TUPRIDI-NEW BOOK-2018-11-05(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
"Phro̜ hēt dai" 6 prakān : sưksā nǣo khwāmkhit Prathēt Čhīn / "เพราะเหตุใด" 6 ประการ : ศึกษาแนวความคิดประเทศจีน / สมาน ประชามิตร แปล.

Samān Prachāmit. by สมาน ประชามิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhām : Chāonā, 2553 [2010] Publisher: มหาสารคาม : ชาวนา, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1510 .พ745 2553] (1).
108 khamsap phư̄a kānsanapsanun kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang / 108 คำศัพท์เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง / เดช พุ่มคชา ... [และคนอื่นๆ] ; สมพันธ์ เตชะอธิก และทศพล สมพงษ์ บรรณาธิการ.

Dēt Phumkacha. Somphan Tēchaʻathik. Thossaphol Sompong. Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang. Samnak Phǣn Phatthanā Kānmư̄ang. by เดช พุ่มคชา | สมพันธ์ เตชะอธิก | ทศพล สมพงษ์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง. สำนักแผนพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Phǣn Phatthanā Kānmư̄ang Samnakngān Saphā Phatthanā Kānmư̄ang Sathāban Phra Pokklao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักแผนพัฒนาการเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i pǣt khamsap phư̄a kānsanapsanun kānmư̄ang phāk phonlamư̄ang Other title: 880-02 หนึ่งร้อยแปดคำศัพท์เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JA64 .ก15 2555] (1).
108 sinlapin rūamsamai thī nā čhaptā mō̜ng / 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / [สมลักษณ์ คล่องแคล่ว บรรณาธิการ].

Somlak Khlō̜ngkhlǣo. Thailand. Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai. by สมลักษณ์ คล่องแคล่ว | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai Krasūang Watthanatham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N7321 .ก143 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N7321 .ก143 2560] (1).
140 pī "kātūn" Mư̄ang Thai (prawat læ tamnān Phō̜.Sō̜. 2417-2557) = A 140-year history of cartoon in Thailand from 1874 to 2014 / 140 ปี "การ์ตูน" เมืองไทย (ประวัติและตำนาน พ.ศ.2417-2557) = A 140-year history of cartoon in Thailand from 1874 to 2014 / ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร.

Paisal Theerapongvisanuporn. by ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Other title: Rō̜i sī sip pī "kātūn" Mư̄ang Thai Other title: 140-year history of cartoon in Thailand from 1874 to 2014 | ร้อยสี่สิบปี "การ์ตูน" เมืองไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NC1325 .พ956 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NC1325 .พ956 2561] (2).
2 pī nayōbāi sētthakit Yinglak : khwāmfan kap khwāmčhing / 2 ปี นโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ : ความฝันกับความจริง / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, ธีรวุฒิ ศรีพินิจ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) Supphawat Rungsuriyawibūn. Thīrawuth Sīphinit. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 36 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ | ธีรวุฒิ ศรีพินิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2557 [2014]Other title: Sō̜ng pī nayōbāi sētthakit Yinglak : khwāmfan kap khwāmčhing Other title: สองปี นโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ : ความฝันกับความจริง | การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2556 ครั้งที่ 36 2 ปี เศรษฐกิจยิ่งลักษณ์ ความฝันกับความจริง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ECON HC 2014 636136] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .ธ4474 2557] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: ECON HC 2014 636136] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ECON HC 2014 636136] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: ECON HC 2014 636136] (1).
3 wan dī 4 wan sao / 3 วันดี 4 วันเศร้า / อินทิรา เจริญปุระ.

ʻInthirā Čharœ̄npura. by อินทิรา เจริญปุระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2561 [2018]Other title: Sām wan dī sī wan sao Other title: สามวันดีสี่วันเศร้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WM171.5 .อ633 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WM171.5 .อ633 2561] (2).
38 pī Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 / 38 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

'Āthittayā Phō̜ngphrom. Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Sāmsippǣt pī Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 Other title: สามสิบแปดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: IND HD 2013 663563] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD1333.ท9 ก131 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD1333.ท9 ก131 2556] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: IND HD 2013 663563] (1).
50 pī khwāmsamphan Thai-Pērū / 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู / กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. Krom ʻAmērikā læ Pǣsifik Tai. by กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2558 [2015]Other title: Hāsip pī khwāmsamphan Thai-Pērū Other title: ห้าสิบปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ป7 ก167 2558] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ป7 ก167 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 659363] (1).
70 kamsō̜n phrarāchā tūairāt nō̜m ramlưk. 70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎ์น้อมรำลึก.

Mūnnithi Dō̜rō̜. Thīam Chōkwatthanā. by มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Dō̜rō̜. Thīam Chōkwatthanā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, 2561 [2018]Other title: Čhetsip kamsō̜n phrarāchā tūairāt nō̜m ramlưk Other title: เจ็ดสิบคำสอนพระราชา ทวยราษฎ์น้อมรำลึก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก1738 2561] (1).
71 pī wan santiphāp Thai : santi-prachā-tham / 71 ปี วันสันติภาพไทย : สันติ-ประชา-ทำ / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ ; จัดทำโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Čhetsip ʻet pī wan santiphāp Thai Other title: เจ็ดสิบเอ็ดปีวันสันติภาพไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D802.ท9 ก174 2559] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: D802.ท9 ก174 2559] (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 669693] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: D802.ท9 ก174 2559] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HIST DS 2016 669693] (1).
9 sū sawankhālai = Journey to heaven / 9 สู่สวรรคาลัย = Journey to heaven / คณะผู้เขียน กมลวรรณ ลิ้มทองกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ รุ่งมณี เมฆโสภณ.

Kamō̜̜nwan Limthō̜̜ngkun. Rungmanee Mekhasobhon, by กมลวรรณ ลิ้มทองกุล | รุ่งมณี เมฆโสภณ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bān Phraʻāthit, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2560 [2017]Other title: kao sū sawankhālai Other title: Journey to heaven | เก้าสู่สวรรคาลัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก143 2560] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก143 2560] (1).
Bitcoin & blockchain 101 ngœ̄n dičhitan plīan lǭk / Bitcoin & blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก / พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว, ณัฐชนน โพธิ์เงิน.

Pīrapat Hānkhongkǣo. Natchanon Phō̜ngœ̄n. by พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว | ณัฐชนน โพธิ์เงิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Satǭkthūmǭrō Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG1710 .พ643 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG1710 .พ643 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG1710 .พ643 2561] (2). Checked out (1).
Cryptocurrency 101 / Cryptocurrency 101 / พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, เขียน.

Phō̜nsak ʻUratchatchairat. by พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG1710 .พ45 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG1710 .พ45 2561] (2).
Jack Ma ʻālī bā bā khayao lōk / Jack Ma อาลีบาบาเขย่าโลก / เยี่ยกวงเซิน ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล.

Yīa, Kūang Sœ̄n. ʻAnurak Kitphaibūnthawī. by เยี่ย, กวงเซิน | อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Prān, [2558] [2015] Publisher: นนทบุรี : ปราณ, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC426.5.ห4 ย82 2558 ] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HC426.5.ห4 ย82 2558 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC426.5.ห4 ย82 2558] (1).
Japan dark side thưng rāi kō̜ rak / Japan dark side ถึงร้ายก็รัก / บูม ภัทรพล เหลือบุญชู.

Phattharaphon Lư̄abunchū. by ภัทรพล เหลือบุญชู.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF481 .ภ63 2561 ] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF481 .ภ63 2561 ] (2).
Japan success thurakit samret dai dūai čhai rak / Japan success ธุรกิจสำเร็จได้ด้วยใจรัก / พิชชารัศมิ์ Marumura.

Wirunrat Photsathīankun. by วิรุณรัช พจน์เสถียรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ว6625 2561] (2).
Victa activa : kānrư̄fư̄n 'manutsaphāwa' khō̜ng Hannā ʻĀrren / Victa activa : การรื้อฟื้น 'มนุษย์สภาวะ' ของฮันนาห์ อาเรนท์ / พิศาล มุกดารัศมี เขียน.

Phisān Mukdāratsamī. by พิศาล มุกดารัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (5).
Kō̜ rūp - thak tō̜ - sāntō̜ : sēnthāng phonlamư̄ang kap kānkhapkhư̄n kō̜ngthun phak prachāsangkhom / ก่อรูป-ถักทอ-สานต่อ : เส้นทางพลเมืองกับการขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม / ผู้เขียน บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์.

Bunyarat Kānčhanadit. Sathāban Songsœ̄m Phāk Prachā Sangkhom. by บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ | สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Songsœ̄m Phāk Prachā Sangkhom, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 บ75 2561] (1).
Kānkhit chœ̄ng prīapthīap = Comparative thinking / การคิดเชิงเปรียบเทียบ = Comparative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Krīangsak Čharœ̄nwongsak. by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Saksēt Mīdīa Čhamkat, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2555 [2012]Other title: Comparative thinking.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF441 .ก733 2555] (1). Checked out (1).
Kānsonthanā phāsā Čhīn 1 / การสนทนาภาษาจีน 1 = [Han yu hui hua 1] / กนกพร นุ่มทอง.

Kanokphō̜n Numthō̜ng. by กนกพร นุ่มทอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim Čhamkat, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2555 [2012]Other title: Han yu hui hua 1.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL1121 .ก32 2555] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2012 667132] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)