TULAW-New Book-2018-11-1-30 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
4 khantō̜n sū kānrīan kotmāi hai samret / 4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ / อภิรัฐ บุญทอง.

Apirath Boonthong. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: [พิมพ์ครั้งแรก].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Sī khantō̜n sū kānrīan kotmāi hai samret Other title: สี่ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K100 .อ46 2561] (2). Checked out (4).
Blockchain Technology thanon sāi mai chư̄am lōk dičhithan rai phromdǣn / Blockchain Technology ถนนสายใหม่เชื่อมโลกดิจิทัลไร้พรมแดน / Get Smart เรียบเรียง.

Get Smart. by เก็ท สมาร์ท.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krēt ʻAidīa, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG1710 .บ553 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG1710 .บ553 2561] (1). Checked out (1).
Kotmāi kap sētthakit : rūam botkhwām thāng wichākān phư̄a pen kīat dǣ Sāttrāčhān Dō̜ Rō̜. Sakdā Thanitkun khrū khō̜ng lō̜čhulā Sakdā 60 pī / กฎหมายกับเศรษฐกิจ : รวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล ครูของ ฬ ศักดา 60 ปี / กองบรรณาธิการ อาร์ม ตั้งนิรันดร, วรพล มาลสุขุม, พีรพงศ์ จงไพศาลสกุล.

ʻĀm Tangnirandō̜n. Worapon Mānsukhum. Phīraphong Čhongphaisānsakun. by อาร์ม ตั้งนิรันดร | วรพล มาลสุขุม | พีรพงศ์ จงไพศาลสกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄antulā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561 [2018]Other title: Khrū khō̜ng lō̜čhulā Sakdā 60 pī Other title: ครูรของ ฬ ศักดา 60 ปี.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K1005 .ก214 2561] (1). Checked out (2).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (sūan kǣkhai mai) : prakāt Khana Raksā Khwāmsangop Rīaprō̜i hǣng Chāt Chabap Thī 115/2557 (chīkhāt ʻamnāt sō̜psūan) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2558 (plō̜i chūakhrāo) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 31) Phō̜.Sō̜. 2559 (kānʻōn khadī) / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665581] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4636 .ส735 2559] (4). Checked out (1).
Kotmāi nī : lak thūapai / กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Daraporn Thirawat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (15).
Kotmāi rư̄ang Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. : phrō̜m dūai khamʻathibāi phrarātchakamnot kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan Phō̜. Sō̜. 2561 / กฎหมายเรื่อง Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. : พร้อมด้วยคำอธิบายพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 / ทพพล น้อยปัญญา.

Thopphon Nō̜ipanyā. by ทพพล น้อยปัญญา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT961 .ท335 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT961 .ท335 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT961 .ท335 2561] (3). Checked out (3).
Kānrapfang phayān lakthān khadī ʻāyā : botwikhro̜ læ wičhān / การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา : บทวิเคราะห์และวิจารณ์ / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit. by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Nititham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 661324] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661324] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1672 .ธ6475 2558] (3). Checked out (1). In transit (1).
Kānsưksā thopthūan sathānakān rabop khumkhrō̜ng phūbō̜riphōk tām Ratthammanūn Wādūai Rabop Sukkhaphāp hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2552 : rāingān wičhai chabap sombūn / การศึกษาทบทวนสถานการณ์ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

Paisal Limsathit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt. Sathāban Wičhai Rabop Sāthāranasuk. by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3075 .พ94 2555] (1).
Kānhām mi hai rat prakō̜p kitčhakān thāng sētthakit : kō̜ranī sưksā kānsư̄ hun Glow læ thurakit Kāfǣ ʻAmēsō̜n khō̜ng klum Pō̜Tō̜Thō̜. / การห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา การซื้อหุ้น Glow และ ธุรกิจกาแฟอเมซอนของกลุ่ม ปตท. / สุรพล นิติไกรพจน์.

Suraphon Nitikraipot. Thammasat University. Faculty of Law. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2000 .ส743 2561] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2000 .ส743 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2000 .ส743 2561] (3). Checked out (1).
Khadī khap rot pramāt / คดีขับรถประมาท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 658369] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658369] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3448 .ส45 2558] (4).
Khadī khwāmphit ʻan kœ̄t čhāk kānchai chek : kānpatibatngān khadī chek læ khwāmphit kīaonư̄ang kap chek hēt longthōt hēt yokfō̜ng hēt rangap khadī krabūan phičhāranā / คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : การปฏิบัติงานคดีเช็คและความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค เหตุลงโทษ เหตุยกฟ้อง เหตุระงับคดี กระบวนพิจารณา / ชยาธร เฉียบแหลม.

Chayāthō̜n Chīaplǣm. by ชยาธร เฉียบแหลม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT939 .ช46 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT939 .ช46 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT939 .ช46 2561] (2).
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī tām pramūan ratsadākō̜n / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3550 .ท63 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 662155] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3550 .ท63 2559] (3). Checked out (1).
Khwāmpenmā khō̜ng phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn tām Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 / ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Thailand. Fāi Lēkhānukān Khana Kammakān Rāng Ratthammanūn Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Fāi, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ค455 2561 ล. 1] (4).
Khwām nai čhai khō̜ng Khana Kammakān Rāng Ratthammanūn 2560 / ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 / รวบรวมและจัดทำโดย คณะอนุประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadō̜n. Khana Kammakān Rāng Ratthammanūn. Khana ʻAnukammakān Prachāsamphan læ Samrūat Khwāmkhithen khō̜ng Prachāchon. by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Kānphim Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .ค453 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .ค453 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ค453 2561] (3).
Khamʻathibāi kotmāi prakan sangkhom / คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Wičhittrā Wichīanchom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsoō̜n. by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1472 .ว62 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1472 .ว62 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1472 .ว62 2561] (2). Checked out (3).
Kham ʻathibāi kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
Khamʻathibāi kotmāi laksana bukkhon : bukkhon thammadā læ nitibukkhon / คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Kittisak Prokkati. by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT511 .ก94 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT511 .ก94 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT511 .ก94 2561] (3). Checked out (5).
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2561 [2018]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: No items available Checked out (14).
Khamʻathibāi kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2561] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2730 .ช622 2561] (1). Checked out (7).
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhūan dai lamœ̄t bap 2 māttrā 354-394 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Čhitti Tingsaphat, Khēmaphūm Phūmthāwō̜n. Chawin ʻUnphatthra. ʻAmnāt Tangkhīrīphimān. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | ชวิน อุ่นภัทร | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Kō̜ngthun Sātsatrāčhān Čhitti Tingsaphat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT834 .จ644 2561] (1). Checked out (19).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)