TUPRIDI-NEW BOOK-201809-02(THAI) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
[Nangsư̄ ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Vīra Pānthurangkhānon] / [หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพนายวีระ ปาณฑุรังคานนท์] / ภาพวาดโดย หลานตา กิตติวัฒน วิโรจน์วงศ์.

Kittiwatthana Wirōtwong. by กิตติวัฒน วิโรจน์วงศ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜ČhoKō̜. Rư̄ankǣo Kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.เรือนแก้วการพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4190 .ห35 2558] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2015 694851] (1).
20 [pī] Phō̜.Sō̜. 2540-2560 Kō̜ngthun Bamnet Bamnān Khārātchakān. 20 [ปี] พ.ศ. 2540-2560 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Kō̜ngthun Bamnet Bamnān Khārātchakān. by กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun Bamnet Bamnān Khārātchakān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, 2560 [2017]Other title: Khrop rō̜p 20 pī Kō̜Bō̜khō̜. Other title: ครบรอบ 20 ปี กบข..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD7105.45.ท9 ก516 2560] (1).
Thinking school สอนให้คิด / บรรจง อมรชีวิน.

by บรรจง อมรชีวิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB1590.3 .บ444 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: EDUC LB 2011 615281] (1). Checked out (1).
Kop nai bō̜nam / กบในบ่อน้ำ / อรุณ จิรชวาลา.

Arun Chirachavala. by อรุณ จิรชวาลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat Thēknōlōyī Mīdīa Čhamkat, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพ : บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .อ4654 2550] (1).
Klin kāsalō̜ng. [lem 1] / กลิ่นกาสะลอง. [เล่ม 1] / เนียรปาตี.

Phisit Sriprasert. by พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Na Bān Wannakam, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .พ6644ก46 2551 ล. 1] (1). Checked out (1).
Klin kāsalō̜ng. [lem 2] / กลิ่นกาสะลอง. [เล่ม 2] / เนียรปาตี.

Phisit Sriprasert. by พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Na Bān Wannakam, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .พ6644ก46 2551 ล. 2] (1). Checked out (1).
Kānphatthanā thun manut phư̄a kānbō̜rihān ngān thō̜ngthin = human capital development for local administration / การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น = human capital development for local administration / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ.

Nithitā Siriphongthaksin. Ramkhamhaeng University. by นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5549.2.ท9 น65 2560] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HF5549.2.ท9 น65 2560] (2).
Kānsưksā khwāmsīang tō̜ kānlamœ̄t ʻābat pārāchik wādūai kānʻūat ʻuttari manutsatham nai sangkhom Thai / การศึกษาความเสี่ยงต่อการละเมิดอาบัติปาราชิกว่าด้วยการอวดอุตริมนุสสธรรมในสังคมไทย / พระมหาพรหมปัญญา พฺรหฺมปญโญ (เจริญรัมย์).

Phra Maha Prompanya Brahmmapanno. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by พระมหาพรหมปัญญา พฺรหฺมปญโญ, 2514- | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, [2560] [2017] Publisher: [พระนครศรีอยุธยา] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, [2560] [2017]Other title: Study of the risk of committing parajika on the states beyond humans in Thai society.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6140 .พ42842 2560] (1).
Khrū phak lak čham khamkhom prāt / ครูพักลักจำ คำคมปราชญ์ / บันทึกโดย พระราชเมธี.

Phra Rātchamēthī (Wichā), by พระราชเมธี (วิชา), 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Mūnnithi Thamma Khumkhrō̜ng Lōk, 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท.] : มูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4055 .ค37 2560] (1).
Khwāmchư̄aman tō̜ sathāban tāng tāng læ khwāmphưngphō̜čhai tō̜ kānbō̜rikān sāthārana Phō̜.Sō̜. 2559 læ sarup phon kānsamrūat Phō̜.Sō̜. 2545-2559 / ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2559 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2559 / โดย ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด และ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

Thawinwadī Burīkun. Ratchawadī Sǣngmahamat . Wisit Chatchawānthiphākon. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1746 .ถ56 2560] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JQ1746 .ถ56 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746 .ถ56 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1746 .ถ56 2560] (2).
คำจีนสยาม : ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน / วรศักดิ์ มหัทธโนบล เขียน.

by วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P35.5.จ6 ว456 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P35.5.จ6 ว456 2555] (3). Checked out (1).
คำบรรยายพระไตรปิฎก / เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

by เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1173 .ส73 2553] (2).
Čhotmāi čhāk phūnam / จดหมายจากผู้นำ / เฮนรี โอ. ดอร์มานน์ รวบรวม ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล.

Dormann, Henry O. Nutchanāt Nētprasœ̄tsī. by ดอร์มานน์, เฮนรี โอ | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HM1261 .จ35 2555] (1).
Čhāk thāng rotfai sū thānglūang : khwāmplīanplǣng nayōbāi kānkhamanākhom læ kānmunwīan sinkhā khō̜ng Prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2478-2518 / จากทางรถไฟสู่ทางหลวง : ความเปลี่ยนแปลงนโยบายการคมนาคมและการหมุนเวียนสินค้าของประเทศไทย พ.ศ. 2478-2518 / อิจิโร คากิซากิ.

Kakizaki, Ichiro, by คากิซากิ, อิจิโร, ค.ศ. 1971-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Tonchabap, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2560 [2017]Availability: No items available On hold (1).
Čhikkō pāk sō̜i / จิ๊กโก๋ปากซอย / คนเล่านิทาน.

Khon Lao Nithān . by คนเล่านิทาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D443 .ค35 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: D443 .ค35 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ค35 2559] (1).
Chīwit mai ngāi tǣ rapmư̄ dai mai yāk = The first aid kit in my mind / ชีวิตไม่ง่าย แต่รับมือได้ไม่ยาก / นัมอินซุก เขียน ; คิมมุนซู ภาพประกอบ ; อมรรัตน์ ทิราพงษ์ แปล.

Nam, In-sook. Khim Munsū. ʻAmō̜nrat Thirāphong. by นัม, อิน-ซุก, ค.ศ. 1974- | คิม, มุนซู | อมรรัตน์ ทิราพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BJ1594.5 .น625 2559] (1).
Tom mai set / ต้มไม่เสร็จ / คนเล่านิทาน.

Khon Lao Nithān. by คนเล่านิทาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Other title: Yư̄a 3 tom mai set Other title: Yư̄a 3 / tom mai set Other title: เหยื่อ 3 ต้มไม่เสร็จ | เหยื่อ 3 / ต้มไม่เสร็จ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D443 .ค364 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: D443 .ค364 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ค364 2559] (1).
Tō̜ng rit rak / ต้องฤทธิ์รัก / อุมาริการ์.

ʻUmāphō̜n Phuchadāphirom. by อุมาพร ภูชฎาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Kham Tō̜ Kham, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : คำต่อคำ, 2556 [2013]Availability: No items available Checked out (1).
Tit kap / ติดกับ / คนเล่านิทาน.

Khon Lao Nithān. by คนเล่านิทาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D443 .ค366 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ค366 2559] (1). Checked out (1).
ถนนการค้าสู่จีน = New trade lane to China / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

by อักษรศรี พานิชสาส์น, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2552Other title: New trade lane to China.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF3836.5 .อ62] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF3836.5 .อ62] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HF3836.5 .อ62] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF3836.5 .อ62] (1). Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305