TUMED-New Book 2018-October (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Krabūankān phayābān chumchon : nǣokhit thritsadī læ kānprayuk chai dūlǣ sukkhaphāp prachāchon / กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ.

Latdāwan Waiyasurasing. Suphāphō̜n Wō̜raʻarun. by ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ | สุภาภรณ์ วรอรุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY106 .ล633 2561] (6). Checked out (2).
Krabūankān phayābān læ kānbanthưk thāngkān phayābān / กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน.

Phenčhan Sǣnprasān. Mahāwitthayālai Chinnawat. Khana Phayābānsāt. by เพ็ญจันทร์ แสนประสาน | มหาวิทยาลัยชินวัตร. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chinnawat, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .พ718 2560] (3). Checked out (1).
Klum khrō̜pkhrūa bambat nǣo Sǣtthīa = [Family group therapy] / กลุ่มครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ = [Family group therapy] / สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์.

Sotsai Khumsap'anan, by สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์, 2499-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM430.5.F2 ส353 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WM430.5.F2 ส353 2561] (2). Checked out (3).
Kānčhatkān phlǣ rư̄arang botbāt thī thāthāi khō̜ng phayābān / การจัดการแผลเรื้อรัง บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล / วิภา แซ่เซี้ย.

Wipa Sae sia. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Kānphayābān Sanlayasāt. by วิภา แซ่เซี้ย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā Kānphayābān Sanlayasāt Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO185 .ว646 2561] (5).
Kāndūlǣ raksā dēngkī runrǣng thāng khlinik nai phūyai = Clinical management of severe dengue in adults / การดูแลรักษาเดงกีรุนแรงทางคลินิกในผู้ใหญ่ = Clinical management of severe dengue in adults / บรรณาธิการ วิภา ธนาชาติเวทย์.

Wiphā Thanāchātwēt. Dūangčhai Sahatsānon. Nitthā ʻƯ̄aʻārīmit. Warunī Thēsakō̜n. Suphat Chamnānchānan. ʻAnan Watthanatham. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Wētchasāt Khēt Rō̜n. by วิภา ธนาชาติเวทย์ | ดวงใจ สหัสสานนท์ | นิษฐา เอื้ออารีมิตร | วารุณี เทศะกรณ์ | สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์ | อนันต์ วัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wētchasāt Khēt Rō̜n Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Other title: Clinical management of severe dengue in adults.Availability: No items available Checked out (2).
Kāntrūat khatkrō̜ng læ kānwinitchai thāng kānphǣt = Screening and diagnostic tests in medicine / การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ = Screening and diagnostic tests in medicine / บรรณาธิการ ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล ... [และคนอื่นๆ].

Siriwan Tangčhitkamon. Čharūnsak Nūančhǣm, 1958- Čhiraphong ʻAngkharā. Chadākān Phalōprakān. Thanandā Trakānwanit. Phichai Phūaphœ̄mphūnsiri. Phensī Sirikhunākō̜n. Ronnayut Bunchū. Warālak Yamasamit. Wichai Hānbančhong. Sombun Čharœ̄nsētmaha, 1953- 'Aphichāt Sūansinphong. by ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล | จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม, 2501- | จิระพงษ์ อังคะรา | ชาดากานต์ ผโลประการ | ธนันดา ตระการวนิช | พิชัย พัวเพิ่มพูลศิริ | เพ็ญศรี ศิริคุณากร | รณยุทธ บุญชู | วราลักษณ์ ยมะสมิต | วิชัย หาญบรรจง | สมบุญ เจริญเศรษฐมห, 2496- | อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Screening and diagnostic tests in medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA245 .ก643 2558] (7).
Kāntitchư̄a chan lưk khō̜ng khō̜ = Deep neck infections / การติดเชื้อชั้นลึกของคอ = Deep neck infections / สุรพล ซื่อตรง.

Surapol Suetrong. by สุรพล ซื่อตรง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560 [2017]Other title: Deep neck infections.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE708 .ส743 2560] (1).
Kānpramœ̄n phāwa sukkhaphāp phūyai læ phū sūngʻāyu : kānprayukchai nai kānphayābān / การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Phō̜ngphan ʻArunsǣng. by ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB200 .ผ524 2561] (1). Checked out (3).
Kānphayābān khrō̜pkhrūa thī mī samāchik čheppūai rư̄arang = Nursing interventions for families experiencing chronic illness / การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง = Nursing interventions for families experiencing chronic illness / จินตนา วัชรสินธุ์.

Čhintanā Watcharasin. by จินตนา วัชรสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Chon Burī : Chon Burī Kānphim, 2561 [2018] Publisher: ชลบุรี : ชลบุรีการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Nursing interventions for families experiencing chronic illness.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY159.5 .จ633 2561] (17).
Kānphayābān chumchon : krabūankān phayābān / การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล / ศิวพร อึ้งวัฒนา.

Siwapǭn ʻƯ̄ngwatthanā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by ศิวพร อึ้งวัฒนา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY106 .ศ653 2560] (6). Checked out (3).
Kānphayābān chumchon / การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ กีรดา ไกรนุวัตร, รักชนก คชไกร.

Kīradā Krainuwat. Rakchanok Khotchakrai. Nanthiyā Watthāyu. Yuphā Čhiuphatthanakun. Nongnut Phetrūang. by กีรดา ไกรนุวัตร | รักชนก คชไกร | นันทิยา วัฒายุ | ยุพา จิ๋วพัฒนกุล | นงนุช เพ็ชรร่วง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY106 .ก644 2559] (1). Checked out (9).
Kānphayābān panhā samkhan khō̜ng phūsūngʻāyu : kānnam chai / การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ / ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Phō̜ngphan ʻArunsǣng. by ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khǭn Kǣn : Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152 .ผ524 2560] (1). Checked out (2).
Kānphayābān phūpūai phāwa wikrit : bǣp ʻongrūam = Critical care nursing : a holistic approach / การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach / วิจิตรา กุสุมภ์ บรรณาธิการ.

Wičhittrā Kusum. by วิจิตรา กุสุมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Sāman Nitibukkhon Saha Prachā Phānit, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 2560 [2017]Other title: Critical care nursing : a holistic approach.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY154 .ก644 2560] (5).
Kānphayābān phūpūai mareng = Nursing care for patients with cancer / การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง = Nursing care for patients with cancer / ดนัย ดุสรักษ์.

Danai Dusarak. Thailand. Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Čhakrīrat. by ดนัย ดุสรักษ์ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Rātchaburī : Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Čhakrīrat, 2560 [2017] Publisher: ราชบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, 2560 [2017]Other title: Nursing care for patients with cancer.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY156 .ด364 2560] (2). Checked out (5).
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก = Nursing care of patients with carcinoma of the uterine cervix / ยุพิน เพียรมงคล.

by ยุพิน เพียรมงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 [2010]Other title: Nursing care of patients with carcinoma of the uterine cervix.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WP 2010 621357] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WP480 .ย736 2553] (15).
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ / บรรณาธิการ ผ่องศรี ศรีมรกต.

by ผ่องศรี ศรีมรกต | แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม | ฮอวคส์, เจน โฮคานสัน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2551-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY150 .ก592] (14). Checked out (20).
Kānphayābān sattrī tangkhan / การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ / วรรณรัตน์ สุวรรณ, บรรณาธิการ.

Wanrat Suwan. Sathāban Phrabō̜rommarātchanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by วรรณรัตน์ สุวรรณ | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phra Bō̜rom Rātchanok Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY157 .ก639 2557] (12). Checked out (1).
Kānphayābān sattrī tangkhan / การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ / วรรณรัตน์ สุวรรณ, บรรณาธิการ.

Wanrat Suwan. Sathāban Phrabō̜rommarātchanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by วรรณรัตน์ สุวรรณ | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phra Bō̜rom Rātchanok Krasūang Sāthāranasuk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY157 .ก639 2556] (1). Checked out (1).
Kānphayābān sattrī tangkhan thī mī khwāmsīang sūng. 1 = Nursing care in high risk pregnant women. 1 / การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง. 1 = Nursing care in high risk pregnant women. 1 / สมบูรณ์ บุณยเกียรติ.

Somboon Boonyakiat. by สมบูรณ์ บุณยเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sitthanā Kō̜ppī Sentœ̄, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สิทธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, 2557 [2014]Other title: Nursing care in high risk pregnant women..Availability: No items available Checked out (15).
Kānphayābān sattrī raya tangkhan = Prenatal nursing care / การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ = Prenatal nursing care / บรรณาธิการ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง.

Piyanan Limrư̄angrō̜ng. Wachirā Wansathit. Suphāwadī Wāyuhư̄at. Thiwāphō̜n Chalœ̄mphichai. by ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง | วชิรา วรรณสถิตย์ | ศุภาวดี วายุเหือด | ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Other title: Prenatal nursing care.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY157.3 .ก647 2560] (11). Checked out (7).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)