TUMED-New Book 2018-December (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Basic of medical education / Basic of medical education / บรรณาธิการ มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์.

Monchai Siribamrungwong. Rōngphayābān Lœ̄tsin. Sūn Phǣtthayasāt Chan Khlinik. by มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Phǣtthayasāt Chan Khlinik Rōngphayābān Lœ̄tsin, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W18 .บ756 2560] (2).
Common urologic problems for medical student / Common urologic problems for medical student / บรรณาธิการ วรพจน์ ชุณหคล้าย, อภิรักษ์ สันติงามกุล.

Wō̜raphot Chunhakhlāi. ʻAphirak Santingāmkun. Samākhom Sanlayaphǣt Rabop Patsāwa hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham. by วรพจน์ ชุณหคล้าย | อภิรักษ์ สันติงามกุล | สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Sanlayaphǣt Rabop Patsāwa hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ141 .ค544 2558] (1).
Parttraporn symposium on hemostasis / Parttraporn symposium on hemostasis / คณะบรรณาธิการ วิชัย ประยูรวิวัฒน์, ทิพย์ ศรีไพศาล.

Wichai Prayūnwiwat. Thip Sīphaisān Darin Sō̜sōtthikun. Thīra Rưchutrakūn. Nongnut Sirachainan. Bunchū Phongthanākun. Phonlaphat Rōtnakharin. Phatcharī Khamwilaisak. Phičhikā Čhanthrāthammachāt. Phimon Chīaosin. Rungrōt Nētsirininkun. Somčhai Kānčhanāphongkun. ʻAmphaiwan Čhūansamrit. Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai. Kānprachum Wichākān Krung Thēp...) by วิชัย ประยูรวิวัฒน์ | ทิพย์ ศรีไพศาล, 2485- | ดารินทร์ ซอโสตถิกุล | ธีระ ฤชุตระกูล | นงนุช สิระชัยนันท์ | บุญชู พงศ์ธนากุล | พลภัทร โรจน์นครินทร์ | พัชรี คำวิลัยศักดิ์ | พิจิกา จันทราธรรมชาติ | พิมล เชี่ยวศิลป์ | รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล | สมใจ กาญจนาพงศ์กุล | อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 52 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH325 .ภ634 2561] (2).
Review in internal medicine / Review in internal medicine / บรรณาธิการ สมชาย พัฒนอางกุล ... [และคนอื่นๆ].

Somchāi Phatthanaʻāngkun. Rōngphayābān Phramongkutklao. Kō̜ng ʻĀyurakam. by สมชาย พัฒนอางกุล | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองอายุรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng ʻĀyurakam Rōngphayābān Phramongkutklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ร656 2560] (2).
Konlayut kānsāng sœ̄m sukkhaphāp / กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ / วรรณรัตน์ รัตนวรางค์.

Wannarat Rattanawarāng, by วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm Phrinting Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA590 .ว439 2560] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ว439 2560] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: WA590 .ว439 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA590 .ว439 2560] (2). Checked out (2).
Kāiyaphāpbambat thāng rabop hāičhai nai saphāwa phisēt = Respiratory physiotherapy in special conditions / กายภาพบำบัดทางระบบหายใจในสภาวะพิเศษ = Respiratory physiotherapy in special conditions / กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kō̜nʻanong Yư̄nyongchaiwat. by กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Respiratory physiotherapy in special conditions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB460 .ก643 2561] (5).
Kāntrūat thāng hō̜ngpatibatkān læ kānphayābān / การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Chūanphit Wongsāman. Klāphachœ̄n Chōkbamrung. by ชวนพิศ วงศ์สามัญ | กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Khō̜n Kǣn Kānphim, 2559 [2016] Publisher: ขอนแก่น : หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY25 .ช533 2559] (5). Checked out (2).
Kāntrūat phēt nai phāwa samō̜ng sư̄am = PET imaging in dementia / การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia / ชนิสา โชติพานิช.

Chanisā Chōtphānit. Rōngphayābān Čhulāphō̜n. Sūn Saikhōntrō̜n læ Phēt Sakǣn hǣng Chāt. by ชนิสา โชติพานิช | โรงพยาบาลจุฬาภรณ์. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Saikhōntrō̜n læ Phēt Sakǣn hǣng Chāt Rōngphayābān Čhulāphō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, 2561 [2018]Other title: PET imaging in dementia.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM220 .ช365 2561] (1).
Kānbambat čhit sangkhom samrap phūsūngʻāyu / การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ / รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Rangsiman Sunthō̜nchaiyā. by รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WT150 .ร625 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: WT150 .ร625 2561] (1).
Kānbambat raksā thāng čhitsangkhom samrap rōk sưmsao = Psychosocial treatment for depressive disorder / การบำบัดรักษาทางจิตสังคมสำหรับโรคซึมเศร้า = Psychosocial treatment for depressive disorder / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย.

ʻŌ̜raphan Lư̄bunthawatchai. Phīraphon Lư̄bunthawatchai. by อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย | พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Thanāphrēt, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553 [2010]Other title: Psychosocial treatment for depressive disorder.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WM 2010 645390] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM171.5 .อ434 2553] (5).
Kānphayābān thāng sanlayasāt. Lem 4 / การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 4 / บรรณาธิการ สมพร ชินโนรส.

Somphō̜n Chinnōrot. by สมพร ชินโนรส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Ram Thai Phrēt Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รำไทยเพรส จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY161 .ก64 2559 ล. 4] (6). Checked out (2).
Kānraksā tō̜ng songsai / การรักษาต้องสงสัย / ผู้เขียน อิโมเจน อีแวนส์ ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย.

Evans, Imogen. Bēnčharin Santatiwongchai. Yot Tīrawatthananon. Khrōngkān Pramœ̄n Theknōlōyī læ Nayōbāi Dān Sukkhaphāp. by อีแวนส์, อิโมเจน | เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย | ยศ ตีระวัฒนานนท์ | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Pramœ̄n Theknōlōyī læ Nayōbāi Dān Sukkhaphāp, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB102 .อ658 2561] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WB102 .อ658 2561] (2).
Kānraksā mung pao samrap rōk hư̄t runrǣng = Targeted therapies for severe asthma / การรักษามุ่งเป้าสำหรับโรคหืดรุนแรง = Targeted therapies for severe asthma / จัดทำโดย ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์, [วรรณดา ไล้สวน].

Thīrasak Kǣoʻamatawong. Wannadā Laisūan. by ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ | วรรณดา ไล้สวน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2561?] [2018?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2561?] [2018?]Other title: Targeted therapies for severe asthma.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF553 .ธ646 2561] (1).
Kānraksā siu læ rō̜i phlǣpen čhāk siu = Acne and acne scar treatments / การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์, สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์.

Chutimā Limmatthawāphirat. Sonthayā Limmatthawāphirat. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Phēsatchasāt. by ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ | สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanāmčhan, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2561 [2018]Other title: Acne and acne scar treatments.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WR430 .ช73 2561] (1).
Kānwičhai thāng phayābānsāt : nǣokhit sū kānprayuk chai = Nursing research : concepts to application / การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / รัตน์ศิริ ทาโต.

Ratsiri Thato. by รัตน์ศิริ ทาโต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Nursing research : concepts to application.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY20.5 .ร633 2561ก] (2). Checked out (3).
Kānwikhro̜ khō̜mūn nai kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp / การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

Suphāng Čhanthawānit. by สุภางค์ จันทวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: H62.5 .ส725 2559] (5).
Kānsongsœ̄m sukkhaphāp phūying wai thō̜ng / การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง / พวงผกา คงวัฒนานนท์.

Phūangphakā Khongwatthanānon. by พวงผกา คงวัฒนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA590 .พ523 2561] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .พ523 2561] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: WA590 .พ523 2561] (1). Checked out (1).
Kānsāngsœ̄m sukkhaphāp nai sathānprakō̜pkān = [Health promotion at work] / การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ = [Health promotion at work] / วรรณรัตน์ รัตนวรางค์.

Wannarat Rattanawarang, by วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm Phrinting Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Other title: Health promotion at work.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA400 .ว443 2560] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA400 .ว443 2560] (8), Pridi Banomyong Library [Call number: WA400 .ว443 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA400 .ว443 2560] (1). Checked out (1).
Khwāmrō̜prū dān sukkhaphāp : khaothưng khaočhai læ kānnam paichai = Health literacy : access, understand and application / ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ = Health literacy : access, understand and application / เขียนโดย ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.

Kwanmư̄ang Kǣodamkœ̄ng. by ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: Health literacy : access, understand and application.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ข562 2561] (4). Checked out (2).
Khwāmrū phư̄nthān wichāchīp witsawakam singwǣtlō̜m / ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ ปราณี พันธุมสินชัย, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง.

Prānī Phanthumsinchai Sakchai Suriyačhanthrāthō̜ng Samākhom Witsawakam Singwǣtlō̜m hǣng Prathēt Thai. by ปราณี พันธุมสินชัย | ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง | สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Witsawakam Singwǣtlō̜m hǣng Prathēt Thai, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: TA170 .ค56 2553] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)