rǣngngān bukkhalākō̜n sāi wichāchīp lak tām krō̜p prachākhom sētthakit ʻĀsīan Other title: การเตรียมความพร้อมและผลกระทบการเคลื่อนย้ายแรงงานบุคลากรสายวิชาชีพหลักตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: Z7405.ว6 ม56 2556] (1).
Kānpramœ̄nphon khrōngkān sammanā plǣng nayōbāi kāntrīamphrō̜m hǣng chāt pai sū kānpatibat nai sūan thī kīeokhō̜ng kap Krasūang Yuttitham pī ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2555 / การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้ประเมิน วรวุทธิ์ การสุวรรณ].

Wō̜rawut Kānsuwan. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by วรวุทธิ์ การสุวรรณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .ว45 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1576 .ว45 2556] (1).
การพักงาน / โดย พัชรีกูล มงคลพรวิทยา.

Patchareekul Mongkonpornvitaya, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พัชรีกูล มงคลพรวิทยา, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Suspension.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1304 .พ62 2559] (1). Withdrawn (1).
Kānphatthanā kānčhatkān rīanrū rư̄ang "kānyutti khwāmrunrǣng nai klum yaowachon" tām phǣn yutthasāt chumchon nāyū / การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่อง "การยุติความรุนแรงในกลุ่มเยาวชน" ตามแผนยุทธศาสตร์ชุมชนน่าอยู่ / คณะผู้ศึกษา รัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชฐ, สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา, นวิยา นันทพานิช.

Ratchānon Suphaphongphichēt. Suratchadā Suban Na ʻAyutthayā. Nawiyā Nanthaphānit. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by รัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชฐ | สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา | นวิยา นันทพานิช | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Kānyutti khwāmrunrǣng nai klum yaowachon tām phǣn yutthasāt chumchon nāyū Other title: การยุติความรุนแรงในกลุ่มเยาวชน ตามแผนยุทธศาสตร์ชุมชนน่าอยู่.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HQ784.ร7 ร62 2558] (1).
Kānphatthanā sư̄ mantimīdīa wichā phāsā Yīpun rư̄ang kānrīan tūaʻaksō̜n Khančhi dūai theknik chư̄amyōng čhāk rūpphāp chan matthayommasưksā pī thī 4 Rōngrīan Phraharưhai Khō̜nwǣn Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาญี่ปุ่นเรื่องการเรียนตัวอักษรคันจิด้วยเทคนิคเชื่อมโยงจากรูปภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤหัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร / ทรงพล รัตน์ดิลกพานิชย์.

Songpol Ratdilokpanich, Mahāwitthayālai Rātchaphat Thonburī. Khrōngkān Banditsưksā. by ทรงพล รัตน์ดิลกพานิชย์, 2516- | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. โครงการบัณฑิตศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Banditsưksā Mahāwitthayālai Rātchaphat Thonburī, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) Other title: Development of multimedia on Kanji characters learning through pictures for grade 10 students at Sacred Hrart Convent School.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL535.7 .ท42 2558] (2).
Kānphưngphā sư̄ khō̜ng prachāchon nai hētkān phai phibat thāng thammachāt : rāingān kānwičhai / การพึ่งพาสื่อของประชาชนในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ : รายงานการวิจัย / โดย พนม คลี่ฉายา.

Phnom Kleechaya, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by พนม คลี่ฉายา, 2505- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556] [2013]Other title: People's media dependency during natural diaster : research report.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P96.ภ542ท9 พ35 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P96.ภ542ท9 พ35 2556] (1).
การยอมรับหรือบอกปัดสัญญาในคดีล้มละลาย / โดย มิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี.

Mingkwan Satjaakramontri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Assumption or rejection of contracts in bankruptcy case.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ม62 2559] (1). Withdrawn (1).
Kānlot khwāmsīang tō̜ phaiphibat læ kānčhatkān thīdin nai khēt phư̄nthī sīang tō̜ ʻuthokkaphai : kō̜ranī sưksā khō̜ng Sahaphāp Yurōp / Sahaphantharat Yœ̄ramanī (Mǣnām Rai) khēt kānkhā sērī ʻAmērikā Nư̄a / Saharat ʻAmērikā (Mǣnam Mitsitsippī) læ ʻĀsīan (Mǣnam Khōng) / Prathēt Thai (Mǣnam Čhaophrayā) : rāingān chabap sombūn / การลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติและการจัดการที่ดินในเขตพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย : กรณีศึกษาของสหภาพยุโรป / สหพันธรัฐเยอรมนี (แม่น้ำไรน์) เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ / สหรัฐอเมริกา (แม่น้ำมิสซิสซิปปี้) และอาเซียน (แม่น้ำโขง) /ประเทศไทย (แม่น้ำเจ้าพระยา) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / นำเสนอโดย วิลฟรีด เอ. แฮร์มันน์.

Hǣman, Winfrīt ʻĒ. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by แฮร์มันน์, วิลฟรีด เอ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2556 [2013] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GB720 .ฮ84 2556] (1).
การวางแผนและบริหาร VAT อย่างรู้ทัน : secrets & strategies / โดย ดำริ ดวงนภา.

by ดำริ ดวงนภา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HJ5715 .ด64] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HJ5715 .ด64] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HJ5715 .ด64] (2).
Kānwāt læ rabāisī ʻanyamanī læ khrư̄angpradap = Drawing & painting gemstone and jewelry / การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ = Drawing & painting gemstone and jewelry / รงคกร อนันตศานต์.

Rangkhakō̜n ʻAnantasān. by รงคกร อนันตศานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Other title: Drawing & painting gemstone and jewelry | Drawing and painting gemstone and jewelry.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: NK7305 .ร22 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: NK7305 .ร22 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK7305 .ร22 2559] (2).
Kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n = Financial statement analysis / การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ผู้เขียน อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

ʻAngkharat Phrīapčhariyawat. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun . by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publisher: Krung Thēp... : Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Khrư̄angmư̄ phư̄a kānwikhro̜ kānlongthun : kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n Other title: Financial statement analysis | เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน : การวิเคราะห์งบการเงิน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2011 633360] (1). Checked out (1).
Kānsưksā kānkhlư̄anwai læ yutthawithī nai kānkhlư̄anwai thāng sangkhom khō̜ng "klum mai ʻao Khư̄an Kǣng Sư̄a Tēn" = The study of social movement and social movement strategies of "the protesting against Kawng Sue Ten Dam group" / การศึกษาการเคลื่อนไหวและยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวทางสังคมของ "กลุ่มไม่เอาเขื่อนแก่งเสือเต้น" = The study of social movement and social movement strategies of "the protesting against Kawng Sue Ten Dam group" / ทรงชัย ทองปาน.

Songchai Thō̜ngpān. by ทรงชัย ทองปาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Other title: Study of social movement and social movement strategies of "the protesting against Kawng Sue Ten Dam group".Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HM881 .ท42 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HM881 .ท42 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM881 .ท42 2559] (2). Checked out (2).
การศึกษาภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคหัวใจหลังผ่านโปรแกรมการฝึกไบโอฟีดแบคและเทคนิคผ่อนคลายความเครียด = Study of health status and levels of stress in heart disease patients after biofeedback training and relaxation technique programs / มรรยาท รุจิวิชชญ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by มรรยาท รุจิวิชชญ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2550?]Other title: Study of health status and levels of stress in heart disease patients after biofeedback training and relaxation technique programs.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG200 .ก637 2550] (2).
Kānsưksā saphāp kānčhāngngān læ kānthamngān nai phāk kānpramong thalē khō̜ng Thai / การศึกษาสภาพการจ้างงานและการทำงานในภาคการประมงทะเลของไทย / คณะผู้เขียนรายงาน สุภางค์ จันทวานิช ... [และคนอื่น ๆ]

Suphāng Čhanthawānit. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Wic̆hai Kānyāithin hǣng ʻĒchīa. by สุภางค์ จันทวานิช | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thāp... : Sūn Wic̆hai Kānyāithin hǣng ʻĒchīa Sathāban ʻĒchīa Sưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเซีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Kānsưksā saphāp kānčhāngngān læ kānthamngān nai phāk kānpramong thalē khō̜ng Thai : kānkratham trai phākhī phư̄a pokpō̜ng sitthi khō̜ng rǣngngān khām chāt thang phāinai læ čhāk ʻanuphūmiphāk Lumnam Khōng (GMS khrōngkān sāmlīam) Other title: การศึกษาสภาพการจ้างงานและการทำงานในภาคการประมงทะเลของไทย : การกระทำไตรภาคีเพื่อปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติทั้งภายในและจากอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS โครงการสามเหลี่ยม).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD8039.ป42ท9 ก64 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD8039.ป42ท9 ก64 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD8039.ป42ท9 ก64 2559] (2).
Kānsưksā læ čhatkān bōrānwatthu nai phiphitthaphan thī Wat Phračhēdī Sāo Lang Čhangwat Lampāng : kānwičhai : rāingān kānwičhai (chabap sombūn) / การศึกษาและจัดการโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ที่วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง : การวิจัย : รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) / โดย โขมสี มีภักดี.

Khōmsī Mīphakdī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Sahawitthayākān. by โขมสี มีภักดี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Wičhai Witthayālai Sahawitthayākān Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุนวิจัยวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: AM79.ท92 ล4ข94 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AM79.ท92 ล4ข94 2559] (1).
การส่งมอบสินค้าไม่ถูกต้องตามจำนวนในสัญญาซื้อขาย / โดย ธนพร มิ่งมั่นคง.

Thanaporn Mingmankong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ธนพร มิ่งมั่นคง, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Delivery of goods not conforming to contractual quantities in contracts of sale.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT874 .ธ33 2559] (1). Checked out (1).
Kānsāng bǣp sư̄aphā ʻutsāhakam rabop Yœ̄raman-sattrī / การสร้างแบบเสื้อผ้าอุตสาหกรรมระบบเยอรมัน-สตรี / เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข

Fư̄angfūrat Mungthawīsinsuk by เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TT520 .ฟ824 2548] (1).
การอนุญาตให้พยานบุคคลนำทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมการให้ถ้อยคำในชั้นสอบสวน / โดย สุจิภา ปิ่นศรีเพ็ชรกูล.

Sujipa Pinsripechkul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุจิภา ปิ่นศรีเพ็ชรกูล, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Right of a witness to call for a lawyer or consultant to join their interrogation at the investigation level.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1675 .ส72 2559] (1). Withdrawn (2).
การอนุวัติการของประเทศไทยตามพันธกรณี ข้อ 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ในกรณีโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน / โดย ตถา รุ่งกระจ่าง.

Tatha Rungkrajang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ตถา รุ่งกระจ่าง, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) Other title: UNCAC implementation by Thailand with regard to article 9 in case of Public - Private - Partnerships (PPPs).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2754 .ต36 2559] (1). Withdrawn (1).
Kān'aphiprāi khwām kānsư̄sān thāng kānmư̄ang čhāk phāpphayon 'ing prawattisāt Thai rư̄ang Tamnān Somdēt Phra Narēsūan Mahārāt = Discourse on political communication from the Thai historical film entitled The Legend of King Naresuan / การอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช = Discourse on political communication from the Thai historical film entitled The Legend of King Naresuan / องอาจ สิงห์ลำพอง.

'Ongāt Singlamphō̜ng. by องอาจ สิงห์ลำพอง, 2515-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Hānghunsūan čhamkat Sāmladā, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2557 [2014]Other title: Discourse on political communication from the Thai historical film entitled The Legend of King Naresuan.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN1995.9.ก64 อ25 2557] (2), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1995.9.ก64 อ25 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN1995.9.ก64 อ25 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1995.9.ก64 อ25 2557] (3).
Kānʻō̜kbǣp phǣtthœ̄n ʻutsāhakam dūai rabop khō̜mphiutœ̄ phư̄a kānʻō̜kbǣp / การออกแบบแพทเทิร์นอุตสาหกรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ / เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข.

Foengfurad Mungtavesinsuk. by เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dusit kānphim Čhamkat, [2543] [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดุสิตการพิมพ์ จำกัด, [2543] [2000]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TS155.6 .ฟ82 2543] (1).
การเงินธุรกิจ = Corporate finance / พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล.

by พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2555 [2012]Other title: Corporate finance.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4026 .พ44 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4026 .พ44 2555] (1). Checked out (2).
การเงินและการธนาคาร = Money and banking = [Huobi yu yinhang yewu] / กฤษฎา สังขมณี.

by กฤษฎา สังขมณี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550Other title: Money and banking | Huobi yu yinhang yewu.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG1607 .ก452] (3), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG1607 .ก452] (2). Withdrawn (3).
Kānfao rawang thāng prachākō̜n sētthakit sangkhom watthanatham læ kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng sukhaphāwa khō̜ng phūsūngʻāyu Thai = Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly : rāingān wičhai chabap sombūn / การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย = Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะนักวิจัยหลัก ปราโมทย์ ประสาทกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Prāmōt Prasātkun. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ปราโมทย์ ประสาทกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Phūsūngʻāyu : kānfao rawang thāng prachākō̜n sētthakit sangkhom watthanatham læ kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng sukhaphāwa khō̜ng phūsūngʻāyu Thai Other title: Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly | ผู้สูงอายุ : การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV1451 .ก64 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV1451 .ก64 2558] (1).
kānmư̄ang kān pokkhrō̜ng prīapthīap = Comparative politics and government : pramūan sāra chut wichā. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-5 / การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ = Comparative politics and government : ประมวลสาระชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-5 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Comparative politics and government.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF56 .ก64 2556 ล. 1] (1).
kānmư̄ang kān pokkhrō̜ng prīapthīap = Comparative politics and government : pramūan sāra chut wichā. [Lō̜. 2], Nūai thī 6-10 / การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ = Comparative politics and government : ประมวลสาระชุดวิชา. [ล. 2], หน่วยที่ 6-10 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Comparative politics and government.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF56 .ก64 2556 ล. 2] (1).
kānmư̄ang kān pokkhrō̜ng prīapthīap = Comparative politics and government : pramūan sāra chut wichā. [Lō̜. 3], Nūai thī 11-15 / การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ = Comparative politics and government : ประมวลสาระชุดวิชา. [ล. 3], หน่วยที่ 11-15 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Comparative politics and government.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JF56 .ก64 2558 ล.3] (1).
การแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมของบุคคลวิกลจริต / โดย ศุภากร สุภาพ.

Supakorn Supap, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ศุภากร สุภาพ, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Person of unsound mind's declaration of intention establishing the juristic acts.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT518 .ศ74 2559] (1). Withdrawn (1).
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาเด็กและเยาวชนกระทำความผิด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / โดย วิรกร สีบุณเรือง.

Vilakone Sibounheuang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วิรกร สีบุณเรือง, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Conciliation of the juvenile delinquency : comparative study between Thai legislation and Lao legislation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPE4720 .ว64 2559] (1). Withdrawn (1).
Khabūankān chāobān kap kāntō̜sū bǣp santiwithī nai sathānakān khwāmkhatyǣng / ขบวนการชาวบ้านกับการต่อสู้แบบสันติวิธีในสถานการณ์ความขัดแย้ง / นฤมล ทับจุมพล.

Naruemon Thabchumpon. Sathāban Prīdī Phanomyong. by นฤมล ทับจุมพล | สถาบันปรีดี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Prīdī Phanomyong, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 657471] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2009 657471] (1). Withdrawn (1).
Khayap prap sarīra bō̜klā panhā sukkhaphāp / ขยับ ปรับ สรีระ บอกลาปัญหาสุขภาพ / โดย วาตานาเบะ โนบุโกะ ; แปลโดย สุธีรา ครุธคำรพ.

Watanabe, Nobuko, Suthīrā Khrutkhamrop. by วาตานาเบะ, โนบุโกะ, ค.ศ. 1949- | สุธีรา ครุธคำรพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Frīmāi, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WB460 .ว63 2558] (2).
ของสวยของดี ครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ธงทอง จันทรางศุ.

by ธงทอง จันทรางศุ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค จำกัด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.จ7 ธ2 2553] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.จ7 ธ2 2553] (2).
ข้อจำกัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / โดย ณัฐปคัลภ์ ลาชโรจน์.

Natpakhan Latcharojna, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ณัฐปคัลภ์ ลาชโรจน์, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Limitations on constitutional amendment.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3168 .ณ63 2559] (1). Withdrawn (1).
ข้อต่อสู้เรื่องสถานะความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค เพื่อหลุดพ้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / โดย รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์.

Rattiya Phiriyaphongphanit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: State of scientific and technical knowledge.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT846.5 .ร63 2559] (1). Withdrawn (1).
ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 / โดย กมลชัย เวทีบูรณะ.

Kamonchai Veteeburana, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by กมลชัย เวทีบูรณะ, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Implementation framework of Prices of Goods and Services Act 1999 (B.E. 2542) in the light of Trade Competition Act 1999 (B.E. 2542).Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
ขอบเขตเสรีภาพในการแสดงออก : ศึกษากรณีคำพูดหรือการกระทำที่สร้างความเกลียดชังตามแนวคำวินิจฉัยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและศาลสหรัฐอเมริกา / โดย อัศวิน อุดทาคำ.

Assawin Uttakom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อัศวิน อุดทาคำ, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Limit of freedom of expression : study on hate speech according to decision of European Cort [i.e. Court] of Human Rights and United States Courts.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5210 .อ65 2559] (1). Withdrawn (1).
ข้อพิจารณาในเรื่องความจำเป็น (necessity test) ภายใต้บทบัญญัติมาตรา XX (a) (b) (d) ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ค.ศ. 1994 / โดย ปรางค์สิริณณทร์ เอนกสุวรรณกุล.

Prangsirin Aneksuwanakul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปรางค์สิริณณทร์ เอนกสุวรรณกุล, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) Other title: Consideration criteria of the necessity principle (necessity test) under the provision of Article XX (A) (B) (D) of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994).Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
Khō̜mūn sathiti kānʻō̜ksīang prachāmati Phō̜.Sō̜. 2550 / ข้อมูลสถิติการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 / คณะผู้จัดทำ บุณยเกียรติ รักชาติเจริญ ... [และคนอื่น ๆ] ; สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Bunyakīat Rakchātčharœ̄n. Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang. by บุณยเกียรติ รักชาติเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF497.ท9 ข54 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF497.ท9 ข54 2559] (2).
ข้อสังเกตด้านกฎหมาย. 1, ค่ายฝึกอบรมอาชีพ กับมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตุลาคม 2550 / คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล.

by คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2553 [2010]Other title: ค่ายฝึกอบรมอาชีพ กับมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตุลาคม 2550.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 219/2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 566743] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: 219/2554] (2).
ข้อสัญญาไม่เป็นธรรมในสัญญาจ้างนักแสดง / โดย แพรสลิน เชาวลิต.

Praesalin Chaowalit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by แพรสลิน เชาวลิต, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Unfair contract term in actor's contract.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3170 .พ84 2559] (1). Withdrawn (1).
Khut rāk kham : čhotčham sap phāsā ʻAngkrit čhāk rāk / ขุดรากคำ : จดจำศัพท์ภาษาอังกฤษจากราก / กิตติ อมรพัฒนกุล.

Kitti ʻAmō̜nphatthanakun. by กิตติ อมรพัฒนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Tawikit, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ทวิกิติ์, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1580 .ก63 2551] (1).
Khanittasāt witsawakam samrap yuk dičhitō̜n / คณิตศาสตร์วิศวกรรมสำหรับยุคดิจิตอล = Engineering mathematics for digital age / ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์.

Thiti Chīaochānwit by ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557. Publisher: เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Other title: Engineering mathematics for digital age.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TA330 .ธ636 2557] (1).
คนชายข่าว คนชายขอบ / ภาสกร จำลองราช.

by ภาสกร จำลองราช.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาพพิมพ์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HN 2010 564451] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ฮ9ช64 ภ655 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ฮ9ช64 ภ655 2553] (1). Checked out (1).
Khrū sāng khon khon sāng sin / ครูสร้างคน คนสร้างศิลป์ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.

Chānnarong Phǭnrungrōt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2499- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai] , 2555, [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2555, [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N88.5.ท9 ช62 2555] (1).
Khrū hūačhai mai : Kān plīanplǣng tonʻēng phư̄a plīan kānsưksā = [New heart teacher : Self change for educational change] / ครูหัวใจใหม่ : การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเปลี่ยนการศึกษา = [New heart teacher : Self change for educational change] / เขียนและเรียบเรียงโดย สาวิตรี พูลสุขโข.

Sāwittrī Phūnsukkhō. Khanathamngān Phāitai Khrōngkān Khrū Hūačhai Mai Phūnam Kānplīanplǣng thāng Kānsưksā. Mahāwitthayālai Narēsūan. Khana Sưksāsāt. by สาวิตรี พูลสุขโข | คณะทำงานภายใต้โครงการครูหัวใจใหม่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา | มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khanathamngān Phāitai Khrōngkān Khrū Hūačhai Mai Phūnam Kānplīanplǣng thāng Kānsưksā rūam kap Khana Sưksāsāt Mahāwitthayālai Narēsūan, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะทำงานภายใต้โครงการครูหัวใจใหม่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 [2016]Other title: New heart teacher : Self change for educational change.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LB1775.4.ท9 ส65 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LB1775.4.ท9 ส65 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: EDUC LB 2016 668392] (3).
Khlư̄n lūk thī sō̜ng khō̜ng kānkra čhāy ʻamnāt : bō̜ribot mai khwāmčhampho̜ khō̜ng phư̄nthī læ kānkhlư̄anwai phư̄a čhattang ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin rūpbǣp phisēt : rāingān sarup phonlakā rasam manā radom khwāmkhithen / คลื่นลูกที่สองของการกระจายอำนาจ : บริบทใหม่ความจำเพาะของพื้นที่และการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ : รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น / โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ; คณะผู้ดำเนินงาน วสันต์ เหลืองประภัสร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kānsammanā Radom Khwāmkhithen Rư̄ang Khlư̄n Lūk thī Sō̜ng khō̜ng Kānkračhāy ʻAmnāt : Bō̜ribot Mai Khwāmčhampho̜ khō̜ng Phư̄nthī læ Kānkhlư̄anwai phư̄a Čhattang ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin Rūpbǣp Phisēt Mahāwitthayālai Thammasāt) Wasan Lư̄angpraphat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by การสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่องคลื่นลูกที่สองของการกระจายอำนาจ : บริบทใหม่ความจำเพาะของพื้นที่และการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2555 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | วสันต์ เหลืองประภัสร์ | สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ | Proyek Penelitian Purbakala Jakarta (Indonesia) คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JS 2012 636248] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก2 ก6399 2555] (1).
Khwāmtoklong kānkhā Sērīthai-ʻIndīa læ ʻĀsīan-ʻIndīa = Thailand-India Free Trade Agreement : TIFTA [and] ASEAN-India Free Trade Agreement : AIFTA. ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย และอาเซียน-อินเดีย = Thailand-India Free Trade Agreement : TIFTA [and] ASEAN-India Free Trade Agreement : AIFTA.

Thailand. Krom Kānkhā Tāngprathēt. Samnak Sitthi Prayōt thāng Kānkhā. by กรมการค้าต่างประเทศ. สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Sitthi Prayōt thāng Kānkhā Krom Kānkhā Tāngprathēt Krasūang Phānit, [2559] [2016] Publisher: นนทบุรี : สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, [2559] [2016]Other title: Thailand-India Free Trade Agreement : TIFTA [and] ASEAN-India Free Trade Agreement : AIFTA.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 677102] (1).
ความตกลงขององค์การการค้าโลกว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า : ศึกษากรณีฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของสหภาพยุโรป (Guideline Daily Amount Labelling) / โดย ยลรวี บูรณเบญญา.

Yonrawee Buranabenya, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ยลรวี บูรณเบญญา, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) Other title: WTO Agreement on Technical Barriers to Trade : study on Guideline Daily Amount Labelling of the European Union.Availability: No items available Checked out (2).
Khwāmtāi mō̜ng dū rao yū talō̜t wēlā : nưngrō̜i pī chāt kān lūangtā Mahābūa Yānsampannō. ความตายมองดูเราอยู่ตลอดเวลา : 100 ปี ชาตกาล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: ʻUdō̜nthānī : Hānghunsūan Čhamkat Phư̄ansin, 2556 [2013] Publisher: อุดรธานี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนศิลป์, 2556 [2013]Other title: 100 pī chātakān lūangtā Mahābūa Yānsampannō Other title: Nưngrō̜i pī chātakān lūangtā Mahābūa Yānsampannō Other title: 100 ปี ชาตกาล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน | หนึ่งร้อยปี ชาตกาล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5345 .ค56 2556] (1).
Khwām song čham : thī song khāng wai 5 tō̜n Pǒ̜.Sǒ̜. 2489 / ความทรงจำ : ที่ทรงค้างไว้ 5 ตอน พ.ศ. 2489 / พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.

Damrong Rāchānuphāp, Somdet ... krom phrayā, by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnlanithi Somdet ... Krom Phrayā Damrong Rāchānuphāp læ Mō̜mčhao Čhongčhitthanō̜m Ditsakun phrathidā, 2530 [1987] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา, 2530 [1987]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ด6ก3 2530] (1).
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ / โดย ณัฏฐศิริ เขียวปราง.

Nattasiri Kheawprang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ณัฏฐศิริ เขียวปราง, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Offences on malfeasance of state enterprise officials.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2840 .ณ62 2559] (1). Withdrawn (1).
Khwāmmankhong khāo khō̜ng chāonā Čhō̜. Burīram Prathēt Thai = Rice security of farmer in Buriram province, Thailand / ความมั่นคงข้าวของชาวนา จ. บุรีรัมย์ ประเทศไทย = Rice security of farmer in Buriram province, Thailand / นาฏสุดา ภูมิจำนงค์.

Nātsudā Phūmčhamnong. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Rice security of farmer in Buriram province, Thailand..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD9066.ท92 น595 2558] (1).
ความรับผิดในความเสียหายต่อเนื่องอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ซื้อขาย / โดย เทอดทูน รัฐกาญจน์.

Terttoon Rattakan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by เทอดทูน รัฐกาญจน์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Liability for consequential damages out of defects in sale contract.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT876 .ท75 2559] (1). Withdrawn (1).
Khwāmrunrǣng yư̄a ʻātchayākam læ kānlongthōt nai niyām khō̜ng dek læ yaowachon nai phư̄nthī Čhangwat Nakhō̜n Pathom = What children say about violence, crime victims and punishment in Nakorn Pathom area? : rāingān chabap sombūn / ความรุนแรง เหยื่ออาชญากรรม และการลงโทษในนิยามของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม = What children say about violence, crime victims and punishment in Nakorn Pathom area? : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย Srisombat Chokprajakchat ... [และคนอื่น ๆ]

Srisombat Chokprajakchat. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: What children say about violence, crime victims and punishment in Nakorn Pathom area? .Availability: No items available Checked out (1).
Khwāmrunrǣng nai yaowachon Thai = Youth violence in Thailand : rāingān kānwičhai chabap sombūn / ความรุนแรงในเยาวชนไทย = Youth violence in Thailand : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / หัวหน้าโครงการ เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์.

Phenčhan Pradapmuk-chœ̄rœ̄. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Youth violence in Thailand.Availability: No items available Checked out (1).
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ป46 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT68 .ป46 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT68 .ป46 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 666233] (5).
Khwāmrū phư̄nthān kīeokap kotmāi / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ).

Mānit Čhumpā. by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K155 .ค56 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K155 .ค56 2559] (2). Checked out (1).
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน / พนิต ภู่จินดา.

by พนิต ภู่จินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HE273.55.ก2 พ363 2556] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: TRAN HE 2013 617675] (1). Checked out (2).
ความสอดคล้องของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาเพื่อคุ้มครองเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตกลง GATT / โดย กัญจน์รวี ศรีจีรภัทร.

Kanjarawee Srijirapat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by กัญจน์รวี ศรีจีรภัทร, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Consistency of the United States trade barriers measures for protect information technology under GATT.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KF3195 .ก926 2559] (1). Withdrawn (1).
Khwāmsuk khō̜ng Kathi / ความสุขของกะทิ / งามพรรณ เวชชาชีวะ.

Ngāmphan Wētchāchīwa, by งามพรรณ เวชชาชีวะ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp & : Phrǣo Samnakphim, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ง643ค56 2549ก] (1).
Khwāmsuk thī rak / ความสุขที่รัก / ไพวรินทร์ ขาวงาม เขียน ; กฤษดา อนุนาท ภาพประกอบ

Kritsadā ʻAnunāt Phaiwarin Khāongām. by ไพวรินทร์ ขาวงาม | กฤษดา อนุนาท.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2552. Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.ส7 พ95 2552] (1).
ความหมาย "การทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี" / โดย คนธ์ธร เลิศนภาวงศ์.

Khonthorn Lertnapawong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by คนธ์ธร เลิศนภาวงศ์, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Definition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ7170.ก61985 ค33 2559] (1). Checked out (1).
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดตรัง / ภิญโญ ตันพิทยคุปต์.

by ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก53ต4 ภ62 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก53ต4 ภ62 2554] (1).
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดมหาสารคาม / สุมาลี มีจั่น.

by สุมาลี มีจั่น | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก53ม5 ส74 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก53ม5 ส74 2554] (1).
Khamphī chīwit / คัมภีร์ชีวิต / สันติ เศวตวิมล.

Santi Sawētwimon, by สันติ เศวตวิมล, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : BeBright, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บีไบร์ท, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1594.5 .ส43 2557] (1).
Khamphī Wisutthimak / คัมภีร์วิสุทธิมรรค / พระพุทธโฆสเถระ รจนา ; สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง.

Phraphutthakhōsathēra. Somdetphraphutthāčhān (ʻĀt), by พระพุทธโฆสเถระ | สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ), 2446-2532.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Thana Phrēt Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2556 [2013]Availability: No items available Checked out (1).
Khamtō̜p khō̜ng chīwit thī tō̜ng khit læ lư̄ak ʻēng / คำตอบของชีวิต ที่ต้องคิดและเลือกเอง / Barista Red.

Barista Red. by บาริสตา เรด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phetprakāi, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ด6 บ64 2556] (1).
Khamphiphāksā sān pokkhrō̜ng sūngsut sitthi kāntāi yāng thammachāt : kō̜ranī kot krasūng tām māttrā 12 hǣng Phrarātchabanyat Sukkhaphāp hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2550 / คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สิทธิการตายอย่างธรรมชาติ : กรณีกฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.).

Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. Samnak Songsœ̄m Sitthi læ Sāng Sangkhom Sukphāwa. by สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. สำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : สำนัก, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4058 .ค636 2558] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4058 .ค636 2558] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657465] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657465] (2). Checked out (1).
Khamfō̜ng khadī ʻāyā / คำฟ้องคดีอาญา / โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์, พรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์.

Thanongsak Dunyakān. Phanphilai Phāhusatčhalak. by ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ | พรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4624 .ท32 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4624 .ท32 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4624 .ท32 2560] (1). Checked out (1).
Khamsō̜n nai Phraphutthasātsanā / คำสอนในพระพุทธศาสนา / พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).

Phra Rātchananthamunī (Pan), by พระราชนันทมุนี (ปั่น), 2454-2550.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Kō̜ngthun Panyā Nanthatham Sūn Sư̄pʻāyu Phraphutthasātsanā Wat Chonprathānrangsit, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : กองทุนปัญญานันทธรรม ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฎ์, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4160 .พ468 2543] (2).
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2558] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 659473] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2558] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 659473] (7). Checked out (3).
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng : phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / จิรนิติ หะวานนท์

Čhiraniti Hawānnon. Samnak ʻabrom sưksā kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by จิรนิติ หะวานนท์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻabrom sưksā kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng Other title: กฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .จ64 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2720 .จ64 2559] (2). Checked out (2).
Kham ʻathibāi kotmāi rawāng prathēt / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Kotmāi rawāng prathēt Other title: กฎหมายระหว่างประเทศ..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .ป465 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ3410 .ป465 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KZ 2016 666251] (4). Checked out (3).
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. Kanok Čhunlamon. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ชีพ จุลมนต์ | กนก จุลมนต์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ช645 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ช645 2559] (2). Checked out (1).
Kham ʻathibāi kotmāi wādūai lomlalāi rư̄ang krabūan phičharanā kīeokap kānfư̄nfū kitčhakān khǭng lūknī / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลายเรื่องกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / วิชา มหาคุณ

Wichā Mahākhun, by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Other title: Krabūan phičhāranā kīeokap kānfư̄nfū kitčhakān khǭng lūknī Other title: กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1147 .ว626 2559] (3). Checked out (3).
Khamʻathibāi kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2558] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 647536] (4). Checked out (4).
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภาฯ, 2553-Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ธ636 2553] (1). Checked out (1). Withdrawn (2).
Kham ʻathibāi kotmāi kīeokap khw̄amrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī læ khw̄amrapphitchō̜p khō̜ng rat dōi prātsačhāk khw̄amphit / คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2840 .ช65 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2840 .ช65 2558] (8), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 656166] (4). Checked out (3).
Khamʻathibāi kotmāi phǣng læ phānit laksana tūathǣn, tūathǣn khātāng , nāinā, čhāng tham khō̜ng, rap khon / คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, จ้างทำของ, รับขน / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Čhakkraphong Leksakunchai. by จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไข-ปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai tūathǣn tūathǣn khātāng nāinā čhāng tham khō̜ng rap khon Other title: Tūathǣn nāinā čhāng tham khō̜ng rap khon Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า จ้างทำของ รับขน | ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รับขน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT861 .จ624 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT861 .จ624 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT861 .จ624 2559] (5). Checked out (6).
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT504 .จ65 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .จ65 2559] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .จ65 2559] (1). Checked out (4).
Khư̄-- phǣt phū hai dūai hūačhai Thadā Yipʻinsō̜i / คือ-- แพทย์ผู้ให้ด้วยหัวใจ ธาดา ยิบอินซอย / โดย สันติสุข โสภณสิริ.

Santisuk Sōphonsiri, by สันติสุข โสภณสิริ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mō̜chāobān, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WZ100.ธ638 ส63 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WZ100.ธ638 ส63 2559] (2).
Khūmư̄ kāndamnœ̄n ngān Sūn ʻAmnūaikān Patibatkān Tō̜sū phư̄a ʻAochana Khwāmyākčhon (Sō̜Tō̜Čhō̜. Pō̜Chō̜Chō̜. ) คู่มือการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.ปชช.)

Sūn ʻAmnūaikān Patibatkān Tō̜sū phư̄a ʻAochana Khwāmyākčhon. Samnakngān Lēkhānukān. by ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน. สำนักงานเลขานุการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhānukān Sō̜Tō̜Čhō̜. Pō̜Chō̜Chō̜. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการ ศตจ.ปชช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV4142.55.ก2 ค74 2549] (1).
Khūmư̄ kānsāng sœ̄m sakkayaphāp 'Ǒ̜.Phō̜.Mō̜. : nai kānčhat sawatdikān læ phatthanā khunnaphāp chīwit phū phon thōt / คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพ อพม. : ในการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษ / กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ; เรียบเรียงโดย มนธิรา ธาราเวชรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Monthirā Thārāwētrak. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān. Kō̜ng Kitčhakān ʻāsāsamak læ Phāk Prachā Sangkhom. by มนธิรา ธาราเวชรักษ์, 2522- | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2016 676290] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 676290] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 676290] (2).
Khūmư̄ patibat ngān samrap kamnan phūyaibān / คู่มือปฏิบัติงานสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / [คณะผู้จัดทำหนังสือ สิริรัฐ ชุมอุปการ ... [และคนอื่น ๆ]].

Sirirat Chumʻuppakān. Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng. by สิริรัฐ ชุมอุปการ | กรมการปกครอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Kānpokkhrō̜ng, Krasūang Mahātthai, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก8 ค725 2556] (1).
Khūmư̄ sonthanā chabap phok phā phāsā Prōtukēt / คู่มือสนทนาฉบับพกพาภาษาโปรตุเกส / ผู้อ่านคำภาษาโปรตุเกส กฤตยพร คุณวรผาติ.

Krittayaphō̜n Khunwō̜raphāti. by กฤตยพร คุณวรผาติ.

Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nātāng Sū Lōk Kwāng, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PC5073 .ค74 2557] (2).
คู่มือสยบกรรม / ธมมฺวโรภิกขุ.

by พระมหาทองอยู่ ธมมวโรภิกขุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มันตรา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4435 .พ336 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4435 .พ336 2554] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4435 .พ336 2554] (1).
Khūmư̄ sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ส746 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ส746 2558] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2720 .ส746 2558] (5). Checked out (2).
Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Prathēt Mālēsīa / คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศมาเลเซีย / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558 [2015]Other title: Malaysia : khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Mālēsīa Other title: Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Mālēsīa Other title: Malaysia : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในมาเลเซีย | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในมาเลเซีย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.6.ก3 ค75 2558] (1).
Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Prathēt ʻIndōnīsīa / คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559 [2016]Other title: Indonesia : khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai ʻIndōnīsīa Other title: Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai ʻIndōnīsīa Other title: Indonesia : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในอินโดนีเซีย | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในอินโดนีเซีย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5752 .ค75 2559] (1).
Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Rātchaʻānāčhak Kamphūchā / คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559 [2016]Other title: Cambodia : khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Kamphūchā Other title: Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Kamphūchā Other title: Cambodia : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในกัมพูชา | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในกัมพูชา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.3.ก3 ค746 2559] (1).
Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo / คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558 [2015]Other title: Laos : khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Lāo Other title: Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Lāo Other title: Laos : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในลาว | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในลาว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.4.ก3 ค75 2558] (1).
Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Sāthāranarat Filippin/ คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558 [2015]Other title: Philippines : khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Filippin Other title: Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Filippin Other title: Philippines : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์ | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5762 .ค75 2558] (1).
Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām / คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558 [2015]Other title: Vietnam : khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Wīatnām Other title: Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Wīatnām Other title: Vietnam : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG5750.5.ก3 ค76 2558] (1).
Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Sāthāranarat Singkhapō / คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558 [2015]Other title: Singapore : khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Singkhapō Other title: Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Singkhapō Other title: Singapore : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสิงคโปร์ | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสิงคโปร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.67.ก3 ค748 2558] (1).
Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Sāthāranarat hǣng Sahaphāp Mīanmā / คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559 [2016]Other title: Myanmar : khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Phamā Other title: Khūmư̄ ʻōkāt læ thitthāng kānkhā kānlongthun nai Phamā Other title: Myanmar : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในพม่า | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในพม่า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG5720.7.ก3 ค747 2559] (1).
Ngāi ngāi satai khonmư̄ang : dūlǣ tūa ʻēng čhāk chao čharot kham tām withī thammachāt / ง่ายๆ สไตล์คนเมือง : ดูแลตัวเองจากเช้าจรดค่ำตามวิถีธรรมชาติ / นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ เขียนและเรียบเรียง ; เพียงพร ลาภคล้อยมา เรื่อง.

Nonglak Sukčhaičharœ̄nkit. Phīangphō̜n Lāpkhlō̜imā. by นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ | เพียงพร ลาภคล้อยมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Samnakphim Sūan Ngœn Mī Mā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2556 [2013]Availability: No items available Checked out (1).
Čhotmāihēt Sān Yuttitham. phāk thī nưng Phō̜.Sō̜. 2453-Phō̜.Sō̜. 2503 / จดหมายเหตุศาลยุติธรรม. ภาคที่ 2 พ.ศ. 2453-พ.ศ. 2503 / เธียร เจริญวัฒนา รวบรวมและเรียบเรียง.

Thīan Čharœ̄nwatthanā, by เธียร เจริญวัฒนา, 2467-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ธ844 2558 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ธ844 2558 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ธ844 2558 ล. 2] (2). Checked out (1).
Čhotmāihēt Sān Yuttitham. phāk thī 1 Phō̜.Sō̜. 2394-Phō̜.Sō̜. 2453 / จดหมายเหตุศาลยุติธรรม. ภาคที่ 1 พ.ศ. 2394-พ.ศ. 2453 / เธียร เจริญวัฒนา รวบรวมและเรียบเรียง.

Thīan Čharœ̄nwatthanā, by เธียร เจริญวัฒนา, 2467-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ธ844 2557 ล. 1] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ธ844 2557 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ธ844 2557 ล. 1] (2). Checked out (1).
Čhot māi hēt Sānrattathammanūn chabab thī sām 2546-2548 / จดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ. ฉบับที่สาม, พุทธศักราช 2546-2548 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; คณะทำงาน สมฤทธิ์ ไชยวงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Sānrattathammanūn. by สมฤทธิ์ ไชยวงค์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2620 .จ35 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KPT 2015 665030] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2620 .จ35 2558] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 665030] (1).
Čhotmāihēt chalœ̄m phrakīat Somdet Phrabō̜rom ʻǑrasāthirāt Čhaofāmahāwachirālongkǭn Sayāmmakutrātchakumān nư̄ang nai ʻōkāt phrarāt phithī mahā mongkhon chalœ̄m phrachonmaphansā 5 rō̜p 28 Karakadākhom 2555 / จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 / กรมศิลปากร, [ผู้เรียบเรียง สายไหม จบกลศึก ... [และคนอื่น ๆ]].

Sāimai Čhopkonlasưk. Krom Sinlapākō̜n. by สายไหม จบกลศึก | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 660880] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ม6 จ35 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 660880] (1).
Čhāk pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang sū kān patibat - - kwā 1 thotsawat / จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ-- กว่า 1 ทศวรรษ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Mūnlanithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Prathēt tām Pratyā Sētthakit Phō̜phīang. Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).
Čhāk Māptāphut sū Thawāi : kānphatthanā rư̄ thamlāi khām phromdǣn / จากมาบตาพุดสู่ทวาย : การพัฒนาหรือทำลายข้ามพรมแดน / โดย โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ.

Mūnnithi Fư̄nfū Chīwit læ Thammachāt. Khrōngkān Fư̄nfū Niwēt nai Phūmiphāk Mǣnam Khōng. by มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ. โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TD187.5.ท92ก5 จ62 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TD187.5.ท92ก5 จ62 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TD187.5.ท92ก5 จ62 2556] (1).
Čhittawitthayā phư̄a kān damrong chīwit = Psychology for living / จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต = Psychology for living / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Manutsayaniwētsāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 [2016]Other title: Psychology for living.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ด6 จ626 2559 ล. 1] (2).
Čhīn kap Yūkōsalāwīa samai Titō : ʻudomkān læ kān samān maitrī nai thotsawat 1970 : rāingān kānwičhai / จีนกับยูโกสลาเวียสมัยติโต : อุดมการณ์และการสมานไมตรีในทศวรรษ 1970 : รายงานการวิจัย / โดย สิทธิพล เครือรัฐติกาล.

Sitthiphon Kruarattikan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Saha Witthayākān. by สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Other title: China and Tito’s Yugoslavia : ideology and rapprochement in the 1970s.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS740.5.ย72 ส63 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS740.5.ย72 ส63 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS740.5.ย72 ส63 2558] (1). Checked out (1).
Čhut fai khīan nangsư̄ (wichākān) "samrap ʻāčhān mư̄mai" / จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) "สำหรับอาจารย์มือใหม่" / ผู้แต่ง กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์.

Kō̜rakot Ngānwongphānit. by กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB2369 .ก42 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB2369 .ก42 2559] (2).
Čhumphit rak čhāk Matdālēnā / จุมพิตรักจากมัดดาเลน่า / Christopher Castellani, เขียน ; รังสิมา ตันสกุล, แปล

Rangsimā Tansakun. Castellani, Christopher. by คาสเตลลานี่, คริสโตเฟอร์ | รังสิมา ตันสกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ค625ค65ร62 2550] (1).
Chīwit yang mai sin-- chīwit tō̜ng sū thō̜ yū thammai trāp thī yang mī ʻākāt hāičhai / ชีวิตยังไม่สิ้น--ชีวิตต้องสู้ ท้ออยู่ทำไม ตราบที่ยังมี อากาศหายใจ / ปราชญา กล้าผจัญ

Prātchayā Klāphačhan. by ปราชญา กล้าผจัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Khāo Fāng, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1594.5 .ป46 2548] (1).
ญัฮกุร : มอญโบราณแห่งเทพสถิต / คณะผู้จัดทำ อนันต์ ลิมปคุปตถาวร ... [และคนอื่น ๆ].

by อนันต์ ลิมปคุปตถาวร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GN635.ท9 ญ65] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GN635.ท9 ญ65] (1).
Thānitsaramahāthērānusō̜n : ʻanusō̜n ngān bamphen kuson khrop 3 pī hǣng mō̜ranakān Somdet Phramahā Thīrāčhān (Niyom Thānitsaramahāthēn Pō̜.Thō̜. 9) / ฐานิสฺสรมหาเถรานุสรณ์ : อนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลครบ 3 ปี แห่งมรณกาลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ. 9) / โดย พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ; บรรณาธิการ พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร.

Phra Mahā Pakō̜n Kittitharō. by พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ942.พ76 พ45 2557] (1).
Dǭk yā nư̄a phư̄ndin / ดอกหญ้าเหนือผืนดิน / ชมัยภร แสงกระจ่าง.

Chamaiphō̜n Sǣngkračhāng, Mahāwitthayālai Thammasāt. by ชมัยภร แสงกระจ่าง, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ป55 ช46 2559] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55 ช46 2559] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.6.ป55 ช46 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ป55 ช46 2559] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.6.ป55 ช46 2559] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ป55 ช46 2559] (2).
Withdrawn (1).
Dū čhit phư̄a rūčhǣng / ดูจิตเพื่อรู้แจ้ง / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ; สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ผู้เรียบเรียง.

Phra Prāmōt Pāmōtchō, Surawat Sērīwiwatthanā. by พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช, 2495- | สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : ʻAmarin Thamma, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.จ6 พ4763 2557 ] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.จ6 พ4763 2557 ] (1).
Tō̜p khō̜sō̜p kotmāi yāngrai hai dai khanǣn. Thām-tō̜p wi. phǣng wi.ʻāyā lem 6 čhāk dīkā mai thưng pī 2553 / ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบ วิ. แพ่ง วิ. อาญา เล่ม 6 จากฎีกาใหม่ถึงปี 2553 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Somchāi Phongphatthanasin. by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Hō̜Čhō̜Kō̜. Čharœ̄nrat Kānphim, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพ : หจก. เจริญรัฐการพิมพ์, 2554 [2011]Other title: Thām-tō̜p wi. phǣng wi. ʻāyā lem 6 čhāk dīkā mai thưng pī 2553 Other title: ถาม-ตอบ วิ. แพ่ง วิ. อาญา เล่ม 6 จากฎีกาใหม่ถึงปี 2553.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส41831 2554] (1).
Tō̜p panhā wichā čhai / ตอบปัญหาวิชาใจ / สม สุจีรา.

Som Sučhīrā. by สม สุจีรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : ʻAmmarin Thamma, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HQ801 .ส392 2551] (1).
Tamnān thēp ʻairit / ตำนานเทพไอริช = Irish mythology / พีระสิทธิ์ คูห์ศรีวินิจ.

Phīrasit Khūsīwinit. by พีระสิทธิ์ คูห์ศรีวินิจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, [2559] [2016] Availability: No items available Checked out (1).
Thō̜i sīang sumnīang Lāo : khamsap 3 phāsā : Lāo - Thai - English / ถ้อยเสียงสำเนียงลาว : คำศัพท์ 3 ภาษา : ลาว-ไทย-English / สมบัติ พรหมมินทร์ ฆ้อนทอง

Sombat Phrommin Khō̜nō̜thō̜ng. by สมบัติ พรหมมินทร์ ฆ้อนทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่)Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Siriphan ʻŌ̜psēt, 2551 [2008] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซท, 2551 [2008]Other title: Khamsap 3 phāsā : Lāo - Thai - English Other title: คำศัพท์ 3 ภาษา : ลาว-ไทย-อังกฤษ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4236.4 .ส43 2551] (1).
Thām - tō̜p kotmāi ratthammanūn / ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ / มานิตย์ จุมปา.

Manit Čhumpā. by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).
Thā rūčhak phra phut sātsanā khwām suk tō̜ng mā thanthī / ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).

Phra Thēpwēthī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phim Sūai Čhamkat, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2010 676282] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 676282] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 676282] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2010 676282] (1).
Thā rū thamma Phra Phutthačhao ʻāttamā khong mai tit khuk / ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก / พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) เรื่อง ; เสริมศักดิ์ ศุกรวรรณ เรียบเรียง ; สกล ปานกลิ่นพุฒ ถ่ายภาพ.

Rakkīat Sukthana, Sœ̄msak Sukrawan. Sakon Pānklinphut . by รักเกียรติ สุขธนะ, 2497- | เสริมศักดิ์ ศุกรวรรณ | สกล ปานกลิ่นพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BJ1594.5 .ร622 2554] (1).
Thritsadī wongčhō̜n faifā bư̄angton / ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น / เจษฎา ชินรุ่งเรือง.

Čhētsadā Chinrungrư̄ang. by เจษฎา ชินรุ่งเรือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TK454 .จ75 2557] (2). Checked out (1).
Thritsadī thǣo khō̜i = Queueing theory / ทฤษฎีแถวคอย = Queueing theory / ปานวิทย์ ธุวะนุติ.

Pānwit Thuwanut. Sathāban Thēknōlōyī Phračhō̜mklao Čhaokhunthahān Lātkrabang. Khana Thēknōlōyī Sārasonthēt. by ปานวิทย์ ธุวะนุติ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Thēknōlōyī Sārasonthēt Sathāban Thēknōlōyī Phračhō̜mklao Čhaokhunthahān Lātkrabang, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559 [2016]Other title: Queueing theory..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA274.8 .ป63 2559] (1).
Thaksa kānrīan sap phāsā ʻAngkrit khan sūng. lem 1 = Advanced English course vocabulary skills book 1 / ทักษะการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นสูง. เล่ม 1 = Advanced English course vocabulary skills. book 1 / Helen Barnard, สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ

Barnard, Helen. Samrān Samritthisuwan. by บาร์นาร์ด, เฮเลน | สำราญ สัมฤทธิสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Panyāchon, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550 [2007]Other title: Advanced English course vocabulary skills..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1449 .บ643 2550 ล. 1] (1).
Thaksa watthanatham : khūmư̄ withīkān khatyǣngkan chanmit chāidǣn Tai / ทักษะวัฒนธรรม : คู่มือวิธีการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้ / ผู้เขียน แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ; บรรณาธิการ สายพิณ สุพุทธมงคล.

Phrǣ Sirisakdamkœ̄ng, Sāiphin Suphutthamongkhon. Sūn Mānutsayawitthaya Sirinthǭn. by แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง, 2520- | สายพิณ สุพุทธมงคล | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sūn Mānutsayawitthaya Sirinthǭn (ʻOngkān Mahāchon), 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS588.ต9 พ84 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ต9 พ84 2556] (5), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS588.ต9 พ84 2556] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS588.ต9 พ84 2556] (1). Checked out (1).
Thaksin Chinwat pao sanghān thāng kānmư̄ang / ทักษิณ ชินวัตร เป้าสังหารทางการเมือง / เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์.

Mēthāphan Phōthithīrarot. by เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Bǭrisat Rungrư̄angsūng Phrinting, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งเรืองสูง พริ้นติ้ง, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .ม735 2551] (1).
Thānglat sū ʻatchariya / ทางลัดสู่อัจฉริยะ / สม สุจีรา เขียน ; เริงฤทัย อุดมศิลป์ ภาพประกอบ.

Som Sučhīrā. Rœ̄ngrưthai ʻUdomsin. by สม สุจีรา | เริงฤทัย อุดมศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : ʻAmmarin HOW-TO, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB1049 .ส34 2552] (1).
Thā Tīan : Krung Thēp... bot thī 1 : Bang-kok before Bangkok = Tha Tian : where Bangkok city was born / ท่าเตียน : กรุงเทพฯ บทที่ 1 : Bang-kok before Bangkok = Tha Tian : where Bangkok city was born / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

Sathāban Phiphitthaphan Kānrīanrū hǣng Chāt. by สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sthāban, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2558?] [2015?]Other title: Tha Tian : where Bangkok city was born.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 677117] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 677117] (1).
Thāt ʻāhān kap kānphalit phư̄t phon / ธาตุอาหารกับการผลิตพืชผล = Nutrients and crop production / วิจิตร วังใน.

Wičhit Wangnai. by วิจิตร วังใน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhat čhamnāi dōi Wī.Bī. Buksentǣ, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย วี.บี.บุ๊คเซ็นเตอร์, 2552 [2009]Other title: Nutrients and crop production.Availability: No items available Checked out (1).
Nawattakam kānwičhai thāng witthayāsāt theknōlōyī chīwaphāp sukkhaphāp sưksā phư̄a yok radap khwāmrū khō̜ng naksưksā læ sāthāranachon = Innovative education research in science technology, life science and health science to enhance learning in students and the public / นวัตกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชีวภาพ สุขภาพศึกษา เพื่อยกระดับความรู้ของนักศึกษาและสาธารณชน = Innovative education research in science technology, life science and health science to enhance learning in students and the public / คณะผู้วิจัย กรองทอง ยุวถาวร ... [และคนอื่น ๆ].

Krō̜ngthō̜ng Yuwathāwō̜n. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by กรองทอง ยุวถาวร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Innovative education research in science technology, life science and health science to enhance learning in students and the public.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Q183.4.ท9 น56 2558] (1).
Nawattakam kānrīanrū nai kānpō̜ngkan læ čhatkān khwāmrunrǣng samrap dek læ yaowachon nai sathānsưksā (khrōngkān tō̜nư̄ang) = Learning innovation on prevention and resolution innovation of the children and youth violence in school : rāingān kānwičhai chabap sombūn / นวัตกรรมการเรียนรู้ในการป้องกันและจัดการความรุนแรงสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (โครงการต่อเนื่อง) = Learning innovation on prevention and resolution innovation of the children and youth violence in school : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พรธิดา วิเศษศิลปานนท์.

Phō̜nthidā Wisētsinlapānon. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Learning innovation on prevention and resolution innovation of the children and youth violence in school.Availability: No items available Checked out (1).
Nō̜mnam sư̄p sān sū withī phō̜phīang / น้อมนำสืบสานสู่วิถีพอเพียง / มูลนิธิสยามกัมมาจล.

Mūnnithi Sayāmkammāčhon. by มูลนิธิสยามกัมมาจล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9ศ75 น54 2555] (1).
Nam chom Wat Kanlayānamit / นำชมวัดกัลยาณมิตร / บรรณาธิการ พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ; คณะทำงาน พระปริยัติธาดา ... [และคนอื่น ๆ].

Phra Mahā Pakō̜n Kittitharō. Phra Pariyat Thadā (Somnưk Thitmēthō) by พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร | พระปริยัติธาดา (สมนึก ฐิตเมโธ).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, [2556?] [2013?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6337.ก42ก63 น62 2556] (1).
Nitisāt nǣo Phut / นิติศาสตร์แนวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)‬.

Phra Thēpwēthī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyuchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ4570.ก25 พ46 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.ก25 พ46 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: BQ4570.ก25 พ46 2560] (2). Checked out (1).
Nimit wikān 01 : 5 ʻanyamanī / นิมิตวิกาล 01 : 5 อัญมณี / บรรณาธิการ สนธยา ทรัพย์เย็น.

by สนธยา ทรัพย์เย็น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Short stories Publisher: Pračhuap Khīrī Khan : Dūangkamon Fimhao, 2557 [2014] Publisher: ประจวบคีรีขันธ์ : ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .น672 2557] (1).
Nirāt pō̜ralōk / นิราศปรโลก / โดย พระมหาธัญวัฒน์ กิตฺติญาโณ.

Phramahā Thanyawat Kittiyānō. by พระมหาธัญวัฒน์ กิตฺติญาโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜n Rātchawitthayālai, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4435 .พ337 2542] (1).
Nirāt hō̜imī / นิราศฮอยหมี / โดย ป.วชิโร.

Pō̜.Wachirō. by ป.วชิโร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sin Sayām Bančhuphan læ Kānphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4190 .ป15 2556] (1).
Botbāt Sān Ratthammanūn nai kānpokpō̜ng ratthammanūn : sưksā botrīan čhāk kotmāi tāngprathēt : ngān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Phairōt Chaiyanām / บทบาทศาลรัฐธรรมนูญในการปกป้องรัฐธรรมนูญ : ศึกษาบทเรียนจากกฎหมายต่างประเทศ : งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Sammanā wichākān ngān ramlưk sāttrāčhān Phairot Chainām. Mahāwitthayālai Thammasāt) Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สัมมนาวิชาการงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม (ครั้งที่ 3 : 2556 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, [2556] [2013]Other title: N0gān wichākān ramlưk Sāttrāčhān Phairōt Chaiyanām Other title: งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2640.ก67 ส64 2556] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2640.ก67 ส64 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2640.ก67 ส64 2556] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2640.ก67 ส64 2556] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT2640.ก67 ส64 2556] (3).
Botsarup phonngān ratthabān rō̜p 2 pī Phon ʻĒk Prayut Čhanʻōchā nāyok ratthamontrī (12 Kanyāyon 2557 - 12 Kanyāyon 2559) : mankhong mangkhang yangyư̄n. บทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2559) : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2559] [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ผ4 บ35 2559] (1).
Būang phrān / บ่วงพราน / ลิช.

ʻŌ̜̜ranī Kritʻam. by อรณี กฤษอัมร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Mandī, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : มันดี, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ373บ52 2551] (1).
Bō̜k lā sangsārawat / บอกลาสังสารวัฏ / หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ; สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ผู้เรียบเรียง.

Phra Prāmōt Pāmōtchō, Surawat Sērīwiwatthanā. by พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช, 2495- | สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4485 .พ43 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4485 .พ43 2557] (1).
Banthưk sēwanā tham 100 / บันทึกเสวนาธรรม 100 / [ยงะธนะ สีตลพฤกษ์ และ พินิต ผลพิรุฬห์ รวบรวมและสรุปการบรรยายธรรม].

Yangathana Sītaraphrưk. Phinit Phonphirun. by ยงะธนะ สีตลพฤกษ์ | พินิต ผลพิรุฬห์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Klum Sukkāi Sukčhai - Chomrom Witsawa Čhulā 2506, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มสุขกายสุขใจ-ชมรมวิศวจุฬา 2506, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4195 .ย26 2553] (1).
บุคลิกภาพกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้น : กรณีศึกษาผู้พิพากษาสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 / ขวัญหล้า ประสาทเขตการณ์.

by ขวัญหล้า ประสาทเขตการณ์, 2513- | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะศึกษาศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 [2004]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) Other title: Personality and work-related stress among judges at the court of first instance : a case study of the Office of the Court of Justice Region 1.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1610 .ข563 2547] (1). Withdrawn (1).
Patirūp prathēt patirūp phāsī : rao thamdai / ปฏิรูปประเทศปฏิรูปภาษี : เราทำได้ / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Kittiphong Urapeephatthanaphong. Sathāban Phrapokklao. by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: No items available Checked out (1).
Pom pritsanā hārem / ปมปริศนาฮาเร็ม / Clear Ice.

Phūwadī Tūčhindā, by ภูวดี ตู้จินดา, 2519-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Jamsai, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2552] [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ภ75ป43 2552] (1).
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ป43 2553] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3800 .ป43 2553] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ป43 2553] (4). Checked out (1). Withdrawn (3).
ประวัติครู.

by คุรุสภา.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: พระนคร, โรงพิมพ์คุรุสภา, 2500-Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA2383.ท9 ค7 2549] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท9 ค7 2560] (49), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA2383.ท9 ค7 2560] (10), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LA2383.ท9 ค7 2550] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LA2383.ท9 ค7 2523] (4).
Checked out (19). Withdrawn (29).
Prawat Wat Hongrattanārām Rātchawō̜rawihān / ประวัติวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร / [ค้นคว้าและเรียบเรียง, พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ; กวีนิพนธ์, ชัชวาล อัชฌากุล, ศิริธัช ศิริชุมแสง].

Phra Mahā Pakō̜n Kittitharō. Chatchawān ʻAtchākun. Sirithat Sirichumsǣng. by พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร | ชัชวาล อัชฌากุล | ศิรธัช ศิริชุมแสง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).
Prawattisāt Lāo : dindǣn hǣng hupkhao læ khwāmplīanplǣng / ประวัติศาสตร์ลาว : ดินแดนแห่งหุบเขาและความเปลี่ยนแปลง / อาณัติ อนันตภาค, เรียบเรียง.

ʻĀnat ʻAnantaphāk. by อาณัติ อนันตภาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Yipsī Samnakphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพ : ยิปซี สำนักพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 664975] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS555.5 .อ633 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 664975] (1).
Prawattisāt sangkhom phūmpanyā thō̜ngthin ʻĀngsilā = Social history and local wisdom in Ang-Sila / ประวัติศาสตร์สังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่างศิลา = Social history and local wisdom in Ang-Sila / ภารดี มหาขันธ์, นันท์ชญา มหาขันธ์.

Phāradī Mahākhan. Nanchayā Mahākhan. Mahawitthayālai Būraphā. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. Sākhā Wichā Thaisưksưksā. by ภารดี มหาขันธ์ | นันท์ชญา มหาขันธ์ | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. สาขาวิชาไทยศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chon Burī : Sākhā Wichā Thaisưksưksā Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahawitthayālai Būraphā, 2558 [2015] Publisher: ชลบุรี : สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 [2015]Other title: Social history and local wisdom in Ang-Sila.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ช4 ภ64 2558] (1).
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Road to sustainable economy : มุมมอง 8 นักคิดคนสำคัญของไทย / เอก อนันต์.

by เอก อนันต์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. เม็ดทราย พริ้นติ้ง, 2550Other title: Road to sustainable economy.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC445.ฮ9ศ75 อ745] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445.ฮ9ศ75 อ745] (1).
ปัญหากฎหมายควบคุมอาวุธปืน / โดย พรนัชชา ชวนชม.

Pornnutcha Chuanchom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พรนัชชา ชวนชม, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Problem of gun control law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3010 .พ43 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหากฎหมายอนุสิทธิบัตรไทย / โดย ณัฐพล วีระโอฬารกุล.

Nattapol Veeraorankul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ณัฐพล วีระโอฬารกุล, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Problems of Thai petty patent.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1194 .ณ63 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ / โดย มณฑล อ่องมะลิ.

Monton Ongmali, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มณฑล อ่องมะลิ, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Problems in the multimodal transport business.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3480.5 .ม33 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการจัดหาคู่ : ศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 / โดย วิชนันท์ เสริมพงค์สุรภา.

Vichanun Sermpongsurapa, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วิชนันท์ เสริมพงค์สุรภา, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Legal problems concerning dating service business : focusing on the Consumer Protection Act B.E. 2522.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3276 .ว635 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาการกลั่นกรองการลงโทษทางวินัยข้าราชการรัฐสภา / โดย อรัญ มีแก้ว.

Aran Meekaew, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อรัญ มีแก้ว, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Screening problems of disciplinary punishment for paliamentary officials.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2977 .อ46 2559] (1). Withdrawn (2).
ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการโอนข้อมูลระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป : ศึกษาผลกระทบของคดีคำพิพากษาศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปในคดี C-362/14 ต่อโครงการเซฟฮาร์เบอร์ (Safe Harbour) / โดย วรรณรัชชา ทรัพย์รดาพัดชา.

Wanratcha Supradapatcha, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วรรณรัชชา ทรัพย์รดาพัดชา, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: How the Court of Justice of the European Union judgment in case C-362/14 on protection provided by Safe Harbour privacy principles affects personal data protection problems in international data transfer with the European Union.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KJE6071 .ว44 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในทางการแพทย์ของไทย : ศึกษาการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน / โดย พลอยไพลิน ทรงนิลรักษ์.

Ploypilin Songninluk, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พลอยไพลิน ทรงนิลรักษ์, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Problems on consumer protection in medical law : study on medical cost control in private hospital.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3276 .พ45 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา / โดย พิชญ์ พิพัฒน์สันติกุล.

Pich Pipatsuntikul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พิชญ์ พิพัฒน์สันติกุล, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Problems of educational administration of schools which operate under the auspices the Office of the Basic Education Commission : a case study of Triamudomsuksa School.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3138.55 .พ62 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาการจัดการหนี้สินอันเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้บุคคลธรรมดาซึ่งประสบปัญหาทางการเงิน / โดย ศศิภา ไชยชาญ.

Sasipa Chaicharn, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ศศิภา ไชยชาญ, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Problem regarding residential loan management for individual with in financial crisis.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล / โดย อุดมศรี สตางค์ทอง.

Udomsri Stangthong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อุดมศรี สตางค์ทอง, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) Other title: Taxation problems of an ordinary partnership or a non-juristic body of persons.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3573 .อ73 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 : ศึกษากรณีการจำกัดสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งในผังเมืองรวม / โดย สิทธิเดช จุฑากาญจน์.

Sittidej Juthakan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สิทธิเดช จุฑากาญจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Problem of limited property rights under the Town Planning Act B.E. 2518 : study in case of land use limitation according to transportation plan in comprehensive town plan.Availability: No items available Withdrawn (2).
ปัญหาการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย / โดย กรกาญจน์ แก้วมูลคำ.

Kornkarn Kaewmoonkham, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by กรกาญจน์ แก้วมูลคำ, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Parody problems in relation to trademarks in Thailand.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1220 .ก94 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 / โดย ยุวรินทร์ พิสิษฐ์กุล.

Yuwarin Pisitkul. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ยุวรินทร์ พิสิษฐ์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Problems on loss of Thai nationality of registered ships under Thai Vessels Act B.E. 2481.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT984.3 .ย75 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาการใช้วิธีการชำระราคาในการค้าระหว่างประเทศ : กรณี Bank Payment Obligation / โดย สิริกาญจน์ แก้วธนะสิน.

Sirikan Kaewthanasin, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สิริกาญจน์ แก้วธนะสิน, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Problems concerning method of payment in international trade : Bank Payment Obligation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K1081 .ส64 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย : การดำเนินคดีในศาลสูง / โดย จันจิรา นาคาสุ.

Janjira Nakasu, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จันจิรา นาคาสุ, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Question of fact and the question of law : the procedure in the high court.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4780 .จ63 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาความรับผิดทางอาญาและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 / โดย อนุสรา เกื้อขำ.

Anusara Kuakum, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อนุสรา เกื้อขำ, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Problems of criminal liability and law enforcement process according to summoning act of Commission Board of House of Representative and House of Senate B.E. 2554.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3878 .อ37 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาทางกฎหมายของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และโลจิสติกส์ ผ่านระบบ National Single Window / โดย พรรณรัตน์ พหลเวชช์.

Pannaratana Phaholvech, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พรรณรัตน์ พหลเวชช์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Legal problems about electronic transactions for import, export, transit, and logistics through the National Single Window system.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3645 .พ44 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาปาเลสไตน์และการรับรองปาเลสไตน์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ / โดย สุวิชา ภู่เงิน.

Suvicha Phungern, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุวิชา ภู่เงิน, 2520- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) Other title: Questions of Palestine and Palestine’s statehood recognition in accordance with international law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ4282 .ส75 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาวินัยทางการเงินการคลังในการก่อหนี้สาธารณะ : กรณีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-4/2557 / โดย อภิชญา นันทราทิพย์.

Apichaya Nantratip, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อภิชญา นันทราทิพย์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Fiscal discipline about public indebtedness in the Thai Constitutional Court Ruling 3-4/2557 (2014).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3531 .อ46 2559] (1). Withdrawn (1).
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ / โดย ธนานันท์ รอดสังวาลย์.

Thananun Rodsungwal, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ธนานันท์ รอดสังวาลย์, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Problems regarding the right of governmental agencies to recourse on torts committed by officials.Availability: No items available Checked out (1). Withdrawn (1).
ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐต่อความเสียหายอันเกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายฝรั่งเศสกับกฎหมายไทย / โดย ชูกิตติ์ ชูกิตติวิบูลย์.

Chookit Chukittiwibul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ชูกิตติ์ ชูกิตติวิบูลย์, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) Other title: Problems on state liability for the damages caused by destruction of natural resources : a comparative study of French and Thai law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2840 .ช714 2559] (1). Withdrawn (1).
Pīphāt Mō̜n ram / ปี่พาทย์มอญรำ / พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต บรรณาธิการ.

Pisān Bunphūk. Wō̜ranut Sunthō̜nwinit. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Samnak Bannasān. by พิศาล บุญผูก, 2483- | วรนุช สุนทรวินิต | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Kānčhatkān Sārasonthēt čhāk Phūmpanyā Thō̜ngthin dān Nonthaburī Sưksā phư̄a Songsœ̄m Bō̜rikān Hō̜ngsamut sū Chumchon Samnak Bannasān Sonthēt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: M985 .พ65 2558] (1).
ผลการดำเนินงานประจำปี / กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.

by กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2554]- [2011]-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HD9506.ท9 อ83 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD9506.ท9 อ83 2558] (1). Withdrawn (1).
Phonngān wičhai phāitai phǣnngān wičhai mung pao tō̜psanō̜ng khwāmtō̜ngkān phatthanā prathēt dōi rēngdūan Pāmnamman pīngoppramān 2557 / ผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2557 / [สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)].

Samnakngān Phatthanā Kānwičhai Kānkasēt (ʻOngkān Mahāchon) by สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SB299.ป6 ผ42 2557] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SB299.ป6 ผ42 2557] (3).
Phān chalui talui TOEIC / ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC / ดนัย วงษา

Danai Vongsa. by ดนัย วงษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Frīmāi, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1128 .ด363 2558] (1).
Phiu sūai sai mai tō̜ng phưng khrīm bamrung / ผิวสวยใส ไม่ต้องพึ่งครีมบำรุง / อุทซึกิ, ริวอิจิ ; แปลโดย อาคิรา รัตนาภิรัต.

Utsugi, Ryuichi. ʻĀkhirā Rattanāphirat. by อุทซึกิ, ริวอิจิ | อาคิรา รัตนาภิรัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นส์บุ๊คส์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WR100 .อ732 2558] (1).
Fon bāng yot klāi pen phīsư̄a / ฝนบางหยดกลายเป็นผีเสื้อ / ลัดดา สงกระสินธ์.

Latdā Songkrasin, by ลัดดา สงกระสินธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ล5585 ฝ33 2559] (2).
Photčhanānukrom kham samāt-sonthi / พจนานุกรมคำสมาส-สนธิ / เอกรัตน์ อุดมพร.

ʻĒkarat ʻUdomphō̜n. by เอกรัตน์ อุดมพร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phatthanāsưksā, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2549 [2006]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PK926 .อ72 2549] (1).
Photčhanānukrom Phamā-Thai = Myanmar-Thai dictionary / พจนานุกรมพม่า-ไทย = Myanmar-Thai dictionary / ผู้เรียบเรียง, อรนุช นิยมธรรม, วิรัช นิยมธรรม ; ผู้บอกภาษาหลัก, อูโกณฑัญญะ, ดอซันดา

ʻŌ̜ranut Niyomtham. Wirat Niyomtham. Phra ʻƯ̄kōnthanya. Sandā. Naresuan University. Faculty of Humanities. Myanmar Language Learning Development Centre. by อรนุช นิยมธรรม | วิรัช นิยมธรรม | พระอูโกณฑัญญะ | ซันดา | มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์. สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา.

Edition: [ฉบับแก้ไขปรับปรุง].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Sathān Phatthanā Kānrīanrū Phāsā Mīanmā, Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Narēsūan, 2559 [2016] Publisher: พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 [2016]Other title: Myanmar-Thai dictionary..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: PL3957.ท9 อ445 2559] (1).
พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) = Law dictionary (English-Thai) / ธง วิทัยวัฒน์.

by ธง วิทัยวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K52.อ6 ธ253] (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: K52.อ6 ธ253] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: K52.อ6 ธ253] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K52.อ6 ธ253] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K52.อ6 ธ253] (4). Withdrawn (3).
Phrakārun ʻun klao chāo Sayām : phrarātchadamrat Somdet Phrathēprattanarātchasudā ... Sayāmbō̜rommarātchakumārī / พระการุณย์อุ่นเกล้าชาวสยาม : พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการจัดทำสารานุกรมสำหรับเยาวชน ในคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ, ๒ เมษายน ๒๕๕๘.

Khana Kammakān Čhat Ngān Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phrathēppharatrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī Nai ʻŌkāt Chalō̜ng Phrachonmāyu 5 Rō̜p, 2 Mēsāyon 2558. Khana ʻAnukammakān Čhattham Sārānukrom Samrap Yaowachon. by คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558. คณะอนุกรรมการจัดทำสารานุกรมสำหรับเยาวชน | สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: Phrarātchadamrat Somdet Phrathēprattanarātchasudā ... Sayāmbō̜rommarātchakumārī Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 พ413 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 พ413 2558] (1).
Phrakhun ʻāčhān Pūai ʻƯngphākō̜n tō̜ hō̜ngsamut / พระคุณอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อห้องสมุด / รายนามผู้จัดทำ พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ, กนกวรรณ บัวงาม, กฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์, กนกวรรณ พานิชเจริญ ; บรรณาธิการ พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ.

Phūnsuk Pariwatwō̜rawut, Kanokwan Būangām Krittanan Dutsadīmēthānon Kanokwan Phānitčharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnak Hō̜samut. by พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ, 2499- | กนกวรรณ บัวงาม | กฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ | กนกวรรณ พานิชเจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] Samnak Hō̜samut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ป55 พ443 2559] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55 พ443 2559] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ป55 พ443 2559] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 661659] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ป55 พ443 2559] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HIST DS 2016 661659] (3). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55 พ443 2559] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 661659] (1).
Checked out (1). Withdrawn (1).
Phrabat Somdet Phraparaminthra Maha Phumiphon ʻAdunlayadēt "phra phūsong pen būraphāčhān hǣng phǣndin" : prawat khrū chabap phisēt 16 Makarākhom 2560 / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" : ประวัติครูฉบับพิเศษ 16 มกราคม 2560 / ผู้เรียบเรียง ปราณี ปราบริปู, ปฤชญีน นาครทรรพ ; บรรณาธิการ ปราณี ปราบริปู ... [และคนอื่น ๆ].

Prānī Prāpripū. Prichayīn Nākhō̜nthap. Samnakngān Lēkhāthikān Khurusaphā. by ปราณี ปราบริปู | ปฤชญีน นาครทรรพ | สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Khurusaphā, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, [2560] [2017]Other title: Prawat khrū chabap phisēt 16 Makarākhom 2560 Other title: ประวัติครูฉบับพิเศษ 16 มกราคม 2560.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ป424 2560] (1).
Phraphut prawat "Phutthakān" / พระพุทธประวัติ "พุทธกาล" / รวบรวมเนื้อความพุทธประวัติ พรชัย เจริญดำรงเกียรติ ; แปลภาษาบาลีเป็นไทย ธนเดช เพ็ญทวี ; ผู้ช่วยรวบรวมเนื้อความพุทธประวัติ พรทิพา ดวงทวีทอง, วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา.

Phō̜nchai Čharœ̄ndamrongkīat. Thanadēt Phenthawī. Phō̜nthiphā Dūangthawīthō̜ng. Wō̜raphan Yǣmhongpaphā. by พรชัย เจริญดำรงเกียรติ | ธนเดช เพ็ญทวี | พรทิพา ดวงทวีทอง | วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat ʻAmmarin Pharinting ǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ888 .พ416 2558] (1).
Phra Phutthaprawat / พระพุทธประวัติ / รวบรวมและเรียบเรียง สุรีย์ มีผลกิจ, วิเชียร มีผลกิจ.

Surī Mīphonkit. Wichīan Mīphonkit. by สุรีย์ มีผลกิจ | วิเชียร มีผลกิจ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khō̜mfō̜m, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ888 .ส689 2544] (1).
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของประเทศไทย : หลักนิติธรรมบนเส้นด้าย.

by คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2490 .พ464 2553] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2010 590759] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2490 .พ464 2553] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2490 .พ464 2553] (1).
Phra Sākkaya Putatiyawong Wat ʻArunrātchawarārām Rātchawō̜ramahāwihān / พระศากยปุตติยวงศ์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร / เรียบเรียงโดย พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร.

Phra Mahā Pakō̜n Kittitharō. by พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6337.ก42อ4 พ46 2555] (1).
Phra ʻUbālīkhunūpamāčhān (Lūangpū Yai Čhan Siričhanthō) Wat Bō̜romniwātrātchawō̜rawihān Khēt Pathumwan Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Lem 1 / พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ใหญ่ จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร. เล่ม 1 / ผู้เรียบเรียงและจัดพิมพ์ ปฐม-ภัทรา นิคมานนท์.

Pathom Nikhamānon. Phatthrā Nikhamānon. by ปฐม นิคมานนท์ | ภัทรา นิคมานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat Phī. ʻĒ. Līpwing Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ944.พ57 พ46 2558 ล. 1] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ944.พ57 พ46 2558 ล. 1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ944.พ57 พ46 2558 ล. 1] (2).
Phalang phū titchư̄a kap kān khapkhlư̄an ngān sukkhaphāp ngān nai chumchon : ʻēkkasān sarup botrīan Khrōngkān Songsœ̄m Sakkayaphāp ʻOngkō̜n Chumchon nai Kānčhatkān Pō̜ngkan læ Kǣkhai Panhā ʻētʻaiwī / ʻĒt nai chumchon Phāknư̄a tō̜n bon / พลังผู้ติดเชื้อกับการขับเคลื่อนงานสุขภาพงานในชุมชน : เอกสารสรุปบทเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ ในชุมชนภาคเหนือตอนบน / เขียนและเรียบเรียง อัญชลี มณีโรจน์, บุพมาส สันธิราษฎร์ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์.

Anchalee Maneerōt. Bupmāt Santhirāt. Mūnnithi Khaothưng ʻĒt. Khrư̄akhāi Phūtitchư̄a ʻētʻaiwī/ʻĒt Phāk Nư̄atō̜nbon. Mūnnithi Khrư̄akhāi phū Titchư̄a ʻētʻaiwī/ʻĒt Prathēt Thai. Mūnnithi Phatthanā Khrư̄akhāi ʻĒt. by อัญชลี มณีโรจน์, 2519- | บุพมาส สันธิราษฎร์ | มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ | เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอสไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนบน | มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอสไอวี/เอดส์ประเทศไทย | มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang mai : Khrư̄akhāi Phūtitchư̄a ʻētʻaiwī/ʻĒt Phāk Nư̄atō̜nbon, 2554 [2011] Publisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอสไอวี/เอดส์ ภาคเหนือตอนบน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WC503.6. อ623 2554] (1).
Phonlamư̄ang Thai : kānsāng khwāmpen phonlamư̄ang nai rabō̜p prachāthippatai / พลเมืองไทย : การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย / ถวิลวดี บุรีกุล, เออเจนี เมริโอ, รัชวดี แสงมหะหมัด บรรณาธิการ.

Thawinwadī Burīkun, Mēriʻō, ʻŒ̄čhēnī. Ratchawadī Sǣngmahamat Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā, by ถวิลวดี บุรีกุล | เมริโอ, เออเจนี | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Samnak Wičhai læ Phatthanā, Sathāban Phra Pokklao, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก2 พ48 2557] (3). Checked out (1).
Phichit TOEIC dūai thēknik ngāi ngāi : chabap rīan dūai tonʻēng / พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่าย ๆ : ฉบับเรียนด้วยตนเอง / นเรศ สุรสิทธิ์.

Nares Surasith. by นเรศ สุรสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Phī.ʻĒt. Phrēt Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทพี.เอส.เพรส จำกัด, 2554 [2011]Availability: No items available Checked out (1).
Phutthayān kap khwāmrak / พุทธยานกับความรัก / สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Sumalī Mahanarongchai by สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2559. Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ4570.ร6 ส746 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.ร6 ส746 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ4570.ร6 ส746 2559] (1). Checked out (1).
Phāp tūathǣn khwāmkāorāo khō̜ng wairun = Mental representation of aggression among adolescents / ภาพตัวแทนความก้าวร้าวของวัยรุ่น = Mental representation of aggression among adolescents / คณะผู้วิจัย สุรีย์ กาญจนวงศ์, สุนีย์ กัลยะจิตร.

Surī Kānčhanawong. Sunī Kanyačhit. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by สุรีย์ กาญจนวงศ์ | สุนีย์ กัลยะจิตร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction