TULAW-New Book-2018-05-16-31 (tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
5 kāoyāng hǣng kānplīanplǣng rātchathan / 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ / กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์ ; [คณะบรรณาธิการภาคภาษาไทย โดย ชาญ วชิรเดช ... [และคนอื่นๆ] ; คณะบรรณาธิการภาคภาษาอังกฤษ โดย พิมพ์พร เนตรพุกกณะ ... [และคนอื่นๆ]] = Five steps in changing the Thai Corrections / Planning Division, Department of Corrections ; [Editorial (Thai version) by Chan Vachiradath ... [et al.] ; Editorial (English version) by Pimporn Netrabukkana ... [et al.]].

Chan Vachiradath. Pimporn Netrabukkana. Thailand. Department of Corrections. Planning Division. by ชาญ วชิรเดช | Chan Vachiradath | พิมพ์พร เนตรพุกกณะ | Pimporn Netrabukkana | กรมราชทัณฑ์. กองแผนงาน | Thailand. Department of Corrections. Planning Division.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krom Rātchathan Krasūang Yuttitham, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Hā kāoyāng hǣng kānplīanplǣng rātchathan Other title: Banthưk prawattisāt 5 kāoyāng hǣng kānplīanplǣng rātchathan Other title: Five steps in changing the Thai Corrections | ห้าก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ | บันทึกประวัติศาสตร์ 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV9800.55 .ก612 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV9800.55 .ก612 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV9800.55 .ก612 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV9800.55 .ก612 2559] (1).
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lakkān thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout. by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp … Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .อ63 2560] (2). Checked out (8).
Kotmāi mahāchon. Lēm 4, Rat / กฎหมายมหาชน. เล่ม 4, รัฐ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Rat Other title: รัฐ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3150 .บ546 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3150 .บ546 2560] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3150 .บ546 2560] (6). Checked out (2).
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī mư̄ang / กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / จิ๊ด เศรษฐบุตร ; ปรับปรุงแก้ไขโดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Čhit Sētthabut, Prasit Piwāwatthanaphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n. by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538 | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .จ67 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .จ67 2560] (4). Checked out (8).
Kotmāi ʻākhānchut læ kānbō̜rihān nitibukkhon ʻākhānchut / กฎหมายอาคารชุดและการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด / วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์, พัลลภ กฤตยานวัช.

Wiwat Sīčharœ̄nwong. Phanlop Krittayānawat. by วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ | พัลลภ กฤตยานวัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rīeo Phro̜pphœ̄tī Mǣnētmēn Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เรียล พร็อบเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT702 .ว65 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT702 .ว65 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT702 .ว65 2560] (1). Checked out (1).
Krabūankān khaosū ʻanuyātōtulākān tāngprathēt nai rabop khō̜ng Klum Prathēt ʻĀsīan : rāingān chabap sombūn khrōngkān sưksā wičhai / กระบวนการเข้าสู่อนุญาโตตุลาการต่างประเทศในระบบของกลุ่มประเทศอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย / โดย สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; คณะผู้วิจัย ธวัชชัย สุวรรณพานิช หัวหน้าคณะวิจัย ; ภาณินี กิจพ่อค้า, สิริพันธ์ พลรบ นักวิจัย.

Thawatchai Suwanphānit. Phāninī Kitphō̜khā. Siriphan Phonrop. Thailand. Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut. Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by ธวัชชัย สุวรรณพานิช | ภาณินี กิจพ่อค้า | สิริพันธ์ พลรบ | สำนักงานอัยการสูงสุด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Sākhā Wichā, 2557 [2014] Publisher: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K2400 .ธ56 2557] (1).
Kānčhatsư̄ čhatčhāng phāk rat : lakkān hētphon læ withīkān / การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ / ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

Thammanit Sumantakun. by ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2754 .ธ44 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2754 .ธ44 2561] (1). Checked out (1).
Khwāmrū kotmāi thūapai kotmāi nai chīwit pračham wan / ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Somkīat Wō̜rapanyāʻanan. by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .ส423 2561] (3). Checked out (7).
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. Kanok Čhunlamon. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ชีพ จุลมนต์ | กนก จุลมนต์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ช645 2560] (1). Checked out (5).
Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang læ lāp mikhūan dai (mūnnī 2) phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜. Sō̜. 2539 Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit tō̜ Khwāmsīahāi thī Kœ̄tkhưn čhāk Sinkhā thī Mai Plō̜tphai Phō̜. Sō̜. 2551 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜. Sō̜. 2539 Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit tō̜ Khwāmsīahāi thī Kœ̄tkhưn čhāk Sinkhā thī Mai Plō̜tphai Phō̜. Sō̜. 2551 læ kotmāi thī kīeokhō̜ng Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT834 .จ63 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT834 .จ63 2561] (3).
Khūmư̄ kānlongthun nai Sāthāranarat Prachāchon Čhīn pračham pī Phō̜.Sō̜. 2560 / คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี พ.ศ. 2560 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ; คณะกองบรรณาธิการ Renliang Li ... [และคนอื่น ๆ].

Li, Renliang. Board of Investment of Thailand. by หลี่, เหรินเหลียง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG5782 .ค74 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HG5782 .ค74 2560] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HG5782 .ค74 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG5782 .ค74 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG5782 .ค74 2560] (1).
Chīwit ʻaiyakān / ชีวิตอัยการ / อ.ฟ้าขาว.

'Ō̜̜.Fākhāo. by อ.ฟ้าขาว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1615 .อ146 2561] (2). Checked out (4).
Prachākhom sētthakit 'Āsīan kap rabop kotmāi Thai / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lœ̄tthamthēwī. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KNE171 .ป54 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KNE171 .ป54 2561] (1). Checked out (1).
Pramūan rāingān phonkān phičhāranā phư̄a sanœ̄næ nayōbāi læ khō̜sanœ̄ nai kānprapprung kotmāi læ kot khō̜ng Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Lem 3, rawāng Karakadākhom 2558-Thanwākhom 2559 / ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เล่ม 3, ระหว่างกรกฎาคม 2558-ธันวาคม 2559 / คณะผู้จัดทำ ณิรมณ เชื้อไทย ... [และคนอื่น ๆ].

Nirommon Chư̄athai. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by ณิรมณ เชื้อไทย | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2460 .ป45 2560 ล. 3] (2).
Phāwa monlaphit thāng thalē čhāk rư̄a = Marine pollution from vessels / ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ = Marine pollution from vessels / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dauenden Nakseeharach, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Material type: book Book; Format: microfilm regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Marine pollution from vessels.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3590.4 .ด83 2561] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3590.4 .ด83 2561] (2). Checked out (2).
Yutthasāt tonbǣp læ māttrakān chœ̄ng patibat khō̜ng Sahaprachāchāt nai kānkhačhat khwāmrunrǣng tō̜ dek nai dān kānpō̜ngkan ʻātchayākam læ krabūankān yuttitham thāng ʻāyā ; Yutthasāt tonbǣp læ māttrakān chœ̄ng patibat chabap prapprung nai kānkhačhat khwāmrunrǣng tō̜ phūying nai dān kānpō̜ngkan ʻātchayākam læ krabūankān yuttitham thāng ʻāyā / ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ; ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติ ฉบับปรับปรุงในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด.

Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut. Samnakngān Kitčhakān læ Khrōngkān nai Phradamri Phračhao Lānthœ̄ Phraʻongčhao Phatkittiyāphā. by สำนักงานอัยการสูงสุด. สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2560?] [2017?] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2560?] [2017?]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV7431 .ย73 2560] (1).
Rat læ nitibukkhon mahāchon / รัฐและนิติบุคคลมหาชน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2875 .ช62 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2875 .ช62 2561] (2).
รายงานประจำปีของกรมตำรวจ.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมตำรวจ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

Material type: serial Continuing resource Publisher: พระนคร : กรมตำรวจ, [2509]-Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2555/142809] (13). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: J681.ส63 ต4 2558] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC J 2014 174714] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: J681.ส63 ต4 2560] (2).
Checked out (21). Withdrawn (12).
Sitthi manutsayachon / สิทธิมนุษยชน / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

ʻUdomsak Sinthiphong. by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JC571 .อ73 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JC571 .อ73 2561] (2). Checked out (1).
Lak nititham = The rule of law : khwāmmāi sāra samkhan læ phon khō̜ng kānfāfư̄n lak nititham / หลักนิติธรรม = The rule of law : ความหมาย สาระสำคัญ และผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรม / คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการบรรณาธิการหนังสือหลักนิติธรรม ในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ.

Khana Kammakān ʻItsara Wādūai Kānsongsœ̄m Lak Nititham hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Wichākān Wādūai Lak Nititham hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Bannāthikān Nangsư̄ Lak Nititham. by คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ | คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ | คณะอนุกรรมการบรรณาธิการหนังสือหลักนิติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Samnakngān Khana Kammakān ʻItsara Wādūai Kānsongsœ̄m Lak Nititham hǣng Chāt, Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015]Other title: Rule of law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2015 685085] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 685085] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 685085] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2015 685085] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2015 685085] (3).
 <<  <  1  2    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305