Boonchoo New Book 2018-10 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi kānphǣt samai mai / กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

Withūn ʻƯngpraphan, by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3601 .ว63 2561] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: K3601 .ว63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3601 .ว63 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3601 .ว63 2561] (1). Checked out (3).
Kotmāi wādūai sanchāt / กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ / นฤมล ฐานิสโร.

Narumon Thānitsarō. by นฤมล ฐานิสโร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2430 .น44 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2430 .น44 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2430 .น44 2561] (2). Checked out (1).
Kō̜ranī thī kotmāi sannitthān wā mī khwāmphit khwāmsīahāi ʻan kœ̄t čhāk sap čhatkān ngān nō̜k sang læ lāp mikhūan dai / กรณีที่กฎหมายสันนิษฐานว่ามีความผิด ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์ จัดการงานนอกสั่ง และ ลาภมิควรได้ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhiramongkhonphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2561?] [2018?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561?] [2018?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT834 .ป627 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT834 .ป627 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT834 .ป627 2561] (2).
Khon thuk khon čha thūk lư̄m / คนทุกคนจะถูกลืม / กษิดิศ อนันทนาธร.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Khrōngkān 100 pī chātakān Sō̜. Dō̜Rō̜. Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayālai Thammasāt. Mūnnithī Sathīanrakōsēt-Nākhaprathīp (Bangkok, Thailand) by กษิดิศ อนันทนาธร | โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ป55 ก75 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ป55 ก75 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ป55 ก75 2560] (1).
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT938 .ส53 2561ก] (2). Checked out (7).
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ช65 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ช65 2561] (1). Checked out (13).
Khamʻathibāi kotmāi laksana nī (phon hǣng nī) / คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT903 .จ636 2561] (1). Checked out (8).
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit læ lahuthōt / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3878 .ท567 2561ก] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3878 .ท567 2561ก] (2). Checked out (4).
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasēmsan Wilāwan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 25, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1270 .ก7525 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1270 .ก7525 2561] (1). Checked out (9).
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT856 .ผ97 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT856 .ผ97 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT856 .ผ97 2561] (3). Checked out (2).
Khamʻathibāi yư̄m fāk sap / คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT890 .ผ932 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT890 .ผ932 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT890 .ผ932 2561] (4).
Khamʻathibāi chaosap-chaosư̄ (hire of property, hire purchase) / คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

Pathaichit Eagjariyakorn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT877 .ผ932 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT877 .ผ932 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT877 .ผ932 2561] (1). Checked out (3).
Chana sip thit : kānbō̜rihān thō̜ngthin sū khwāmpenlœ̄t = The winner : local government management towards excellence / ชนะสิบทิศ : การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ = The winner : local government management towards excellence / อรพินท์ สพโชคชัย.

ʻŌ̜raphin Sopchokechai. Sathāban Phrapokklao by อรพินท์ สพโชคชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Other title: Winner : local government management towards excellence.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JS7153.3.ก2 อ436 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 อ436 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JS7153.3.ก2 อ436 2561] (2). Checked out (1).
Dam thǣn kamnœ̄t rat thai : sāo rokrāk tontō̜ khon Thai chumchon Thai-Lāo læ khwāmpen Thai / Tai / Thai / Sayām / ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท : สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท / ไต / ไทย / สยาม / ชลธิรา สัตยาวัฒนา ; ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการ.

Chonthirā Sattayāwatthanā. Thō̜ngthǣm Nātčhamnong, by ชลธิรา สัตยาวัฒนา | ทองแถม นาถจำนง, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thāng ʻĪsān, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ทางอีศาน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS523.4.ท9 ช428 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS523.4.ท9 ช428 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS523.4.ท9 ช428 2561] (1). Checked out (2).
Tit kap / ติดกับ / คนเล่านิทาน.

Khon Lao Nithān. by คนเล่านิทาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D443 .ค366 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: D443 .ค366 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ค366 2559] (1).
Thō̜trahat ʻIndīa 2015 / ถอดรหัสอินเดีย 2015 / บรรณาธิการ, ประพันธ์ สามพายวรกิจ.

Praphan Sāmphāiwō̜rakit. Thailand. Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt (ʻIndīa) by ประพันธ์ สามพายวรกิจ | ไทย. สถานเอกอัครราชทูต (อินเดีย).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt Na Krung Niodēlī Krasūang Kāntāngprathēt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กระทรวงการต่างประเทศ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (1).
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5000 .ท64 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5000 .ท64 2561] (1). Checked out (3).
Nānā chāt nai phǣndin ʻAyutthayā prawattisat khwāmsamphan Sayām kap Tawantok : East meets West in Iudia / นานาชาติในแผ่นดินอยุธยา ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยามกับตะวันตก : East meets West in Iudia / ภาสกร วงศ์ตาวัน เขียน.

Phātsakō̜n Wongtāwan. by ภาสกร วงศ์ตาวัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Other title: East meets West in Iudia.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS578 .ภ638 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS578 .ภ638 2561] (1). Checked out (3).
Nititham pračhak Surasak 60 pī นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5015.4 .น63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5015.4 .น63 2561] (1). Checked out (3).
Prachāthipok kānlasamai nai krasǣ thān prawattisāt / ประชาธิปกกาลสมัย ในกระแสธารประวัติศาสตร์ / วีรวัลย์ งามสันติกุล ; บรรณาธิการชุด ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล.

Wīrawan Ngāmsantikun, Phrưtthisān Chumphon, Mō̜. Rō̜. Wō̜. Mūnnithi Prachāthipok-Ramphaiphannī. by วีรวัลย์ งามสันติกุล | พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว | มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS582.7 .ว64 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.7 .ว64 2559] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS582.7 .ว64 2559] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)