TUMED-New Book 2018-July (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
In vitro antimicrobial activity of self - disinfecting irreversible hydrocolloid : rāingān kānwičhai / In vitro antimicrobial activity of self-disinfecting irreversible hydrocolloid : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย ณัฐชยา ธนทรัพย์สิน, จิตเดียว ทรงจิตรัตน์.

Natchayā Thanasapsin. Čhitdīeo Songčhitrat. Thammasat University. Faculty Of Dentistry. by ณัฐชยา ธนทรัพย์สิน | จิตเดียว ทรงจิตรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī : Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2552 [2009] Publisher: [ปทุมธานี : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2552 [2009]Other title: Kānprīapthīap prasitthiphāp khō̜ng khlō̜hēksidīn læ littœ̄rīn nai kānlot parimān chư̄a bon watsadu phimpāk chanit ʻančhinēt nai hō̜ng patibatkān Other title: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคลอเฮกซิดีนและลิสเตอร์รีน ในการลดปริมาณเชื้อบนวัสดุพิมพ์ปากชนิดอัลจิเนตในห้องปฏิบัติการ.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU190 .ณ632 2552] (1).
Life live with love Hīmōfīlīa phro̜ thœ̄-- chan thưng khaočhai rak / Life live with love ฮีโมฟีเลีย เพราะเธอ-- ฉันถึงเข้าใจรัก / ดารินทร์ ซอโสตถิกุล.

Darin Sō̜sōtthikun. by ดารินทร์ ซอโสตถิกุล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāpphim, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2555 [2012]Other title: Hīmōfīlīa phro̜ thœ̄-- chan thưng khaočhai rak Other title: ฮีโมฟีเลีย เพราะเธอ-- ฉันถึงเข้าใจรัก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH325 .ด646 2555] (4).
การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ด้วยสมุนไพร : กรณีศึกษาชาติพันธุ์มอญ บ้านวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี / โดย ธันยาภรณ์ ชินสุข.

Tunyaporn Chinsuk, Rangsit University. Faculty of Oriental Medicine. Rangsit University. Graduate School. by ธันยาภรณ์ ชินสุข, 2526- | มหาวิทยาลัยรังสิต. คณะการแพทย์แผนตะวันออก | มหาวิทยาลัยรังสิต. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Rangsit, 2554 [2011] Publisher: ปทุมธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, 2554 [2011]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) Other title: Pregnancy health care by using herbal medicine : a case study of Mon ethnicity, Bahn Wangka, Kanchanaburi province.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV770.JT3 ธ63 2554] (1).
Kānpō̜ngkan phrưttikam sīang nai wairun : nǣokhit læ kānčhatkān lāi radap = Risk behaviors prevention in adolescence : concepts and management in multilevel approach / การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : แนวคิด และ การจัดการหลายระดับ = Risk behaviors prevention in adolescence : concepts and management in multilevel approach / อาภาพร เผ่าวัฒนา, นฤมล เอื้อมณีกูล, สุนีย์ ละกำปั่น.

'Āphāphǭn Phaowatthanā. Narumon ʻƯ̄amanīkūn. Sunī Lakampan. by อาภาพร เผ่าวัฒนา | นฤมล เอื้อมณีกูล | สุนีย์ ละกำปั่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Dǣnek ʻIntœ̄khō̜pō̜rēchan Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2560 [2017]Other title: Risk behaviors prevention in adolescence : concepts and management in multilevel approach.Availability: No items available Checked out (1).
Kānphatthanā phǣn kāndūlǣ thāng khlinik nai phūpūai thī dai rap kānphātat tham thāngbīang lō̜tlư̄at hūačhai nai raya phātat : kānsangkhro̜ ngānwičhai / การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในระยะผ่าตัด : การสังเคราะห์งานวิจัย / ดวงรัตน์ ดวงเนตร

Dūangrat Dūangnēt, Rōngphayābān Sirirāt. Fāi Kānphayābān. Ngān Kānphayābān Phātat. by ดวงรัตน์ ดวงเนตร, 2510- | โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลผ่าตัด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ด518 2558] (1).
Kānwikhro̜ rūpbǣp ʻongkō̜n khō̜ng sathāban kānsưksā sākhā phayābānsāt nai sangkat Sathāban Phrabō̜romrātchanok Krasūang Sāthāranasuk = An analysis of organizational models of Nursing Educational Institutions in the Jurisdiction of the Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health / การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรของสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข = An analysis of organizational models of Nursing Educational Institutions in the Jurisdiction of the Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health / สายหยุด ศิริภาภรณ์.

Sāiyut Siriphāphō̜n. Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. by สายหยุด ศิริภาภรณ์ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Sathāban Phrabō̜romrātchanok Samnakngān Palatkrasūang Krasūang Sāthāranasuk, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2544 [2001]Other title: Analysis of organizational models of Nursing Educational Institutions in the Jurisdiction of the Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY19 .ส645 2544] (1).
การศึกษาประสิทธิภาพของการนวดแผนไทยในการบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างในหญิงมีครรภ์ไตรมาสที่สาม / โดย ธนพร อิสระทะ.

Thanaporn Issarata, Thammasat University. Faculty of Medicine. by ธนพร อิสระทะ, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) Other title: Study of the efficacy of the Thai massage in relieving low back pain in third trimester of pregnancy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB537 .ธ34 2555] (1). Withdrawn (2).
การศึกษาอัตรากำลังบุคลากรพยาบาลคลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / วนิดา เริงศักดิ์.

Wanida Roengsak, Chulalongkorn University. Faculty of Nursing. by วนิดา เริงศักดิ์, 2521- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phayābānsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2555] [2012]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) Other title: Study of nurse staffing in social security department, Thammasat University Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY16.JT3 ว36 2555] (1).
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเม็ดจากสารสกัดเบญจกูลในอาสาสมัครปกติ / โดย พิรชา จำปาเงิน.

Piracha Jumpa-ngern, Thammasat University. Faculty of Medicine. by พิรชา จำปาเงิน, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) Other title: Study on pharmacokinetics of Benjakul extract tablets in normal volunteers.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV38 .พ64 2555] (1). Withdrawn (2).
Khwāmwitok kangwon læ khwāmtō̜ngkān khō̜ng phūpūai rōk hūačhai læ lō̜tlư̄at thī tō̜ng thī tō̜ng mā rap kāntrūat withī phisēt rōk hūačhai Rōngphayābān Tamrūat = Anxiety and needs of the coronary artery disease patients with investigate treatment at Polics General Hospital : ngānwičhai / ความวิตกกังวลและความต้องการของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต้องมารับการตรวจวิธีพิเศษโรคหัวใจโรงพยาบาลตำรวจ = Anxiety and needs of the coronary artery disease patients with investigate treatment at Polics General Hospital : งานวิจัย / อัจฉรา สมจิตร.

ʻAtcharā Somčhit, by อัจฉรา สมจิตร, 2513-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Other title: Anxiety and needs of the coronary artery disease patients with investigate treatment at Polics General Hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM172 .อ633 2560] (2).
ความสัมพันธ์ของการรับรู้สมรรถนะตนเองในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ความวิตกกังวลกับระยะเวลาการทดสอบการหายใจเองในผู้ป่วยที่ไม่ผ่านการหย่าเครื่องช่วยหายใจครั้งแรก / ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์.

Thitiporn Pathomjaruwat, Mahidol University. Faculty of Graduate Studies. by ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์, 2527- | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahidon, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) Other title: Relationships among perceived self efficacy for weaning, perceived severity of illness, anxiety and duration of spontaneous breathing trial in patients who failed the first weaning trial.Availability: No items available Checked out (1).
ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการพยาบาลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล / ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร.

Srikalaya Pinyosamosorn. Prince of Songkla University. by ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Songkhlā] : Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2540 [1997] Publisher: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540 [1997]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Relationship between nursing aptitude and learning achievement of nursing students.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY18 .ศ459 2540] (1).
Khūmư̄ kānphayābān phūpūai rōk lō̜tlư̄at hūačhai tīp thī dai rap kānphātat tham thāngbīang lō̜tlư̄at hūačhai nai raya phātat / คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในระยะผ่าตัด / ดวงรัตน์ ดวงเนตร.

Dūangrat Dūangnēt, Rōngphayābān Sirirāt. Fāi Kānphayābān. Ngān Kānphayābān Phātat. by ดวงรัตน์ ดวงเนตร, 2510- | โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลผ่าตัด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Ngān Kānphayābān Phātat Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ด52 2557] (1).
ชันสูตรผ่าศพในทางนิติเวช = [Medico-legal autopsy procedures] / ธำรง จิรจริยาเวช.

by ธำรง จิรจริยาเวช.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: W825 .ธ642] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: W825 .ธ642] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: W825 .ธ642] (3).
Chīwaprawat læ kānphatthanā phāwa phūnam dān kānsưksā phayābān khō̜ng rō̜ng sāttrāčhān Laʻō̜ Hutāngkūn = [Biography and leadership development in nursing education of Associate Professor La-aw Hutangkura] / ชีวประวัติ และการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการศึกษาพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ละออ หุตางกูร = [Biography and leadership development in nursing education of Associate Professor La-aw Hutangkura] / จันทร์เพ็ญ จันทร์แก้วแร่.

Chanpen Chankaewrae, Chiang Mai University. Graduate School. by จันทร์เพ็ญ จันทร์แก้วแร่, 2505- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2541 [1998] Publisher: [เชียงใหม่] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 [1998]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) Other title: Biography and leadership development in nursing education of Associate Professor La-aw Hutangkura.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WZ100.ล65 จ63 2541] (1).
Chīwit thī nap thō̜ilang = R U ready to die ? / ชีวิตที่นับถอยหลัง = R U ready to die? / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์.

Chisanu Phančharœ̄n. Čharungčhit Ngāmphaibūn. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | จรุงจิตร์ งามไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāpphim, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553 [2010]Other title: R U ready to die?.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ201 .ช656 2553] (2).
Phon khō̜ng kānchai phonghin phammit rūamkap air-powder polisher læ rayawēlā thī chai krot kat nai kāntīam phiufan tō̜ khwāmkhæng nai kānyưttit thī tān tō̜ rǣngchư̄an khō̜ng bekket čhatfan chanit lōha : rāingān kānwičhai / ผลของการใช้ผงหินพัมมิซร่วมกับ air-powder polisher และระยะเวลาที่ใช้กรดกัด ในการเตรียมผิวฟัน ต่อความแข็งในการยึดติดที่ต้านต่อแรงเฉือนของแบร็กเกตจัดฟันชนิดโลหะ : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย อภิเชษฐ์ สุดสมัย, วรภัทร ธรรมศิริ.

'Aphichēt Sutsamai. Wǭraphat Thammasiri. Thammasat University. Faculty Of Dentistry. by อภิเชษฐ์ สุดสมัย | วรภัทร ธรรมศิริ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī : Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2552 [2009] Publisher: [ปทุมธานี : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU190 .อ462 2552] (1).
Phon khō̜ng yāsīfan phasom sānsakat sǣnthōn čhāk plư̄ak mangkhut thī mī tō̜ kānsāng ʻanumūn ʻitsara nai hō̜ng patibatkān = Antioxidant activities of toothpaste with xanthones from Garcinia mangostana hulls in vitro : rāingān / ผลของยาสีฟันผสมสารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุดที่มีต่อการสร้างอนุมูลอิสระในห้องปฏิบัติการ = Antioxidant activities of toothpaste with xanthones from Garcinia mangostana hulls in vitro : รายงาน / จัดทำโดย พอใจ เภกะสุต, พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา.

Porjai Pekasut. Pimsupak Boonmongkolraksa. Thammasat University. Faculty Of Dentistry. by พอใจ เภกะสุต | พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2552 [2009] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009]Other title: Antioxidant activities of toothpaste with xanthones from Garcinia mangostana hulls in vitro.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU113 .พ529 2552] (1).
Phon khō̜ng sānsakat būabok tō̜ kānsadǣngʻō̜k khō̜ng FGF-2 nai sēn māt khō̜ng nū = Effect of centella asiatica extracts on FGF-2 expression in rat mast cells (RBL-2H3) : rāingān kānwičhai / ผลของสารสกัดบัวบกต่อการแสดงออกของ FGF-2 ในเซลล์มาสต์ของหนู = Effect of centella asiatica extracts on FGF-2 expression in rat mast cells (RBL-2H3) : รายงานการวิจัย / ผู้รับผิดชอบโครงการ พัชรมาศ บัณฑิตเสาวภาคย์, วาธินี วิศาลศาสตร์.

Phatcharamāt Banthitsaowaphāk. Wāthinī Wisānsāt. Thammasat University. Faculty Of Dentistry. by พัชรมาศ บัณฑิตเสาวภาคย์ | วาธินี วิศาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2552 [2009] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009]Other title: Effect of centella asiatica extracts on FGF-2 expression in rat mast cells (RBL-2H3).Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV766 .พ624 2552] (1).
ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ = Obstetrics complications / บรรณาธิการ คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า.

by คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์ | เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา. หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Obstetrics complications.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WQ240 .ภ6555 2554ก] (3).
Phāwa tai bātčhep chīapphlan = Acute kidney injury / ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน = Acute kidney injury / บรรณาธิการ อดิศว์ ทัศณรงค์.

ʻAdit Thatnarong. by อดิศว์ ทัศณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mō̜chāobān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ300 .ภ656 2557] (14). Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ300 .ภ656 2557] (5).
Checked out (3).
Mareng nai dek Hope & miracle / มะเร็งในเด็ก Hope & miracle / ดารินทร์ ซอโสตถิกุล.

Darin Sō̜sōtthikun. by ดารินทร์ ซอโสตถิกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāpphim, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ275 .ด646 2553] (1).
Sư̄sān kap wairun rư̄ang phētsưksā / สื่อสารกับวัยรุ่น เรื่องเพศศึกษา / นคร สันธิโยธิน.

Nakhō̜n Santhiyōthin. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Fāi Kumānwētsāt. Sūn Fưk ʻOprom Thaksa Kānsư̄sān. by นคร สันธิโยธิน | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์. ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Fưk ʻOprom Thaksa Kānsư̄sān Fāi Kumānwētsāt Rōngphayābān Čhulālongkō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HQ35 .น34 2560] (1).
Baowān nai dek læ wairun : Living the sweet life / เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น : Living the sweet life / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ ... [และคนอื่น ๆ].

Chisanu Phančharœ̄n. Samākhom Rōk Baowān hǣng Prathēt Thai. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Baowān hǣng Prathēt Thai Nai Phra Rāchūpatham Somdet Phrathēppharatrātchasuda... Sayāmbō̜rommarātchakumārī, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WK810 .บ765 2557] (1). Checked out (1).
Wētchasāt rūamsamai 2017 / เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2017 / จัดทำโดย โครงการตำราร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, ชุษณา สวนกระต่าย ... [และคนอื่น ๆ].

Chusanā Sūankratāi. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Phǣtthayasāt. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rārāmāthibō̜dī. by ชุษณา สวนกระต่าย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Parinʻǣmō̜, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ปริ้นท์แอนด์มอร์, 2560 [2017]Other title: Hand in hand towards healthy society.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB100 .ว7234 2560] (1).
Nænǣo wairun chabap khun mō̜ / แนะแนววัยรุ่น ฉบับคุณหมอ / จิราภรณ์ อรุณากูร. และ, แนะแนววัยรุ่น ฉบับคุณครู / รับขวัญ ภูษาแก้ว ; บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ.

Jiraporn ʻArunākūn. Rapkhwan Phūsākǣo. Chisanu Phančharœ̄n. by จิราภรณ์ อรุณากูร | รับขวัญ ภูษาแก้ว | ชิษณุ พันธุ์เจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Khrōngkān Čhulā Khit Khlap Fāi Kumānwētsāt Rōngphayābān Čhulālongkō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BF724 .จ64 2557] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: BF724 .จ64 2557 ] (1).
Rǣngngān phư̄anbān kap khon Thai : thamngān læ yū rūamkan dūai khwāmkhaočhai / แรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย : ทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ / นภาพร อติวานิชยพงศ์, กิตติกาญจน์ หาญกุล, สร้อยมาศ รุ่งมณี.

Naphāphō̜n ʻAtiwānitchayaphong. Kittikān Hānkun. Sō̜imāt Rungmanī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻUngphākō̜n. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by นภาพร อติวานิชยพงศ์ | กิตติกาญจน์ หาญกุล | สร้อยมาศ รุ่งมณี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻUngphākō̜n, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD8700.55 .น42 2560] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: HD8700.55 .น42 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD8700.55 .น42 2560] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HD8700.55 .น42 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD8700.55 .น42 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HD8700.55 .น42 2560] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HD8700.55 .น42 2560] (1). Checked out (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)