Boonchoo New Book 2018-10 (Thai 2) Subscribe to this list

| Select titles to:
40 pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit / 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau. 40 ปี แห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด / สำนักยุทธศาสตร์ = 40 years of dignity and determination great efforts on narcotics control / Narcotics Control Strategy Bureau.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit. Samnak Yutthasāt. by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สำนักยุทธศาสตร์ | Thailand. Office of the Narcotics Control Board. Narcotics Control Strategy Bureau.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Yāsēptit, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2559 [2016]Other title: Sīsip pī hǣng khwāmphūmčhai mungman kǣkhai panhā yāsēptit Other title: สี่สิบปีแห่งความภูมิใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV5840.ท9 ป484 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV5840.ท9 ป484 2559] (1).
Krabūankān hai khwāmchūailư̄a læ khumkhrō̜ng bukkhon phū mī sanchāt Thai læ khon tāngdāo thī dai rap ʻanuyāt hai mī thin thī yū nai rātchaʻānāčhak thī tok pen phūsīahāi čhāk kānkhā manut nai tāngprathēt læ dœ̄nthāng klap māyang prathēt Thai. กระบวนการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและเดินทางกลับมายังประเทศไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ก46 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657922] (1).
Kānkhā manut læ botbāt thīm saha wichāchīp การค้ามนุษย์และบทบาททีมสหวิชาชีพ.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657914] (1). Checked out (1).
Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Duangden Nakseeharach, Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1116.ก2 ด52 2561] (1). Checked out (5).
Khūmư̄ chabap patibatkān samrap chūailư̄a phūsīahāi khon Thai. คู่มือฉบับปฏิบัติการสำหรับช่วยเหลือผู้เสียหายคนไทย.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ค744 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657924] (1).
Khūmư̄ chabap patibatkān samrap chūailư̄a phūsīahāi tāng chāt. คู่มือฉบับปฏิบัติการสำหรับช่วยเหลือผู้เสียหายต่างชาติ.

Thailand. Department of Social Development and Welfare. Japan International Cooperation Agency. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, 'Ongkān Khwāmrūammư̄ rawāng Prathēt khǭng Yīpun, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ kānthamngān khō̜ng thīm saha wichāchīp nai kānkhumkhrō̜ng phūsīahāi čhāk kānkhā manut. Other title: คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ281 .ค7443 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2013 657926] (1).
Čhikkō pāk sō̜i / จิ๊กโก๋ปากซอย / คนเล่านิทาน.

Khon Lao Nithān . by คนเล่านิทาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D443 .ค35 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: D443 .ค35 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ค35 2559] (1).
Dam thǣn kamnœ̄t rat thai : sāo rokrāk tontō̜ khon Thai chumchon Thai-Lāo læ khwāmpen Thai / Tai / Thai / Sayām / ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท : สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท / ไต / ไทย / สยาม / ชลธิรา สัตยาวัฒนา ; ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการ.

Chonthirā Sattayāwatthanā. Thō̜ngthǣm Nātčhamnong, by ชลธิรา สัตยาวัฒนา | ทองแถม นาถจำนง, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thāng ʻĪsān, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ทางอีศาน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS523.4.ท9 ช428 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS523.4.ท9 ช428 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS523.4.ท9 ช428 2561] (1). Checked out (2).
Tit kap / ติดกับ / คนเล่านิทาน.

Khon Lao Nithān. by คนเล่านิทาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D443 .ค366 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: D443 .ค366 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ค366 2559] (1).
Thō̜trahat ʻIndīa 2015 / ถอดรหัสอินเดีย 2015 / บรรณาธิการ, ประพันธ์ สามพายวรกิจ.

Praphan Sāmphāiwō̜rakit. Thailand. Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt (ʻIndīa) by ประพันธ์ สามพายวรกิจ | ไทย. สถานเอกอัครราชทูต (อินเดีย).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathān ʻĒkʻakkhrarātchathūt Na Krung Niodēlī Krasūang Kāntāngprathēt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กระทรวงการต่างประเทศ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HG5732 .ถ534 2558] (1).
Prachāthipok kānlasamai nai krasǣ thān prawattisāt / ประชาธิปกกาลสมัย ในกระแสธารประวัติศาสตร์ / วีรวัลย์ งามสันติกุล ; บรรณาธิการชุด ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล.

Wīrawan Ngāmsantikun, Phrưtthisān Chumphon, Mō̜. Rō̜. Wō̜. Mūnnithi Prachāthipok-Ramphaiphannī. by วีรวัลย์ งามสันติกุล | พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว | มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS582.7 .ว64 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.7 .ว64 2559] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS582.7 .ว64 2559] (1).
Phatthanākān khō̜ng klumthun læ khrư̄akhāi thurakit nai Phāk Nư̄a khō̜ng Prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2446 - patčhuban / พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2446-ปัจจุบัน / ชัยพงษ์ สำเนียง.

Chaiphong Samnīang. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ชัยพงษ์ สำเนียง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saksōphā Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC445.ฮ7ก27 ช64 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ7ก27 ช64 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445.ฮ7ก27 ช64 2560] (1).
Rāchāthippatai : wādūai phra mahā kasat sathāban phra mahā kasat læ sangkhom-kānmư̄ang Thai / ราชาธิปไตย : ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคม-การเมืองไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC375 .อ73 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JC375 .อ73 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JC375 .อ73 2561] (1). Checked out (1).
Rư̄ang thī mai khœ̄i lao nai wang tō̜ng hām / เรื่องทีไม่เคยเล่าในวังต้องห้าม / หวังอีเฉียว เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

Wang, Yijiao. Chān Thanaprakō̜p. by หวัง, อีเฉียว | ชาญ ธนประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS753 .ห56 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS753 .ห56 2561] (1). Checked out (1).
Mai toksaket / ไม่ตกสะเก็ด / คนเล่านิทาน.

Khon Lao Nithān. by คนเล่านิทาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Other title: Yư̄a 2 mai toksaket Other title: Yư̄a 2 / mai toksaket Other title: เหยื่อ 2 ไม่ตกสะเก็ด | เหยื่อ 2 / ไม่ตกสะเก็ด.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D443 .ค39 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: D443 .ค39 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D443 .ค39 2559] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)