New Books 2017-12(Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
(Chūai ʻān sak nit) niyāi wannakam / (ช่วยอ่านสักนิด) นิยายวรรณกรรม / โยอาคิม เซลเทอร์ เขียน ; เจนจิรา เสรีโยธิน แปลจากภาษาเยอรมัน.

Zelter, Joachim. Čhēnčhirā Sērīyōthin. by เซลเทอร์, โยอาคิม | เจนจิรา เสรีโยธิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bukmōbī Phrēt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คโมบี้ เพรส, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PT2688.ซ74 ช54 2560] (2).
[ʻAtthakathā phāsā Thai. Lō̜. 51], Mangkhalatthathīpanī phāsā Thai phāk 1 / [อรรถกถาภาษาไทย. ล. 51], มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค 1 / พระสิริมังคลเถระ รจนา ; ตรวจชำระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสน์ กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Phra Sirimangkhalāčhān. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Klumngān Khamphī Phutthasāt. by พระสิริมังคลาจารย์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Mangkhalatthathīpanī phāsā Thai phāk 1 Other title: มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค 1.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1173 .พ371 2554 ล. 51] (1).
[ʻAtthakathā phāsā Thai. Lō̜. 52], Mangkhalatthathīpanī phāsā Thai phāk 2 / [อรรถกถาภาษาไทย. ล. 52], มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค 2 / พระสิริมังคลเถระ รจนา ; ตรวจชำระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสน์ กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Phra Sirimangkhalāčhān. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Klumngān Khamphī Phutthasāt. by พระสิริมังคลาจารย์ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Mangkhalatthathīpanī phāsā Thai phāk 2 Other title: มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย ภาค 2.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1173 .พ371 2554 ล. 52 ] (1).
[ʻAtthakathā phāsā Thai. Lō̜. 55], Khamphī wisutthimak phāsā Thai phāk 2 / [อรรถกถาภาษาไทย. ล. 55], คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค 2 / พระพุทธโฆสเถระ รจนา ; ตรวจชำระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสน์ กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; แปลยกร่าง พระปริยัติธรรมธาดา (สถิตย์ ถาวโร)

Phra Phutthakhōsathēra. Phra Pariyattithamthādā (Sathit). Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Klumngān Khamphī Phutthasāt. by พระพุทธโฆสเถระ | พระปริยัติธรรมธาดา (สถิตย์) | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 [2012]Other title: Khamphī wisutthimak phāsā Thai phāk 2 Other title: คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค 2.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1173 .พ371 2555 ล. 55] (1).
[ʻAtthakathā phāsā Thai. Lō̜. 54], Khamphī wisutthimak phāsā Thai phāk 1 / [อรรถกถาภาษาไทย. ล. 54], คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค 1 / พระพุทธโฆสเถระ รจนา ; ตรวจชำระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสน์ กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Phra Phutthakhōsathēra. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Klumngān Khamphī Phutthasāt. by พระพุทธโฆสเถระ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 [2012]Other title: Khamphī wisutthimak phāsā Thai phāk 1 Other title: คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค 1.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1173 .พ371 2555 ล. 54] (1).
[ʻAtthakathā phāsā Thai. Lō̜. 53], Khamphī milinthapanhā phāsā Thai / [อรรถกถาภาษาไทย. ล. 53], คัมภีร์มิลินทปัญหาภาษาไทย / พระติปิฏกจูฬาภยเถระ รจนา ; ตรวจชำระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์ กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; ผู้แปลยกร่าง พระศรีสุธรรม (อุ้น ปณฑิโต)

Phra Tipitokčhūlāphayathēra. Phra Sīsuthammēthī (ʻUn), Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Klumngān Khamphī Phutthasāt. by พระติปิฏกจูฬาภยเถระ | พระศรีสุธรรมเมธี (อุ้น), 2478- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Khamphī milinthapanhā phāsā Thai Other title: คัมภีร์มิลินทปัญหาภาษาไทย.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1173 .พ371 2559 ล. 53] (1).
123 pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk / 123 ปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค / ผู้เรียบเรียง เธียร เจริญวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ].

Thīan Čharœ̄nwatthanā, Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham. by เธียร เจริญวัฒนา, 2467- | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Nưngrō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: Rō̜iyīsipsām pī Sān ‘Utthō̜n læ Sān ʻUthō̜n Phāk Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค | ร้อยยี่สิบสามปี ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1580 .ก913 2559] (1).
200 rūp prayōk phāsā Yīpun N4-N5 / 200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5 / ผู้เขียน เอทสึโกะ โทโมมัทสึ, จุน มิยาโมโตะ, มาซาโกะ วากุริ ; ผู้แปล วีรวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข.

Tomomatsu, Etsuko. Miyamoto, Jun. Wakuri, Masako. Wīrawan Wachiradilok. Namthip Mētsēt. Sunīrat Nīančharœ̄nsuk. by โทโมมัทสึ, เอทสึโกะ | มิยาโมโตะ, จุน | วากุริ, มาซาโกะ | วีรวรรณ วชิรดิลก | น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ | สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāsā læ Watthanatham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2559 [2016]Other title: Sō̜ngrō̜i rūp prayōk phāsā Yīpun N4-N5 Other title: สองร้อยรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL539.5.ท9 ท927 2559] (1).
30 pī Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Thammasāt : rūam botkhatyō̜ witthayāniphon parinyāthō sākhā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā 2525-2536 = Abstracts of MA. Dissertations in sociology and anthropology 1982-1993 / 30 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ : รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2525-2536 = Abstracts of MA. Dissertations in sociology and anthropology 1982-1993 / บรรณาธิการ ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. Parittā Kō̜ʻanantakūn. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ปริตตา กออนันตกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp …] : Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2538 [1995] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 [1995]Other title: Sāmsip pī Khana Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Thammasāt : rūam botkhatyō̜ witthayāniphon parinyāthō sākhā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā 2525-2536 Other title: Rūam botkhatyō̜ witthayāniphon parinyāthō sākhā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā 2525-2536 Other title: Abstracts of MA. Dissertations in sociology and anthropology 1982-1993 | สามสิบปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ : รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2525-2536 | รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2525-2536.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก238 ธ487 2538] (1).
40 pī khwāmsamphan thāng kānthūt Thai-Čhīn / 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / คณะผู้จัดทำ นิภัสสร คำภา ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์.

Nipatsō̜rn Khamphā. Chairat Porntipwarawet. Thailand. Krom ʻĒchīatawanʻō̜k. by นิภัสสร คำภา | ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ | กรมเอเชียตะวันออก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom ʻĒchīa Tawanʻō̜k Krasūang Kāntāngprathēt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559 [2016]Other title: Sīsip pī khwāmsamphan thāng kānthūt Thai-Čhīn Other title: สี่สิบปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.จ6 ก1254 2559] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.จ6 ก1254 2559] (1).
9 kham phō̜ sō̜n / 9 คำพ่อสอน / บรรณาธิการ รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ ; วาดภาพ อัมรินทร์ เดชณรงค์.

Ringrote ʻĀchātaewan. ʻAmmarin Dētnarong. by รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ | อัมรินทร์ เดชณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Bō̜risat Sakāi Buk Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Kao kham phō̜ sō̜n Other title: เก้าคำพ่อสอน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 684908] (1).
99 rư̄ang thī yingyai Nailūang ratchakān thī 9 / 99 เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ 9 / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์.

Kitti Lōphētrat. by กิตติ โล่ห์เพชรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Buksatōn, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บุ๊คสโตน, 2560 [2017]Other title: Kāosipkāo rư̄ang thī yingyai Nailūang ratchakān thī 9 Other title: เก้าสิบเก้าเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ 9.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก66 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก66 2560] (1). Checked out (1).
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lakkān thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout. by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .อ63 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .อ63 2560] (3). Checked out (1).
Kotmāi pokkhrō̜ng kīeokap kānčhatsư̄ čhatčhāng læ kānbō̜rihān phatsadu phākrat / กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2754 .ช62 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2754 .ช62 2560] (4). Checked out (1).
Krong phayak / กรงพยัคฆ์ / มิถุนา.

Butsabā Chīaokamonphat. by บุษบา เชี่ยวกมลพัชร.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … Na Bānwannakam, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ ณ บ้านวรรณกรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .บ764ก42 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .บ764ก42 2559] (1).
Krō̜p nǣothāng nai kānčhattham phǣn yutthasāt kānphatthanā khunnaphāp chīwit læ kānrīanrū khō̜ng khonphikān nai yuk lō̜mrūam theknōlōyī (chabap phœ̄iphrǣ sāthārana) / กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (ฉบับเผยแพร่สาธารณะ) / หัวหน้าโครงการ สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข ; คณะผู้วิจัย พรรณราย ขันธกิจ ... [และคนอื่น ๆ].

Suprānī Sīchattrāphimuk. Phannarāi Khanthakit. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt Khrōngkān yutthasāt Kānphatthanā Khunnaphāpchīwit læ Kānrīanrū khō̜ng Khonphikān Phūsūngʻāyu læ Phūdō̜iʻōkāt nai Yuk Lō̜mrūam Theknōlōyī. by สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข | พรรณราย ขันธกิจ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp …] : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt (Kō̜ngthun Wičhai læ Phatthanā Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom phư̄a Prayōt Sāthārana) rūamkap Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 684901] (1).
Konlayut chīwit phichit khwāmsamret / กลยุทธ์ชีวิตพิชิตความสำเร็จ / ฟิลลิป ซี. แมคกรอว์ เขียน ; โรจนา ชมนารถ แปล.

McGraw, Phillip C., Rōtčhanā Chommanāt, by แมคกรอว์, ฟิลลิป ซี, ค.ศ. 1950- | โรจนา ชมนารถ, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phœ̄n Phaplitching, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเพิร์ล พับลิชชิ่ง, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ป74 ม815 2546] (1).
Konlayut nai kānsongsœ̄m botbāt sattrī Mutsalim tō̜ kānphatthanā sangkhom nai phư̄nthī čhangwat chāidǣn phāk tai = The strategy of promoting the role of Muslim women for social development in the southern provinces / กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ = The strategy of promoting the role of Muslim women for social development in the southern provinces / คณะผู้วิจัย นพรัตน์ กอวัฒนากุล ... [และคนอื่น ๆ].

Noppharat Kō̜watthanākun. Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 12. by นพรัตน์ กอวัฒนากุล | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 12 Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2559 [2016] Publisher: สงขลา : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559 [2016]Other title: Strategy of promoting the role of Muslim women for social development in the southern provinces.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ1750.55.ฮ8ก26 ก44 2559 ล. 1] (2).
Kānsamrūat khō̜mūn thāng prachākō̜n chœ̄nglưk khō̜ng khon raibān nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ phư̄nthī kīaonư̄ang : Rāingān wičhai / การสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง : รายงานวิจัย / หัวหน้าโครงการ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ; คณะทำงาน มนทกานต์ ฉิมมามี ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAnak Phithakthānin, 1985- Monthakān Chimmāmī, 1980- by อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, 2528- | มนทกานต์ ฉิมมามี, 2523-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV4602.55.ก54 ก645 2559] (1). Checked out (1).
Khabūankān rat ʻItsalām / ขบวนการรัฐอิสลาม / ผู้เขียน อาทิตย์ ทองอินทร์.

ʻAthit Thō̜ngʻin. Mahāwitthayālai Rangsit. Sathāban Khlang Panyā Dān Yutthasāt Chāt. by อาทิตย์ ทองอินทร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sathāban Khlang Panyā Dān Yutthasāt Chāt Witthayālai Ratkit Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]Other title: Islamic state : IS.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [Call number: HV6431 .อ66 2560] (1). Checked out (4).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305