TULAW-New Book-2018-07-1-15 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Infographic krabūankān bangkhap khadī phǣng / Infographic กระบวนการบังคับคดีแพ่ง / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม, นริศรา ทุมมา.

Krit Ritthitham. Narisarā Thummā. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | นริศรา ทุมมา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT500 .ก45 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT500 .ก45 2561] (3). Checked out (1).
TU-GET. Volume 2 / TU-GET. Volume 2 / [สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Language Institute. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017]] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]]Other title: TU-GET. chalœ̄i phrō̜m khamʻathibāi Other title: TU-GET. เฉลยพร้อมคำอธิบาย.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: PE1114 .ท646 2560 ล. 2] (1). Checked out (17). On hold (1).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / คนึง ฦาไชย.

Khanưng Lư̄chai, Phairōt Wāyuphāp. Narong Čhaihān, by คนึง ฦาไชย, 2467- | ไพโรจน์ วายุภาพ | ณรงค์ ใจหาญ, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม / แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ, ณรงค์ ใจหาญ.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ค351 2561 ] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ค351 2561 ] (2). Checked out (2).
ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษากรณีการบังคับชำระหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย / อภิรัฐ บุญทอง.

Apirath Boonthong. Dhurakij Pundit University. Pridi Banomyong Faculty of Law. by อภิรัฐ บุญทอง | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Prīdī Banomyong Mahāwitthayālai Thurakitbandit, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Be accused of stealing : case study, the debtors have been enforced to pay debt by not rightness with law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4234 .อ46 2556] (1).
Khwāmrapphit tō̜ khāchaičhāi nai kānnam klap khō̜ngsīa ʻantarāi khām khētdǣn thī phid kotmāi : rāingān chabap sombūn / ความรับผิดต่อค่าใช้จ่ายในการนำกลับของเสียอันตรายข้ามเขตแดนที่ผิดกฎหมาย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜Thō̜., 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3664 .อ63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3664 .อ63 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3664 .อ63 2561] (2).
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. Lem 3, laksana 1 thưng 9 / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 3, ลักษณะ 1 ถึงลักษณะ 9 / คณพล จันทน์หอม.

Khanaphon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3878 .ค33 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3878 .ค33 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3878 .ค33 2561] (2).
Khūmư̄ kān fō̜ngrō̜ng nǣothāng kānnamsư̄p læ tō̜sū nai khadī chō̜kōng / คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบและต่อสู้ในคดีฉ้อโกง / จิตฤดี วีระเวสส์.

Čhitrưdī Wīrawēt. by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่-เพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4258 .จ625 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4258 .จ625 2561] (1).
Čhāk sāo rōngngān sū tamnǣng phūphiphāksā / จากสาวโรงงานสู่ตำแหน่งผู้พิพากษา / ลัดดาวรรณ หลวงอาจ.

Laddawan Lūangʻāt, by ลัดดาวรรณ หลวงอาจ, 2519-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phapliching, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT110.ล63 ก3 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT110.ล63 ก3 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT110.ล63 ก3 2559] (1). Checked out (1).
Pamūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1-6 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2560) chabap chai rīan / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit chabap chai rīan Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT500 .ส445 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT500 .ส445 2561] (1). Checked out (2).
Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phō̜.Sō̜. 2560 læ nǣo khō̜sō̜p-chalœ̄i (chabap trīamtūa sō̜p) / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ) / โดย บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ.

Phatthanaphong Lēkhakhōt. Bālān (Tiotœ̄ Mū)020 by พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ | บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thī. Khē. Phrinting Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .ร63477 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ร63477 2561] (2).
Satamawān sāithān nititham tām rō̜i phō̜ / สตมวาร สายธารนิติธรรม ตามรอยพ่อ / บรรณาธิการ ณภัทร สรอัฑฒ์ ; กองบรรณาธิการ ปวีร์ เจนวีระนนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Napattara Saraʻat, Pawī Čhēwīranon. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ณภัทร สรอัฑฒ์, 2522- | ปวีร์ เจนวีระนนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DS570.3.ภ7 ส296 2560] (1).
ʻĀyā phitsadān / อาญาพิสดาร / โดย Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Kotmāi ʻāyā phitsadān Other title: กฎหมายอาญาพิสดาร.Availability: No items available Checked out (4).
Nǣothāng kānpatibat rātchakān čhāk kham winitchai khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng sūngsut pračham pī Phō̜.Sō̜. 2558 / แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2558 / สำนักงานศาลปกครอง.

Administrative Court of Thailand. by สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2730 .น85 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2730 .น85 2559] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)