TULAW-New Book-2018-11-1-30 (tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Marine cargo insurance / by John Dunt.

by Dunt, John.

Edition: 2nd ed.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Abingdon, U.K. : Informa Law from Routledge, 2016Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HE965 .D868 2016] (1).
Kotmāi kap sētthakit : rūam botkhwām thāng wichākān phư̄a pen kīat dǣ Sāttrāčhān Dō̜ Rō̜. Sakdā Thanitkun khrū khō̜ng lō̜čhulā Sakdā 60 pī / กฎหมายกับเศรษฐกิจ : รวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล ครูของ ฬ ศักดา 60 ปี / กองบรรณาธิการ อาร์ม ตั้งนิรันดร, วรพล มาลสุขุม, พีรพงศ์ จงไพศาลสกุล.

ʻĀm Tangnirandō̜n. Worapon Mānsukhum. Phīraphong Čhongphaisānsakun. by อาร์ม ตั้งนิรันดร | วรพล มาลสุขุม | พีรพงศ์ จงไพศาลสกุล.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄antulā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561 [2018]Other title: Khrū khō̜ng lō̜čhulā Sakdā 60 pī Other title: ครูรของ ฬ ศักดา 60 ปี.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K1005 .ก214 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K1005 .ก214 2561] (1).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (sūan kǣkhai mai) : prakāt Khana Raksā Khwāmsangop Rīaprō̜i hǣng Chāt Chabap Thī 115/2557 (chīkhāt ʻamnāt sō̜psūan) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2558 (plō̜i chūakhrāo) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 31) Phō̜.Sō̜. 2559 (kānʻōn khadī) / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665581] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4636 .ส735 2559] (5).
Kotmāi nī : lak thūapai / กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Daraporn Thirawat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT810 .ด646 2561] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT810 .ด646 2561] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT810 .ด646 2561] (1). Checked out (4).
Kotmāi rư̄ang Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. : phrō̜m dūai khamʻathibāi phrarātchakamnot kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan Phō̜. Sō̜. 2561 / กฎหมายเรื่อง Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. : พร้อมด้วยคำอธิบายพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 / ทพพล น้อยปัญญา.

Thopphon Nō̜ipanyā. by ทพพล น้อยปัญญา.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
Kānrapfang phayān lakthān khadī ʻāyā : botwikhro̜ læ wičhān / การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา : บทวิเคราะห์และวิจารณ์ / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.

Thīsut Phanrit. by ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book Publisher: Krung thēp ... : Nititham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 661324] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1672 .ธ6475 2558] (4). Checked out (2).
Kānsưksā thopthūan sathānakān rabop khumkhrō̜ng phūbō̜riphōk tām Ratthammanūn Wādūai Rabop Sukkhaphāp hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2552 : rāingān wičhai chabap sombūn / การศึกษาทบทวนสถานการณ์ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

Paisal Limsathit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt. Sathāban Wičhai Rabop Sāthāranasuk. by ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Kotmāi Sukkhaphāp læ Čhariyasāt Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3075 .พ94 2555] (1).
Kānhām mi hai rat prakō̜p kitčhakān thāng sētthakit : kō̜ranī sưksā kānsư̄ hun Glow læ thurakit Kāfǣ ʻAmēsō̜n khō̜ng klum Pō̜Tō̜Thō̜. / การห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา การซื้อหุ้น Glow และ ธุรกิจกาแฟอเมซอนของกลุ่ม ปตท. / สุรพล นิติไกรพจน์.

Suraphon Nitikraipot. Thammasat University. Faculty of Law. by สุรพล นิติไกรพจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2000 .ส743 2561] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2000 .ส743 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2000 .ส743 2561] (4).
Khadī khap rot pramāt / คดีขับรถประมาท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 658369] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658369] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3448 .ส45 2558] (4).
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī tām pramūan ratsadākō̜n / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2016 662155] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 662155] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3550 .ท63 2559] (4).
Khamʻathibāi kotmāi prakan sangkhom / คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Wičhittrā Wichīanchom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsoō̜n. by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1472 .ว62 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1472 .ว62 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1472 .ว62 2561] (3). Checked out (1).
Khamʻathibāi kotmāi laksana bukkhon : bukkhon thammadā læ nitibukkhon / คำอธิบายกฎหมายลักษณะบุคคล : บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Kittisak Prokkati. by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT511 .ก94 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT511 .ก94 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT511 .ก94 2561] (1). Checked out (6).
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2561 [2018]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .ส53 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ส53 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ส53 2561] (1). Checked out (10).
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhūan dai lamœ̄t bap 2 māttrā 354-394 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Čhitti Tingsaphat, Khēmaphūm Phūmthāwō̜n. Chawin ʻUnphatthra. ʻAmnāt Tangkhīrīphimān. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | ชวิน อุ่นภัทร | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Kō̜ngthun Sātsatrāčhān Čhitti Tingsaphat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT834 .จ644 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT834 .จ644 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT834 .จ644 2561] (5).
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai mō̜radok / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / เพรียบ หุตางกูร ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phrīap Hutāngkūn. Pairoj Kampusiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by เพรียบ หุตางกูร | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT770 .พ83 2561] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .พ83 2561] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT770 .พ83 2561] (5).
Khūmư̄ prachāchon chut khwāmrū rư̄ang mư̄ang rǣ : khantō̜n kānkhō̜ ʻātchayābat phư̄a samrūat rǣ læ khō̜ prathānbat phư̄a tham mư̄ang rǣ khō̜ng rat thī prachāchon khūan rū / คู่มือประชาชน ชุดความรู้เรื่องเหมืองแร่ : ขั้นตอนการขออาชญาบัตรเพื่อสำรวจแร่และขอประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่ของรัฐที่ประชาชนควรรู้ / ผู้เขียน/เรียบเรียง เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ; บรรณาธิการ ภรภัทร พิมพา, อนุสรณ์ ไชยพาน.

Lœ̄tsak Khamkhongsak. Phō̜nphat Phimphā. ʻAnusō̜n Chaiphān. Khrōngkān Sœ̄msāng Sakkayaphāp nai Kānhaikhwāmhen tō̜ Kāndamnœ̄n Khrōngkān thī Song Phonkrathop tō̜ Chumchon læ Singwǣtlō̜m. by เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ | ภรภัทร พิมพา | อนุสรณ์ ไชยพาน | โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Sœ̄msāng Sakkayaphāp nai Kānhaikhwāmhen tō̜ Kāndamnœ̄n Khrōngkān thī Song Phonkrathop tō̜ Chumchon læ Singwǣtlō̜m, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: IND HD 2012 634672] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2012 634672] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HD9506.ท92 ล75 2555 ] (1).
Čhariyatham nak kotmāi kap kanpatirū kotmāi / จริยธรรมนักกฎหมายกับการปฏิรูปกฎหมาย / คณิต ณ นคร.

Khanit Na Nakhō̜n, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K123 .ค363 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K123 .ค363 2561] (2).
Chīwalikhit / ชีวลิขิต / ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

Seni Pramoj, M.R., by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ส785 ก3 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ส785 ก3 2561] (1). Checked out (1).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; Withī phičhāranā khwām ʻāyā ; Phrathammanūn Sān Yuttitham Phō̜.Rō̜.Bō̜. čhattang sānkhwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng Phō̜.Rō̜.Bō̜. hai nam withī phičhāranā khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng mā chai bangkhap nai Sān Čhangwat / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; วิธีพิจารณาความอาญา ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / เนติบัณฑิต สมัยที่ 65.

Thailand. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 65. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 65.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Nētibandit Samai thī 65, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 65, [2556] [2013]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng Withī phičhāranā khwām ʻāyā Phrathammanūn Sān Yuttitham Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1704 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1704 2556] (1).
มาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานและการค้นหาความจริงในคดีฟอกเงิน / นงศิรนารถ กุศลวงษ์.

Nongsiranart Kusonvong. Dhurakij Pundit University. Pridi Banomyong Faculty of Law. by นงศิรนารถ กุศลวงษ์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Prīdī Phanomyong Mahāwitthayālai Thurakitbandit, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560 [2017]Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต. Other title: Legal measures of investigation on money-laundering cases.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4351.ฟ5 น256 2560] (2).
 <<  <  1  2    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305