TUPRIDI-NEW BOOK-201805-01(THA)

This list contains 40 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Investor' s practice guide : khūmư̄ phū longthun chabap longthun nai kō̜ngthun rūam / Investor's practice guide : คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม / ผู้แต่ง อัจฉราภร ศรีสุโข, ชนิตา อุ่นสอาด, กฤติยา สุทธิชื่น.

ʻAtcharāphō̜n Sīsukhō. Chanitā ʻUnsaʻāt. Krittiyā Sutthichư̄n. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun. by อัจฉราภร ศรีสุโข | ชนิตา อุ่นสอาด | กฤติยา สุทธิชื่น | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4530 .อ634 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4530 .อ634 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4530 .อ634 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kō̜ngthun kō̜ngthrat thānglat mangkhang ʻasanghā / กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: HG4521 .ท735 2560 (2).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān panhā kānthučharit nai ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม.

Kowit Phūangngām. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by โกวิทย์ พวงงาม | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก956 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก956 2559 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānpatirūp prathēt dān kānkračhāi ʻamnāt kānčhakān bō̜rikān sāthārana khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / การปฎิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ตระกูล มีชัย.

Trakūn Mīchai. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ตระกูล มีชัย | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ต462 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ต462 2559 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphalit rāikān khāo thōrathat = TV news program production / การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ = TV news program production / นฤมล ปิ่นโต.

Naruemon Pinto. Mahāwitthayālai Thammasāt. by นฤมล ปิ่นโต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čharansanitwong Kānphim, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2559 [2016]Other title: TV news program production.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ท9 น44 2559 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4784.ท9 น44 2559 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānrūamsūn ʻamnāt læ kānkračhāi ʻamnāt kap kānbō̜rihān rātchakān phǣndin Thai : kānthopthūan nǣokhit khō̜ thokthīang læ khō̜ phičhāranā phư̄a kānpatirūp / การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย : การทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป / วสันต์ เหลืองประภัสร์.

Wasan Lư̄angpraphat. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by วสันต์ เหลืองประภัสร์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānsưksā krabūankān læ phonlap khō̜ng kānčhat tham nayōbāi ngoppramān dōi kānmī sūanrūam khō̜ng prachāchon kō̜ranī sưksā : Saphā Mư̄ang Khō̜n Kǣn Thētsabān Nakhō̜n Khō̜n Kǣn / การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น / ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.

Thatchalœ̄m Sutthiphongprachā. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Other title: Process and Outcome of Local Participatory Policy Planning and Budgeting : a Case of Khon Kaen City Council, Khon Kaen Nakorn Municipality.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ9574.55.ฮ9 ธ62 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ9574.55.ฮ9 ธ62 2559 (2).
ห้องสมุด:
Khō̜sanœ̄ nai kanpatirūp khrōngsāng kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin nai prathēt Thai / ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

Suphasawat Chatchawān. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ศ744 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ศ744 2559 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khrū khunnaphāp sāng dai / ครูคุณภาพสร้างได้ / โดย Elizabeth Green ; วิลาสินี ฤกษ์ปฎิมา เดอเบส แปล.

Green, Elizabeth, Wilāsinī Rœ̄kpadimā Dœ̄bēt. by กรีน, อลิซาเบธ, ค.ศ. 1984- | วิลาสินี ฤกษ์ปฎิมา เดอเบส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openworlds, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Openworlds, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1025.3 .ก46 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ nayōbāi yāsēptit / คู่มือนโยบายยาเสพติด / หน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ ; สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แปล.

International Drug Policy Consortium. Thailand. Samnak Kitčhakān nai Phrarātchadamri Phračhaolānthœ̄ Phraʻong Čhao Phatcharakittiyāphā. by หน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5801 .ค74 2557 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
จ้าวพายุ / อาริตา.

by ทัศนีย์ คล้ายกัน, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ674จ65 2554 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhut (mai) čhop : chūang chāk kānmư̄ang Thai '48-'59 / จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย '48 - '59 / ฐิติกร สังข์แก้ว, สราวุธ ทับทอง, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.

Thitikō̜n Sangkǣo. Sarāwut Thapthō̜ng. ʻAtthasit Phānkǣo. Sathāban Phra Pokklao. by ฐิติกร สังข์แก้ว, 2529- | สราวุธ ทับทอง, 2530- | อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ฐ633 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ฐ633 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tontrakūn læ sāisakun čhaobān Mư̄ang Thai / ต้นตระกูลและสายสกุล เจ้าบ้านเมืองไทย / กัลยา เกื้อตระกูล.

Kanlayā Kư̄atrakūn. by กัลยา เกื้อตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sī Panyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Other title: Tontrakūn, sāisakun-čhaobān Mư̄ang Thai Other title: ต้นตระกูล, สายสกุล-เจ้าบ้านเมืองไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CS3050 .ก624 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050 .ก624 2561 (2).
ห้องสมุด:
Thō̜t rahat khāttakam / ถอดรหัสฆาตกรรม / Jeffery Deaver ; พีระ ทวีชัย แปล.

Deaver, Jeffery. Peera Thaweechai. by ดีเวอร์, เจฟเฟอรีย์ | พีระ ทวีชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phœ̄n, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : เพิร์ล, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ด663บ94พ64 2554 (1).
ห้องสมุด:
Nakkānmư̄ang thin Čhangwat Kālasin / นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ / ศรุดา สมพอง.

Sarudā Somphō̜ng. Sathāban Phrapokklao. by ศรุดา สมพอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 ศ468 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ศ468 2559 (2).
ห้องสมุด:
Prachāthipatai bǣp prưksā hārư̄ = Deliberativedemocracy : nǣokhit læ rūpbǣp / ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ = Deliberative democracy : แนวคิด และรูปแบบ / ผู้เขียน สติธร ธนานิธิโชติ ... [และคนอื่น ๆ].

Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phra Pokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ป64 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ป64 2559 (2).
ห้องสมุด:
Prākān rak (mai) rāi / ปราการรัก (ไม่) ร้าย / อัญชรีย์

ʻAncharī Noiniyom. by อัญชรีย์ น้อยนิยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhǣmsai Phaplitching, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ5727ป46 2555 (1).
ห้องสมุด:
Plā long fā / ปลาหลงฟ้า / อิสย่าห์.

ʻItsayā. by อิสย่าห์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phimkham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ6837ป46 2557 (1).
ห้องสมุด:
Plūk rak rō̜ čhai = Farm in love / ปลูกรักรอใจ = Farm in love / รัญชิดา.

Ranchidā. by รัญชิดา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krīnmāi, [2555?] [2012?] Publisher: กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, [2555?] [2012?]Other title: Farm in love.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ร6273ป47 2555 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544