TUMED-New Book 2018-November (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
72 pī sāng ton sāng khon / 72 ปี สร้างตน สร้างคน / ผู้เขียน ผู้เรียบเรียง, อาสา คำภา ... [และคนอื่น ๆ].

ʻĀsā Khamphā Warunee Osatharom. Bunyaphat Chukiert, Soraya Surunyapruth. Bunyanut Nākha. Suphārom Prasātkǣo. Mahāwitthayālai Thammasāt. by อาสา คำภา, 2524- | วารุณี โอสถารมย์ | บุญญภัทร์ ชูเกียรติ, 2530- | โศรยา สุรัญญาพฤติ, 2523- | บุณยนุช นาคะ | ศุภารมย์ ประสาทแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (10), Nongyao Chaiseri Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.6.บ72 ก13 2560 ล. 1] (2).
Basic and clinical neuroscience. 3 / Basic and clinical neuroscience. 3 / บรรณาธิการ ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, นิจศรี ชาญณรงค์.

Nat Phasuthānchāt. Chaiyapat Chunharat. Nitčhasī Chānnarong. by ณัฐ พสุธารชาติ | ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ | นิจศรี ชาญณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL100 .บ752 2556 ล. 3] (5).
Basic and clinical neuroscience. 1 / บรรณาธิการ ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร, นิจศรี ชาญณรงค์.

by ณัฐ พสุธารชาติ | อรอุมา ชุติเนตร | นิจศรี ชาญณรงค์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาประสาทวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL100 .บ752 2553 ล. 1] (5). Checked out (1).
How to approach the out-of-control problem?/ How to approach the out-of-control problem? / [กุลนารี สิริสาลี ... [และคนอื่น ๆ]].

Kulnaree Sirisali. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Theknik Kānphǣt. Khrōngkān Phatthanā Sakkayaphāp Bukkhalākō̜n Thāng Hō̜ng Patibatkān Wetchasart Channasūt. by กุลนารี สิริสาลี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเทคนิคการแพทย์. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Phatthanā Sakkayaphāp Bukkhalākō̜n Thāng Hō̜ng Patibatkān Wetchasart Channasūt, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY23 .ฮ65 2553] (2).
Manual of dialysis / Manual of dialysis / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ378 .ม833 2561] (3). Checked out (1).
Professional hospital English for Thailand / Hugh Leong, Kidd Pongsadhat.

Leong, Hugh. Leon, Hugh. by ลีออง, ฮิว | คิด พงศทัต.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sinwœ̄m, 2554 [2011] Publisher: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2554 [2011]Other title: Phāsā ʻAngkrit samrap phanakngān rōngphayābān Other title: ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงพยาบาล.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: PE1127.พ8 ล655 2554] (30).
Kotmāi samrap phayābān / กฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร.

Sǣngthō̜ng Thīrathō̜ngkham. Sawai Nō̜rasān. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī by แสงทอง ธีระทองคำ | ไสว นรสาร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT3105 .ส823 2560] (5).
Konlayut kānsāng sœ̄m sukkhaphāp / กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ / วรรณรัตน์ รัตนวรางค์.

Wannarat Rattanawarāng, by วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm Phrinting Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA590 .ว439 2560] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ว439 2560] (8), Pridi Banomyong Library [Call number: WA590 .ว439 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA590 .ว439 2560] (2).
Kāiyaphāpbambat nai phū sūngʻāyu = Physical therapy for older people / กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ = Physical therapy for older people / ไพลวรรณ สัทธานนท์.

Phlaiwan Satthānon. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ไพลวรรณ สัทธานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Physical therapy for older people.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB460 .พ944 2561] (4).
Kāiyawiphākkhasāt læ sarīrawitthayā khō̜ng rabop tō̜mraithō̜ / กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ / พรรณี หนูซื่อตรง, อรพิน เกิดประเสริฐ ผู้เรียบเรียง.

Pannī Nūsư̄trong. 'Ǭrapin Kœ̄tprasœ̄t. by พรรณี หนูซื่อตรง | อรพิน เกิดประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Other title: Anatomy and physiology of endocrine system.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WK102 .พ443 2555] (10).
Kānčhatkān rōk baowān : miti khō̜ng rōk læ botbāt phayābān / การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาล / อรพินท์ สีขาว.

ʻŌ̜raphin Sīkhāo. Khrōngkān Samnakphim Mahāwitthayālai Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat. by อรพินท์ สีขาว | โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prākān : Khrōngkān Samnakphim Mahāwitthayālai Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat, 2561 [2018] Publisher: สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY155 .อ436 2561] (6). Checked out (2).
Kāntrūat thāng hō̜ng patibatkān kānwikhro̜ læ plǣ phon samrap phayābān wēt patibat / การตรวจทางห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ / จิดาภา เรือนใจมั่น.

Čhidāphā Rư̄ančhaiman. Sathāban Phra Bō̜rom Rātchanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by จิดาภา เรือนใจมั่น | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phra Bō̜rom Rātchanok, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY4 .จ636 2558] (6). Checked out (1).
Kāntrūat rāngkāi thāng = Physical examination in orthopaedics / การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิคส์ = Physical examination in orthopaedics / บรรณาธิการ ก่อกู้ เชียงทอง, ปรีชา ชลิดาพงศ์.

Kō̜kū Chīangthō̜ng. Prīchā Chalidāphong. by ก่อกู้ เชียงทอง | ปรีชา ชลิดาพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2557 [2014] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Other title: Physical examination in orthopaedics.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE141 .ก64 2557] (4).
Kānthāithō̜t theknōlōyī læ khīt khwāmsāmāt thāng theknōlōyī khō̜ng ʻutsāhakam yā nai prathēt Thai = Technology transfer and technological capability of pharmaceutical industry in Thailand / การถ่ายทอดเทคโนโลยีและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย = Technology transfer and technological capability of pharmaceutical industry in Thailand / คณะผู้วิจัย อรอุมา โต๊ะยามา, สมลักษณ์ คงเมือง และ มนูญ โต๊ะยามา.

Onoomar Toyama. Manoon Toyama. Somlak Khongmư̄ang. Khrōngkān Wičhai Kānthāithō̜t Theknōlōyī læ Kānsāng Khīt Khwāmsāmāt Thāng Theknōlōyī Khō̜ng ʻUtsāhakam Yā Nai Prathēt Thai. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Sathāban Wičhai læ Phatthanā. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by อรอุมา โต๊ะยามา | มนูญ โต๊ะยามา | สมลักษณ์ คงเมือง | โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Technology transfer and technological capability of pharmaceutical industry in Thailand.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HD9666.7.ท9 อ457 2555] (1).
Kānthopthūan sāra læ tūayāng khǭsǭp samrap kānsǭp phư̄a khǭrap baiʻanuyāt prakǭp wichāchīp kānphayābān. Lēm 1 / การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. เล่ม 1 / edited by Alice M. Stein ; บรรณาธิการการแปล ประกาย จิโรจน์กุล ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.

Stein, Alice M. Prakāi Čhirōtkun. Khana ʻĀčhān Witthayālai Phayābān Bō̜rommarātchachonnanī. by สไตน์, อลิซ เอ็ม | ประกาย จิโรจน์กุล | คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp...] : Bǭrisat Sr̄nkēt Lœ̄nning (Prathēt Thai) Čhamkat, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เซนเกจ เลินนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, 2553 [2010]Other title: Khūmư̄ kānsǭp baiʻanuyāt prakǭp wichāchīp kānphayābān : thopthūan sāra læ tūayāng khǭsǭp Other title: คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล : ทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบ.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY18.2 .ก643 2553 ล. 1] (3). Checked out (1).
การทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล. เล่มที่ 2 / edited by Alice M. Stein ; บรรณาธิการการแปล ประกาย จิโรจน์กุล ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.

by สไตน์, อลิซ เอ็ม | ประกาย จิโรจน์กุล | คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เซนเกจ เลินนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, 2553 [2010]Other title: คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล : ทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบ.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY18.2 .ก643 2553 ล. 2] (4). Checked out (2).
Kānpramœ̄n sukkhaphāp bǣp ʻongrūam = Health assessment : a holistic approach / การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = Health assessment : a holistic approach / นงณภัทร รุ่งเนย.

Nongnaphat Rungnoei. Sathāban Phrabō̜rommarātchanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by นงณภัทร รุ่งเนย | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜rommarātchanok Krasūang Sāthāranasuk, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2559 [2016]Other title: Health assessment : a holistic approach..Availability: No items available Checked out (1).
Kānpramœ̄n sukkhaphāp bǣp ʻongrūam = Health assessment : a holistic approach / การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = Health assessment : a holistic approach / นงณภัทร รุ่งเนย.

Nongnaphat Rungnoei. Sathāban Phrabō̜rommarātchanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by นงณภัทร รุ่งเนย | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜rommarātchanok Krasūang Sāthāranasuk, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2560 [2017]Other title: Health assessment : a holistic approach..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WB200 .น23 2560] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB200 .น23 2560] (3). Checked out (1).
Kānpō̜ngkan phāwasưmsao khō̜ng phū sūngʻāyu dōi chai lak miti čhitwinyān tām withī Mutsalim / การป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม / อนงค์ ภิบาล และคณะ.

'Anong Phibān. Mahāwitthayālai Narāthiwātrātchanakharin. Khana Phayābānsāt. by อนงค์ ภิบาล | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Narāthiwātrātchanakharin, 2560 2560 [2017] Publisher: สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM171.5 .อ322 2560ก] (4).
Kānfang rākfan thīam nēn kō̜ranī sưksā kānfang rākfan thīam bō̜riwēn sūai ngām / การฝังรากฟันเทียม เน้นกรณีศึกษาการฝังรากฟันเทียมบริเวณสวยงาม / อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ.

ʻĀthiphan Phimkhāokham. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Thantaphǣtyasāt. by อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Thantaphǣtyasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU640 .อ636 2560] (1).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)