TUPRIDI-NEW BOOK-20180-10-03(THAI) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Aging happily phrō̜m suk kō̜n kasīan / Aging happily พร้อมสุขก่อนเกษียณ / สรีรรัตน์ สุกมลสันต์.

Sarīrarat Sukamonsan. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by สรีรรัตน์ สุกมลสันต์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sook Publishing, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : Sook Publishing, 2560 [2017]Other title: Phrō̜m suk kō̜n kasīan Other title: พร้อมสุขก่อนเกษียณ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ1064.ท9 ส464 2560] (1).
The success khwāmsamret - - ʻō̜kbǣp dai / The success ความสำเร็จ-- ออกแบบได้ / ดำรงค์ พิณคุณ ; เรียบเรียง อรวรี วิสรรคชาติ.

Damrong Pinkoon. ʻŌ̜nwarī Wisakchāt. by ดำรงค์ พิณคุณ | อรวรี วิสรรคชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Damrong Phinkhun, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ดำรงค์ พิณคุณ, 2558 [2015]Other title: Khwāmsamret - - ʻō̜kbǣp dai Other title: ความสำเร็จ-- ออกแบบได้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ส6 ด637 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ส6 ด637 2558] (1).
Kō̜ngthun rūam chabap phư̄nthān by Mr. Messenger = Mutual fund guide / กองทุนรวม ฉบับพื้นฐาน by Mr. Messenger = Mutual fund guide / เขียนโดย Mr. Messenger ; เรียบเรียงโดย ปรรณ ญาภิรมย์.

Chayanon Rakkānčhanan. Pan Yāphirom. by ชยนนท์ รักกาญจนันท์ | ปรรณ ญาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Thing Bīyō̜n Buk, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2557] [2014]Other title: Mutual fund guide.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .ช433 2557] (1). Checked out (2).
กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม (พ.ศ. 2484-2490). เล่ม 1 / นายผี ; วิมล พลจันทร บรรณาธิการ.

by อัศนี พลจันทร, 2460-2530 | วิมล พลจันทร, 2463-2545.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4209.อ543 ก634 2556 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ543 ก634 2556 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.อ543 ก634 2556 ล. 1] (2).
Kāp klō̜n Mao Čhœ̄tung / กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง / ประไพ วิเศษธานี [แปล].

Mao, Zedong, ʻAtsanī Phončhan, by เมา, เซตุง, ค.ศ. 1893-1976 | อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS778.ม7 ก12 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS778.ม7 ก12 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS778.ม7 ก12 2561] (2).
Kānbō̜rihān kitčhakān thō̜ngthin thī dī nai Prathēt Thai = Local good governance in Thailand / การบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในประเทศไทย = Local good governance in Thailand / นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา.

Nipon Sasithornsaovapa, Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūansunantha. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา, 2505- | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūansunantha, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2560 [2017]Other title: Local good governance in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 น65 2560] (1).
Kānwikhro̜ kānsonthanā : withī witthayākān wičhai kānsư̄sān = Conversation analysis communication research methodology / การวิเคราะห์การสนทนา : วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร = Conversation analysis communication research methodology / ไพโรจน์ วิไลนุช.

Phairōt Wilainut, by ไพโรจน์ วิไลนุช, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Conversation analysis communication research methodology.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: P95.45 .พ94 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: P95.45 .พ94 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P95.45 .พ94 2561] (2).
Kānsưksā wikhro̜ phư̄a phatthanā rabop ngānsư̄psūan sō̜psūan kānkratham khwāmphit kīeokap kānkhāmanut = [The analyzing study for developing of investigation system in human trafficking] / การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ = [The analyzing study for developing of investigation system in human trafficking] / [นักวิจัย] วัชรา ไชยสาร.

Watchara Chaiyasarn. Thailand. Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt. Samnak Phatthanā læ Sanapsanun Khadī Phisēt. by วัชรา ไชยสาร | กรมสอบสวนคดีพิเศษ. สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Phatthanā læ Sanapsanun Khadī Phisēt, Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt, Krasūang Yuttitham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Analyzing study for developing of investigation system in human trafficking.Availability: No items available Checked out (1).
Kānsāng phư̄nthī thāng watthanatham sathānthī læ ʻattalak nai kānphatthanā sangkhom khō̜ng Khon Thai phāk klāng tō̜n nư̄a khō̜ng Wīatnām nai yuk kō̜n rabop sētthakit kāntalāt / การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม สถานที่ และอัตลักษณ์ในการพัฒนาสังคมของคนไทภาคกลางตอนเหนือของเวียดนามในยุคก่อนระบบเศรษฐกิจการตลาด / อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

Achariya Choowonglert. Mahāwitthayālai Narēsūan. Kō̜ng Songsœ̄m Sinlapa Watthanatham. by อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ | มหาวิทยาลัยนเรศวร. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Kō̜ng Songsœ̄m Sinlapa Watthanatham Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publisher: พิษณุโลก : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS556.45.ท85 อ62 2561] (2).
การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้ง : วาทกรรม อำนาจ และพลวัตชนบทไทย / ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1749.ก5 ก626 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก5 ก626 2555] (1). Checked out (9).
Kānsadet praphāt rātchaʻānāčhak Sapēn nai Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa. 4, 'Ēkkasān khō̜ng nūaingān rātchakān wādūai kānphrarātchathān khrư̄angrātchaʻitsariyāphō̜n = การเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 4, เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / สถาพร ทิพยศักดิ์ รวบรวมและแปล ; กาญจนา ศรีอังกูร บุนนาค บรรณาธิการ = Visita de Rama V al Reino de Espana. 4, Documentos relacionados con las condecoraciones / Sathaporn Tippayasak recopilados y traducidos ; Kanchana Sriangura Bunnag editado.

Sathāphō̜n Thipphayasak. Kānčhanā Sīʻangkūn Bunnāk. by สถาพร ทิพยศักดิ์ | กาญจนา ศรีอังกูร บุนนาค | Sathaporn Tippayasak | Kanchana Sriangura Bunnag.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: 'Ēkkasān khō̜ng nūaingān rātchakān wādūai kānphrarātchathān khrư̄angrātchaʻitsariyāphō̜n Other title: เอกสารของหน่วยงานราชการสเปนว่าด้วยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | Visita de Rama V al Reino de Espana..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS582.5 .ก637 2559 ล. 4] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.5 .ก637 2559 ล. 4] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS582.5 .ก637 2559 ล. 4] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS582.5 .ก637 2559 ล. 4] (1).
Khō̜khit čhāk wannakhadī / ข้อคิดจากวรรณคดี / อินทรายุธ.

ʻAtsanī Phončhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4200.5 .อ6 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4200.5 .อ6 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4200.5 .อ6 2561] (2).
Khām chāt khām sāt khām sin / ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ / รื่นฤทัย สัจจพันธ์.

Rư̄nrưthai Satčhaphan. by รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sǣngdāo, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4200 .ร727 2558] (1).
Khon-- rakhon-- lakhō̜n : rūam botwičhān wādūai khon khwāmkhit læ watthanatham nai lakhō̜n thōrathat / คน-- ระคน-- ละคร : รวมบทวิจารณ์ว่าด้วยคน ความคิด และวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ / โดย สมสุข หินวิมาน.

Somsuk Hinwimān. Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n. by สมสุข หินวิมาน | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: PN1992.65 .ส45 2561] (1). Checked out (5).
Kwām khumkhā thāng sētthakit khō̜ng rǣngngān Thai thī dœ̄nthāng pai tham ngān tāngprathēt : kō̜ranī sưksā Taiwan / ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ : กรณีศึกษาใต้หวัน / กิริยา กุลกลการ.

Kiriyā Kunkonlakān. Samnakngān Saphā Thīprưksā Phư̄a Phatthanā Rǣngngān hǣng Chāt. by กิริยา กุลกลการ | สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā Thīprưksā Phư̄a Phatthanā Rǣngngān hǣng Chāt, Kō̜ng Yutthasāt læ Phǣnngān Samnakngān Palat Krasūang Rǣngngān, 2559, [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2559, [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD8700.55 .ก684 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD8700.55 .ก684 2559] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: HD8700.55 .ก684 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD8700.55 .ก684 2559] (2).
Khwāmngām khō̜ng chīwit / ความงามของชีวิต / โดย ป้าลม. และ, สังเขปประวัติ อัศนี พลจันทร / เรียบเรียงโดย เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์, ไอดา อรุณวงศ์.

Wimon Phončhan, Naowanit Siriphātiwirat. ʻAidā ʻArunwong. by วิมล พลจันทร, 2463-2545 | เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ | ไอดา อรุณวงศ์.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4209.อ543 ฮ75 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ543 ฮ75 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.อ543 ฮ75 2561] (2). Checked out (1).
Khit tit pīk / คิดติดปีก / เดวิด บุญทวี

Dēwit Bunthawī. by เดวิด บุญทวี.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Māi Bēt Buk, 2557 [2014] Publisher: สมุทรปราการ : มายเบสท์บุคส์, 2557 [2014]Other title: Khit tit pīt : khit yāng sāngsan sū khwāmsamret Other title: คิดติดปีด : คิดอย่างสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ด75 2557] (1).
Khā yep sop / ฆ่าเย็บศพ / แดเนียล โคล เขียน ; ปัญญ์ แปล.

Cole, Daniel. Pan. by โคล, แดเนียล | ปัญญ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ค9137ร82ป62 2561] (1).
Chotmāihēt sadet phrarātchadamnœ̄n līap monthon fāi nư̄a phraphutthasakrāt 2469 / จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย] กมล มโนชญากร ; บรรณาธิการ ธงทอง จันทรางศุ.

Kamon Manōchayākō̜n. Tongthong Chandransu, Thailand. Samnakngān Sœ̄msāng ʻĒkkalak khō̜ng Chāt. Sathāban Phra Pokklao. by กมล มโนชญากร | ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sœ̄msāng 'Ēkkalak khō̜ng Chāt, Samnakngān Palat Samnak Nāyokratthamontrī rūam kap Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ห7 ก4 2558] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 2015 662943] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 662943] (2). Checked out (1).
Čhittrā / จิตรา / บทละครโดย อินทรายุธ.

ʻAtsanī Phončhan, by อัศนี พลจันทร, 2460-2530.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4203 .อ65 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4203 .อ65 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4203 .อ65 2561] (2).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305