TUMED-New Book 2018-May (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
English for the medical profession / English for the medical profession / ผู้เขียน, ประพิศ พงษ์พานิช, บ็อบ ก็อดสัน.

Prapit Pongpanich. Godson, Robert. by ประพิศ พงษ์พานิช | ก็อดสัน, บ็อบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phī. Phēt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2560 [2017]Other title: Botsonthanā phāsā ʻAngkrit samrap bukkhalākō̜n thāng kānphǣt Other title: บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: PE1127.พ8 ป46 2560] (5).
Tips & trends in emergency healthcare : การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2551, 8-11 กรกฎาคม 2551 / บรรณาธิการ ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์. การประชุมวิชาการ (2551) | ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W3 .ธ4442] (4).
Kānčhat mūatmū læ rahat māttrathān phūmpanyā kānphǣt phǣn Thai. lem 1 = Thai tradition digital knowledge classification. volume 1 / การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. เล่ม 1 = Thai tradition digital knowledge classification. volume 1 / บรรณาธิการ, อุษา กลิ่นหอม และ รัชนี จันทร์เกษ.

ʻUsā Klinhō̜m. Ratchanī Čhankēt. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnakngān Khō̜mūn læ Khlang Khwāmrū. by อุษา กลิ่นหอม | รัชนี จันทร์เกษ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khō̜mūn læ Khlang Khwāmrū Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559 [2016]Other title: Thai tradition digital knowledge classification..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: Z697.พ82 ก642 2559 ล. 1] (4).
Kāntrūat thāng hō̜ngpatibatkān læ kānphayābān / การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Chūanphit Wongsāman. Klāphachœ̄n Chōkbamrung. by ชวนพิศ วงศ์สามัญ | กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Khō̜n Kǣn Kānphim, 2559 [2016] Publisher: ขอนแก่น : หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY25 .ช533 2559] (5). Checked out (2).
Kitčhakam bambat samrap phū mī panhā dān rabop prasāt = Occupational therapy for persons with neurological conditions / กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้มีปัญหาด้านระบบประสาท = Occupational therapy for persons with neurological conditions / บรรณาธิการ, พิศักดิ์ ชินชัย.

Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Theknikkānphǣt. Phāk Wichā Kitčhakam Bambat. by พิศักดิ์ ชินชัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์. ภาควิชากิจกรรมบำบัด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā Kitčhakam Bambat Khana Theknikkānphǣt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Other title: Occupational therapy for persons with neurological conditions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL140 .พ656 2560] (1).
Phayāthiwitthayā rabop prasāt / พยาธิวิทยาระบบประสาท / วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์.

Wisit ʻAwirutnan. by วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜romrātchanok, 2549 [2006] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2549 [2006]Availability: No items available Checked out (1).
Phrarātchabanyat khumkhrō̜ng sukkhaphāp khō̜ng phūmaisūp burī Phō̜. Sō̜. 2535 / พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 / คณะดำเนินการ ศิริชัย พรรณธนะ, จิระวัฒน์ อยู่สบาย, นราวัลย์ คนซื่อ.

Thailand. Sirichai Phanthana. Čhirawat Yūsabāi Narāwan Khonsư̄. Thailand. Samnak Khūapkhum Kānbō̜riphōk Yāsūp. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ศิริชัย พรรณธนะ | จิระวัฒน์ อยู่สบาย | นราวัลย์ คนซื่อ | สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnak Khūapkhum Kānbō̜riphōk Yāsūp Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT519.5.ก32535ก4 2555] (1).
รายงานประจำปี = Annual report / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : คณะ, [2551]- [2008]-Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LG395.ก232 ธ4548 2557] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: LG395.ก232 ธ4548 2559] (10). Withdrawn (3).
Wannarōk læ maikhōbǣkthīrīa = Tuberculosis and mycobacteria / วัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย = Tuberculosis and mycobacteria / เกียรติไชย ฟักศรี, บรรณาธิการ.

Kīatchai Faksī. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Phǣtthayasāt. Phāk Wichā Čhunchīwawitthayā. by เกียรติไชย ฟักศรี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Phāk Wichā Čhunchīwawitthayā Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 [2017]Other title: Tuberculosis and mycobacteria.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF200 .ว6396 2560] (1).
Wētbambat wikrit sanlayasāt nai wētpatibat = Surgical critical care in practice / เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติ = Surgical critical care in practice / กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ บรรณาธิการ.

Kawīsak Čhittawatthanarat. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phǣtthayasāt. by กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Other title: Surgical critical care in practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO700 .ว723 2560] (1).
Hai mī khwāmsuk nai chāt nī / ให้มีความสุขในชาตินี้ / วิชิต วิสิทธวงศ์ ; รวบรวมโดย สมร อริยานุชิตกุล.

Wichit Wisitthawong. Samō̜n ʻAriyānuchitkun. by วิชิต วิสิทธวงศ์ | สมร อริยานุชิตกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻIntœ̄-Thēk Phrinting, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BQ4570.ส7 ว625 2551] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)