TUMED-New Book 2018-December (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Basic of medical education / Basic of medical education / บรรณาธิการ มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์.

Monchai Siribamrungwong. Rōngphayābān Lœ̄tsin. Sūn Phǣtthayasāt Chan Khlinik. by มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Phǣtthayasāt Chan Khlinik Rōngphayābān Lœ̄tsin, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W18 .บ756 2560] (2).
Common urologic problems for medical student / Common urologic problems for medical student / บรรณาธิการ วรพจน์ ชุณหคล้าย, อภิรักษ์ สันติงามกุล.

Wō̜raphot Chunhakhlāi. ʻAphirak Santingāmkun. Samākhom Sanlayaphǣt Rabop Patsāwa hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham. by วรพจน์ ชุณหคล้าย | อภิรักษ์ สันติงามกุล | สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Sanlayaphǣt Rabop Patsāwa hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ141 .ค544 2558] (1).
Parttraporn symposium on hemostasis / Parttraporn symposium on hemostasis / คณะบรรณาธิการ วิชัย ประยูรวิวัฒน์, ทิพย์ ศรีไพศาล.

Wichai Prayūnwiwat. Thip Sīphaisān Darin Sō̜sōtthikun. Thīra Rưchutrakūn. Nongnut Sirachainan. Bunchū Phongthanākun. Phonlaphat Rōtnakharin. Phatcharī Khamwilaisak. Phičhikā Čhanthrāthammachāt. Phimon Chīaosin. Rungrōt Nētsirininkun. Somčhai Kānčhanāphongkun. ʻAmphaiwan Čhūansamrit. Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai. Kānprachum Wichākān Krung Thēp...) by วิชัย ประยูรวิวัฒน์ | ทิพย์ ศรีไพศาล, 2485- | ดารินทร์ ซอโสตถิกุล | ธีระ ฤชุตระกูล | นงนุช สิระชัยนันท์ | บุญชู พงศ์ธนากุล | พลภัทร โรจน์นครินทร์ | พัชรี คำวิลัยศักดิ์ | พิจิกา จันทราธรรมชาติ | พิมล เชี่ยวศิลป์ | รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล | สมใจ กาญจนาพงศ์กุล | อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 52 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH325 .ภ634 2561] (2).
Review in internal medicine / Review in internal medicine / บรรณาธิการ สมชาย พัฒนอางกุล ... [และคนอื่นๆ].

Somchāi Phatthanaʻāngkun. Rōngphayābān Phramongkutklao. Kō̜ng ʻĀyurakam. by สมชาย พัฒนอางกุล | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองอายุรกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng ʻĀyurakam Rōngphayābān Phramongkutklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ร656 2560] (2).
Konlayut kānsāng sœ̄m sukkhaphāp / กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ / วรรณรัตน์ รัตนวรางค์.

Wannarat Rattanawarāng, by วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm Phrinting Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA590 .ว439 2560] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ว439 2560] (8), Pridi Banomyong Library [Call number: WA590 .ว439 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA590 .ว439 2560] (2).
Kāiyaphāpbambat thāng rabop hāičhai nai saphāwa phisēt = Respiratory physiotherapy in special conditions / กายภาพบำบัดทางระบบหายใจในสภาวะพิเศษ = Respiratory physiotherapy in special conditions / กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kō̜nʻanong Yư̄nyongchaiwat. by กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Respiratory physiotherapy in special conditions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB460 .ก643 2561] (5).
Kāntrūat thāng hō̜ngpatibatkān læ kānphayābān / การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Chūanphit Wongsāman. Klāphachœ̄n Chōkbamrung. by ชวนพิศ วงศ์สามัญ | กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Khō̜n Kǣn Kānphim, 2559 [2016] Publisher: ขอนแก่น : หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY25 .ช533 2559] (4). Checked out (3).
Kāntrūat phēt nai phāwa samō̜ng sư̄am = PET imaging in dementia / การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia / ชนิสา โชติพานิช.

Chanisā Chōtphānit. Rōngphayābān Čhulāphō̜n. Sūn Saikhōntrō̜n læ Phēt Sakǣn hǣng Chāt. by ชนิสา โชติพานิช | โรงพยาบาลจุฬาภรณ์. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Saikhōntrō̜n læ Phēt Sakǣn hǣng Chāt Rōngphayābān Čhulāphō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, 2561 [2018]Other title: PET imaging in dementia.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM220 .ช365 2561] (1).
Kānbambat čhit sangkhom samrap phūsūngʻāyu / การบำบัดจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ / รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Rangsiman Sunthō̜nchaiyā. by รังสิมันต์ สุนทรไชยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WT150 .ร625 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: WT150 .ร625 2561] (1). Checked out (1).
Kānbambat raksā thāng čhitsangkhom samrap rōk sưmsao = Psychosocial treatment for depressive disorder / การบำบัดรักษาทางจิตสังคมสำหรับโรคซึมเศร้า = Psychosocial treatment for depressive disorder / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย.

ʻŌ̜raphan Lư̄bunthawatchai. Phīraphon Lư̄bunthawatchai. by อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย | พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Thanāphrēt, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553 [2010]Other title: Psychosocial treatment for depressive disorder.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WM 2010 645390] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM171.5 .อ434 2553] (4). Checked out (1).
Kānphayābān thāng sanlayasāt. Lem 4 / การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 4 / บรรณาธิการ สมพร ชินโนรส.

Somphō̜n Chinnōrot. by สมพร ชินโนรส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Ram Thai Phrēt Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รำไทยเพรส จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY161 .ก64 2559 ล. 4] (3). Checked out (5).
Kānraksā tō̜ng songsai / การรักษาต้องสงสัย / ผู้เขียน อิโมเจน อีแวนส์ ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย.

Evans, Imogen. Bēnčharin Santatiwongchai. Yot Tīrawatthananon. Khrōngkān Pramœ̄n Theknōlōyī læ Nayōbāi Dān Sukkhaphāp. by อีแวนส์, อิโมเจน | เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย | ยศ ตีระวัฒนานนท์ | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Pramœ̄n Theknōlōyī læ Nayōbāi Dān Sukkhaphāp, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB102 .อ658 2561] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WB102 .อ658 2561] (2).
Kānraksā mung pao samrap rōk hư̄t runrǣng = Targeted therapies for severe asthma / การรักษามุ่งเป้าสำหรับโรคหืดรุนแรง = Targeted therapies for severe asthma / จัดทำโดย ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์, [วรรณดา ไล้สวน].

Thīrasak Kǣoʻamatawong. Wannadā Laisūan. by ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ | วรรณดา ไล้สวน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2561?] [2018?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2561?] [2018?]Other title: Targeted therapies for severe asthma.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF553 .ธ646 2561] (1).
Kānraksā siu læ rō̜i phlǣpen čhāk siu = Acne and acne scar treatments / การรักษาสิวและรอยแผลเป็นจากสิว = Acne and acne scar treatments / ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์, สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์.

Chutimā Limmatthawāphirat. Sonthayā Limmatthawāphirat. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Phēsatchasāt. by ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ | สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanāmčhan, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2561 [2018]Other title: Acne and acne scar treatments.Availability: No items available Checked out (1).
Kānwičhai thāng phayābānsāt : nǣokhit sū kānprayuk chai = Nursing research : concepts to application / การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / รัตน์ศิริ ทาโต.

Ratsiri Thato. by รัตน์ศิริ ทาโต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Nursing research : concepts to application.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY20.5 .ร633 2561ก] (3). Checked out (2).
Kānwikhro̜ khō̜mūn nai kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp / การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

Suphāng Čhanthawānit. by สุภางค์ จันทวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: H62.5 .ส725 2559] (5).
Kānsongsœ̄m sukkhaphāp phūying wai thō̜ng / การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง / พวงผกา คงวัฒนานนท์.

Phūangphakā Khongwatthanānon. by พวงผกา คงวัฒนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA590 .พ523 2561] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .พ523 2561] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: WA590 .พ523 2561] (1). Checked out (1).
Kānsāngsœ̄m sukkhaphāp nai sathānprakō̜pkān = [Health promotion at work] / การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ = [Health promotion at work] / วรรณรัตน์ รัตนวรางค์.

Wannarat Rattanawarang, by วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat Phetkasēm Phrinting Krup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2560 [2017]Other title: Health promotion at work.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA400 .ว443 2560] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA400 .ว443 2560] (8), Pridi Banomyong Library [Call number: WA400 .ว443 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA400 .ว443 2560] (2).
Khwāmrō̜prū dān sukkhaphāp : khaothưng khaočhai læ kānnam paichai = Health literacy : access, understand and application / ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ = Health literacy : access, understand and application / เขียนโดย ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.

Kwanmư̄ang Kǣodamkœ̄ng. by ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: Health literacy : access, understand and application.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ข562 2561] (5). Checked out (1).
Khwāmrū phư̄nthān wichāchīp witsawakam singwǣtlō̜m / ความรู้พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ ปราณี พันธุมสินชัย, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง.

Prānī Phanthumsinchai Sakchai Suriyačhanthrāthō̜ng Samākhom Witsawakam Singwǣtlō̜m hǣng Prathēt Thai. by ปราณี พันธุมสินชัย | ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง | สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Witsawakam Singwǣtlō̜m hǣng Prathēt Thai, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: TA170 .ค56 2553] (1).
Khūmư̄ kāndūlǣ raksā sukkhaphāp phū pūai raya sutthāi / คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย / บรรณาธิการ รสิตา ธรรมสาโรรัชต์.

Rasitā Thammasārōrat. Rōng Phayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōng Phayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūag Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 697742] (1).
Khūmư̄ kānphayābān kāndūlǣ phūpūai thī sai phō̜t / คู่มือการพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่ใส่พอร์ต / อรัญญา เนียมปาน, นิภาพร พรมดวงดี.

Arunyā Nīampān, Nipapron Promdongdee. Khana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt. by อรัญญา เนียมปาน, 2507- | นิภาพร พรมดวงดี, 2521- | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY150 .อ462 2559] (1).
Khūmư̄ kānphayābān kāndūlǣ phūpūai thī thǣng læ khā khem thāng lō̜tlư̄at dam sūan plāi / คู่มือการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยที่แทงและคาเข็มทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย / นิภาพร พรมดวงดี, อรัญญา เนียมปาน.

Nipapron Promdongdee, Arunyā Nīampān, Khana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt. by นิภาพร พรมดวงดี, 2521- | อรัญญา เนียมปาน, 2507- | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY150 .น646 2559] (1).
Khūmư̄ kānwinitchai rōk kānlong rahat rōk kānlong rahat hatthakān læ sanyān tư̄an / คู่มือการวินิจฉัยโรค การลงรหัสโรค การลงรหัสหัตถการ และสัญญาณเตือน / ธวัช ประสาทฤทธา บรรณาธิการ.

Thawat Prasātritthā, Thailand. Rōngphayābān Lœ̄tsin. by ธวัช ประสาทฤทธา, 2494- | โรงพยาบาลเลิดสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB141 .ค746 2551] (1).
Khūmư̄ kānchai yā thāng čhittawēt / คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช / มาโนช หล่อตระกูล.

Manote Lō̜trakūn. by มาโนช หล่อตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mō̜chāobān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV77 .ม639 2557] (2).
Khūmư̄ nǣothāng patibat samrap prachāchon nai kāndulǣ bǣp prakhapprakhō̜ng / คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนในการดูแลแบบประคับประคอง / บรรณาธิการ รสิตา ธรรมสาโรรัชต์.

Rasitā Thammasārōrat. Rōng Phayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōng Phayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūag Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 697751] (1).
Čhitbambat nǣo khwāmmāi nai chīwit = Logotherapy / จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต = Logotherapy / อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.

'Aranyā Tuikhamphī. by อรัญญา ตุ้ยคำภีร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Logotherapy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WM420 .อ452 2559] (6).
Thritsadī čhittawitthayā bukkhalikkaphāp (rū rao rū khao) / ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล.

Sī ư̄an Kǣokangwān. by ศรีเรือน แก้วกังวาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Mō̜ Chāobān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BF698 .ศ36 2561] (3). Checked out (2).
Phanthukam læ singwǣtlō̜m kap rōk mareng / พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมกับโรคมะเร็ง / มาลินี พงศ์เสวี.

Mālinī Phongsēwī, by มาลินี พงศ์เสวี, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ200 .ม656 2561] (3). Checked out (2).
Phāwa sǣksō̜n thāng ʻō̜thōpidik = Risk-complication / ภาวะแทรกซ้อนทางออร์โธปิดิกส์ = Risk-complication / ธวัช ประสาทฤทธา.

Thawat Prasātritthā, 1951- Thailand. Rōngphayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by ธวัช ประสาทฤทธา, 2494- | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōngphayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Other title: Risk-complication.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE168 .ธ562 2558] (1).
Yā læ phōchana phēsat thī chai nai kānraksā phāwa khaiman nai lư̄at phit pakati = Drugs and neutaceuticals used in treatment of dyslipidemia / ยาและโภชนเภสัชที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Drugs and neutaceuticals used in treatment of dyslipidemia / นันทิยา สมภาร.

Nanthiyā Somphān. by นันทิยา สมภาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Drugs and neutaceuticals used in treatment of dyslipidemia.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WD200.5.H8 น633 2561] (6).
Rabop prakan kāndūlǣ raya yāo : rabop thī mo̜som kap prathēt Thai / ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์.

Wō̜rawan Chāndūaiwit. Yot Watcharakhup. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | ยศ วัชระคุปต์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HG9399.ท92 ว45 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG9399.ท92 ว45 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG9399.ท92 ว45 2560] (1). Checked out (1).
Sukkhasưksā læ phrưttikam sukkhaphāp = Health education and health behavior / สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ = Health education and health behavior / เกษแก้ว เสียงเพราะ.

Kētkǣo Sīangphro̜. by เกษแก้ว เสียงเพราะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Health education and health behavior.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ก752 2561] (3).
Thaopuk tǣ kamnœ̄t lak kānraksā : chabap phāsā Thai / เท้าปุกแต่กำเนิด หลักการรักษา : ฉบับภาษาไทย / Ignacio V Ponseti ; บรรณาธิการฉบับภาษาไทย ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม ... [และคนอื่นๆ].

Ponseti, I. V. Pariyut Čhīaraphatthanākhom. Thailand. Rōngphayābān Lœ̄tsin. by พอนเซติ, ไอ. วี. (อิกนาซิโอ วี.), ค.ศ. 1914-2009 | ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม | โรงพยาบาลเลิดสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Rōngphayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE883 .พ532 2557] (1).
Phēsatchawitthayā : nư̄ahā samkhan læ bǣpfưkhat = Pharmacology : principles and exercises / เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / บรรณาธิการ ณัฐวุธ สิบหมู่.

Natthawut Sipmū. by ณัฐวุธ สิบหมู่.

Edition: ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Hōlitsatik Phaplitching Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016]Other title: Pharmacology : principles and exercises.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV18 .ณ635 2559] (2). Checked out (4).
Rư̄ang Palliative care Rōng Phayābān Lœ̄tsin / เรื่อง Palliative care โรงพยาบาลเลิดสิน / บรรณาธิการ รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ ... [และคนอื่นๆ].

Rasitā Thammasārōrat. Rōng Phayābān Lœ̄tsin. Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n. by รสิตา ธรรมสาโรรัชต์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... Khrōngkān Phalit Sư̄ Kānrīan Kānsō̜n Rōng Phayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūag Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB310 .ร823 2558] (1).
Lư̄atkamdao = Epistaxis / เลือดกำเดา = Epistaxis / พรเทพ เกษมศิริ.

Phō̜nthēp Kasēmsiri. by พรเทพ เกษมศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018]Other title: Epistaxis.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WV320 .พ437 2561] (1).
Nǣothāng kāndūlǣ læ raksā phūpūai rōk baowān chanit thī 2 / แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 / สมลักษณ์ จึงสมาน บรรณาธิการ.

Somlak Čhưngsamān. ʻĒkkarāt Bamrungphư̄t. by สมลักษณ์ จึงสมาน | เอกราช บำรุงพืชน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phitsanulōk] : Kānphim Dō̜t Khō̜m, 2557 [2014] Publisher: [พิษณุโลก] : การพิมพ์ดอทคอม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WK810 .น857 2557] (2).
Nǣothāng wētpatibat samrap kānwinitchai læ raksā rōk thāng lōhitwitthayā 2560. Lem 3 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 3] / แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวิทยา 2560. เล่ม 3 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 3] / บรรณาธิการ วีระศักดิ์ นาวารวงศ์, ต้นตนัย นำเบญจพล.

Weerasak Nawarawong. Tontanai Numbenjapon. Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai. by วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ | ต้นตนัย นำเบญจพล | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Other title: Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH120 .น857 2561 ล. 3] (2).
Nǣothāng wētpatibat samrap kānwinitchai læ raksā rōk thāng lōhitwitthayā 2560. Lem 2 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 2] / แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวิทยา 2560. เล่ม 2 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 2] / บรรณาธิการ วีระศักดิ์ นาวารวงศ์, สุรพล เวียงนนท์, ต้นตนัย นำเบญจพล.

Weerasak Nawarawong. Surapon Wiangnon. Tontanai Numbenjapon. Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai. by วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ | สุรพล เวียงนนท์ | ต้นตนัย นำเบญจพล | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Other title: Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH120 .น857 2561 ล. 2] (2).
Nǣothāng wētpatibat samrap kānwinitchai læ raksā rōk thāng lōhitwitthayā 2560. Lem 1 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 1] / แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวิทยา 2560. เล่ม 1 = Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]. [Vol. 1] / บรรณาธิการ วีระศักดิ์ นาวารวงศ์, ต้นตนัย นำเบญจพล.

Weerasak Nawarawong. Tontanai Numbenjapon. Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai. by วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ | ต้นตนัย นำเบญจพล | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Lōhitwitthayā hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Other title: Guidelines for diagnosis and treatment of hematologic diseases [2017]..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH120 .น857 2561 ล. 1] (2).
Phǣn ngān wičhai dān kānpō̜ngkan khūapkhum rōk læ phai sukkhaphāp Phō̜.Sō̜. 2560-2564 / แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 / บรรณาธิการ ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์.

Chīwanan Lœ̄tphiriyasuwat. Thailand. Krom Khūapkhum Rōk. Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk. by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | กรมควบคุมโรค. สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Sathāban Wičhai Čhatkān Khwāmrū læ Māttrathān Kānkhūapkhum Rōk Krom Khūapkhum Rōk Krasūang Sāthāranasuk, 2559 [2016] Publisher: [นนทบุรี] : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA108 .ผ827 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: WA108 .ผ827 2559] (1).
Rōk tap khang namdī = Cholestatic liver disease / โรคตับคั่งน้ำดี = Cholestatic liver disease / บรรณาธิการ พูลชัย จรัสเจริญวิทยา.

Phūnchai Čharatčharœ̄nwitthayā. Nonthalī Phaosawat. Suphot Nimʻanong. ʻŪaiphō̜n Khaosombatwatthanā. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Sākhā Wichā Rōk Rabop Thāngdœ̄n ʻĀhān. by พูลชัย จรัสเจริญวิทยา | นนทลี เผ่าสวัสดิ์ | สุพจน์ นิ่มอนงค์ | อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Rōk Rabop Thāngdœ̄n ʻĀhān Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Other title: Cholestatic liver disease.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WI753 .ร923 2561] (1).
Khaiwat nok H5N1 : avian influenza A (H5N1) virus at human-animal interface / ไข้หวัดนก H5N1 : avian influenza A (H5N1) virus at human-animal interface / บรรณาธิการ พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ.

Pilaipan Puthavathana. by พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Wī. Čhē. Phrinting, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC515 .ข957 2559] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)