TULAW-New Book 2018-Theses06-1-30 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi kānthư̄ khrō̜ng kammasit hō̜ngchut khō̜ng khon tāng chāt : sưksā kō̜ranī hō̜ngchut nai Čhangwat Chon Burī = [The condominium Act to the right of foreigners to hold title to the unit : case study of Chonburi unit in the condominium] / กฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ : ศึกษากรณีห้องชุดในจังหวัดชลบุรี = [The condominium Act to the right of foreigners to hold title to the unit : case study of Chonburi unit in the condominium] / จิดาภา วิริยเวช.

Jidapa Viriyaved, Witthayālai Kānyuttitham. by จิดาภา วิริยเวช, 2503- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Condominium Act to the right of foreigners to hold title to the unit : case study of Chonburi unit in the condominium.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT659 .จ636 2554] (1).
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกับกรณีการสร้างกำแพงของอิสราเอลบนดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง / โดย วาดน้ำ จันทร์พวง.

Wadnam Janpoung, Thammasat University. Faculty of Law. by วาดน้ำ จันทร์พวง, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahawitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: International human rights law in the case of Israel's construction of a wall in the occupied Palestinian territory.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3240 .ว63 2560] (1).
Kotmāi phư̄a kānphatthanā mư̄ang ʻutsāhakam niwēt (Eco industrial-town) = [The law for development of ecological industrial city] / กฎหมายเพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco industrial-town) = [The law for development of ecological industrial city] / อรรถการ ตฤษณารังสี.

Arthakarn Trissanarungsee, Witthayālai Kānyuttitham. by อรรถการ ตฤษณารังสี, 2499- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Law for development of ecological industrial city.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3127 .อ443 2554] (1).
Kō̜ranī sưksā : phonkrathop čhāk kān fō̜ng phǣt = [The impact of criminal charge against a doctor : a case study] / กรณีศึกษา : ผลกระทบจากการฟ้องแพทย์ = [The impact of criminal charge against a doctor : a case study] / อภิศักดิ์ จงรักษ์.

Apisak Jongraksa, Witthayālai Kānyuttitham. by อภิศักดิ์ จงรักษ์, 2493- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Impact of criminal charge against a doctor : a case study.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3098 .อ456 2553] (1).
Krabūankān patibat ngān khō̜ng phanakngānʻaiyakān dān kānmī sūanrūam nai khadī ʻāyā phư̄a khwām prōngsai læ trūatsō̜p dai = [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / กระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการด้านการมีส่วนร่วมในคดีอาญาเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ = [Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation] / นิภาพร รุจนรงค์.

Nipaporn Rujjanarong, Witthayālai Kānyuttitham. by นิภาพร รุจนรงค์, 2496- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Public prosecutor proceeding for transparency and examination in criminal case participation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1615 .น646 2554] (1).
Krabūankān yuttham singwǣtlō̜m : nǣothāng kānphatthanā sān yuttitham phư̄a phičhāranā khadī singwǣtlō̜m = [Environmental justice : reccomendations on developing court of justice to adjudicate environmental disputes] / กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม : แนวทางการพัฒนาศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม = [Environmental justice : reccomendations on developing court of justice to adjudicate environmental disputes] / ไสลเกษ วัฒนพันธุ์.

Slaikate Wattanapan. Witthayālai Kānyuttitham. by ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Environmental justice : reccomendations on developing court of justice to adjudicate environmental disputes.Availability: No items available Checked out (1).
กลไกทางกฎหมายและช่องทางที่ประชาชนในตำบลสุเทพ ตำบลป่าบงและตำบลทาทุ่งหลวง เลือกใช้ในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ครรชิต พิชัย.

kanchit Phichai, Chiang Mai University. Graduate School. by ครรชิต พิชัย, 2519- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2553 [2010] Publisher: [เชียงใหม่] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 [2010]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Legal mechanism and channel selected by people in Tambon Suthep, Tambon Pa Bong and Tambon Tha Thung Luang for examining local governments.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: JS7153.3.ก2 ค442 2553] (1).
Kānkhrō̜pkhrō̜ng thī thō̜ranī song : sưksā phrarātchabanyat khana song Phutthasakkarāt 2505 = [Possession of monastery property : a case study of the Sangha Act B.E. 2505] / การครอบครองที่ธรณีสงฆ์ : ศึกษาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 = [Possession of monastery property : a case study of the Sangha Act B.E. 2505] / โดย สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย.

Suntad Aiumvorachai. Witthayālai Kānyuttitham. by สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Possession of monastery property : a case study of the Sangha Act B.E. 2505.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2011 691387] (1).
Kānnam krabūankān yuttitham thānglư̄ak mā chai nai chan phanakngān ʻaikān = [Applying alternative dispute resoltions to cases managed by public prosecutors] / การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ = [Applying alternative dispute resoltions to cases managed by public prosecutors] / สมศักดิ์ ติยะวานิช.

Somsak Tiyavanich, Witthayālai Kānyuttitham. by สมศักดิ์ ติยะวานิช, 2498- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Applying alternative dispute resoltions to cases managed by public prosecutors.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1615 .ส447 2553] (1).
การนำการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมาเป็นเงื่อนไขในการค้าระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลกระทบต่อกฎหมายไทย / โดย วัลภา ทับสุวรรณ.

Vallapa Tupsuwan, Thammasat University. Faculty of Law. by วัลภา ทับสุวรรณ, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahawitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Labor trafficking in person as a condition of the United State of America's trade restrictions and its impacts on Thai laws.Availability: No items available Checked out (1).
Kānbūranākān sō̜psūan khadī phisēt = [Integrated special case investigation] / การบูรณาการสอบสวนคดีพิเศษ = [Integrated special case investigation] / ธาริต เพ็งดิษฐ์.

Tarit Pengdith, Witthayālai Kānyuttitham. by ธาริต เพ็งดิษฐ์, 2501- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Integrated special case investigation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4636 .ธ636 2554] (1).
Kānpatibat nāthī khō̜ng khārātchakān tamrūat nai sangkat Kō̜ng Bangkhapkān Prāpprām Kānkratham Khwāmphit Kīeokap Kānkhumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk = [Performing the duty of government police in the attachment of offence committing suppression command related to consumer protection] / การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค = [Performing the duty of government police in the attachment of offence committing suppression command related to consumer protection] / จตุรงค์ ภุมรินทร์.

Chaturong Pumarin, Witthayālai Kānyuttitham. by จตุรงค์ ภุมรินทร์, 2497- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Performing the duty of government police in the attachment of offence committing suppression command related to consumer protection.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3276 .จ274 2553] (1).
Kānplō̜i chūakhrāo panhā kānbangkhap khadī nāiprakan = [Provisional release problem of guarantor compulsory execution] / การปล่อยชั่วคราวปัญหาการบังคับคดีนายประกัน = [Provisional release problem of guarantor compulsory execution] / สมเกียรติ เจริญสวรรค์.

Somkiat Charoensawan, Witthayālai Kānyuttitham. by สมเกียรติ เจริญสวรรค์, 2494- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Provisional release problem of guarantor compulsory execution.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4657 .ส428 2554] (1).
Kānphatthanā lakkēn kānkō̜ nī phūkphan khām pī ngoppramān læ kānkō̜ nī phūkphan khām pī ngoppramān khō̜ng Samnakngān Sān Yuttitham pračham pī ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2552-2553 = [A case of the Office of The Judiciary's criterion development of multi-year commitment budget method and multi-year commitment budget method for the fiscal year of 2009-2010] / การพัฒนาหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 = [A case of the Office of The Judiciary's criterion development of multi-year commitment budget method and multi-year commitment budget method for the fiscal year of 2009-2010] / สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ.

Somsak chotrattanasiri, Witthayālai Kānyuttitham. by สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ, 2500- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Case of the Office of The Judiciary's criterion development of multi-year commitment budget method and multi-year commitment budget method for the fiscal year of 2009-2010.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HJ8793.55 .ส456 2553] (1).
Kānphatthanā ʻongkō̜n ʻaiyakān dūai rabop kānčhatkān khwāmrū : prayōt thī prathētchāt læ prachāchon dai rap = [Developing the Office of the Attorney General by using the knowledge management system : the benefit for the nation and the people] / การพัฒนาองค์กรอัยการด้วยระบบการจัดการความรู้ : ประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนได้รับ = [Developing the Office of the Attorney General by using the knowledge management system : the benefit for the nation and the people] / อนุชาติ คงมาลัย.

Anuchart Kongmalai, Witthayālai Kānyuttitham. by อนุชาติ คงมาลัย, 2492- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Developing the Office of the Attorney General by using the knowledge management system : the benefit for the nation and the people.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .อ364 2554] (1).
Kānphatthanā læ kǣkhai prapprung kotmāi Thai phư̄a rō̜ng rap kānʻanuwat sanyā rawāng prathēt wādūai kānkhumkhrō̜ng bukkhon thuk khon mi haihā yō̜ sāpsūn dōi kānthūk bangkhap = [Development and revision of Thai legislations for the implementation of the international convention for the protection of all persons from enforced disappearance] / การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไทยเพื่อรองรับการอนุวัติสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนมิให้หายสาบสูญโดยการถูกบังคับ = [Development and revision of Thai legislations for the implementation of the international convention for the protection of all persons from enforced disappearance] / รื่นวดี สุวรรณมงคล.

Ruenvadee Suwanmongkol, Witthayālai Kānyuttitham. by รื่นวดี สุวรรณมงคล, 2507- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Development and revision of Thai legislations for the implementation of the international convention for the protection of all persons from enforced disappearance.Availability: No items available Checked out (1).
Kān fō̜ng khadī phœ̄kthō̜n kot tō̜ Sān Pokkhrō̜ng = [Prosecution of cases related to rules revocation against the administrative] / การฟ้องคดีเพิกถอนกฎต่อศาลปกครอง = [Prosecution of cases related to rules revocation against the administrative] / ไสว จิตเพียร.

Sawai Chitpein, Witthayālai Kānyuttitham. by ไสว จิตเพียร, 2494- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Prosecution of cases related to rules revocation against the administrative.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2516 .ส952 2553] (1).
Kānmī sūanrūam khō̜ng prachāchon nai kānkō̜sāng rōng faifā : sưksā kō̜ranī kānkō̜sāng rōng faifā phalang khwām rō̜n rūam phra nakhō̜n nư̄a chut thī 1 = [Public participation in power plant project : case study: North Bangkok Combined Cycle Power Plant Project Block 1] / การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า : ศึกษากรณี การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1 = [Public participation in power plant project : case study: North Bangkok Combined Cycle Power Plant Project Block 1] / จารุณี พิมมะรัตน์.

Jarunee Pimmarat. Witthayālai Kānyuttitham. by จารุณี พิมมะรัตน์ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Public participation in power plant project : case study: North Bangkok Combined Cycle Power Plant Project Block 1.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: TK1041 .จ647 2554] (1).
Kānmī sūanrūam khō̜ng prachāchon nai kān pranīpranō̜m khō̜ phiphāt thāng phǣng : kō̜ranī sưksā: phū nam chumchon nai phư̄nthī Čhangwat Nonthaburī = [Public participation in civil disputes compromising : case study: community leaders in Nonthaburi] / การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง : กรณีศึกษา: ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี = [Public participation in civil disputes compromising : case study: community leaders in Nonthaburi] / วิเชียร พุฒิวิญญู.

Wichien Puthiwinyoo, Witthayālai Kānyuttitham. by วิเชียร พุฒิวิญญู, 2499- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Public participation in civil disputes compromising : case study: community leaders in Nonthaburi.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1758.ป45 ว628 2554] (1).
Kānrangap khō̜ phiphāt nai kitčhakān thōrakhamanākhom = [Dispute resolution in telecommunications sector] / การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม = [Dispute resolution in telecommunications sector] / วีระนุช กมลยบุตร.

Veeranuch Kamolyabutr, Witthayālai Kānyuttitham. by วีระนุช กมลยบุตร, 2514- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Dispute resolution in telecommunications sector.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3487 .ว646 2554] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)