TUMED-New Book 2018-December (Tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Basic of medical education / Basic of medical education / บรรณาธิการ มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์.

Monchai Siribamrungwong. Rōngphayābān Lœ̄tsin. Sūn Phǣtthayasāt Chan Khlinik. by มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Phǣtthayasāt Chan Khlinik Rōngphayābān Lœ̄tsin, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W18 .บ756 2560] (2).
Common urologic problems for medical student / Common urologic problems for medical student / บรรณาธิการ วรพจน์ ชุณหคล้าย, อภิรักษ์ สันติงามกุล.

Wō̜raphot Chunhakhlāi. ʻAphirak Santingāmkun. Samākhom Sanlayaphǣt Rabop Patsāwa hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham. by วรพจน์ ชุณหคล้าย | อภิรักษ์ สันติงามกุล | สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Sanlayaphǣt Rabop Patsāwa hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ141 .ค544 2558] (1).
Review in internal medicine / Review in internal medicine / บรรณาธิการ สมชาย พัฒนอางกุล ... [และคนอื่นๆ].

Somchāi Phatthanaʻāngkun. Rōngphayābān Phramongkutklao. Kō̜ng ʻĀyurakam. by สมชาย พัฒนอางกุล | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองอายุรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng ʻĀyurakam Rōngphayābān Phramongkutklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ร656 2560] (2).
Kāiyaphāpbambat thāng rabop hāičhai nai saphāwa phisēt = Respiratory physiotherapy in special conditions / กายภาพบำบัดทางระบบหายใจในสภาวะพิเศษ = Respiratory physiotherapy in special conditions / กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kō̜nʻanong Yư̄nyongchaiwat. by กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Respiratory physiotherapy in special conditions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB460 .ก643 2561] (5).
Kāntrūat thāng hō̜ngpatibatkān læ kānphayābān / การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Chūanphit Wongsāman. Klāphachœ̄n Chōkbamrung. by ชวนพิศ วงศ์สามัญ | กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Khō̜n Kǣn Kānphim, 2559 [2016] Publisher: ขอนแก่น : หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY25 .ช533 2559] (6).
Kānbambat čhit sangkhom samrap phūsūngʻāyu / การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ / รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Rangsiman Sunthō̜nchaiyā. by รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WT150 .ร625 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: WT150 .ร625 2561] (1).
Kānraksā mung pao samrap rōk hư̄t runrǣng = Targeted therapies for severe asthma / การรักษามุ่งเป้าสำหรับโรคหืดรุนแรง = Targeted therapies for severe asthma / จัดทำโดย ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์, [วรรณดา ไล้สวน].

Thīrasak Kǣoʻamatawong. Wannadā Laisūan. by ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ | วรรณดา ไล้สวน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2561?] [2018?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2561?] [2018?]Other title: Targeted therapies for severe asthma.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF553 .ธ646 2561] (1).
Kānraksā siu læ rō̜i phlǣpen čhāk siu = Acne and acne scar treatments / การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์, สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์.

Chutimā Limmatthawāphirat. Sonthayā Limmatthawāphirat. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Phēsatchasāt. by ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ | สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanāmčhan, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2561 [2018]Other title: Acne and acne scar treatments.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WR430 .ช73 2561] (1).
Kānwikhro̜ khō̜mūn nai kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp / การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

Suphāng Čhanthawānit. by สุภางค์ จันทวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: H62.5 .ส725 2559] (5).
Kānsongsœ̄m sukkhaphāp phūying wai thō̜ng / การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง / พวงผกา คงวัฒนานนท์.

Phūangphakā Khongwatthanānon. by พวงผกา คงวัฒนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .พ523 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: WA590 .พ523 2561] (1).
Khwāmrū phư̄nthān wichāchīp witsawakam singwǣtlō̜m / ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ ปราณี พันธุมสินชัย, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง.

Prānī Phanthumsinchai Sakchai Suriyačhanthrāthō̜ng Samākhom Witsawakam Singwǣtlō̜m hǣng Prathēt Thai. by ปราณี พันธุมสินชัย | ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง | สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Witsawakam Singwǣtlō̜m hǣng Prathēt Thai, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: TA170 .ค56 2553] (1).
Khūmư̄ kāndūlǣ raksā sukkhaphāp phū pūai raya sutthāi / คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย / บรรณาธิการ รสิตา ธรรมสาโรรัชต์.

Rasitā Thammasārōrat. Rōng Phayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōng Phayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūag Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 697742] (1).
Khūmư̄ kānphayābān kāndūlǣ phūpūai thī sai phō̜t / คู่มือการพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่ใส่พอร์ต / อรัญญา เนียมปาน, นิภาพร พรมดวงดี.

Arunyā Nīampān, Nipapron Promdongdee. Khana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt. by อรัญญา เนียมปาน, 2507- | นิภาพร พรมดวงดี, 2521- | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY150 .อ462 2559] (1).
Khūmư̄ kānphayābān kāndūlǣ phūpūai thī thǣng læ khā khem thāng lō̜tlư̄at dam sūan plāi / คู่มือการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยที่แทงและคาเข็มทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย / นิภาพร พรมดวงดี, อรัญญา เนียมปาน.

Nipapron Promdongdee, Arunyā Nīampān, Khana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt. by นิภาพร พรมดวงดี, 2521- | อรัญญา เนียมปาน, 2507- | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY150 .น646 2559] (1).
Khūmư̄ kānwinitchai rōk kānlong rahat rōk kānlong rahat hatthakān læ sanyān tư̄an / คู่มือการวินิจฉัยโรค การลงรหัสโรค การลงรหัสหัตถการ และสัญญาณเตือน / ธวัช ประสาทฤทธา บรรณาธิการ.

Thawat Prasātritthā, Thailand. Rōngphayābān Lœ̄tsin. by ธวัช ประสาทฤทธา, 2494- | โรงพยาบาลเลิดสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB141 .ค746 2551] (1).
Khūmư̄ kānchai yā thāng čhittawēt / คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช / มาโนช หล่อตระกูล.

Manote Lō̜trakūn. by มาโนช หล่อตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mō̜chāobān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV77 .ม639 2557] (2).
Khūmư̄ nǣothāng patibat samrap prachāchon nai kāndulǣ bǣp prakhapprakhō̜ng / คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนในการดูแลแบบประคับประคอง / บรรณาธิการ รสิตา ธรรมสาโรรัชต์.

Rasitā Thammasārōrat. Rōng Phayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōng Phayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūag Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 697751] (1).
Čhitbambat nǣo khwāmmāi nai chīwit = Logotherapy / จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต = Logotherapy / อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.

'Aranyā Tuikhamphī. by อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Logotherapy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM420 .อ452 2559] (6).
Thritsadī čhittawitthayā bukkhalikkaphāp (rū rao rū khao) / ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล.

Sī ư̄an Kǣokangwān. by ศรีเรือน แก้วกังวาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Mō̜ Chāobān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BF698 .ศ36 2561] (5).
Phanthukam læ singwǣtlō̜m kap rōk mareng / พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมกับโรคมะเร็ง / มาลินี พงศ์เสวี.

Mālinī Phongsēwī, by มาลินี พงศ์เสวี, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ200 .ม656 2561] (5).
 <<  <  1  2    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305