TUPRIDI-NEW BOOK-201808-02(THAI) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
101 pī lūangphō̜ Dū Phrompanyō : prawat læ khatitham khō̜ng lūangphō̜ Dū Phrompanyō / 101 ปี หลวงพ่อดู่ พรหมปัญโญ : ประวัติและคติธรรมของหลวงพ่อดู่ พรหมปัญโญ / จัดทำโดย พรสิทธิ์ อุดมศิลป์จินดา และปฏิภัทร ปัจฉิมสวัสดิ์.

Phō̜nsit ʻUdomsinčhindā. Patiphat Patchimsawat. by พรสิทธิ์ อุดมศิลป์จินดา | ปฏิภัทร ปัจฉิมสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khiuphin Mǣnētmēn, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คิวท์พริ้น แมเนจเม้นท์, 2548 [2005]Other title: Nưngrō̜iʻet pī lūangphō̜ Dū Phrompanyō Other title: หนึ่งร้อยเอ็ดปี หลวงพ่อดู่ พรหมปัญโญ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ960.พ2537 พ456 2548] (1).
Kānthāiphāp lao rư̄ang bǣp Tableau Staged Photography = A creative research in narrative Tableau Staged Photography : rāingān wičhai / การถ่ายภาพเล่าเรื่องแบบ Tableau Staged Photography = A creative research in narrative Tableau Staged Photography : รายงานวิจัย / วารี ฉัตรอุดมผล.

Wārī Chatʻudomphon. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by วารี ฉัตรอุดมผล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, [2561] [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561] [2018]Other title: Creative research in Narrative Tableau Staged Photography.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TR642 .ว646 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TR642 .ว646 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TR642 .ว646 2561] (1).
Kānbō̜rihān ngān phāk rat nai rūpbǣp khrư̄akhāi = Governing by network / การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย = Governing by network / จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร.

Čhirapraphā ʻAkkharabō̜wō̜n. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Office of the Public Sector Development Commission. by จิรประภา อัครบวร | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān, 2552 [2009]. Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552 [2009]Other title: Governing by network..Availability: No items available Checked out (1).
Kānprakō̜p sāng rūpbǣp kāndamnœ̄n chīwit khō̜ng wai tham ngān tō̜n ton nai phāpphayon : kō̜ranī sưksā phāpphayon rư̄ang-- hām pūai hām phak hām rak mō̜ = construction of young adults ' lifestyle in film : a case study of the film "Heart Attack" : rāingān wičhai / การประกอบสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตของวัยทำงานตอนต้นในภาพยนตร์ : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ฟรีเเลนซ์-- ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ = construction of young adults' lifestyle in film : a case study of the film "Heart Attack" : รายงานวิจัย / โดย อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.

'Anongnāt Ratsamīwīangchai. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sān Mūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561] [2018]Other title: Construction of young adults' lifestyle in film : a case study of the film "Heart Attack".Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1995.9.ส5 อ32 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1995.9.ส5 อ32 2560] (1). Checked out (1).
Kānphatthanā thō̜ngthin sū phūmiphāk ʻĀsīan : ngānwičhai kap ʻanākhot sangkhom Thai : phonngān nam sanœ̄ bǣp pōttœ̄ / การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย : ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Kānprachum Wichākān Mō̜ʻŌ̜Bō̜. Wičhai Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī) Čharūaiphō̜n Sǣnthawīsuk. Thon Thō̜ngkamon. ʻAnawat Sīsārakhām. Čhāturong Thō̜nghin. Phākhin Phadungčhit. Amō̜n Thētsakunwong. Bandāsak ʻĀngmanī. Jakarin Nūamthim. 'Anuchā Kwansuk. Somkhit Phencharī. Chanaphong Khamhā. Surasit Sutthikhamphā. Prat Nīramon. Akewit PimLō̜. Thitikant Bunkhæng. Narưdon Phusī. Bunrat Thārat. Pruth Khamsī. ʻŌ̜radī Phankwāng. Supā Hānnō̜ngbūa. Khomsan Sutthisinthō̜ng. Phō̜nphan Phưngphō. Sāisamō̜n Lamlō̜ng. Wanichayā Traimūn. Bundit Khamsī. Malī Pračhūapsuk. Chawīwan Khongkǣo. Pačharī Thāwonniti. Ramphưng Charœ̄nyot. Sutthisā ʻAnantarattanachai. 'Athitā Sēnāyai. Wirōt Kēsō̜nbūa. Yuwadī Chūprapāwan. Somchāi Khamnǣn. Bunsong Eakkaphong. Yuwadī Chūprapāwan. Čhamnong Čhanthasī. Rakkīant Saenprasert. Thanyārat Chummư̄nwai. Bupphā Čhaithīang. Wīrawēt ʻUtthō. Paniwat Thasā. Thēpphanārin Prapantpat. Sungwan Kǣnsō. Sopā Wātčhangrīt. Chayānin Hānwalinrōt. Dūangdāo Sattayākūn. Kampanāt Chāicharat. Chayānin Prutkhamsī. Surudī Kittiwō̜rawēt. Sawitrī Singhāt. Amōnrat Nathason. Suwapat Nakrūkamphonphat. Lamthīan ʻUtʻāmāt. Wanthidā Vapī. Wanphen Banthupā. Suparat Somnưk. Siriyā Thanī Sukphaksō̜n Phayungwong. Phatrīnāt Sap'āpakorn. Supot Hānnō̜ngbūa. Tīra Sīhūathōn. Bongkotwan Phākhamwong. Kunwisā Tikun. Phāptawan Thō̜ngdī. Panidā Phō̜nmphinit. Kančharat Sukkarat. Arunrat Santhitikawinsakun. Thanyakān Thō̜ngthīrasīwong. ʻĒkkarāchan Chaichana. Phanthip Sǣngsukʻīam. Bunchū Čhanthipwarī. Ratchanī Limpathomchaichān. Thanyanan Sīphanlom. Siwārat Nutsawāt. Thananya Saowapak. ʻAdisak Čhaturaphirī. Sompō̜ng Thō̜ngngāmdī. Pichitpol Phēngphit. Sura Wuttiphō̜m. Watthanaphong Sawāng. Terawat Dūangsin. Kančhanā Siwalœ̄tphō̜n. Udom Thipparāt. Čhittra Sō̜nphong. Chōksin Thonhư̄ang. Pikun Chūrat. Pathumwadī Sǣčhū. Piyawan Matthayomnan. Narāphō̜n Chaibūadǣng. Usanī Kǣowong. Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī. Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī. Samnakngān Songsœ̄m Bō̜rihān Ngānwičhai Bō̜rikān Wichākān læ Thamnubamrung Sinlapa Watthanatham. by การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย (ครั้งที่ 10 : 2559 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) | จรวยพร แสนทวีสุข | ธน ทองกมล | อนวัชร ศรีสารคาม | จาตุรงค์ ทองหิน | ภาคิณ ผดุงจิตร | อรัญญา พิมพ์มงคล | บรรดาศักดิ์ อ่างมณี | จักรินทร์ น่วมทิม | อนุชา ขวัญสุข | สมคิด เพ็ญชารี | ชนะพงศ์ คำหา | สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา | ปรัชญ์ นีระมนต์ | เอกวิทย์ พิมพ์หล่อ | ฐิติกานต์ บุญแข็ง | นฤดล ภูศรี | บุญรัตน์ ทารัตน์ | พฤทธิ์ คำศรี | อรดี พันกว้าง | สุภา หารหนองบัว | คมสันต์ สุทธิสินทอง | พรพรรณ พึ่งโพธิ์ | สายสมร ลำลอง | วณิชยา ไตรมูล | บัณฑิต คำศรี | มาลี ประจวบสุข | ฉวีวรรณ คงแก้ว | ปาจรีย์ ถาวรนิติ | รำพึง เจริญยศ | สุทธิสาร อนันตรัตนชัย | อทิตา เสนาใหญ่ | วิโรจน์ เกษรบัว | ยุวดี ชูประภาวรรณ | สมชาย คำแน่น | บุญส่ง เอกพงษ์ | จำนงค์ จันทะสี | รักเกียรติ แสนประเสริฐ | ธัญญารัตน์ ชุ่มหมื่นไวย์ | บุบผา ใจเที่ยง | วีรเวทย์ อุทโธ | ปนิวัฒน์ ทาสา | เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ | สังวาลย์ แก่นโส | โสภา หวาดจังหรีด | ชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ | ดวงดาว สัตยากูล | กัมปนาท ฉายจรัส | ชญานิล พฤทธิ์คำศรี | สุฬดี กิตติวรเวช | สาวิตรี สิงหาด | อมรรัตน์ นธะสนธิ์ | สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ | ลำเทียน อุตอามาตย์ | วรรณธิดา วาปี | วัญเพ็ญ บรรทุปา | ศุภรัตน์ สมนึก | สิริยา ธานี | สุขภักษร พยุงวงศ์ | พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร | สุพจน์ หารหนองบัว | ธีระ สีหัวโทน | บงกชวรรณ พาคำวงศ์ | กุลวิศา ติกุล | ภาพตะวัน ทองดี | พนิดา พรหมพินิจ | กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์ | อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล | ธันยากานต์ ทองธีรศรีวงษ์ | เอกราชันย์ ไชยชนะ | พรรณทิพย์ แสงสุขเอี่ยม | บุญชู จันทร์ทิพย์วารี | รัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ | ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม | สิวารัตน์ นุชสวาท | ธนัญญา เสาวภาคย์ | อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์ | สมปอง ทองงามดี. พิชิตพล เพ่งพิศ | สุระ วุฒิพรหม | วัฒนพงษ์ สว่าง | ธีรวัฒน์ ดวงสิน | กาญจนา ศิวเลิศพร | อุดม ทิพราช | จิตรา สอนพงษ์ | โชคศิลป์ ธนเฮือง | พิกุล ชูรัตน์ | ปทุมวดี แซ่จู | ปิยวรรณ มัธยมนันทน์ | นราภรณ์ ชัยบัวแดง | อุษณี แก้ววงษ์ | น้ำฝน ศรีนวล | อมร เทศสกุลวงศ์ | สมัย นามชารี | เยาวลักษณ์ วรรณโส | ช่อทิพย์ กัณฑโชติ | รัฐพร บรรลือ | ชาญวิทย์ หาญรินทร์ | ธนันดร ชนะกุล | พนิตฐา วงษ์เพชร | อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ | แพรไหม บุญเต็ม | เกษร สายธนู | อุไรวรรณ สาสังข์ | วิศนีย์ บุญหมั่น | ยมนา ชนะนิล | สุดารักษ์ ประสาร | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Samnakngān Songsœ̄m Bō̜rihān Ngānwičhai Bō̜rikān Wichākān læ Thamnubamrung Sinlapa Watthanatham Samnakngān ʻAthikānbō̜dī Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī, 2559 [2016] Publisher: อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559 [2016]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: Z5055.ท9 ก55347 2559] (1).
Kānphatthanā māttathān læ tūachīwat dān kānsō̜psūan khadī phisēt : [rāingān wičhai] / การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการสอบสวนคดีพิเศษ : [รายงานวิจัย] / จารุวรรณ ศรีเมืองวัฒนา, เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ.

Jaruwan Srimuangwattana. Seksit Sawanyathipat. Thailand. Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt. by จารุวรรณ ศรีเมืองวัฒนา | เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ | กรมสอบสวนคดีพิเศษ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt Krasūang Yuttitham, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Developing the standard and indicators for special case investigation : [research].Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4636 .จ64 2559] (1).
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนภาษาบาลี วิชา บาลีไวยากรณ์ เรื่อง อาขยาต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของพระสงฆ์ / พระมหาสมาน ศศิสุวรรณพงศ์.

Phramaha Samarn Jataviriyo, Srinakharinwirot University. by พระมหาสมาน ชาตวิริโย, 2517- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557 [2014]Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่) Other title: The development of a video lessons title “Aakyat” to promote learning Pali grammar for monks.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PK1012.ท9 พ4645 2557] (1).
Kānrū thaothan kēm khō̜ng nakrīan matthayommasưksā nai Prathēt Thai = Games literacy of Thai secondary school students : rāingān kānwičhai / การรู้เท่าทันเกมส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย = Games literacy of Thai secondary school students : รายงานการวิจัย / โดย พนม คลี่ฉายา.

Phnom Kleechaya, Chulalongkorn University. Faculty of Communication Arts. by พนม คลี่ฉายา, 2505- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Games literacy of Thai secondary school students.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GV1469.15 .พ342 2560] (1). Checked out (1).
Kānsưksā prayōt læ khō̜ khūan khamnưng nai kānprayuk chai nǣothāng phāpthāi sinlapa rūamsamai kap ngān sārakhadī Thai = The study of benefit and concern of applying contemporary art photography approach in documentary in Thailand : rāingān wičhai / การศึกษาประโยชน์และข้อควรคำนึงในการประยุกต์ใช้แนวทางภาพถ่ายศิลปะร่วมสมัยกับงานสารคดีไทย = The study of benefit and concern of applying contemporary art photography approach in documentary in Thailand : รายงานวิจัย / กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร.

Karntachat Raungratanaampon. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Study of benefit and concern of applying contemporary art photography approach in documentary in Thailand.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TR820.5 .ก632 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TR820.5 .ก632 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TR820.5 .ก632 2559] (1).
Kānsưksā saphāpwǣtlō̜m mư̄ang dūai khō̜mūn phāpthāi dāothīam = Use of satellite imagery on urban environmental studies / การศึกษาสภาพแวดล้อมเมืองด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม = Use of satellite imagery on urban environmental studies / ชัยพล กีรติกสิกร.

Chaiyaphon Kīratikasikō̜n. by ชัยพล กีรติกสิกร.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Rōngphim Khlang Nānā Witthayā 2560 [2017] Publisher: [ขอนแก่น] : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560 [2017]Other title: Use of satellite imagery on urban environmental studies.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: G70.4 .ช643 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: G70.4 .ช643 2560] (1).
Kānsongsœ̄m kānmī ngān tham samrap phūsūngʻāyu : ʻēkkasān lak læ rāng mati samatchā phūsūngʻāyu radap chāt pī 2560 / การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ : เอกสารหลักและร่างมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 / คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Krom Kitčhakān Phūsūngʻāyu. Khana ʻAnukammakān čhat Samatchā Phūsūngʻāyu radap Chāt. by กรมกิจการผู้สูงอายุ. คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2560] [2017]Availability: No items available Checked out (1).
การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการยอมรับ การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / กิติมา สุรสนธิ.

Kitima Surasonti. Thammasat University. Faculty of Journalism and Mass Communication. by กิติมา สุรสนธิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Relationships study among the media exposure to the cell phone tower installation, the knowledge of the cell phone tower installation, the attitude towards the cell phone tower installation and the acceptance of the cell phone tower installation of the people in Bangkok area.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P96.ผ72ท9 ก634 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P96.ผ72ท9 ก634 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P96.ผ72ท9 ก634 2560] (1).
Khon den Mư̄ang Pǣtriu / คนเด่นเมืองแปดริ้ว / คณะทำงาน พระครูพิพิธวิหารกิจ (สมศักดิ์ ปสนฺโน) … [และคนอื่น ๆ].

Phrakhrū Phiphitwihānkit (Somsak) Khana Song Wat Sōthō̜nwarārām. by พระครูพิพิธวิหารกิจ (สมศักดิ์) | คณะสงฆ์วัดโสธรวราราม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Chachœ̄ngsao] : Khana Song Wat Sōthō̜nwarārām, 2545 [2002] Publisher: [ฉะเชิงเทรา] : คณะสงฆ์วัดโสธรวราราม, 2545 [2002]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CT1547.ฉ6 ค33 2545] (1).
Khrop khrư̄ang rư̄ang chư̄ nok Thai / ครบเครื่องเรื่องชื่อนกไทย / คณะผู้จัดทำ ชวาล ทัฬหิกรณ์ ... [และคนอื่นๆ]

Chawān Thanhikō̜n. Thailand. Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. Wildlife Conservation Office. by ชวาล ทัฬหิกรณ์ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻAnurak Satpā Krom ʻUtthayān hǣng Chāt Satpā læ Phanphư̄t, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560 [2017]Other title: Scientific Thai bird names explained.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: QL691.ท9 ค43 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QL691.ท9 ค43 2560] (1).
Khwāmrūsưk khư̄ hētphon yāng nưng / ความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่ง / หนุ่มเมืองจันท์.

Sō̜rakon ʻAdunyānon. by สรกล อดุลยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).
Dō̜kmai nưng miti. lem thī 1, klum thī 1-klum thī 4 / ดอกไม้หนึ่งมิติ. เล่มที่ 1, กลุ่มที่ 1-กลุ่มที่ 4 / ฟ้า พูลวรลักษณ์.

Fā Phūnwō̜ralak. by วิเชียร พูลวรลักษณ์, 2496-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2015 668297] (1). Checked out (1).
Dō̜kmai nưng miti. lem thī 5, klum thī 17-klum thī 20 / ดอกไม้หนึ่งมิติ. เล่มที่ 5, กลุ่มที่ 17-กลุ่มที่ 20 / ฟ้า พูลวรลักษณ์.

Fā Phūnwō̜ralak. by วิเชียร พูลวรลักษณ์, 2496-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ว617 2558 ล. 5] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2015 668301] (1).
Dō̜kmai nưng miti. lem thī 6, klum thī 21-klum thī 24 / ดอกไม้หนึ่งมิติ. เล่มที่ 6, กลุ่มที่ 21-กลุ่มที่ 24 / ฟ้า พูลวรลักษณ์.

Fā Phūnwō̜ralak. by วิเชียร พูลวรลักษณ์, 2496-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ว617 2558 ล. 6] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2015 668302] (1).
Dō̜kmai nưng miti. lem thī 7, klum thī 25-klum thī 28 / ดอกไม้หนึ่งมิติ. เล่มที่ 7, กลุ่มที่ 25-กลุ่มที่ 28 / ฟ้า พูลวรลักษณ์.

Fā Phūnwō̜ralak. by วิเชียร พูลวรลักษณ์, 2496-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ว617 2558 ล. 7] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2015 668303] (1).
Dō̜kmai nưng miti. lem thī 8, klum thī 29-klum thī 32 / ดอกไม้หนึ่งมิติ. เล่มที่ 8, กลุ่มที่ 29-กลุ่มที่ 32 / ฟ้า พูลวรลักษณ์.

Fā Phūnwō̜ralak. by วิเชียร พูลวรลักษณ์, 2496-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ว617 2558 ล. 8] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2015 668304] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305