New Books 2017-08(Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"Thammasāt winai" thāng kānngœ̄n kānklang tī tǣčhing læ kō̜ranīsưksā fō̜ngsabū thāng kānngœ̄n tī kœ̄tkhưn nai lōk / "ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีชา สุวรรณทัต.

Prīchā Suwannathat. by ปรีชา สุวรรณทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Thammasāt winai thāng kānngœ̄n kānklang tī tǣčhing læ kō̜ranīsưksā fō̜ngsabū thāng kānngœ̄n tī kœ̄tkhưn nai lōk Other title: ธรรมศาสตร์วินัยทางการเงินการคลังที่แท้จริง และกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HJ131 .ป46 2559] (2).
"Sathāban kānmư̄ang: "kānʻō̜kbǣp mai" phāitai krasǣ khwāmkhatyǣng" : rūam botkhwām čhāk chut khrōngkān wičhai "kānʻō̜kbǣp Prathēt Thai mai" / "สถาบันการเมือง: "การออกแบบใหม่" ภายใต้กระแสความขัดแย้ง" : รวมบทความจากชุดโครงการวิจัย "การออกแบบประเทศไทยใหม่" / ศิริพร วัชชวัลคุ บรรณาธิการ.

Siriphō̜n Watchawankhu. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Prasān Ngān Khrōngkān Wičhai Chœ̄ng Nayōbāi. by ศิริพร วัชชวัลคุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Prasān Ngān Khrōngkān Wičhai Chœ̄ng Nayōbāi, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก5 ส34 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก5 ส34 2559] (1).
100 sūt khrư̄angdư̄m rān kāfǣ / 100 สูตรเครื่องดื่มร้านกาแฟ / เบญญาภา เนาวรรณ์.

Benyaphā Naowarō̜n. by เบญญาภา เนาวรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : People Media Books, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : People Media Books, 2557 [2014]Other title: Nưng rō̜i sūt khrư̄angdư̄m rān kāfǣ Other title: หนึ่งร้อยสูตรเครื่องดื่มร้านกาแฟ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX817.ก6 บ74 2557] (1).
19 pī saphā kān nangsư̄phim hǣng chāt : sư̄ mư̄ʻāchīp nai yuk songkhrām ʻō̜nlai / 19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์ / บรรณาธิการ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์.

Mana Trīrayāphiwat. Saphā Kān Nangsư̄phim hǣng Chāt. by มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ | สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā Kān Nangsư̄phim hǣng Chāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2559 [2016]Other title: Sip kao pī saphā kān nangsư̄phim hǣng chāt : sư̄ mư̄ʻāchīp nai yuk songkhrām ʻō̜nlai Other title: Sư̄ mư̄ʻāchīp nai yuk songkhrām ʻō̜nlai Other title: สิบเก้าปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, | สื่อมืออาชีพในยุคสงครามออนไลน์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P94 .ก134 2559] (1).
1968 : chœ̄ngʻat kānpatiwat / 1968 : เชิงอรรถการปฏิวัติ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Thanēt Wongyānnāwā. by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557 [2014]Other title: Nưng kao hok pǣt : chœ̄ngʻat kānpatiwat. Other title: หนึ่งเก้าหกแปด : เชิงอรรถการปฏิวัติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC491 .ธ37 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JC 2014 669840] (1). Checked out (1).
20 botrīan Lead lūknō̜ng sū paomāi = 20 How to on leading people / 20 บทเรียน Lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย = 20 How to on leading people / นุกูล ชูทอง, ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต.

Nukūn Chūthō̜ng. Chatchawān ʻǬrawongsupphathat. by นุกูล ชูทอง | ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAidī ʻǬn Phari, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ไอดี ออล พริ้นท์, 2559 [2016]Other title: 20 How to on leading people.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .น72 2559] (2).
350 khamkhom plīan chīwit = 350 quotes of life / 350 คำคมเปลี่ยนชีวิต = 350 quotes of life / ช่างอักษร ชัชฏาภรณ์ มงคลสมัย.

Chatchatāphō̜n Mongkhonsamai. by ชัชฏาภรณ์ มงคลสมัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Thi Bīyō̜n Buk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์, 2556 [2013]Other title: Sām rō̜i hāsip khamkhom plīan chīwit Other title: 350 quotes of life | สามร้อยห้าสิบคำคมเปลี่ยนชีวิต.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN6095 .ช62 2556ก] (1).
38 theknik mō̜ng hai hen khamtō̜p nai thuk khō̜sō̜p pō̜ranai / 38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย / กรรณสูต กนกกาญจน.

Kansūt Kanokkān. by กรรณสูต กนกกาญจน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB3060.32.ป43 ก44 2560] (2). Checked out (1).
50 Konlayut Prathapčhai brǣn = 50 Brand impression / 50 กลยุทธ์ ประทับใจแบรนด์ = 50 Brand impression / ดำรงค์ พิณคุณ.

Damrong Pinkhun. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Damrong Pinkhoon , 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2557 [2014]Other title: 50 withī nai kānsāng khwāmprathapčhai nai brǣn Other title: 50 Brand impression. | 50 วิธีในการสร้างความประทับใจในแบรนด์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5415.1255 .ด642 2557] (1).
60 phansā Čhaofā Sirinthō̜n phrakhunūpa kān ʻan yāonān tō̜ phraphutsāsanā / 60 พรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร พระคุณูปการอันยาวนานต่อพระพุทธศาสนา / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ; คณะบรรณาธิการ ชยพล พงษ์สีดา ... [และคนอื่น ๆ].

Chayapol Phongsīdā. Samnakngān Phra Phut Sātsanā hǣng Chāt. by ชยพล พงษ์สีดา | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: [นครปฐม] : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: หกสิบพรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร พระคุณูปการอันยาวนานต่อพระพุทธศาสนา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.43.ท7 ก115 2558] (1).
6 nakhō̜n chư̄amčhai thō̜ng Thai thīeo Lāo / 6นคร เชื่อมใจ ท่องไทย เที่ยวลาว / จัดทำโดย งานหนังสือพิเศษ กองวารสาร ฝ่ายบริหารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ จริยา ชูช่วย ... [และคนอื่น ๆ].

Chariyā Chūchūai. Kāntalāt Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai. Kō̜ngwārasān. by จริยา ชูช่วย | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวารสาร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜.Sō̜.Mō̜.Phimphlœ̄n, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หสม. พิมพ์เพลิน, [2558] [2015]Other title: Hok nakhō̜n chư̄amčhai thō̜ng Thai thīeo Lāo Other title: หกนคร เชื่อมใจ ท่องไทย เที่ยวลาว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS555.382 .ก123 2558] (1), Professor Direck Jayanama Library [Call number: DS555.382 .ก123 2558] (1).
7 rūppatham ʻongkō̜n sawatdikān chumchon : phūsansāng khwāmmankhong khō̜ng manut tām nǣokhit khō̜ng Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Pūai ʻưngphākō̜n “khunnaphāp hǣng chīwit patithin hǣng khwāmwang čhāk khan māndā thưng chœ̄ngtakō̜n / 7 รูปธรรมองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” / บรรณาธิการ/เรียบเรียง เปรมปรีด์ นาราช ; เรียบเรียง นพรัตน์ พาทีทิน ... [และคนอื่น ๆ].

Prēmprī Nārāt. Noppharat Phāthīthin. by เปรมปรีด์ นาราช | นพรัตน์ พาทีทิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), [2558?] [2015?]Other title: Čhet rūppatham ʻongkō̜n sawatdikān chumchon Other title: เจ็ดรูปธรรมองค์กรสวัสดิการชุมชน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 680783] (1).
76 sēnthāng sirimongkhon pan čhakkrayān phư̄a phō̜ / 76 เส้นทางสิริมงคลปั่นจักรยานเพื่อพ่อ / กระทรวงมหาดไทย.

Krasūang Mahātthai. by กระทรวงมหาดไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2559 [2016]Other title: Čhet sip hok sēnthāng sirimongkhon pan čhakkrayān phư̄a phō̜ Other title: 76 sēnthāng sirimongkhon pan phư̄a phō̜ Other title: เจ็ดสิบหกเส้นทางสิริมงคลปั่นจักรยานเพื่อพ่อ | 76 เส้นทางสิริมงคลปั่นเพื่อพ่อ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GV1041 .ก136 2559] (1).
A man called Puey : 100 pī chātkān Pūai ʻƯngphākō̜n kū chāi chān chāt chư̄a chātrī / A man called Puey : 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.

Wanchai Tantiwitthayāphithak, 1961- by วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : abook, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : abook, 2559 [2016]Other title: 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ป55 ว63 2559] (2).
Advanced engineering mathematics / Michael D. Greenberg.

by Greenberg, Michael D, 1935-.

Edition: 2nd ed. ; Pearson new international edition.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Harlow, Essex : Pearson Education Limited, c2014Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TA330 .G697 2014] (1).
Annapurna rawāng thāng rawāng dāo / Annapurna ระหว่างทาง ระหว่างดาว / ยอดยุทธ ฉายสุวรรณ์.

yō̜tyut Chāisuwan. by ยอดยุทธ ฉายสุวรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : abook, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : abook, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS485.ห6 ย53 2558] (2).
Art deco : 50 works of art you should know / Lynn Federle Orr.

by Orr, Lynn Federle, 1947-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Publisher: New York : Prestel Publications, c2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N6494.A7 O77 2015] (1).
Art is art, art is not art ʻarai (mǣng) kō̜ pen sinlapa / Art is art, art is not art อะไร (แม่ง) ก็เป็นศิลปะ / ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์.

Phānu Bunphiphattanāphong. by ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NX620 .ภ637 2560] (1). Checked out (1).
Based on khrū story / Based on ครู story / ชญาภรณ์ พัวพานิช.

Chayāphō̜n Phūaphānit. by ชญาภรณ์ พัวพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB2157.ท9 ช264 2555] (2).
Board game universe čhakkrawān kradān dīeo / Board game universe จักรวาลกระดานเดียว / สฤณี อาชวานันทกุล.

Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GV1312 .ส436 2559] (1). Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  ...  21    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305