TUPRIDI-NEW BOOK-201809-03(THAI) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
40 pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit / 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau. 40 ปี แห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด / สำนักยุทธศาสตร์ = 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit. Samnak Yutthasāt. by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สำนักยุทธศาสตร์ | Thailand. Office of the Narcotics Control Board. Narcotics Control Strategy Bureau.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2559 [2016]Other title: Sīsip pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit Other title: สี่สิบปีแห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV5840.ท9 ป484 2559] (1). Checked out (1).
NewBiES : 8 klum phūsư̄ mai phlik chōmnā kāntalāt Thai / New BiES : 8 กลุ่มผู้ซื้อใหม่ พลิกโฉมหน้าการตลาดไทย / พิภพ อุดร บรรณาธิการ ; [ผู้เขียน] นพดล เอกรังษี ... [และคนอื่น ๆ].

Pipop Udorn. Nopphadon 'Ēkrangsī, 1981- by พิภพ อุดร | นพดล เอกรังษี, 2524-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krung Thēp Thurakit, [2554] [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, [2554] [2011]Other title: 8 klum phūsư̄ mai phlik chōmnā kāntalāt Thai Other title: 8 กลุ่มผู้ซื้อใหม่ พลิกโฉมหน้าการตลาดไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5415.33.ท9 น648 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5415.33.ท9 น648 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5415.33.ท9 น648 2554] (2).
Kān thō̜ngthīeo chœ̄ng sāngsan = Creative tourism / การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ = Creative tourism / จัดทำโดย งานองค์ความรู้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ; คณะทำงาน ประภัสสร วรรธนะภูติ ... [และคนอื่นๆ].

Praphatsō̜n Watthanaphūt. ʻOngkān Bō̜rihān Kānphatthanā Phư̄nthī Phisēt phư̄a Kānthō̜ngthīeo Yāng Yangyư̄n. by ประภัสสร วรรธนะภูต | องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻOngkān Bō̜rihān Kānphatthanā Phư̄nthī Phisēt phư̄a Kānthō̜ngthīeo Yāng Yangyư̄n (ʻOngkān Mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2558 [2015]Other title: Creative tourism.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: G155.ท9 ก5427 2558] (2).
Kānbūranākān ngānphatthanā phrưtti nisai phū kratham phit rawāng Krom Rātchathan Krom Khum Praphrưt læ Krom Phinit læ Khumkhrō̜ng Dek læ Yaowachon : rāingān wičhai = [Integration rehabilitation project for offenders in cooperating between Correctional Department, Juvenile Observation and Protection Department, and Probation Department] / การบูรณาการงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : รายงานวิจัย = [Integration rehabilitation project for offenders in cooperating between Correctional Department, Juvenile Observation and Protection Department, and Probation Department] / สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์.

Thailand. Krom Rātchathan. Samnakngān Phūchīeochān Chapho̜ dān Thanthawitthayā. by กรมราชทัณฑ์. สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Samnakngān, 2559 [2016] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Integration rehabilitation project for offenders in cooperating between Correctional Department, Juvenile Observation and Protection Department, and Probation Department.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV9402.55.ก5 ก64 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV9402.55.ก5 ก64 2559] (1).
Kanpatirūp prathēt Thai dān kān tō̜tān kān thutčharit læ kān songsœ̄m khunnatham čhariyatham khō̜ng yaowachon / การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน / ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ.

Thawinwadī Burīkun. Thawinwadī Burīkun. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by ถวิลวดี บุรีกุล | ถวิลวดี บุรีกุล | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak wWčhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ฉ5 ถ56 2559] (2).
Kānyoklœ̄k lakkānyō̜nsong nai kānkhatkan hǣng kotmāi : khwāmpenpaidai nai thāng thritsadī læ nai thāng patibat = The abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities : rāingān chabap sombūn / การยกเลิกหลักการย้อนส่ง ในการขัดกันแห่งกฎหมาย : ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ = The abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส.

Kittiwat Čhančhǣmsai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2559 [2016]Other title: Abolition of renvoi doctrine in conflict of laws : theoretical and practical possibilities.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K7040 .ก63 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K7040 .ก63 2559] (2).
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n 2554 : kō̜ranī sưksā Čhangwat Phrǣ / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่ / รุ่งนภา เทพภาพ.

Rungnaphā Thēpphāp, Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by รุ่งนภา เทพภาพ, 2522- | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : [Samnak Wičhai læ Phatthanā] Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : [สำนักวิจัยและพัฒนา] สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก53พ9 ร725 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก53พ9 ร725 2555] (2).
Kānsưksā khwāmkhlư̄anwai thāng kānmư̄ang læ phrưttikam kānlư̄aktang samāchik saphā phūthǣn rātsadō̜n Phō̜.Sō̜. 2554 : kō̜ranī sưksā Čhangwat Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā / การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำปัง.

Patthamā Sūpkampang. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ปัทมา สูบกำปัง | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : [Samnak Wičhai læ Phatthanā] Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : [สำนักวิจัยและพัฒนา] สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก53พ2 ป63 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JQ1749.ก53พ2 ป63 2555] (1).
Kānʻō̜kbǣp rabop kāntittām læ pramœ̄nphon kānphatthanā kānsưksā : rāingān kānwičhai / การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา : รายงานการวิจัย / [หัวหน้าโครงการ สันติ เจริญพรพัฒนา ; นักวิจัย นาวาอากาศเอก สุรพงษ์ ศรีวนิชย์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Santi Čharœ̄nphō̜nphatthanā. Suraphong Sīwanit. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. Samnak Pramœ̄nphon Kānčhat Kānsưksā. by สันติ เจริญพรพัฒนา | สุรพงษ์ ศรีวนิชย์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Pramœ̄nphon Kānčhat Kānsưksā Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LB2822.75 .ส63 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB2822.75 .ส63 2559] (2).
การเมืองเรื่องสยามสแควร์ / พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ.

by พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2553Other title: สยามสแควร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS563.5 .พ44 2553] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS563.5 .พ44 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS563.5 .พ44 2553] (1). Checked out (1).
Khatiphot 4 yō̜t phūnam Čhīn / คติพจน์ 4 ยอดผู้นำจีน / บุญศักดิ์ แสงระวี.

Bunsak Sǣngrawī. by บุญศักดิ์ แสงระวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2556 [2013]Availability: No items available Checked out (1).
Khonklā sāng dai : mōdēn bān sām lang / คนกล้าสร้างได้ : โมเดลบ้านสามหลัง / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Krīangsak Charoenwongsak. by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bōrisat Success Media, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF575.ก5 ก84 2560] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: BF575.ก5 ก84 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF575.ก5 ก84 2560] (1).
Khwāmkhatyǣng læ kānsāng khwāmprō̜ngdō̜ng nai sangkhom Thai / ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย / โดย คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง.

Saphā Phathanā Kānmư̄ang. Khana Kammakān Sœ̄msāng læ Phatthanā Kānmư̄ang Phākphonlamư̄ang. by สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Saphā Phathanā Kānmư̄ang, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ฮ9ข6 ค56 2559] (2).
Khit bǣp Nelson Mandela / คิดแบบ เนลสัน แมนเดลา / วริศรา ภานุวัฒน์.

Waritsarā Phānuwat by วริศรา ภานุวัฒน์.

Material type: book Book Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DT 2014 666173] (1). Checked out (1).
Khunnaphāp chīwit tāng wai khō̜ng phū mī ngān tham = Quality of life among employed population by generations / คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานทำ = Quality of life among employed population by generations / คณะทำงาน รศรินทร์ เกรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Rossarin Gray. Mahidol University. Institute for Population and Social Research. by รศรินทร์ เกรย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่แรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [นครปฐม] : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Quality of life among employed population by generations.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD6957.ท9 ค73 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD6957.ท9 ค73 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD6957.ท9 ค73 2559] (1).
Khūmư̄ khāng mǭn čhitwitthayā khwāmrak / คู่มือข้างหมอน จิตวิทยา ความรัก / ผู้แต่ง เฉิน ซู่ เจวียน ; ผู้แปล สุธิมา กฤตย์ธนวัต ; บรรณาธิการ ณราชิต นามเรืองศรี.

Chen, Sujuan. Suthimā Kritthanawat. Narāchit Nāmrư̄angsī. by เฉิน, ซู่ เจวียน | สุธิมา กฤตย์ธนวัต | ณราชิต นามเรืองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Other title: Čhitwitthayā khwāmrak Other title: จิตวิทยาความรัก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ743 .ฉ73 2560] (1).
Khūmư̄ Nithatsakān Nưng Satawat Phāpphayon Thai / คู่มือนิทรรศการหนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ไทย / ผู้เขียน โดม สุขวงศ์ ; แปลภาษาอังกฤษ อาดาดล อิงคะวณิช = A Century of Thai Cinema Exhibition's handbook / writer, Dome Sukvong ; translate to English, Adadol Ingawanij.

Dome Sukvong, Adadol Ingawanij. Thailand. Film Archive. by โดม สุขวงศ์, 2494- | อาดาดล อิงคะวณิช | Adadol Ingawanij | หอภาพยนตร์ | Thailand. Film Archive.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Hō̜phāpphayon (ʻOngkān Mahāchon), 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), 2556 [2013]Other title: Nưng Satawat Phāpphayon Thai 2440-2540 Other title: Century of Thai Cinema Exhibition's handbook | หนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ไทย 2440-2540.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1993.5.ท9 ด938 2556] (1). Checked out (1).
Khūmư̄ patibat Samathawipatsanā kammatthān 5 sāi. คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 5 สาย.

Wat Luang Phor Sodh Dhammakayaram (Ratchaburi) by วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ราชบุรี).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Rātchaburī : Wat Lūang Phō̜ Sot Thammakāyārām, 2553 [2010] Publisher: ราชบุรี : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5630.ว6 ค74 2553] (1).
Khūmư̄ trīam sō̜p palat ʻamphœ̄ / คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ / โดย นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล.

Somsak Čhuthāwongkun. by สมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phitkānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2920 .ส446 2558] (1).
Čhong pen khon chalāt thī bō̜risat khāt mai dai / จงเป็นคนฉลาดที่บริษัทขาดไม่ได้ / คิม มูกี ผู้เขียน ; พจนาถ ธนายุทธ์ ผู้แปล.

Kim, Moogwi, 1977- Photčhanāt Thanāyut. by คิม, มูกี, ค.ศ. 1977- | พจนาถ ธนายุทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (3).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305