TULAW-New Book-2018-04-15 (tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Kotmāi Mahāchon / กฎหมายมหาชน / สุวิทย์ ปัญญาวงศ์.

Suwit Punyawong, by สุวิทย์ ปัญญาวงศ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3150 .ส76 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3150 .ส76 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3150 .ส76 2561] (3).
Kotmāi lomlalāi / กฎหมายล้มละลาย / กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Kritsadā ʻAphinawathāwō̜nkun. by กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1942 .ก945 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ก945 2561] (3). Checked out (2).
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / อภิรัฐ บุญทอง.

ʻAphirat Bunthō̜ng. by อภิรัฐ บุญทอง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang Other title: วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1728 .อ46 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1728 .อ46 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1728 .อ46 2561] (2). Checked out (2).
Kotmāi rǣ / กฎหมายแร่ / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3344 .อ63 2561] (2). Checked out (5).
Khwāmrū kīeokap kotmāi sapsin thāng panyā / ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lœ̄tthammathēwī. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi sapsin thāng panyā Other title: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1155 .ป54 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1155 .ป54 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155 .ป54 2561] (2). Checked out (2).
Khambanyāi bư̄angton kotmāi ʻongkān rawāng prathēt / คำบรรยายเบื้องต้น กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ4850 .ป46 2561] (2). Checked out (6).
Khamʻathibāi Kotmāi Laksana ʻĀyā Rō̜.Sō̜. 127 / คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / หยุด แสงอุทัย.

Yut Sǣngʻuthai, by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3794.32451 .ห473 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3794.32451 .ห473 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794.32451 .ห473 2561] (1). Checked out (4).
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Čhattang Sān ʻĀyā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p læ Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 / คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. by ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4516 .ธ63 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4516 .ธ63 2561] (3). Checked out (1).
Khūmư̄ prachāchon : sitthi khō̜ng khāphačhao nai khadī ʻāyā / คู่มือประชาชน : สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา / คณิต ณ นคร.

Kanit Na Nakorn, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Sitthi khō̜ng khāphačhao nai khadī ʻāyā Other title: สิทธิของข้าพเจ้าในคดีอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2460 .ค353 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2460 .ค353 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2460 .ค353 2561] (2).
Khūmư̄ sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng.Availability: No items available Checked out (15).
Pramūan kotmāi ʻāyā chabap ʻāngʻing / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 39, แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2561)Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ป43 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ป43 2561] (1). Checked out (9).
Phrarātchabanyat Lomlalāi Phutthasakkarāt 2483 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜. Sō̜. 2561 ; Phrarātchabanyat Čhattang Sānlomlalāi læ Withī Phičhāranā Khadī Lomlalāi Phō̜. Sō̜. 2542 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜. Sō̜. 2558 ; Khō̜kamnot Khadī Lomlalāi Phō̜. Sō̜. 2549 / พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ; ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Phrarātchabanyat Čhattang Sānlomlalāi læ Withī Phičhāranā Khadī Lomlalāi Phō̜. Sō̜. 2542 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜. Sō̜. 2558 Other title: Khō̜kamnot Khadī Lomlalāi Phō̜. Sō̜. 2549 Other title: Phrarātchabanyat lomlalāi ; Phrarātchabanyat čhattang sānlomlalāi læ withī phičhāranā khadī lomlalāi Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 | ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 | พระราชบัญญัติล้มละลาย ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1942.ก32483ก4 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942.ก32483ก4 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942.ก32483ก4 2561] (2).
Lak kotmāi ʻēkkathēt sanyā laksana tūathǣn - nāinā / หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน - นายหน้า / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .น33 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .น33 2561] (1). Checked out (6).
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305