TULAW-New Book-201804-01 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi Mahāchon / กฎหมายมหาชน / สุวิทย์ ปัญญาวงศ์.

Suwit Punyawong, by สุวิทย์ ปัญญาวงศ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3150 .ส76 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3150 .ส76 2561] (3). Checked out (1).
Kotmāi rawāng prathēt = International law. Lēm 1 / กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: International law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .จ74 2561 ล. 1] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ3410 .จ74 2561 ล. 1] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .จ74 2561 ล. 1] (2). Checked out (7).
Kotmāi rawāng prathēt. Lem 2 = International law. [Vol. 2] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = International law. [vol. 2] / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2558 [2015]Other title: International law..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KZ 2015 656180] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KZ 2015 656180] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KZ 2015 656180] (3). Checked out (4).
Kotmāi hǣng ʻongkān kānkhā lōk : kān tīkhwām læ kān wikhro̜ botbanyat samkhan / กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ / จารุประภา รักพงษ์.

Čhāruprapa Rakphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n. by จารุประภา รักพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3943 .จ64 2560] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3943 .จ64 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3943 .จ64 2560] (2). Checked out (12).
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT641 .อ63 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT641 .อ63 2560] (4). Checked out (11). In transit (1).
การปรับปรุงศาลยุติธรรม / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1572 .ธ627 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1572 .ธ627 2553] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1572 .ธ627 2553] (3).
Khwāmrū kīeokap kotmāi sapsin thāng panyā / ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lœ̄tthammathēwī. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi sapsin thāng panyā Other title: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155 .ป54 2561] (1). Checked out (6).
Khambanyāi bư̄angton kotmāi ʻongkān rawāng prathēt / คำบรรยายเบื้องต้น กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ4850 .ป46 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ4850 .ป46 2561] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ4850 .ป46 2561] (1).
Checked out (9).
Khamʻathibāi kotmāi laksana sap / คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ.

Banyat Suchīwa, Phairōt Wāyuphāp. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā (Thailand) by บัญญัติ สุชีวะ, 2467-2540 | ไพโรจน์ วายุภาพ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .บ62 2559] (3). Checked out (9).
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา : พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT504 .จ65 2558] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .จ65 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .จ65 2558] (4). Checked out (6).
Khūmư̄ sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ส746 2561] (3). Checked out (12).
Prawattisāt khwāmkhit niti pratyā / ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Worachet Pakeerut. by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...: ʻĀnkotmāi, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านกฎหมาย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K215 .ว427 2561] (7). Checked out (14).
Rūam botkhwām wichākān nai ʻōkāt ʻāyu 60 pī Witsanu Waranyū = Liber amicorum Vishnu Varunyou. รวมบทความวิชาการในโอกาสอายุ 60 ปี วิษณุ วรัญญู = Liber amicorum Vishnu Varunyou.

Worachet Pakeerut. Thāpanan Niphitthakun, Piyabut Sǣngkanokkun. ʻAnuchā ʻAchirasēnā. Phō̜nsan Līangbunlœ̄tchai. Phatphong ʻAmō̜nwat. Phakkhadēt Khomsan. Thākūn Siriyuwatthanā. Phākphūm Sǣngkanokkun. Vishnu Varunyou, by Cabanis, Andre | Arseguel Albert | Theron, Jean-Pierre | Flogaitis, Spyridon I | Drouot, Guy | Poirot-Mazeres, Isabelle | Crouzatier, Jean-Marie | Kasian Tejapira, 1957- | Merieau, Eugenie | Jacquinot, Nathalie | Bioy, Xavier | Crouzatier-Durand, Florence | Mastor, Wanda | วรเจตน์ ภาคีรัตน์ | ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512- | ปิยบุตร แสงกนกกุล | อนุชา อชิรเสนา, 2534- | พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย | พัฒน์พงศ์ อมรวัฒน์ | ภัคเดช คมสัน | ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา | ภาคภูมิ แสงกนกกุล | วิษณุ วรัญญู, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Liber amicorum Vishnu Varunyou.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K561 .ร54 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K561 .ร54 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K561 .ร54 2560] (4).
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546-Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC599.ท9 ส633 2557] (17), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JC599.ท9 ส633 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JC599.ท9 ส633 2557] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC599.ท9 ส633 2558] (13), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JC599.ท9 ส633 2558] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JC599.ท9 ส633 2560] (15), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JC599.ท9 ส633 2557] (1). Withdrawn (39).
Rāingān phon kānpramœ̄n sathānakān dān sitthi manutsayachon khō̜ng prathēt Thai pī 2560 = 2017 Human rights assessment report of Thailand / รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2560 = 2017 Human rights assessment report of Thailand / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; คณะบรรณาธิการ โสพล จริงจิตร ... [และคนอื่น ๆ].

Sōphon Jingjit. National Human Rights Commission of Thailand. by โสพล จริงจิตร | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561 [2018]Other title: 2017 Human rights assessment report of Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC599.ท9 ร64 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JC599.ท9 ร64 2561] (2).
รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี / กองนโยบายและแผน กระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม. กองนโยบายและแผน | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักงานแผนงานและงบประมาณ. กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, [2536?]-Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT30 .ร64 2558] (13), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT30 .ร64 2558] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT30 .ร64 2559] (11), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT30 .ร64 2559] (10). Withdrawn (31).
Sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng. [lem 2] / สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. [เล่ม] 2 / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส4162 2559 ล. 2] (1). Checked out (7).
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม)Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT770 .พ949 2561] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .พ949 2561] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT770 .พ949 2561] (3). Checked out (2).
Lak kotmāi ʻēkkathēt sanyā laksana tūathǣn - nāinā / หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน - นายหน้า / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .น33 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .น33 2561] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .น33 2561] (5).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)