TUPRIDI-NEW BOOK-201805-03(THA) Subscribe to this list

| Select titles to:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 1 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 1 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 1] (2).
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 3 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 3 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 3] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 3] (2).
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 4 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 4 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4] (2).
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 6 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 6 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 6] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 6] (2).
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 2 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 2 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 2] (2).
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 5 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 5 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 5] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 5] (2).
Kō̜ khō̜ khō̜ ngō̜ khong kānradom sakkayaphāp chumchon phư̄a kānkhapkhlư̄an ngān phatthanā chumchon / กขคง การระดมศักยภาพชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน / โดย บัวพันธ์ พรหมพักพิง หัวหน้าโครงการวิจัย ; มานะ นาคำ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Būaphan Phromphakphing. Māna Nākham. Mahāwitthayālai Khō̜n Kæn. Klum Wičhai Khwāmyūdī Mī Suk læ Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n. by บัวพันธ์ พรหมพักพิง | มานะ นาคำ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Klum Wičhai Khwāmyūdī Mī Suk læ Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n [Khana Manutsayasāt lae Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kæn], [2552] [2009] Publisher: [ขอนแก่น] : กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น], [2552] [2009]Other title: Kānphatthanā samatthana khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng thō̜ngthin læ ʻongkō̜n chumchon nai kānphatthanā læ kānchai thun thāng sangkhom phư̄a kǣkhai panhā khwāmyākčhon raya thī 2 : rāingān kānwičhai chabap sombūn Other title: การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนระยะที่ 2 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ช4 บ65 2552] (1).
กลวิธีการสื่อความหมายในบทโฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / โดย อัจจิมา นิตยประภา.

Atjima Nitayaprapa, Thammasat University. Faculty of Liberal Arts. by อัจจิมา นิตยประภา, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wicha Phāsāsāt Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) Other title: Communicative strategies in anti-alcohol consumption campaign advertisements on television of Thai Health Promotion Foundation.Availability: No items available Withdrawn (2).
การธำรงรักษานักการตลาดมืออาชีพของบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง / โดย ศศิภา ฟูปลื้ม.

Chairit Glomjai, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by ศศิภา ฟูปลื้ม, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Rataining professional marketing personnel in a beverage company.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5439.5 .ศ564 2559] (1). Withdrawn (1).
การประกอบอาชีพนางรำแก้บน / โดย พจมาน ขอบุตร.

Potjamarn Korbut, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by พจมาน ขอบุตร, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Phāk Wichā Sangkhomsongkhro̜sāt, Khana Sangkhomsongkhro̜sāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Occupation of Thai folk dancing for fulfilling a vows.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GV1597 .พ24 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GV1597 .พ24 2559] (1).
การพัฒนาพิมพ์เขียวการบริการสำหรับธุรกิจสปาไทย / โดย ยาใจ แสวงหาทรัพย์.

Yajai Sawaenghasap, Thammasat University. College of Innovation. by ยาใจ แสวงหาทรัพย์, 2521- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) Other title: Development of service blueprint for health and wellness spa in Thailand.Availability: No items available Withdrawn (2).
การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ในภาษาไทยของผู้เรียนชาวญี่ปุ่น / โดย กษิรา จันทะสะเร.

Kasira Chantasare, Thammasat University. Faculty of Liberal Arts. by กษิรา จันทะสะเร, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wicha Phāsāsāt Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร) Other title: Study of pronunciation of Thai final consonants by Japanese speakers.Availability: No items available Withdrawn (2).
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในโรงพยาบาล / โดย พวงทอง วิริยอมร.

Phuangthong Viriyaamorn, Thammasat University. College of Innovation. by พวงทอง วิริยอมร, 2515- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Critical factors of hospital adoption on CRM system : organizational and information system.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5415.5 .พ52 2559] (1). Withdrawn (1).
การศึกษาอุปสรรคในการติดตั้งและใช้งานฐานข้อมูลการบริหารองค์ประกอบ (CMDB) และแนวทางการแก้ไข : กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด / โดย สยาม เอื้อบูรณานนท์.

Siam Aurburananont, Thammasat University. College of Innovation. by สยาม เอื้อบูรณานนท์, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Study on barriers and solutions to configuration management database (CMDB) implementation and usage : a case study of ABC Co., Ltd..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD30.2 .ส44 2559] (1). Withdrawn (1).
การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลผู้เสพยาสูบ โครงการคลินิกฟ้าใสเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ / โดย พงษ์ศักดิ์ วงศ์เจริญชัย.

Pongsak Wongjaroenchai, Thammasat University. College of Innovation. by พงษ์ศักดิ์ วงศ์เจริญชัย, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Solutions for problems related to the database of tobacco consumers : a case study of a Pharsai Clinic network project, Thai Physician Alliance Against Tobacco Control.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD30.213 .พ25 2559] (1). Withdrawn (1).
การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการจากงานวิจัยสู่อุทยานการเรียนรู้ / โดย นิทัศน์ วงศ์ธนาวดี.

Nitus Wongthanawadee, Thammasat University. College of Innovation. by นิทัศน์ วงศ์ธนาวดี, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานวัฒนธรรม) Other title: Cultural interpretation under the research project into Thailand Knowledge Park (TK Park).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P94.65.ท9 น63 2559] (1). Withdrawn (1).
Kānʻō̜kchāi læ čhat čhamnāi phāpphayon ʻisarư̄ang Wānitching phō̜y = Theatrical release and distribution for an independence film “Vanishing point” / การออกฉายและจัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระเรื่องวานิชชิ่ง พอยท์ = Theatrical release and distribution for an independence film “Vanishing point” / โดย จักรวาล นิลธำรงค์.

Jakrawal Nilthamrong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by จักรวาล นิลธำรงค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp... : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558] [2015]Other title: Theatrical release and distribution for an independence film “Vanishing point”.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1993.5.ท9 จ55 2558] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PN1993.5.ท9 จ55 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1993.5.ท9 จ55 2558] (2). Checked out (1).
การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด / โดย จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์.

Jinnarat Waraboonnakphirom, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์, 2521- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Sangkhomsongkhro̜sāt, Khana Sangkhomsongkhro̜sāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Retirement preparations of workers of Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ1063.2.ท9 จ63 2559] (1). Withdrawn (1).
การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการขอรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 : กรณีศึกษาองค์กรด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง / โดย ว่าที่ ร.ต. หญิง ภานุมาศ พระพินิจ.

Panumart Prapinit, Thammasat University. College of Innovation. by ภานุมาศ พระพินิจ, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) Other title: Preparation of information security management system ISO/IEC 27001:2013 standard certification : a case study of a tourism organization.Availability: No items available Withdrawn (2).
การเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย อรทัย เมฆกัลจาย.

Orathai Mekkaljay, Thammasat University. Faculty of Political Science. by อรทัย เมฆกัลจาย, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Comparison on political thoughts of Thammasat University personnel.Availability: No items available Withdrawn (2).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)