TUPRIDI-NEW BOOK-2018-12-01(THA) Subscribe to this list

| Select titles to:
365 wan sān fan sāng sān nai fan / 365 วัน สานฝันสร้างศาลในฝัน / วีระพล ตั้งสุวรรณ.

Wīraphon Tangsuwan. Thailand. Samnak Prathān Sān Dīkā. by วีระพล ตั้งสุวรรณ | สำนักประธานศาลฎีกา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Prathān Sāndīkā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักประธานศาลฎีกา, 2559 [2016]Other title: Sāmrō̜i hoksip hā wan sān fan sāng sān nai fan Other title: สามร้อยหกสิบห้าวัน สานฝันสร้างศาลในฝัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .ว674 2559 ] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1576 .ว674 2559 ] (1).
86 pī Samnak Nāyokratthamontrī : 28 Mithunāyon 2561 / 86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี : 28 มิถุนายน 2561 / จัดทำโดย สำนักนายกรัฐมนตรี ; บรรณาธิการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

Thailand. Samnak Nāyok Ratthamontrī. Thailand. Samnak Nāyok Ratthamontrī. Samnakngān Palat Krasūang. Klumngān Prachāsamphan. by สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานปลัดกระทรวง. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2561 [2018]Other title: Pǣtsiphok pī samnak nāyokratthamontrī Other title: Sư̄psān raksā læ tō̜yō̜t sāt phrarāchā khō̜ng nailūang ratchakān thī 9 tām nǣo phrarātchadamri khō̜ng nailūang ratchakān thī 10 Other title: Samnak Nāyokratthamontrī pī thī 86 Other title: แปดสิบห้าปี สำนักนายกรัฐมนตรี | สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 | สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 86.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ3 ส656 2561] (1).
9 thammarāchā phramahākasat hǣng Krung Rattanakōsin / 9 ธรรมราชา พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / เรียงเรียงโดย พระครูบวรธรรมคุณ.

Phrakhrū Bō̜wō̜nthammakhun (Chatʻudom) Wat Pā Sīsurāt (Mahā Sārakhrām) by พระครูบวรธรรมคุณ (ฉัตรอุดม) | วัดป่าศรีสุราษฎร์ (มหาสารคาม).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhrām : Wat Pā Sīsurāt, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : วัดป่าศรีสุราษฎร์, 2561 [2018]Other title: Kao thammarāchā phramahākasat hǣng Krung Rattanakōsin Other title: เก้าธรรมราชา พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ก1 พ344 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ก1 พ344 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ก1 พ344 2561] (1).
New aging sūngwai yāng satrō̜ng nai satai chīwit dī dī / New aging สูงวัยอย่างสตรอง ในสไตล์ชีวิตดีๆ / Matthias Hollwich เขียน ; พนม สมศาสตร์ แปล.

Hollwich, Matthias. Phanom Somsāt. by ฮอลล์วิช, มัตเทียส | พนม สมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), lō̜2561 [c2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: Sūngwai yāng satrō̜ng nai satai chīwit dī dī Other title: สูงวัยอย่างสตรอง ในสไตล์ชีวิตดีๆ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HQ1061 .ฮ544 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HQ1061 .ฮ544 2561] (2).
Kotmāi thī phiksu (nī) tō̜ng rū / กฎหมายที่ภิกษุ (ณี) ต้องรู้ / กาญจนา สุทธิกุล.

Kānčhanā Sutthikun. by กาญจนา สุทธิกุล, 2516-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท : ม.ป.พ], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2017 694969] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2017 694969] (1).
Klō̜n phlēng phư̄nbān phāk klāng : patiphāk patiphān kānsāngsan / กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : ปฏิพากย์ ปฏิภาณ การสร้างสรรค์ / บัวผัน สุพรรณยศ.

Buaphan Suphanyot. by บัวผัน สุพรรณยศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Hānghunsūan Čhamkat Sāmladā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ML3758.ท9 บ653 2561] (1).
Kānkamnot nayōbāi phatsadu khong khlang : thritsadī læ krabūankān khit yāng pen rabop = Determining Inventory policy theories and a systematic thinking approach / การกำหนดนโยบายพัสดุคงคลัง : ทฤษฎีและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ = Determining inventory policy : theories and a systematic thinking approach / ปวีณา เชาวลิตวงศ์.

Pawīnā Chaowalitwong. by ปวีณา เชาวลิตวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Determining inventory policy : theories and a systematic thinking approach.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TS160 .ป563 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TS160 .ป563 2561] (4).
Kāntāngprathēt Thai nai yuk songkhrāmyen / การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์.

Phūangthō̜ng Phawakkharaphan. by พวงทอง ภวัครพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS575 .พ52 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575 .พ52 2561] (1). Checked out (4). In transit (1).
Kānbō̜rihān samnakngān = Office management / การบริหารสำนักงาน = Office management / สุรัสวดี ราชกุลชัย.

Suratsawadī Rātkunchai. by สุรัสวดี ราชกุลชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Office management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5547.5 .ส746 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5547.5 .ส746 2561] (1). Checked out (1).
Kānwičhai thāng kānngœ̄n = Financial research / การวิจัยทางการเงิน = Financial research / นงค์นิตย์ จันทร์จรัส.

Nongnit Chancharat. Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn. Khana Bō̜rihān Thurakit læ Kānbanchī. Mahāwitthayālai Khō̜nkǣn. by นงค์นิตย์ จันทร์จรัส | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557 [2014]Other title: Financial research.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG152 .น24 2557] (1).
Kānwikhro̜ khō̜mūn nai ngānwičhai chœ̄ng khunnaphāp / การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ / วรรณดี สุทธินรากร.

Wandī Sutthinarākō̜n. by วรรณดี สุทธินรากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayāmparithat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561 [2018]Other title: Data analysis of the qualitative research.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: H62 .ว435 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: H62 .ว435 2561] (2). Checked out (1).
Kānwikhro̜ sathiti khansūng dūai SPSS for Windows / การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา.

Kanlayā Wānitbanchā. by กัลยา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sāmladā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ หจก. สามลดา 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QA278 .ก64 2561] (1). Checked out (1).
Kānwikhro̜ læ sāng tūathǣn sārasonthēt = Information analysis and surrogate creation / การวิเคราะห์และสร้างตัวแทนสารสนเทศ = Information analysis and surrogate creation / สุรชาติ พุทธิมา.

Surachāt Phutthimā. Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Mai. Phāk Wichā Sārasonthētsāt. by สุรชาติ พุทธิมา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560 [2017]Other title: Information analysis and surrogate creation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Z693 .ส746 2560] (1).
Kānsưksā 4.0 pen ying kwā kānsưksā / การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ.

Phaithūn Sinlārat. by ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Samnakphim hæng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LA1221 .พ9375 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LA1221 .พ9375 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LA1221 .พ9375 2561] (2). Checked out (1).
Kānsamrūat sưksā khō̜mūn phư̄nthān khō̜ng prathēt Filippin / การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / กมลพร สอนศรี.

Kamonphō̜n Sō̜nsī. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by กมลพร สอนศรี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS655 .ก553 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS655 .ก553 2561] (2). Checked out (1).
Kānsư̄psan nai kawīniphon Thai = The creative perpetuation in Thai poetry / การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย = The creative perpetuation in Thai poetry / นิตยา แก้วคัลณา.

Nittayā Kǣokhannā. by นิตยา แก้วคัลณา.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: The creative perpetuation in Thai poetry.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4202 .น634 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4202 .น634 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4202 .น634 2561] (2).
Kānʻō̜kbǣp phư̄a thuk khon = Universal design / การออกแบบเพื่อทุกคน = Universal design / ไตรรัตน์ จารุทัศน์

Trairat Čhāruthat. by ไตรรัตน์ จารุทัศน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Universal design.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: NA2547 .ต944 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: NA2547 .ต944 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA2547 .ต944 2561] (2). Checked out (1).
Kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt kap kānwāngphǣn bō̜rihān čhatkǎn nam khō̜ng Thai / การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / สุจริต คูณธนกุลวงศ์.

Sutčharit Khūnthanakunwong. by สุจริต คูณธนกุลวงศ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Nūai Patibatkān Wičhai Rabop Kānčhatkān Lǣng Nam Khana Witsawakammasāt Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QC903.2.ท9 ส62 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PHYS QC 2015 657426] (1).
Kānchai SPSS for Windows nai kānwikhro̜ khō̜mūn / การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา.

Kanlayā Wānitbanchā. Thitā Wānitbanchā. by กัลยา วานิชย์บัญชา | ฐิตา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 31, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Sāmladā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สามลดา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HA32 .ก645 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HA32 .ก645 2561] (2). Checked out (1).
Kamnœ̄t nawaniyāi nai prathēt Thai : prawat wannakhadī Thai samai mai = A critical history of Thai literature / กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย : ประวัติวรรณคดีไทยสมัยใหม่ = A critical history of Thai literature / วิภา กงกะนันทน์.

Wiphā Kongkanan, Thailand . Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by วิภา กงกะนันทน์, 2480- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜ Kō̜ Wō̜.), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561 [2018]Other title: A critical history of Thai literature.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN3459 .ว67 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN3459 .ว67 2561] (1). Checked out (2).
Kimyong khit Čhækmā tham wichā yō̜t khon / กิมย้งคิด แจ็คหม่าทำ วิชายอดคน / โดย อภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง.

Apiwat Sunanyư̄nyong by อภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Nattha Phư̄tphon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ณัฏฐา พืชผล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .อ463 2561] (2). Checked out (2).
Kưng satawat Mūnnithi Sathīankōsēt-Nākhaprathīp / กึ่งศตวรรษ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป / นิพนธ์ แจ่มดวง เรียบเรียง.

Niphon Čhǣmdūang. Sūn Thai Thibēt. by นิพนธ์ แจ่มดวง | ศูนย์ไทยธิเบต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sūn Thai Thibēt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD2769.2.ท9 น633 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HD2769.2.ท9 น633 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2769.2.ท9 น633 2561] (2).
Khō̜ phičhāranā pramūan kotmāi phǣng læ phānit laksana khamprakan læ čhamnō̜ng : kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi phǣng læ phānit (chabap thī 20) Phō̜.Sō̜.2557 læ phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi phǣng læ phānit (chabap thī 21) Phō̜.Sō̜.2558 / ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกันและจำนอง : แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 / สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham. by สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, [2558?] [2015?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT900 .ข53 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 666328] (2).
Khon chalāt sǣng ngō (chabap sombūn) / คนฉลาดแสร้งโง่ (ฉบับสมบูรณ์) / อิบูคิ ทาคาชิ, โทขุดะ โทราโอะ เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ เรียบเรียง.

ʻIbūkhi Thākhāchi. ʻAthikhom Sawatdiyān. Thōkhuda Thōrāʻo., by ทาคาชิ, อิบูคิ | อธิคม สวัสดิญาณ | โทราโอะ, โทขุดะ, ค.ศ. 1938-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Taoprayuk, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM691 .ท626 2561] (2). Checked out (2).
Khwāmsamphan Thai-Mālēsīa khwāmsamphan bǣp čhārīt nai bō̜ribot phūmiphāk čhāk satawat thī 17-20 / ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร ; ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ แปล.

Kobkua Suwannathat-Pian. Chadāphan Maliphan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560?] [2017?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ม6 ก536 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ม6 ก536 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS575.5.ม6 ก536 2560] (2). Checked out (1).
Khwāmngōkhlao khō̜ng ʻǢnmǣ = Almayer's folly / ความโง่เขลาของแอลแมร์ = Almayer's folly / by Joseph Conrad ; วิจักขณา แปล.

Conrad, Joseph, Wičhakkhanā. by คอนราด, โจเซฟ, ค.ศ. 1857-1924 | วิจักขณา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samit, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2561 [2018]Other title: Almayer's folly.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ค4735อ84ว62 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ค4735อ84ว62 2561] (2).
Khamphī hā rīan / คัมภีร์ห้าเหรียญ / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง.

Damrong Wongchotepinthō̜ng. by ดำรงค์ พิณคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rēttœ̄ Buk, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : เรสเตอร์ บุ๊ค, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ด65 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2011 656697] (1).
Čhotmāihēt phiphitthaphan Phrabāt Somdet Phra Pokklao Čhaoyū Hūa / จดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง สายไหม จบกลศึก ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ.

Kunsap Kētmǣnkit, khunying. Sathāban Phrapokklao. by กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง, 2474- | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sathāban Phrapokklao, 2545 [2002] Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ป2 จ347 2545] (3).
Čhotmāihēt hǣng phutthaʻānāčhak khō̜ng Phraphiksu Fāhīan / จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน / พระยาสุรินทรฦาชัย แปล.

Faxian, Surinlư̄chai (Čhan), Phrayā, Legge, James, by พระฟาเหียน, ประมาณ ค.ศ.337-422 | สุรินทรฦาชัย (จันทร์), พระยา, 2427-2509 | เล็กจ์, เจมส์, ค.ศ. 1815-1897.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS6 .ฟ6 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS6 .ฟ6 2561] (2).
Chāttiphanwannā læ krabūankān fư̄nfū ʻattalak thāng chāttiphan Līsō̜ læ Yao nai lōk samai mai Bān Phētdam ʻAmphœ̄ Khaokhō̜ Čhangwat Phētchabūn / ชาติพันธุ์วรรณนาและกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลีซอและเย้าในโลกสมัยใหม่ บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / ประธานโครงการ เอกรินทร์ พึ่งประชา ; คณะทำงาน ดำรงพล อินทร์จันทร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Ekarin Phungpracha, Damrongphon Inchan, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phākwichā Mānutsayawitthayā. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Mahāwitthayālai Rātchaphat Phētchabūn. Samnak Sinlapa læ Watthanatham. by เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2510- | ดำรงพล อินทร์จันทร์, 2515- | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชามานุษยวิทยา | มหาวิทยาลัยศิลปากร | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Phākwichā Mānutsayawitthayā Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Other title: Chāttiphanwannā læ krabūankān fư̄nfū ʻattalak thāng chāttiphan nai lōk samai mai Other title: ชาติพันธุ์วรรณนาและกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในโลกสมัยใหม่.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.ล6 อ76 2561 ] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.ล6 อ76 2561 ] (1).
Chīwit dīkhưn thuk dān dūai kān "chāng mǣng" / ชีวิตดีขึ้นทุกด้าน ด้วยการ "ช่างแม่ง" / ผู้เขียน Sarah Knight ; ผู้แปล ฐานันดร วงศ์กิตติธร.

Knight, Sarah. Thānandō̜n Wongkittithō̜n. by ไนท์, ซาร่า | ฐานันดร วงศ์กิตติธร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bingkō, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บิงโก, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ส57 น95 2561] (1). Checked out (3).
Chīwit pračham wan (rư̄angsan thammadā) : rūam rư̄angsan / ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา) : รวมเรื่องสั้น / จำลอง ฝั่งชลจิตร.

Chamlong Fungcholjitr, by จำลอง ฝั่งชลจิตร, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Short stories Publisher: Nakhō̜n Sī Thammarāt : Mǣobān, 2561 [2018] Publisher: นครศรีธรรมราช : แมวบ้าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .จ658ช65 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .จ658ช65 2561] (2).
Chīwit mai tit kap kamčhat 7 kapdak khwāng khwāmsamret / ชีวิตไม่ติดกับ กำจัด 7 กับดักขวางความสำเร็จ / David M. R. Covey, Stephan M. Mardyks เขียน ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล.

Covey, David M. R., Mardyks, Stephan, Watthanā Wongchat, by โควีย์, เดวิด เอ็ม. อาร์, ค.ศ. 1966- | มาร์ไดคส์, สเตฟาน, ค.ศ. 1962- | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Move Publishing, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Move Publishing, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
Chumchon sưksā kap kāntalāt chœ̄ng sangkhom / ชุมชนศึกษากับการตลาดเชิงสังคม / ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sūn Saha Witthayākān Chumchon Sưksā. Sūn Mānusayawitthayāsirinthō̜n. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sūn, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศูนย์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: HF5415 .ช736 2561] (1). Checked out (1).
ตกหลุมรักให้เป็น / ริวโฮ โอคาวา เขียน ; ฉันชนก โอสถานนท์ แปล.

by โอคาวา, ริวโฮ, ค.ศ. 1956- | ฉันชนก โอสถานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2556 [2013]Other title: Hau-abauto-yu-?.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BP605.ศ65 อ923 2556] (2). Checked out (1).
Tamrap ʻāhān Thai yō̜tniyom 4 phāk klāng nư̄a ʻĪsān tai / ตำรับอาหารไทยยอดนิยม 4 ภาค กลาง เหนือ อีสาน ใต้ / เรียบเรียงโดย ชมรมแม่บ้านอาหารไทย.

Chomrom Mǣbān ʻĀhān Thai. by ชมรมแม่บ้านอาหารไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phatthanā Sinlapāchīp, [2558?] [2015?] Publisher: กรุงเทพฯ : พัฒนาศิลปาชีพ, [2558?] [2015?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HECON TX 2015 668874] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: TX724.5.ท9 ต6482 2558] (1).
Tamrā kānpō̜ngkan læ raksā rōk thao nai phūpūai baowān = Prevention and management of the diabetic foot / ตำราการป้องกันและรักษาโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน = Prevention and management of the diabetic foot / บรรณาธิการ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์.

Natthaphong Khōsachunhanan. Kittiphan Rœ̄kkasēm. Thanawat Wasīnon. Krit khwanngœ̄n. Sāranāt 'Ō̜raphin. Sayām Thō̜ngprasœ̄t. Natthayā Patthamaphātphong. Thanop Sīsuwan. Dāowan Khunyotying. by ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ | กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม | ธนวัฒน์ วะสีนนท์ | กฤษณ์ ขวัญเงิน | สารนาถ อรพิน | สยาม ทองประเสริฐ | นัทธยา ปัทมภาสพงษ์ | ธนพ ศรีสุวรรณ | ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Thrik Thing, 2556 [2013] Publisher: [เชียงใหม่] : ทริค ธิงค์, 2556 [2013]Other title: Prevention and management of the diabetic foot.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WK 2013 637381] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: WK835 .ต64 2556] (2).
Tamrā mō̜dū Lānnā / ตำราหมอดูล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

Sanan Thammathi, by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: OCC BF 2014 647176] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: BF1714.ท9 ส36 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: OCC BF 2014 647176] (1).
Sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m ʻĀsīan = ASEAN natural resource and environment / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน = ASEAN natural resource and environment / ประยูร วงศ์จันทรา.

Prayūn Wongčhanthrā, by ประยูร วงศ์จันทรา, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: ASEAN natural resource and environment.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC441.ฮ65 ป464 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC441.ฮ65 ป464 2561] (2).
Thitthāng phǣn phatthanā sētthakit læ sangkhom hǣng chāt chabap thī 12 (Phō̜.Sō̜. 2560-2564): rotfai khabūan thī 12 sū čhutmāi hǣng khwāmyangyư̄n rāingān sarupphon kānprachum pračham pī 2558 khō̜ng Sō̜Sō̜Chō̜. / ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) : รถไฟขบวนที่ 12 สู่จุดหมายแห่งความยั่งยืน รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Kānprachum Nonthaburī) by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุม (2558 : นนทบุรี).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: ECON HC 2015 663370] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .พ63236 2558] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .พ63236 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC445 .พ63236 2558] (3).
Thitthāng rǣngngān nō̜k rabop : kānwikhro̜ khō̜mūn kānsamrūat rǣngngān nō̜k rabop Samnakngān Sathiti hǣng Chāt pī Phō̜.Sō̜. 2548-2554 / ทิศทางแรงงานนอกระบบ : การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548-2554 / จัดทำโดย แผนงานติดตามสถานการณ์ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (Health Equity Monitoring Project) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ; [คณะผู้จัดทำ ภูษิต ประคองสาย ... [และคนอื่น ๆ]].

Phūsit Prakhō̜ngsāi. Thailand. Samnakngān Phatthanā Nayōbāi Sukkhaphāp rawāng Prathēt. Phǣnngān Tittām Sathānakān Khwāmpentham dān Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ภูษิต ประคองสาย | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. แผนงานติดตามสถานการณ์ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Phatthanā Nayōbāi Sukkhaphāp rawāng Prathēt, Krasūang Sāthāranasuk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013]Other title: Thitthāng rǣngngān nō̜k rabop : kānwikhro̜ khō̜mūn kānsamrūat rǣngngān nō̜k rabop khong Samnakngān Sathiti hǣng Chāt pī Phō̜.Sō̜. 2548-2554 Other title: ทิศทางแรงงานนอกระบบ : การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548-2554.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD8700.55 .ท65 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: IND HD 2013 662769] (1). Checked out (1).
Nawattakam 6.0-- platform-- plīan ʻanākhot / นวัตกรรม 6.0-- platform-- เปลี่ยนอนาคต / สมคิด ลวางกูร.

Somkhit Lawāngkūn. by สมคิด ลวางกูร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakkusōdō̜ Čhamkat, [2561?] [2018?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักกุโสดอ จำกัด, [2561?] [2018?]Other title: Nawattakam 6.0 platform-- plīan ʻanākhot Other title: Khamphī thō̜ngkham : khūmư̄ prachāchon-- phư̄a kānkhapkhlư̄an Prathēt Thai Other title: นวัตกรรม 6.0 platform-- เปลี่ยนอนาคต | คัมภีร์ทองคำ : คู่มือประชาชน-- เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HM831 .ส426 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM831 .ส426 2561] (2).
Nakkhīan ʻamata sō̜ngphanhārō̜ihāsipčhet / นักเขียนอมตะ 2557 / มูลนิธิอมตะ.

Amata foundation. by มูลนิธิอมตะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: krung thēp... : Mūnnithi ʻAmata, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2558 [2015]Other title: ʻĀčhin Pančhaphan : nakkhīan ʻamata 2557 Other title: อาจินต์ ปัญจพรรค์ : นักเขียนอมตะ 2557.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ55 ฮ75 2558] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.อ55 ฮ75 2558] (1).
Nīn ʻĀmsotrō̜ng : chāi khon rǣk phū yīap dūang čhanthra = First Man : The Life of Neil A. Armstrong / นีล อาร์มสตรอง : ชายคนแรกผู้เหยียบดวงจันทร์ = First Man : The Life of Neil A. Armstrong / เจมส์ อาร์. แฮนเซน เขียน ; ภูษณิศา เขมะเสวี แปล.

Hansen, James R. Poosanisa Khemasevee. by แฮนเซน, เจมส์ อาร์ | ภูษณิศา เขมะเสวี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Other title: First Man : The Life of Neil A. Armstrong.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TL789.85.อ64 ฮ837 2561 ] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TL789.85.อ64 ฮ837 2561] (2).
Nayōbāi sāthārana kānwāngphǣn læ kānčhatkān chœ̄ngkonlayut = Public policy, strategic planning, and strategic management / นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ = Public policy, strategic planning, and strategic management / โดย ณัฐกริช เปาอินทร์.

Nutthakrit Paoʻin. Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Khana Ratthaprasāsanasāt. Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā. by ณัฐกริช เปาอินทร์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์. โครงการเอกสารและตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā Khana Ratthaprasāsanasāt Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Public policy, strategic planning, and strategic management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1525.น49 ณ63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1525.น49 ณ63 2561] (1). Checked out (2).
Bon kaoʻī rō̜n rư̄ang phūčhatkān Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai yuk "mā rūai pai rūai" / บนเก้าอี้ร้อนเรื่องผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยุค "มารวย ไปรวย" / มารวย ผดุงสิทธิ์.

Mārūai Phadungsit, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by มารวย ผดุงสิทธิ์, 2472- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HG 2013 636215] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG5750.55.ก3 ม64 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2013 636215] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 636215] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: FIN HG 2013 636215] (1). Checked out (1).
Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap chīwit læ mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n ʻēkʻakkhara mahā sēnābō̜dī hǣng Phra Nārāi, Phračhao Krung Sayām phrō̜m dūai chœ̄ngʻat khō̜ng, ʻAngrī Brǣnāt, Ǣt. Chī. / บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน เอกอัครมหาเสนาบดีแห่งพระนารายณ์, พระเจ้ากรุงสยาม พร้อมด้วยเชิงอรรถ ของ ฌัง ครางส์, อังรี แบรนาร์ด, แอ็ส. ชี. / แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร.

Beze, Claude de, San Thēwarak Komonbut, Drans, Jean. Bernard, Henri, by แบส, โคลด เดอ, ค.ศ. 1657-1695 | สันต์ เทวรักษ์ โกมลบุตร, 2451-2521 | ครางส์, ฌัง | แบรนาร์ด, อังรี, ค.ศ. 1889-1975.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Other title: Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap chīwit læ mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n Other title: Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n Other title: Banthưk khwāmsongčham khō̜ng Bātlūang Dœ Bǣt kīeokap chīwit læ mō̜ranakam khō̜ng Kō̜ngsatang Fō̜nkhō̜n ʻēk ʻakkhara mahā sēnābō̜dī hǣng Phra Nārāi Mahārāt hǣng Krung Sī ʻAyutthayā Rātchaʻānāčhak Sayām Other title: บันทึกความทรงจำ ของ บาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน | บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน | บันทึกความทรงจำของ บาทหลวงเดอะแบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของ ก็องสตังซ์ ฟอลคอน เอกอัครมหาเสนาบดีแห่งพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ฟ54 บ8 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ฟ54 บ8 2561] (2).
Banthưk rư̄ang dēn rāngwan Phra Pokklao. Thō̜ngthin kap bō̜rikān sāthārana / บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. ท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ / [บรรณาธิการต้นฉบับ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร].

ʻŌ̜rathai Kokphon, Wilāwan Hongnakhō̜n. Sathāban Phra Pokklao. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by อรทัย ก๊กผล, 2506- | วิลาวัณย์ หงษ์นคร | สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Other title: Thō̜ngthin kap bō̜rikān sāthārana Other title: ท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JS7153.3.ก2 บ629 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JS7153.3.ก2 บ629 2560] (1).
Patirūp sukkhaphāp : patirūp chīwit læ sangkhom. Lēm 4 / ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปชีวิตและสังคม. เล่ม 4 / อำพล จินดาวัฒนะ.

Umpon Jindawattana. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by อำพล จินดาวัฒนะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2555 [2012]Other title: Patirūp sukkhaphāp : patirūp chīwit læ sangkhom : banthưk kanpatirū rabop sukkhaphāp. Other title: ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปชีวิตและสังคม : บันทึกการปฏิรูประบบสุขภาพ..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA540.JT3 อ734 2555 ล. 4] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WA 2012 640944] (1).
Prachākhom ʻĀsīan : māyā khati læ khwāmpen čhing = ASEAN community : myth and reality / ประชาคมอาเซียน : มายาคติและความเป็นจริง = ASEAN community : myth and reality / ปราณี ทิพย์รัตน์.

Pranee Thipparat. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. Phāk Wichā Khwāmsamphan rawāng Prathēt. by ปราณี ทิพย์รัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Khwāmsamphan rawāng Prathēt Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: ASEAN community : myth and reality.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS525.8 .ป463 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS525.8 .ป463 2561] (1). Checked out (3).
Prachāniyom : khwāmrū chabap phokphā / ประชานิยม : ความรู้ฉบับพกพา / Cas Mudde, Cristobal Rovira Kaltwasser ; เกษียร เตชะพีระ แปล.

Mudde, Cas. Kasīan Tēchaphīra. Rovira Kaltwasser, Cristobal. by มูด์เด, คาส | เกษียร เตชะพีระ | โรวีรา คัลต์วัสเซอร์, คริสโตวัล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ม733 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC423 .ม733 2561] (2). Checked out (3).
Prachum khamhaikān Krung Sī ʻAyutthayā rūam 3 rư̄ang / ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง / กองบรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ หมุนลี, อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

Latdāwan Munlī. ʻUdomlak Sīthēp. by ลัดดาวัลย์ หมุนลี | อุดมลักษณ์ ศรีเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS578 .ป422 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS578 .ป422 2561] (1). Checked out (1).
Prawattisāt kāntō̜sū ʻānāčhak Malāyū pāttānī 1785-1954 / ประวัติศาสตร์การต่อสู้อาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954 / นิก อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด ; แปลโดย อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, อัตถากร หะยีอาแว.

Anuar Nik Mahmud, Nik. Abdulroya Panaemalae, Atthākorn Hayīʻāwǣ. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. by อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด, นิก | อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, 2510- | อัตถากร หะยีอาแว | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Mutsalimsưksā Sathāban ʻĒchīasưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2554?] [2011?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2554?] [2011?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS588.ต9 อ38 2554] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ต9 อ38 2554] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS588.ต9 อ38 2554] (1). Checked out (1).
Prawattisāt kānʻō̜kbǣp = History of design / ประวัติศาสตร์การออกแบบ = History of design / จรุงยศ อรัณยะนาค.

Čharungyot ʻAranyanāk. by จรุงยศ อรัณยะนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NK1175 .จ472 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK1175 .จ472 2561] (2). Checked out (1).
Prawattisāt lōk / ประวัติศาสตร์โลก / พรหมพร พิชชานันท์ เรียบเรียง.

Phromphō̜n Pichanan. by พรหมพร พิชชานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nōbœ̄nbuk, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โนเบิ้ลบุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: D24 .พ445 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: D24 .พ445 2561] (1). Checked out (3).
Prathēt Čhīn bon sēnthāng sangkhomniyom / ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / เจิ้นเชียง เขียน ; สืบพงศ์ ช้างบุญชู และ พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์ แปล.

Zheng, Chian. Sư̄pphong Chāngbunchū. Phonsak Rư̄angpanyārōt. by เจิ้น, เชียง | สืบพงศ์ ช้างบุญชู | พลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HX418.5 .จ73 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HX418.5 .จ73 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HX418.5 .จ73 2561] (2).
ประเพณี พิธีกรรม การทำนาโบราณล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: CUST GT 2013 636600] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: GT5899.ข6 ส36 2556] (1).
Patčhai thī mī phon tō̜ khwāmsamret nai kāndamnœ̄n ngān wisāhakit phư̄a sangkhom thī mī phon tō̜ kānphatthanā sētthakit thānrāk khō̜ng prathēt : rāingān kānsưksā / ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ : รายงานการศึกษา / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน ; [คณะทำงานศึกษาวิจัย สายฝน ธรรมวิชิต ... [และคนอื่น ๆ]].

Sāifon Thamwichit. Thailand. Krom Kānphatthanā Chumchon. Klumngān Wičhai læ Phatthanā. Thailand. Krom Kānphatthanā Chumchon. Sathāban Kānphatthanā Chumchon. by สายฝน ธรรมวิชิต | กรมการพัฒนาชุมชน. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา | กรมการพัฒนาชุมชน. สถาบันการพัฒนาชุมชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānphatthanā Chumchon Krom Kānphatthanā Chumchon, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Pit thǭng lang phra : "khāočhai khāothưng lǣo čhưng phatthanā" sư̄psān nǣo phrarātchadamri / ปิดทองหลังพระ : "เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา" สืบสานแนวพระราชดำริ / ธนาคารไทยพาณิชย์.

Thanākān Thai Phanit. by ธนาคารไทยพาณิชย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākān Thai Phanit, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2554 [2011]Other title: Sư̄psān nǣo phrarātchadamri pit thǭng lang phra Other title: สืบสานแนวพระราชดำริ ปิดทองหลังพระ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445.ฮ9พ6 ป63 2554] (2).
Phūnam nakbō̜rihān kap kānphatthanā sapphayākō̜nmanut = Leaders, managers, and HRD / ผู้นำ นักบริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Leaders, managers, and HRD / ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.

Siraphatsǭn Wongthǭngdī. by ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Leaders, managers, and HRD.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD57.7 .ศ644 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD57.7 .ศ644 2561] (2).
Phongsāwadān Yīpun / พงศาวดารญี่ปุ่น / ฮิโช ไซโต และ เอลิซาเบธ ลี เขียน ; ยูปิเตอร์ แปล.

Saito, Hisho. Lee, Elizabeth. Yūpitœ̄. by ไซโต, ฮิโช | ลี, เอลิซาเบธ | ยูปิเตอร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS835 .ซ939 2561] (1). Checked out (1).
Photčhanānukrom phāsā Khōrāt . พจนานุกรมภาษาโคราช.

Mahāwitthayālai Wongchawalitkun. by มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Mahāwitthayālai Wongchawalitkun, 2557 [2014] Publisher: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 645182] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4193 .พ192 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 645182] (1).
Phra song pen ying kwā mahākasat / พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ / ผู้เรียบเรียง ชัชพล ไชยพร, ศิรธัช ศิริชุมแสง.

Chatchaphon Chaiyaphō̜n. Sirathat Sirichumsǣng. Thailand. Samnakngān Palat Samnak Nāyokratthamontrī. by ชัชพล ไชยพร | ศิรธัช ศิริชุมแสง | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Palat Samnak Nāyokratthamontrī, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 654856] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 พ4257 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 พ4257 2558] (2).
Phrabō̜rommarāchāwithī 7 thotsawat phiphat khamanākhom / พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม / [คณะทำงาน ปริยะ เวสสบุตร, ดารุนี จันทร์ผ่อง, ฐิติชญา กระจายศรี].

Pariya Wēssabut. Dārunī Čhanphō̜ng. Thitichayā Kračhāisī. Thailand. Krasūang Khamanākhom. by ปริยะ เวสสบุตร | ดารุนี จันทร์ผ่อง | ฐิติชญา กระจายศรี | กระทรวงคมนาคม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Khamanākhom, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงคมนาคม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ป454 2560] (1).
Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 : Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 Rātchakitčhānubēksā lem125 tō̜n thī 37 kō̜ wanthī 22 Kumphāphan 2551. Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 Rātchakitčhānubēksā lem 130 tō̜n thī 40 kō̜ wanthī 9 Phrưtsaphākhom 2556 / พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 : พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 37 ก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 40 ก วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt Phō̜.Sō̜. 2551 kǣkhai phœ̄mtœ̄m dōi Phrarātchabanyat māttrathān sinkhā kasēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2556 Other title: พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 665151] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3325.8.ก312551ก4 2558] (3).
Phlik chōm thurakit dūai nǣokhit kānbō̜rihān kānpatibatkān / พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ / บรรณาธิการ นภดล ร่มโพธิ์.

Nopphadon Romphō. Sākun Bunʻit. Yaowamān Mēthāphirak. Pongsawat Sawatdiwat. Sajee Sirikrai. Kaewta Rōhitranta. ʻĒkkarin Yonrabin. Pitchwadee Kittipanyangām. Krit Patthamarōt. Surachai Thamthawīthikun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. Sākhā Wicha Bō̜rihān Kānpatibatkān. by นภดล ร่มโพธิ์ | ศากุน บุญอิต | เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ | พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว | ศจี ศิริไกร | แก้วตา โรหิตรัตนะ | เอกรินทร์ ยลระบิล | พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม | กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ | สุรชัย ธรรมทวีธิกุล, 2498- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TS155 .พ46 2558] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: TS155 .พ46 2558] (4), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: TS155 .พ46 2558] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TS155 .พ46 2558] (6). Checked out (2).
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 / บรรณาธิการ/คณะผู้จัดทำ นาตยา แท่นนิล, มนชนก พรหมรัตน์.

by สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ครั้งที่ 5 : 2555 : กรุงเทพฯ) | นาตยา แท่นนิล | มนชนก พรหมรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WA540.JT3 ร5434 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WA 2013 625419] (1).
Mō̜ng takīap hen pā phai. [Lem 1] / มองตะเกียบ เห็นป่าไผ่. [เล่ม 1] / นิธิพันธ์ วิประวิทย์.

Nithiphan Wiprawit. by นิธิพันธ์ วิประวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS721 .น637 2560 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS721 .น637 2560 ล. 1] (2).
Mō̜ng prawattisāt chāt Thai phān sattrāwut / มองประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านศัสตราวุธ / คณะผู้เขียน พันเอก อำนาจ พุกศรีสุก ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAmnāt Phuksīsuk. by อำนาจ พุกศรีสุก | กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnakngān Palat Krasūang Kalāhōm, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: U821.ท9 ม52 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MIL U 2012 663619] (1).
Milinthō̜ panhā chabap plǣ nai Mahāmakutrātchawitthayālai. มิลินทปัญหา ฉบับแปลในมหามกุฎราชวิทยาลัย.

Mahāmakutrātchawitthayālai. by มหามกุฎราชวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2543 [2000] Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ2613 .ม56 2543] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2000 668109] (1).
Yutthasāt dān watthanatham kānsadǣng phư̄a raksā ʻattalak thāng watthanatham khō̜ng klum chāttiphan nai Čhangwat Sakǣo = The cultural strategy in performing arts for cultural identity conservation of the ethnic groups in Sakaeo Province : rāingān kānwičhai / ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมการแสดงเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้ว = The cultural strategy in performing arts for cultural identity conservation of the ethnic groups in Sakaeo Province : รายงานการวิจัย / โดย สุรีรัตน์ จีนพงษ์.

Sureerat Chinpong, Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Khana Sinlapakamsāt. by สุรีรัตน์ จีนพงษ์, 2522- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sinlapakamsāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558 [2015]Other title: Cultural strategy in performing arts for cultural identity conservation of the ethnic groups in Sakaeo Province.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ส65 ส74 2558] (1).
Rō̜i phlǣ bon dūangčhan / รอยแผลบนดวงจันทร์ / รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล.

Rapīphan Sayantrakūn. Mūnnithi Phasān Watthanatham. by รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล | มูลนิธิผสานวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Phasān Watthanatham, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4720 .ร36 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 660904] (1).
Rabop hai khwāmchūailư̄a phūdairap phonkrathop čhāk kānphanan : čhāk khwāmrū sū kānsāng rūppatham / ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน : จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม / สุพร อภินันทเวช.

Suphō̜n ʻAphinanthawēt. Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt. Khrōngkān Khapkhlư̄an Sangkhom læ Nayōbāi Sāthārana Phư̄a Lot Phonkrathop čhāk Kānphanan. by สุพร อภินันทเวช | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Khapkhlư̄an Sangkhom læ Nayōbāi Sāthārana Phư̄a Lot Phonkrathop čhāk Kānphanan Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV6710 .ส73 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV6710 .ส73 2558] (2).
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น / สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์.

by สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2544?]- [2001?]-Other title: พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ร63473 2556] (8), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2018 379053] (13), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DOC .ร63473 2550] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2015 379053] (16), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2018 379053] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ร63473 2553] (1). Damaged (12).
Rāi ratthathammanūn : thīmā lakkān læ khwāmsamkhan / ร่ายรัฐธรรมนูญ: ที่มา หลักการ และความสำคัญ / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว และ วรศักดิ์ จันทร์ภักดี.

ʻAtthasit Phānkǣo. Wō̜rasak Čhanphakdī. King Prajadhipok's Institute. by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | วรศักดิ์ จันทร์ภักดี | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2101 .อ467 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT2101 .อ467 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2101 .อ467 2560] (2). Checked out (3).
Rūkhit chīwit sāng dai / รู้คิด ชีวิตสร้างได้ / สมประสงค์ บุญยะชัย ; ทีมงานเรียบเรียง จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Somprasong Bunyachai. Čhārunan 'Itthi'āwatchakun. by สมประสงค์ บุญยะชัย | จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Plǣn Phrinting Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HD38.2 .ส433 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HD38.2 .ส433 2554] (2).
รู้จักกับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะผู้จัดทำ กษิติธร ภูภราดัย ... [และคนอื่น ๆ].

by กษิติธร ภูภราดัย | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Q127.อ63 ร72 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SCI Q 2013 626928] (1).
Lomhāičhai sutthāi : sathāpattayakam phư̄nthin nai Mư̄ang Chīangtung Mư̄ang Lā læ Mư̄ang Mā / ลมหายใจสุดท้าย : สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเมืองเชียงตุง เมืองลา และเมืองม้า / บทความของศิษย์เก่า และอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Tipphœ̄n Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ลกรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Other title: Sathāpattayakam phư̄nthin nai Mư̄ang Chīang Tung Mư̄ang Lā læ Mư̄ang Mā Other title: สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเมืองเชียงตุง เมืองลา และเมืองม้า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA1512 .ล45 2560] (2).
Lō̜ng-- samphao khao Sayām : sư̄psān sāisakun hǣng Phra Prasœ̄tsānit (Pō) Sētthabut Pōsayačhindā Pranit Phiromphakdī Sēthabut / ล่อง-- สำเภาเข้าสยาม : สืบสานสายสกุลแห่งพระประเสริฐสานิช (โป้) เศรษฐบุตร โปษยะจินดา ประนิช ภิรมย์ภักดี เสถบุตร / คณะบรรณาธิการ พัชรพิมพ์ เสถบุตร ... [และคนอื่น ๆ]

Phatcharaphim Sētthabut . by พัชรพิมพ์ เสถบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556 [2013]Other title: Lō̜ng samphao khao Sayām Other title: ล่องสำเภาเข้าสยาม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CS3050.ท9 ส52 2556] (1). Checked out (1).
Wannakam : prawattisāt rư̄anglao hǣng čhintanākān = A little history of literature / วรรณกรรม : ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ = A little history of literature / John Sutherland ; สุรเดช โชติอุดมพันธ์ แปล.

Sutherland, John, Suradēt Chōtʻudomphan. by ซัตเทอร์แลนด์, จอห์น, ค.ศ. 1938- | สุรเดช โชติอุดมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).
Wičhai mai chai rư̄ang yāk / วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก / นคร เสรีรักษ์, ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ.

Phō̜ranī Dīrātwisēt, Phō̜ranī Dīrātwisēt. by นคร เสรีรักษ์, 2500- | ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Fāhām, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฟ้าฮ่าม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: Q180.ก1 น24 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: Q180.ก1 น24 2561] (2). Checked out (1).
Withī ʻān ngop kānngœ̄n samrap longthun nai hun / วิธีอ่านงบการเงินสำหรับลงทุนในหุ้น / TactSchool.

TactSchool. by แทคสคูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5681.ง3 ท825 2559] (1).
Sī Sa Kēt : dǣn prāsāt khō̜m mư̄ang dō̜klamdūan / ศรีสะเกษ : แดนปราสาทขอม เมืองดอกลำดวน / จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ; คณะทำงาน อำนาย จั่นเงิน ... [และคนอื่นๆ].

ʻAmnāi Čhanngœ̄n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt. by อำนาย จั่นเงิน | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, [2538] [1995] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538] [1995]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ศ5 ศ546 2538] (1).
Sathiti samrap ngānwičhai : lakkān lư̄ak chai theknik thāng sathiti nai ngānwičhai phrō̜m thang ʻathibāi phonlap thī dai čhāk SPSS / สถิติสำหรับงานวิจัย : หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS / กัลยา วานิชย์บัญชา.

Kanlayā Wānitbanchā. by กัลยา วานิชย์บัญชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sāmladā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หจก.สามลดา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HA29.5 .ก544 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HA29.5 .ก544 2561] (1). Checked out (2).
Samutphāp Songkhlā Mahāwachirāwut Phō̜.Sō̜. 2555 = The Heritage of Songkhla Province & Mahavajiravudh School 2012 / สมุดภาพสงขลา มหาวชิราวุธ พ.ศ. 2555 = The Heritage of Songkhla Province & Mahavajiravudh School 2012 / โดย เอนก นาวิกมูล, จรัส จันทร์พรหมรัตน์.

Anake Nawigamune, Charat Chanpromrat, Khana Kammakān Chumnum Nakrīan Kao Mahāwachirāwut Songkhlā Khrang thī 34. by เอนก นาวิกมูล, 2496- | จรัส จันทร์พรหมรัตน์, 2506- | คณะกรรมการชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ สงขลา ครั้งที่ 34.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Chumnum Nakrīan Kao Mahāwachirāwut Songkhlā Khrang thī 34, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ สงขลา ครั้งที่ 34, 2555 [2012]Other title: Heritage of Songkhla Province & Mahavajiravudh School 2012.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TR113.ท9 อ73 2555] (1).
Somdetphramahāsamončhao Kromphrayā Wachirayānnawarōrot sadet trūatkān khana song / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ / คณะธรรมยุต.

Khana Thammayut (Thailand) by คณะธรรมยุต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ940.ว37 ส427 2556] (1).
Sarup kānsēwanā thāng wichākān sū sangkhom "phāitai rom phrabānmī : sư̄p sān phrarātchapanithān læ nam santisuk sū chumchon" : phāitai chut khrōngkān phœ̄iphrǣ khō̜mūn khwāmrū nangsư̄ chalœ̄m phrakīat "sathāban phramahākasat kap Mutsalim nai phǣndin Thai" nai phư̄nthī Yalā Narāthiwāt Pattānī læ Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / สรุปการเสวนาทางวิชาการสู่สังคม "ภายใต้ร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน" : ภายใต้ชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในพื้นที่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร / คณะผู้จัดทำ สุเนตร ชุตินธรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; สรุปการเสวนาทางวิชาการสู่สังคม "ชาวไทยมุสลิมใต้ร่มพระบารมี : สายสัมพันธ์แห่งสายน้ำ" : ภายใต้ชุดโครงการเผยเพร่ข้อมูลความรู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ; และ, สรุปการเสวนาทางวิชาการระดับชาติ "ชายแดนใต้กับพรหมแดนความรู้ใหม่และอนาคตที่ท้าทาย" : ภายใต้ชุดโครงการ "การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน : การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบสู่สังคมไทยและประชาคมอาเซียน" (ปีที่ 3) ในจังหวัดปัตตานี (ครั้งที่ 2).

Sunait Chutintaranond, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Mutsalimsưksā Sathāban ʻĒchīasưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Chāo Thai Mutsalim tai rom phrabānmī : sāisamphan hǣng sāinām Other title: Phāitai rom phrabānmī : sư̄p sān phrarātchapanithān læ nam santisuk sū chumchon Other title: Chāidǣn Tai kap phromdǣn khwāmrūmai læ ʻanākhot thī thāthāi Other title: ʻĒkkasān rūam kānsēwanā phāitai chut khrōngkān phœ̄iphrǣ khō̜mūn khwāmrū nangsư̄ chalœ̄m phrakīat ""sathāban phramahākasat kap Mutsalim nai phǣndin Thai" nai phư̄nthī Yalā Narāthiwāt Pattānī læ Krung Thēp Mahā Nakhō̜n ; læ kānsēwanā phāitai chut khrōngkān "kānprakō̜p sāng prawattisāt sām čhangwat chāidǣn Phāk Tai phư̄a kānyū rūam kan yāng yangyư̄n : kānčhatkān khwāmrū yāng pen rabop sū sangkhom Thai læ prachākhom ʻĀsīan" (pī thī 3) nai Čhangwat Pattānī (khrang thī 2) Other title: ชาวไทยมุสลิมใต้ร่มพระบารมี : สายสัมพันธ์แห่งสายน้ำ | ภายใต้ร่มพระบารมี : สืบสานพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชน | ชายแดนใต้กับพรหมแดนความรู้ใหม่และอนาคตที่ท้าทาย | เอกสารรวมการเสวนาภายใต้ชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ""สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" ในพื้นที่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร ; และ การเสวนาภายใต้ชุดโครงการ "การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน : การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบสู่สังคมไทยและประชาคมอาเซียน" (ปีที่ 3) ในจังหวัดปัตตานี (ครั้งที่ 2).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN700.55.ก26 ส47 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ก26 ส47 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ก26 ส47 2559] (1).
Sammappathān 4 'Itthibāt 4 / สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 / สุภีร์ ทุมทอง.

Suphī Thumthō̜ng. by สุภีร์ ทุมทอง, 2515-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Frīmāi Phaplitching Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2015 661009] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4190 .ส738 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2015 661009] (1).
Sān phalang phākhī phư̄a sangkhom sūngʻāyu / สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุ / ทัศนีย์ ญาณะ บรรณาธิการ.

Thatsanī Yāna. Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon. by ทัศนีย์ ญาณะ | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV1484.ท92 ส636 2560] (1). Checked out (1).
Sư̄ sū čhariya = For the better media / สื่อสู่จริยะ = For the better media / สุระชัย ชูผกา.

Surachai Chūphakā, by สุระชัย ชูผกา, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Kūthēt Phrinting ʻǣn Phǣkkētčhing Krup Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ กู๊ดเฮด พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2561 [2018]Other title: For the better media.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P94 .ส74 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P94 .ส74 2561] (1). Checked out (1).
Lak kānkhīan phāsā Yīpun dūai khō̜mphiutœ̄ samrap phūrīan chāo Thai / หลักการเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนชาวไทย / โนโซมิ ฟุคาซาวะ ... [และคนอื่น ๆ] เขียน ; นรีนุช ดำรงชัย, ฮิโรกิ โกโต แปล.

Fukasawa, Nozomi. Goto, Hiroki. Nareenoot Damrongchai. by ฟุคาซาวะ, โนโซมิ | โกโต, ฮิโรกิ | นรีนุช ดำรงชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL539.5.ท9 ห46 2561] (2).
Ayutthayā = Discovering Ayutthaya / อยุธยา = Discovering Ayutthaya / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ.

Charnvit Kasetsiri, Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Discovering Ayutthaya.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.พ2 อ433 2561] (2). Checked out (2).
ʻĀtchayākam læ ʻātchayāwitthayā / อาชญากรรมและอาชญาวิทยา / อุนิษา เลิศโตมรสกุล, อัณณพ ชูบำรุง.

Unisa Lerdtomornsakul. ʻAnnop Chūbamrung. by อุนิษา เลิศโตมรสกุล | อัณณพ ชูบำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV6026 .อ633 2561] (1). Checked out (3).
'Āsīan sing mahatsačhan phū sāngsan santiphāp / Kishore Mahbubani and Jeffery Sng phū khīan ; Thīra Nutpīam læ Praphin Nutpīam phū plæ. อาเซียนสิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ / Kishore Mahbubani and Jeffery Sng ผู้เขียน ; ธีระ นุชเปี่ยม และประพิน นุชเปี่ยม ผู้แปล.

Mahbubani, Kishore. Sng, Jeffery. Thīra Nutpīam, Praphin Nutpīam. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban 'Āsīan Sưksā. by มาห์บูบานี, กิชอร์ | ซุง, เจฟฟรีย์ | ธีระ นุชเปี่ยม, 2490- | ประพิน นุชเปี่ยม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Sathāban 'Āsīan Sưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JZ5333.5.อ62 ม653 2561] (1). Checked out (4). On hold (1).
Kasēt plīan thit chīwit plīan nǣo : kō̜ranī Chumchon Bān Khū Khāt ʻAmphœ̄ Satưk Čhangwat Burī Ram / เกษตรเปลี่ยนทิศ ชีวิตเปลี่ยนแนว : กรณีชุมชนบ้านคูขาด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ / อุทิศ ทาหอม, สำราญ ธุระตา และ คเนศ วงษา.

ʻUthit Thāhō̜m. Samrān Thuratā. Khanēt Wongsā. by อุทิศ ทาหอม | สำราญ ธุระตา | คเนศ วงษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ʻUbon Rātchathānī] : Rōngphim Siritham ʻŌ̜pset, 2561 [2018] Publisher: [อุบลราชธานี] : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: S471.ท92บ7 อ736 2561] (1).
Čhaosāo rư̄aphūang / เจ้าสาวเรือพ่วง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา เขียน.

Chūwong Sō̜nsombūn, by ชูวงศ์ สอนสมบูรณ์, 2473-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (3).
Chalœ̄i rak kak čhai / เชลยรักกักใจ / อวี๋หวันหว่าน เขียน ; เจ้าเยวี่ย แปล.

Yu, Wan Wan. Čhaoyēwīi. by อวี๋, หวันหว่าน | เจ้าเยวี่ย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2561] [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Theknik kānsāng ngān phāpphim chin dīeo = Monoprint techniques / เทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ชิ้นเดียว = Monoprint techniques / สี แสงอินทร์.

Sī Sǣngʻin, by สี แสงอินทร์, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Monoprint techiques.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NE850 .ส62 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ART NE 2015 655996] (2).
Thēpniyāi Krīk / เทพนิยายกรีก / มาร์กาเร็ต อีแวนส์ ไพรซ์ เล่าและวาดภาพประกอบ ; วัชรินทร์ อำพัน แปล.

Price, Margaret Evans, Watcharin ʻAmphan. by ไพรซ์, มาร์กาเร็ต อีแวนส์, ค.ศ. 1888-1973 | วัชรินทร์ อำพัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Čhin, 2557 [2014] Publisher: เชียงใหม่ : จินต์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PZ8.1 พ94 2557 ] (1). Checked out (2).
เทพรัตนวัฒนา ส่องสว่างการศึกษา : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการพัฒนาการศึกษา / [จัดทำโดย มหาวิทยาลัยรังสิต].

by มหาวิทยาลัยรังสิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ปทุมธานี] : มหาวิทยาลัย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.43.ท7 ท76 2553] (2).
Bœ̄kbān yindī : khwāmsuk thī mai tō̜ng sawǣnghā / เบิกบานยินดี : ความสุขที่ไม่ต้องแสวงหา / ผู้เขียน Osho ; ผู้แปลและเรียบเรียง ภัทริณี เจริญจินดา.

Osho, Phattharinī Čharœ̄nčhindā. by โอโช, ค.ศ. 1931-1990 | ภัทริณี เจริญจินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Frī Māi, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BP605.อ93 จ54 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BP 2014 639149] (1).
Phenphan Sitthitai fāk wai nai phǣndin / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ฝากไว้ในแผ่นดิน / บรรณาธิการ วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์, ภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์, ภูชิษย์ สว่างสุข.

Wīrasit Sitthitai. Phattharasak Sitthitai. Phūchit Sawāngsuk. by วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ | ภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์ | ภูชิษย์ สว่างสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīsayām Kānphim Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีสยามการพิมพ์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Sinlapa kānkæsalak phak phonlamai dō̜kmai baitō̜ng læ ʻāhān wičhit Other title: ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ ดอกไม้ใบตอง และอาหารวิจิตร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TT880 .พ68 2559] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2016 694362] (1).
Phlœ̄ng rak thāt phitsawāt / เพลิงรักทาสพิศวาส / ติยากร.

Tiyākǭn. by ติยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Tharāthǭn Phapblikēchan, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ธราธร พับลิเคชั่น, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว ต648พ74 2556] (1). Checked out (1).
Lœ̄k khīkīat sa thī ! / เลิกขี้เกียจซะที ! / โดย Choi, Myeoung-gi ; แปลโดย วสุชา เขมการโกศล.

Choi, Myeoung-gi. Wasuchā Khēmkānkōson. by ชเว, มยองกี | วสุชา เขมการโกศล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BF637.ต4 ช57 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BF637.ต4 ช57 2561] (1). Checked out (2).
Sīeo botsonthanā niran : rūam rư̄angsan čhāk khrōngkān prakūat rư̄angsan nǣo witthayāsāt khrang thī 1 / เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์ : รวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 / เขียนโดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร ... [และคนอื่นๆ].

Pongwut Rujirachakorn, by ปองวุฒิ รุจิระชาคร, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Short stories Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4208 .ส85 2559] (1).
Nǣo chư̄amtō̜ rabop niwēt nai Prathēt Thai = Ecological corridor in Thailand / แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย = Ecological corridor in Thailand / [ผู้เขียนและเรียบเรียง] ทรงธรรม สุขสว่าง, ธรรมนูญ เต็มไชย.

Songtham Suksawāng. Thammanūn Temchai. Thailand. Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt. by ทรงธรรม สุขสว่าง | ธรรมนูญ เต็มไชย | สำนักอุทยานแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻUtthayān hǣng Chāt Krom ʻUtthayān hǣng Chāt, Satpā, læ Phan Phư̄t, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561 [2018]Other title: Ecological corridor in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QH541.15.น85 ท42 2561] (1).
Thōt prahān chīwit / โทษประหารชีวิต / สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

Sumonthip Čhitsawāng. by สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp… : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV8699.ท9 ส736 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV8699.ท9 ส736 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV8699.ท9 ส736 2561] (1). Checked out (2).
Rōtmǣp patirūp tamrūat / โรดแมปปฏิรูปตำรวจ / ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร บรรณาธิการ.

Pratchayāchai Datchathuyāwat. by ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Tonthāng, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ต้นทาง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV8252.55.ก3 ร934 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV8252.55.ก3 ร934 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV8252.55.ก3 ร934 2559] (2).
Klai kǣ khǣ rū kō̜n khletlap ngāi ngāi rū wai chai phư̄a klai kǣ / ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่าย ๆ รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่ / เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ.

Kēngphong Tangʻarunsanti. by เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WT120 .ก75 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WT120 .ก75 2561] (2).
Pai hai thưng kham wā "chai" / ไปให้ถึงคำว่า "ใช่" / สุรชัย ชาญอนุเดช.

Surachai Chānʻanudēt. by สุรชัย ชาญอนุเดช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Ddī, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Dดี, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ส714 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2015 657831] (1).
Phai nō̜k kō̜ : chīwit læ ngān khō̜ng Mīchai Wīrawaithaya / ไผ่นอกกอ : ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ / มีชัย วีระไวทยะ เล่า ; สนธิ เตชานันท์ เขียน.

Mechai Viravaidya, Sondhi Tejanant. by มีชัย วีระไวทยะ, 2484- | สนธิ เตชานันท์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ม65ก3 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ม65ก3 2561] (2).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)