New Books 2017-11(Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"Thammasāt winai" thāng kānngœ̄n kānklang tī tǣčhing læ kō̜ranīsưksā fō̜ngsabū thāng kānngœ̄n tī kœ̄tkhưn nai lōk / "ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีชา สุวรรณทัต.

Prīchā Suwannathat. by ปรีชา สุวรรณทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Thammasāt winai thāng kānngœ̄n kānklang tī tǣčhing læ kō̜ranīsưksā fō̜ngsabū thāng kānngœ̄n tī kœ̄tkhưn nai lōk Other title: ธรรมศาสตร์วินัยทางการเงินการคลังที่แท้จริง และกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HJ131 .ป46 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HJ131 .ป46 2559] (2).
1 wināthī sap phāsā Yīpun / 1 วินาทีศัพท์ภาษาญี่ปุ่น / ฟูจิ ฟูจิซากิ, โนริอากิ ฮานาวะ.

Fujisaki, Fuji. Hanawa, Noriaki. by ฟูจิซากิ, ฟูจิ | ฮานาวะ, โนริอากิ.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phanat Lepnāk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : พนัส เล็บนาค, 2558 [2015]Other title: Nưng wināthī sap phāsā Yīpun Other title: หนึ่งวินาทีศัพท์ภาษาญี่ปุ่น.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL642 .ฟ726 2558] (2).
10 pī Mahāwitthayālai Rātchaphrưk mung sū thotsawat mai hǣng khwām kāonā = Rajapruk University 10th anniversary towards a new decade of progress / 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มุ่งสู่ทศวรรษใหม่แห่งความก้าวหน้า = Rajapruk University 10th anniversary towards a new decade of progress / คณะกรรมการดำเนินงาน อรุณี สำเภาทอง ... [และคนอื่นๆ].

Rajapruk University. Arunī Samphaothō̜ng. by มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ | อรุณี สำเภาทอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mahāwitthayālai Rātchaphrưk, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2559 [2016]Other title: Sip pī Mahāwitthayālai Rātchaphrưk mung sū thotsawat mai hǣng khwām kāonā Other title: Rajapruk University 10th anniversary towards a new decade of progress | สิบปีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มุ่งสู่ทศวรรษใหม่แห่งความก้าวหน้า.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.น738 ร62 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LG395.น738 ร62 2559] (1).
2 ทศวรรษวิวัฒนาการ สกว. / บรรณาธิการ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน, สีลาภรณ์ บัวสาย.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน | สีลาภรณ์ บัวสาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556 [2013]Other title: สองทศวรรษวิวัฒนาการ สกว..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SCI Q 2013 622286] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Q180.ท9 ส636 2556] (1).
50 ข้อสงสัยในความเป็นคน / มาร์ก เฮนเดอร์สัน เขียน ; วัลลี สุวจิตตานนท์.

by เฮนเดอร์สัน, มาร์ก | วัลลี สุวจิตตานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Other title: ห้าสิบข้อสงสัยในความเป็นคน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BIOL QH 2013 620681] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BIOL QH 2013 620681] (2). Checked out (1).
50 ความจริงของจิตใจ / เอเดรียน เฟิร์นแนห์ม ; สุริยา นภาพร แปล.

by เฟิร์นแนห์ม, เอเดรียน | สุริยา นภาพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Other title: ห้าสิบความจริงของจิตใจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PSYC BF 2013 620666] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF145 .ฟ743 2556] (1). Checked out (2).
50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า / เอ็ดมันด์ คอนเวย์ เขียน ; ลัดดา ลิมปิวัฒนาภรณ์ แปล ; เอมวลี อัศวเปรม เรียบเรียง.

by คอนเวย์, เอ็ดมันต์ | ลัดดา ลิมปิวัฒนาภรณ์ | เอมวลี อัศวเปรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Other title: ห้าสิบเรื่องสตางค์ในกระเป๋า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ECON HB 2013 620649] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB180 .ค535 2556] (2). Checked out (1).
7 rō̜p phrachonmaphansā Phrabō̜romrāchinī Nāt khū phrabānmī / 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻŌkāt Kānčhat Ngān Chalō̜ng Siriratchasombat Khrop 70 pī læ Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜romrāchinī Nāt nư̄ang nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 rō̜p 12 Singhākhom 2559. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2560, [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560 [2017]Other title: čhet rō̜p phrachonmaphansā Phrabō̜romrāchinī Nāt khū phrabānmī Other title: เจ็ดรอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.4.ส6 ก12 2560] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DS570.4.ส6 ก12 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.4.ส6 ก12 2560] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.4.ส6 ก12 2560] (1).
70 pī khrō̜ngrāt mahākasat prachāthipatai / 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻŌkāt Kānčhat Ngān Chalō̜ng Siriratchasombat Khrop 70 pī læ Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜romrāchinī Nāt nư̄ang nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 rō̜p 12 Singhākhom 2559. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560 [2017]Other title: Čhetsip pī khrō̜ngrāt mahākasat prachāthipatai Other title: เจ็ดสิบปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก174 2560] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DS570.3.ภ7 ก174 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก174 2560] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก174 2560] (1).
99 rư̄ang thī yingyai Nailūang ratchakān thī 9 / 99 เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ 9 / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์.

Kitti Lōphētrat. by กิตติ โล่ห์เพชรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Buksatōn, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บุ๊คสโตน, 2560 [2017]Other title: Kāosipkāo rư̄ang thī yingyai Nailūang ratchakān thī 9 Other title: เก้าสิบเก้าเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ 9.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก66 2560] (2).
BACC art talk / BACC art talk / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

Hō̜ Sinlapawatthanatham hǣng Krungthēp Mahānakhō̜n. by หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Hō̜ Sinlapawatthanatham hǣng Krungthēp Mahānakhō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2560 [2017]Other title: Art talk..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N7425.8 .บ675 2560] (1).
Competitive review kap fāi bō̜rihān ngān lūkkhā / Competitive review กับฝ่ายบริหารงานลูกค้า / ศิรดา เภตรา.

Siradā Phētrā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ศิรดา เภตรา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Khōtsanā Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF6182.ท9 ศ643 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF6182.ท9 ศ643 2559] (1).
Current English grammar 1 / Worawan Wongsriwiwat.

by Worawan Wongsriwiwat | Valaya Alongkorn Rajabhat University. Faculty of Humanities and Social Science.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thani, Thailand] : Faculty of Humanities and Social Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University, 2016Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1112 .W673 2016] (2).
Dictionnaire amoureux de l'architecture / Jean-Michel Wilmotte ; avec Bernard Oudin ; dessins d'Alain Bouldouyre.

by Wilmotte, Jean-Michel | Oudin, Bernard | Bouldouyre, Alain.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Paris : Plon, c2016Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA31 .W55 2016] (1).
English breakfast : seasoning / written by Worathep "Na" Banglampu ; translated by Viyada Vejchapipat.

Worathep Na Banglampu. Viyada Vejchapipat. ʻOngkān Kračhāisīang læ Phrǣphāp Sāthārana hǣng Prathēt Thai. by วรเทพ ณ บางลำภู | วิยะดา เวชชพิพัฒน์ | องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻOngkān Kračhāisīang læ Phrǣphāp Sāthārana hǣng Prathēt Thai, 2510 [2553] Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2010 [2553]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1131 .ว428 2553] (2).
I cancel my cancer / I cancel my cancer / เบลล์ ศิรินทิพย์.

Sirinthip Khattiyakān. by ศิรินทริพย์ ขัติยะกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WH525 .ศ646 2559] (1).
I Roam alone : Trekking through South America hō̜ngrīan hǣng khunkhao ʻAmērikā Tai / I Roam alone : Trekking through South America ห้องเรียนแห่งขุนเขาอเมริกาใต้ / เรื่องและภาพ มิ้นท์.

Monthon Kasāntikun. by มณฑล กสานติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄ Buk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GV199.44.อ3 ม334 2558] (1).
Me and Earl and the dying girl : a novel / by Jesse Andrews.

by Andrews, Jesse.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction ; Audience: Adolescent; Publisher: New York : Amulet Books, 2015Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Fic .A5636M436 2015] (1).
Paris is always a good idea / Paris is always a good idea / ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์.

Chatrawī Sēnthanitsak. by ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DC707 .ฉ634 2558] (1).
Seasons fall in love : patibatkān rak tāng rưdū / Seasons fall in love : ปฏิบัติการรักต่างฤดู / by Binlaway.

Binlaway. by บินลาเวย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Fisik Sentœ̄, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .บ6743ซ62 2550 ล. 1] (2).
 <<  <  1  2  3  ...  18    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305