TUMED-New Book 2018-August (Tha)-01 Subscribe to this list

| Select titles to:
108 khamthām sāraphan waksīn / 108 คำถาม สารพันวัคซีน / กานดามณี พานแสง, ไฉไล เที่ยงกมล.

Kāndāmanī Phānsǣng. Chailai Thīangkamon. by กานดามณี พานแสง | ไฉไล เที่ยงกมล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Nưngrō̜ipǣt khamthām sāraphan waksīn Other title: หนึ่งร้อยแปดคำถามสารพันวัคซีน.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QW805 .ก623 2558] (1).
400 tamrap yā thēwadā bō̜k / 400 ตำรับยาเทวดาบอก / เรียบเรียงโดย แก้ว กังสดาล.

Kǣo Kangsadān. by แก้ว กังสดาล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĪthœ̄nitī ʻAidīa 168 Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อีเทอร์นิตี้ไอเดีย 168 จำกัด, 2559 [2016]Other title: Sīrō̜i tamrap yā thēwadā bō̜k Other title: สี่ร้อยตำรับยาเทวดาบอก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV740.JT3 ก85 2559] (1).
5 sutyō̜t samunphrai Thai talāt lōk tō̜ngkān sūng / 5 สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง / หมออาสา แพทย์แผนไทย.

Mō̜ʻāsā Phǣtphǣnthai. by หมออาสา แพทย์แผนไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Panyāchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2560 [2017]Other title: Hā sutyō̜t samunphrai Thai talāt lōk tō̜ngkān sūng Other title: ห้า สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV766 .ห455 2560] (1).
Basic and clinical neuroscience 8 / Basic and clinical neuroscience. 8 / บรรณาธิการ ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล ... [และคนอื่นๆ].

ʻAiyawut Thaiphisutthikun. Kamman Phanthumčhindā. Kamonwan Bunpheng. Kān Saksō̜nchai. Ketsudā Čhakchairungrư̄ang. Čhitladā Samāčhān. Čhiradā Sīngœ̄n. Chūsak Līmōthai. Nat Phasuthānchāt. Thipmāt Phopsuk. Thanin 'Atsawawichīančhindā. Thitimā Watthanawičhitkun. Nitčhasī Chānnarong. Pālīrat Watkachai. Pharimā Hiranwiwatkun. Phongphat Wō̜rasāyan. Rungrōt Phitthayasiri. Wasuwat Kitisomprayūnkun. Wanakō̜n Rattanawong. Sukō̜n Trāwanitkun. Sek 'Aksarānukhro̜. Sukčharœ̄n Tangwongchai. Suphādā Prakkamakun. Sirikhwan Panyāsīwanit. Siriyachā Kitpanyākun. Sarālī Čhindāmang. Sek Thǣnprasœ̄tsuk. ʻAphinphen Sārayā. ʻAkkhaphon Phinitčhindāsap. ʻŌ̜nʻanong Čhitkritsadākun. ʻŌ̜nʻumā Chutinēt. by ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล | กัมมันต์ พันธุมจินดา | กมลวรรณ บุญเพ็ง | กานต์ ศักดิ์ศรชัย | เกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง | จิตรลดา สมาจาร | จิรดา ศรีเงิน | ชูศักดิ์ ลีโมทัย | ณัฐ พสุธารชาติ | ทิพย์มาศ พบสุข | ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา | ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล | นิจศรี ชาญณรงค์ | ปาลีรัตน์ วัฒกชัย | พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล | พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์ | รุ่งโรจน์ พิทยศิริ | วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล | วนกร รัตนวงษ์ | ศุกร ตราวณิชกุล | เสก อักษรานุเคราะห์ | สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย | สุภาดา ปรักกมกุล | สิริขวัญ ปัญญาศรีวณิช | สิริญชา กิติปัญญากุล | สราลี จินดามัง | เสกข์ แทนประเสริฐสุข | อภิญญ์เพ็ญ สาระยา | อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์ | อรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล | อรอุมา ชุติเนตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: microfilm regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Khlāsik Sakǣn Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท คลาสิคสแกน จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL100 .บ752 2559 ล. 8] (1).
CBCT kap thantakam parimāt thāng dœ̄n hāičhai nai khrōngsāng bainā pakati / CBCT กับทันตกรรมปริมาตรทางเดินหายใจในโครงสร้างใบหน้าปกติ / โดย ศิริมา เพ็ชรดาชัย.

Sirima Phetdāchai. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Thantakam Čhatfan. by ศิริมา เพ็ชรดาชัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Thantakam Čhatfan Khana Thantaphǣtyasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WN230 .ศ646 2560] (1).
Chest x-ray : HRCT nǣokhit læ lakkān winitchai / Chest x-ray : HRCT แนวคิดและหลักการวินิจฉัย / เรียบเรียง วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.

Wiwatthanā Thanō̜mkīat. by วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sahamit Phatthanā Kānphim (1992), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF975 .ว658 2559] (1).
Chulalongkorn hematology handbook / Chulalongkorn hematology handbook / บรรณาธิการ นภชาญ เอื้อประเสริฐ.

Nopphachān ʻƯ̄aprasœ̄t. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhitwitthayā. by นภชาญ เอื้อประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Lōhitwitthayā Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH100 .จ756 2558] (1).
Communication Skills kānsư̄sān thāng kānphǣt bǣp mư̄ʻāchīp / Communication Skills การสื่อสารทางการแพทย์แบบมืออาชีพ / ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการและนิพนธ์.

Chisanu Phančharœ̄n. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Fāi Kumānwētsāt. Sūn Fưk ʻOprom Thaksa Kānsư̄sān. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์. ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Fưk ʻOprom Thaksa Kānsư̄sān Fāi Kumānwētsāt Rōngphayābān Čhulālongkō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W62 .ช6525 2560] (1).
Internal medicine core content for medical students / Internal medicine core content for medical students / ปณิสินี ลวสุต ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ.

Panisinī Lawasut. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā ʻĀyurasāt by ปณิสินี ลวสุต | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Introduction to clinical medicine / Introduction to clinical medicine / คณะบรรณาธิการ เนาวนิตย์ นาทา ... [และคนอื่น ๆ].

Naowanit Nāthā. by เนาวนิตย์ นาทา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB18.2 .อ633 2560] (1).
Kidney diseases in the tropics / Kidney diseases in the tropics / พรรณบุปผา ชูวิเชียร.

Phanbupphā Chūwichīan. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by พรรณบุปผา ชูวิเชียร | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ300 .พ45 2560] (1).
Pediatric practice : a challenge in management / Pediatric practice : a challenge in management / ศิริวรรณ วนานุกูล ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ.

Siriwan Wanānukūn. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by ศิริวรรณ วนานุกูล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS200 .พ634 2558] (1).
Pharmacotherapy in cardiometabolic disease / Pharmacotherapy in cardiometabolic disease / บรรณาธิการ, กฤติน บัณฑิตานุกูล, ณัฏฐดา อารีเปี่ยม.

Kritin Banthitānukūn. Natthadā ʻĀrīpīam. by กฤติน บัณฑิตานุกูล | ณัฏฐดา อารีเปี่ยม.

Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Nānnaphong, [2560?] [2017?] Publisher: กรุงเทพฯ : นานนะภงค์, [2560?] [2017?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG166 .พ656 2560] (1).
Q & A khai panhā "rapmư̄ mư̄a lūk pūai" / Q & A ไขปัญหา "รับมือเมื่อลูกป่วย" / โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ.

Chisanu Phančharœ̄n. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Fāi Kumānwētchasāt. Khrōngkān Čhulā Khit Khlap. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์. โครงการจุฬาคิดส์คลับ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhulā Khit Khlap Fāi Kumānwētchasāt Rōngphayābān Čhulālongkō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS200 .ค65 2558] (1).
Update on pediatric infectious diseases 2018 / Update on pediatric infectious diseases 2018 / บรรณาธิการ วีระชัย วัฒนวีรเดช, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ.

Wīrachai Watthanawīradēt. Kunkanyā Chōkphaibūnkit. Kamonwit Laoprasopwatthanā. Ketwadī Lāpphra. Čhuthārat Mekmanlikā. Čhurai Wongsawat. Chonmālī Sutthiphong. Chārīyā Thānī. Thiti'ō̜n Nākbunnam. Songkīat 'Udomphō̜̜nwatthana. Tawitiyā Sučharitrak. Thawī Chōtphitthayasunon. Thawīwong Tantrāchīwathō̜n. Thayawī Phūthanakit. Nopphō̜n 'Aphiwatthanakun. Prīchā Monthakāntikun. Phanit Thakkhinsathīan. Phōn'amphā Bančhongmanī. Phirangkūn Kœ̄tphānit. Phēnninā ʻŌbœ̄dō̜fœ̄. Phatsō̜n Bunyahōtra. Mālinī Čhittakānphit. Ratchanī Saksawat. Watcharī Chōkčhindāchai. ʻUsā Thisayākō̜n. Samākhom Rōk Titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai. by วีระชัย วัฒนวีรเดช | กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | กมลวิช เลาประสพวัฒนา | เกษวดี ลาภพระ | จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา | จุไร วงศ์สวัสดิ์ | ชลมาลี สุทธิพงศ์ | ชารียา ธานี | ฐิติอร นาคบุญนำ | ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ | ทวิติยา สุจริตรักษ์ | ทวี โชติพิทยสุนนท์ | ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร | ธันยวีร์ ภูธนกิจ | นพพร อภิวัฒนากุล | ปรีชา มนทกานติกุล | พนิต ทักขิญเสถียร | พรอำภา บรรจงมณี | พิรังกูร เกิดพาณิช | เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ | ภัสสร บุณยะโหตระ | มาลินี จิตตกานต์พิชย์ | รัชนี ศักดิ์สวัสดิ์ | วัชรี โชคจินดาชัย | อุษา ทิสยากร | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Rōk Titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC100 .อ626 2561] (1).
Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn care / Wound care 2017 : go together for best practice in wound and burn care / บรรณาธิการ อภิชัย อังสพัทธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAphichai ʻAngsaphat. Samākhom Phlǣmai læ Samānphlǣ (prathēt Thai) by อภิชัย อังสพัทธ์ | สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Phlǣmai læ Samānphlǣ (prathēt Thai), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (แห่งประเทศไทย), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO700 .ว724 2560] (3).
Konlayut kānbō̜ribān phūpūainō̜k : Ambulatory medicine - case-based practice in modern medicine / กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก : Ambulatory medicine - case-based practice in modern medicine / บรรณาธิการ พจมาน พิศาลประภา ... [และคนอื่น ๆ].

Photčhamān Phisānpraphā. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Kānbō̜ribān Phūpūainō̜k. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā wichā ʻĀyurasāt Parihatthakān læ Phūpūainō̜k. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phākwichā ʻĀyurasāt. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Wētchasāt Phūpūainō̜k. by พจมาน พิศาลประภา | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Kānbō̜ribān Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, Sākhā wichā ʻĀyurasāt Rōngphayābān læ Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, Sākhā Wichā Wētchasāt Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561 [2018]Other title: Ambulatory medicine Konlayut kānbō̜ribān phūpūainō̜k 2561 Other title: Ambulatory medicine - case-based practice in modern medicine | Ambulatory medicine กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก 2561.Availability: No items available Checked out (1).
Konlayut kānbō̜ribān phūpūainō̜k : Ambulatory medicine - safe and smart practice in medicine / กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก : Ambulatory medicine - safe and smart practice in medicine / บรรณาธิการ พจมาน พิศาลประภา ... [และคนอื่น ๆ].

Photčhamān Phisānpraphā. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Kānbō̜ribān Phūpūainō̜k. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā wichā ʻĀyurasāt Parihatthakān læ Phūpūainō̜k. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phākwichā ʻĀyurasāt. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Wētchasāt Phūpūainō̜k. by พจมาน พิศาลประภา | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Kānbō̜ribān Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, Sākhā wichā ʻĀyurasāt Rōngphayābān læ Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, Sākhā Wichā Wētchasāt Phūpūainō̜k Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 [2017]Other title: Ambulatory medicine Konlayut kānbō̜ribān phūpūainō̜k 2560 Other title: Ambulatory medicine - safe and smart practice in medicine | Ambulatory medicine กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก 2560.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX205 .ก546 2560] (1).
Kāiyaphāpbambat nai phūpūai phāwa wikrit = Physical therapy in critical patients / กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต = Physical therapy in critical patients / วีระพงษ์ ชิดนอก, เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์.

Wīraphong Chitnō̜k. ʻĒkkalak Kō̜psārikō̜n. by วีระพงษ์ ชิดนอก | เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 [2017]Other title: Physical therapy in critical patients.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB460 .ว646 2560] (1).
Kānčhatkān singwǣtlō̜m nai rōngphayābān phư̄a khūapkhum kāntitchư̄a / การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อควบคุมการติดเชื้อ / จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ.

Čhittāphō̜n Čhitrīchư̄a. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX167 .จ633 2560] (1). Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX167 .จ633 2560] (4).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)