TUPRIDI-NEW BOOK-201805-02(THA)

This list contains 33 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 withī sukkhaphāp dī waithō̜ng / 100 วิธีสุขภาพดีวัยทอง / ตู้หยวนป๋อ และคณะ เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ แปล.

Tū, Yūan Pō̜. Phatthraphō̜n Sahawatthanaphong. by ตู้, หยวนป๋อ | ภัทรพร สหวัฒนพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Phaplikhēchan Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2552 [2009]Other title: Nưng rō̜i withī sukkhaphāp dī waithō̜ng Other title: Rō̜i withī sukkhaphāp dī waithō̜ng Other title: หนึ่งร้อยวิธีสุขภาพดีวัยทอง | ร้อยวิธีสุขภาพดีวัยทอง.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
5 sư̄a Mư̄ang Chon kep lǣo dī mī lǣo rūai / 5 เสือเมืองชล เก็บแล้วดี มีแล้วรวย / ผู้แต่ง เซียนพระเครื่องเมืองชล และทีม Think Beyond Believe ; บรรณาธิการ นักรบ พิมพ์ขาว.

Nakrop Phimkhāo. Sīan Phrakhrư̄ang Mư̄angchon. Thīm Think Beyond Believe. by นักรบ พิมพ์ขาว | เซียนพระเครื่องเมืองชล | ทีมธิงค์ บียอนด์ บีลีฟ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thing Bīyō̜n Buk Čhamkat, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2557] [2014]Other title: Hā sư̄a Mư̄ang Chon kep lǣo dī mī lǣo rūai Other title: ห้าเสือเมืองชล เก็บแล้วดี มีแล้วรวย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ค74 ก125 2557 (2).
ห้องสมุด:
TU-GET. Volume 1 / TU-GET. Volume 1 / [สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Language Institute. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017]] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]]Other title: TU-GET. chalœ̄i phrō̜m khamʻathibāi Other title: TU-GET. เฉลยพร้อมคำอธิบาย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library In TracingCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 1 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
TU-GET. Volume 2 / TU-GET. Volume 2 / [สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Language Institute. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017]] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]]Other title: TU-GET. chalœ̄i phrō̜m khamʻathibāi Other title: TU-GET. เฉลยพร้อมคำอธิบาย.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 2 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1114 .ท646 2560 ล. 2 (2). Checked out (17).
ห้องสมุด:
การจัดการความรู้ลูกค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย / โดย วัลลภา ปราการรัตน์.

Wallapha Prakanrat, Thammasat University. College of Innovation. by วัลลภา ปราการรัตน์, 2518- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) Other title: Customer knowledge management impact to customer loyalty for Thai tradtional [i.e. traditional] medical products | Customer knowledge management impact to customer loyalty for Thai traditional medical products.Availability: No items available : Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān čhatkān phai lǣng khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn = The drought management in Thailand : final report / การบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The drought management in Thailand : final report / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา วงศารยางกูร ... [และคนอื่น ๆ].

Sīrāchā Wongsārayāngkūn. Sathāban Phūtrūatkān Phǣndin Sưksā. by ศรีราชา วงศารยางกูร | สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2559 [2016]Other title: Drought management in Thailand : final report.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QC929.28.ท9 ก64 2559 (1).
ห้องสมุด:
การศึกษาความคาดหวังในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ : กรณีศึกษานักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี / โดย พรสุรีย์ สังข์ทอง.

Pornsuree Sangthong, Thammasat University. College of Innovation. by พรสุรีย์ สังข์ทอง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Investigation of secondary school students' attitudes toward pedagogical use of computers in learning in Prajeenburi, Thailand.Availability: No items available : Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการถ่ายโอนความรู้ในบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ามชาติ / โดย โชนิตา วงศ์เลิศวาทิก.

Chonita Wonglertwatig, Thammasat University. College of Innovation. by โชนิตา วงศ์เลิศวาทิก, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) Other title: Study of factor affecting knowledge transfer in software development multinational company.Availability: No items available : Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Kānsưksā phon khō̜ng kānlư̄ak pœ̄trap khāosān tō̜ khwāmsončhai khwāmphūkphan læ kānmī sūanrūam thāng kānmư̄ang phān sư̄ sangkhom ʻō̜nlai Ftbuk (Facebook) læ Thawittœ̄ (Twitter) : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การศึกษาผลของการเลือกเปิดรับข่าวสารต่อความสนใจ ความผูกพัน และการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์.

ʻAtcharā Pantharānuwong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์, 2510- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt], 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P95.82.ท9 อ615 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P95.82.ท9 อ615 2558 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P95.82.ท9 อ615 2558 (1).
ห้องสมุด:
การศึกษาวิเคราะห์การเคารพบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทย / โดย ศุภลักษณ์ หัตถพนม.

Suppaluck Hattapanom, Thammasat University. Faculty of Liberal Arts. by ศุภลักษณ์ หัตถพนม, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016]. Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) Other title: Analytical study of the Buddhists' worship of Ganesha in Thai society.Availability: No items available : Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān bǣp mī sūanrūam khō̜ng khonphikān thāng kānhen nai thāna phūphalit sīang banyāi phāp = The participatory communication of visually impaired people as audio description producers / การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของคนพิการทางการเห็นในฐานะผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพ = The participatory communication of visually impaired people as audio description producers / โดย ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ.

Sirimit Prapanthurakit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, 2513- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Participatory communication of visually impaired people as audio description producers.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1631.5 .ศ64 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1631.5 .ศ64 2559 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HV1631.5 .ศ64 2559 (1).
ห้องสมุด:
Tō̜mlūkmāk / ต่อมลูกหมาก / พิชัย บุณยะรัตเวช ผู้เขียนและบรรณาธิการ ; อภิรักษ์ สันติงามกุล บรรณาธิการผู้ช่วย.

Pichai Bunyaratavej. Apirak Santingamkun. by พิชัย บุณยะรัตเวช | อภิรักษ์ สันติงามกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Sukkhaphāp, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WJ752 .พ626 2554 (1).
ห้องสมุด:
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่น : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ / โดย สุจิตรา คำผา.

Sujitra Kumpa, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by สุจิตรา คำผา, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) Other title: Student attitudes towards violet behaviors of teenagers : a case study of upper secondary students, Dipangkornwittayapat (Watnoinai) School.Availability: No items available : Withdrawn (3).
ห้องสมุด:
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาปวด / โดย รัชนีกร ตรีสมุทรกุล.

Ratchaneekorn Treesamutkul, Thammasat University. College of Innovation. by รัชนีกร ตรีสมุทรกุล, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) Other title: Innovative business model for herb pain relief industry.Availability: No items available : Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
พฤติกรรมความต้องการและเหตุผลในการเปลี่ยนงานของบุคลากรไอซีที กลุ่มมิลเลนเนียลและแนวทางการปรับตัวขององค์กรในบริษัทแห่งหนึ่ง / โดย สุภาพร เวชวัฒน์.

Supaporn Wetchawat, Thammasat University. College of Innovation. by สุภาพร เวชวัฒน์, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Behavior and needs of millennial employees towards changing of workplace in ICT career and solutions for the organization.Availability: No items available : Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Phantha sō̜ng hūačhai / พันธะสองหัวใจ / ชาลีน เขียน.

Chalīn. by ชาลีน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ช652พ63 2552 (1).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻaksō̜n læ khamkhom suphasit Čhīn / ภาษา อักษร และคำคมสุภาษิตจีน / ถาวร สิกขโกศล.

Thāwō̜n Sikkhakōson, by ถาวร สิกขโกศล, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Sǣngdāo, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพ : แสงดาว, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
มิติบริบทในการกระตุ้นอารมณ์ขันในการแสดงตลกเดี่ยว / โดย วรรณนิภา วงค์ปัญญา.

Wannipa Wongpunya, Thammasat University. Faculty of Liberal Arts. by วรรณนิภา วงค์ปัญญา, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wicha Phāsāsāt Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2016. Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) Other title: Contextual Dimension in Humor in Stand-Up Comedy.Availability: No items available : Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
รวมนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลก / นภวรรณ สุขโขจัย.

by นภวรรณ สุขโขจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q141 .น454 2555 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q141 .น454 2555 (2).
ห้องสมุด:
Rak lư̄ sanēhā = Love or lust / รักฤาเสน่หา = Love or lust / ติกาหลัง เขียน.

Phanitā Malithao, by พนิตา มะลิเถาว์, 2528-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Dō̜kyā, 2550 [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ดอกหญ้า, 2550 [2007]Other title: Love or lust.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544