TUPRIDI-NEW BOOK-201806-04(THA) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
40 pī 6 Tulākhom 2519 : Sinlapa kap Sangkhom khrang thī 21 Thētsakān Sinlapa Nānā Phan 9 = 40th anniversary of 6th October 1976 : 21st Exhibition of Arts and Society, A Variety of Art #9 / 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 : ศิลปกับสังคม ครั้งที่ 21 เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ 9 = 40th anniversary of 6th October 1976 : 21st Exhibition of Arts and Society, A Variety of Art #9 / บรรณาธิการ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, Pridi Banomyong Institute. Kānsadǣng Nithatsakān Sinlapa kap Sangkhom Sathāban Prīdī Banomyong) Thētsakān Sinlapa NāNā Phan Sathāban Prīdī Banomyong) by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, 2497- | สถาบันปรีดี พนมยงค์ | การแสดงนิทรรศการศิลปกับสังคม (ครั้งที่ 21 : สถาบันปรีดี พนมยงค์) 2558 | เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ (ครั้งที่ 9 : 2559 : สถาบันปรีดี พนมยงค์).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Prīdī Phanomyong, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2560 [2017]Other title: Sinlapa kap sangkhom : 40 pī Tulākhom 2519 Other title: 40th anniversary of 6th October 1976 : 21st Exhibition of Arts and Society, A Variety of Art #9 | Social art 2016 | ศิลปกับสังคม : 40 ปี 6 ตุลาคม 2519.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: NX430.ท92ก4 ก13 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: NX430.ท92ก4 ก13 2560] (1).
41 pī 6 Tulā... : wīrachon yang yư̄n den dōi thāthāi / 41 ปี 6 ตุลาฯ : วีรชนยังยืนเด่นโดยท้าทาย / ธงชัย วินิจจะกุล, สุุรชาติ บำรุงสุข ; กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ.

Thongchai Winitčhakūn. Surachāt Bamrungsuk. Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ธงชัย วินิจจะกูล | สุุรชาติ บำรุงสุข | กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Sīsipʻet pī hok Tulākhom wīrachon yang yư̄n den dōi thāthāi. Other title: สี่สิบเอ็ดปี หกตุลาคม วีรชนยังยืนเด่นโดยท้าทาย..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS586 .ธ228 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS586 .ธ228 2560] (2).
45 konlayut hǣk samō̜ng = Brainhack / 45 กลยุทธ์แฮคสมอง = Brainhack / เขียนโดย นีล พาวิตต์ ; แปลโดย พลอย จรูญพงษ์.

Pavitt, Neil. Phlō̜i Čharūnphong. by พาวิตต์, นีล | พลอย จรูญพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, [2560] c2017. Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2560] c2017Other title: Sīsip hā konlayut hǣk samō̜ng Other title: Brainhack. | สี่สิบห้ากลยุทธ์แฮคสมอง แฮคสมอง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF636 .พ65 2560] (1).
50 pī kānsathāpanā ʻakkharasangkhamonthon Krung Thēp... Khō̜.Sō̜.1965-2015 / 50 ปี การสถาปนาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.1965-2015 / วุฒิเลิศ แห่ล้อม ... [และคนอื่นๆ].

Wutthilœ̄t Hǣlō̜ʻom. Roman Catholic Mission of Bangkok. by วุฒิเลิศ แห่ล้อม | มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mitsang Rōmankhāthō̜lik Krung Thēp..., 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ, 2558 [2015]Other title: Hāsip pī kānsathāpanā ʻakkharasangkhamonthon Krung Thēp... Other title: ห้าสิบปีการสถาปนาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BX1650.ท9 ก16 2558] (2).
89 konlayut thī ʻongkō̜n radap lōk chai sāng ʻongkō̜n læ bō̜rihān khon = The little book of big management theories / 89 กลยุทธ์ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน = The little book of big management theories / เขียนโดย เจมส์ แมคกราท และ บอพ เบทส์ ; แปลโดย วิชิตา สุนทรพิพิธ.

McGrath, James, Bates, Bob, Wichita Sunthornphiphit. by แมคกราท, เจมส์, ค.ศ. 1952- | เบทส์, บอพ, ค.ศ. 1951- | วิชิตา สุนทรพิพิธ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Damrong Phinkhun Čhamkat, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด, [2560] [2017]Other title: Pǣtsip kao konlayut thī ʻongkō̜n radap lōk chai sāng ʻongkō̜n læ bō̜rihān khon Other title: แปดสิบเก้ากลยุทธ์ที่องค์กรระดับโลกใช้สร้างองค์กรและบริหารคน | Little book of big management theories.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD37 .ม824 2560] (1). Checked out (1).
The new rich rūai dai satai khon run mai / The new rich รวยได้ สไตล์คนรุ่นใหม่ / บัณฑิต อึ้งรังษี

Bandit ʻU̕ngrangsī. by บัณฑิต อึ้งรังษี, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Samut Sākhō̜n : Rangsī ʻIntœ̄thēt, 2557 [2014] Publisher: สมุทรสาคร : รังษีอินเตอร์เทรด, 2557 [2014]Other title: Rūai dai satai khon run mai Other title: รวยได้ สไตล์คนรุ่นใหม่.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF1045.ส6 บ63 2557] (1).
กระบวนการยุติธรรมตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี / ธีระพงศ์ นิยมทอง.

Trirapong Niyomthong, Witthayālai Kānyuttitham. by ธีระพงศ์ นิยมทอง, 2498- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Rules and justice process of Surasakmontri School.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB3012.4.ท9 ธ64 2552] (1).
Konlayut kānsư̄sān phư̄a kāntrīamphrō̜m samrap kānčhatkān phaiphibat phǣndinwai : rāingān kānwičhai = Communication strategy for earthquake disaster preparedness : research report / กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว : รายงานการวิจัย = Communication strategy for earthquake disaster preparedness : research report / โดย พนม คลี่ฉายา.

Phnom Kleechaya, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nithētsāt. Kō̜ngthun Ratchadāphisēk Somphōt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by พนม คลี่ฉายา, 2505- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ | กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai], 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2560 [2017]Other title: Communication strategy for earthquake disaster preparedness : research report.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P92.ท9 พ34 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P92.ท9 พ34 2560] (1).
Konkai sitthi manutsayachon ʻāsīan / กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน / มูลนิธิผู้หญิงและเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ.

Foundation for Women. Woman's Network for the Advancement and Peace. by มูลนิธิผู้หญิง | เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2556 [ 2013] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KNC572 .ก949 2556] (2).
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 / ประพาศศรี พิมพ์อักษร.

Prapassri Pimaksorn. Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by ประพาศศรี พิมพ์อักษร | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2550 [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 [2007]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: English instruction management in secondary schools under Bangkok Education Service Area Office 2.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1065 .ป463 2550] (1).
Kānnam frīsō̜pwǣ mā chai thǣn sō̜pwǣ thī mī likkhasit nai ʻongkō̜n khanāt klāng læ khanāt yō̜m = [Using free software in place of licensed software in small and medium enterprise] / การนำฟรีซอฟต์แวร์มาใช้แทนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ในองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม / เกรียงไกร หรรษคุณาฒัย.

Kriangkrai Hansakhunarthai. Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by เกรียงไกร หรรษคุณาฒัย | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2550 [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 [2007]Other title: Using free software in place of licensed software in small and medium enterprise.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD30.2 .ก482 2550] (1).
การบริหารจัดการคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในศาลอุทธรณ์ภาค 2 / สันต์ เกียรติก้อง.

Sant Kiatkong, Witthayālai Kānyuttitham. by สันต์ เกียรติก้อง, 2494- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Case management of the local election related cases and the suspension of the right to vote at an election of members of a local assembly or local administrators in the Court of Appeal Region 2.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2506 .ส63 2552] (1).
การปฏิรูปตำรวจในสาธารณรัฐประชาชนจีน / พล.ต.ต.กฤษฎิ์ศักดิ์ วิชชารยะ.

Krissak Wicharaya, Witthayālai Kānyuttitham. by กฤษฎิ์ศักดิ์ วิชชารยะ, 2501- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Police reform in the people's Republic of China.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV8260.ก3 ก45 2552] (1).
การประกันตัวในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยอิสรภาพ / ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย.

Chatchai Tangkananukulchai, Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย, 2509- | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2549 [2006] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549 [2006]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Bail : a study of bail bond policy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4657 .ฉ624 2549] (1).
การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อันตราย : ศึกษากรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวันในครัวเรือน / ภัทธรัฏฐ์ ดิษยบุตร.

Pattarath Disayabutra. Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by ภัทธรัฏฐ์ ดิษยบุตร | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551 [2008]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Liability insurance relating to hazardous products : study the case of daily used products in household.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3276 .ภ633 2551] (1).
Kānphatthanā kānrūamklum bǣp khrư̄akhāi wisāhakit dān kānthō̜ngthīeo : nǣokhit læ kānprayuk = Tourism cluster development : concepts and applications / การพัฒนาการรวมกลุ่มแบบเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว : แนวคิดและการประยุกต์ = Tourism cluster development : concepts and applications / โดย วุฒิชาติ สุนทรสมัย.

Wutthichāt Sunthǭnsamai, by วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Pračhaksin, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักษ์สิน, 2560 [2017]Other title: Tourism cluster development : concepts and applications.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: G155.ก1 ว73 2560] (1).
การพัฒนาบริการโทรคมนาคมของประเทศไทย : กรณีศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ในการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมมาบังคับใช้ / ขจร เจียรวนนท์.

Kachorn Chiaravanont. Witthayālai Kānyuttitham. by ขจร เจียรวนนท์ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Telecommunication development in Thailand : the case study on problem and obstruction of the enforcement of rules and regulations in telecommunications.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3487 .ข24 2552] (1).
การฟ้องบุคลากรทางการแพทย์ / ศุภชัย ถนอมทรัพย์.

Supachai Tanomsup, Witthayālai Kānyuttitham. by ศุภชัย ถนอมทรัพย์, 2496- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Medical lawsuits.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3100.5 .ศ74 2552] (1).
การวิเคราะห์อุปสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาดของบริการโทรศัพท์พื้นฐาน / อุบลวรรณ ฉัตรเชิดชัย.

Ubolwan Chatcherdchai. Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by อุบลวรรณ ฉัตรเชิดชัย | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548 [2005]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Analysis on demand marketing strategies of fixed-line telephone services.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HE9715.ท9 อ734 2548] (1).
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจประเภทราย 3 วันของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร / นิรัชฎา เอี่ยมเจริญ.

Niratchada Aeimjaroen. Dhurakij Pundit University. Office of Graduate School. by นิรัชฎา เอี่ยมเจริญ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2550 [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 [2007]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. Other title: Study of Bangkok consumers' behavior in purchasing a 3-day business newspaper.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN4784.ต46 น646 2550] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305