TULAW-New Book-2018-12-01-31 (tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Bitcoin & blockchain 101 ngœ̄n dičhitan plīan lǭk / Bitcoin & blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก / พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว, ณัฐชนน โพธิ์เงิน.

Pīrapat Hānkhongkǣo. Natchanon Phō̜ngœ̄n. by พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว | ณัฐชนน โพธิ์เงิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Satǭkthūmǭrō Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG1710 .พ643 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG1710 .พ643 2561] (1). Checked out (4).
Kotmāi laksana phayān læ čhittawitthayā / กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา / โดย แอล ดูปลาตร์ และวิจิตร์ ลุลิตานนท์.

Duplatre, L. Wičhit Lulitānon, by ดูปลาตร์, แอล | วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1672 .ด73 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1672 .ด73 2561] (2). Checked out (1).
Kotmāi samrap phayābān / กฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร.

Sǣngthō̜ng Thīrathō̜ngkham. Sawai Nō̜rasān. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. by แสงทอง ธีระทองคำ | ไสว นรสาร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3105 .ส823 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3105 .ส823 2561] (2).
Kham ʻathibāi kotmāi phāsī kānrap mō̜radok / คำอธิบายกฎหมายภาษีการรับมรดก / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Supphalak Phinitphūwadon. Chulalongkorn University. Faculty of Law. by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Hǣppī Rūthīn Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้รูทีน จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kotmāi phāsī kānrap mō̜radok Other title: กฎหมายภาษีการรับมรดก.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3621 .ศ744 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3621 .ศ744 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3621 .ศ744 2560] (2).
Khūmư̄ dīkā samkhan kotmāi laksana khrō̜pkhrūa-mō̜radok / คู่มือฎีกาสำคัญ กฎหมายลักษณะครอบครัว-มรดก / ทีปกร โกมลพันธ์พร.

Thīpakō̜n Kōmonphanphō̜n. by ทีปกร โกมลพันธ์พร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2561 [2018]Other title: Kotmāi laksana khrō̜pkhrūa-mō̜radok Other title: กฎหมายลักษณะครอบครัว-มรดก.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT540 .ท652 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT540 .ท652 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT540 .ท652 2561] (2).
Bot sarup kānsưksā wičhai pračham pī 2556 = Research summary report 2013 / บทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2556 = Research summary report 2013 / สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ; คณะผู้จัดทำ นันทรัศมิ์ เทพดลไชย ... [และคนอื่น ๆ].

Nantharat Thēpphadonchai. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by นันทรัศมิ์ เทพดลไชย | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [ 2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Other title: Research summary report 2013.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 636049] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 636049] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 636049] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1572.ก12 บ35 2556] (2).
Rūam sarup sāra samkhan khō̜ng kotmāi thī phān kānphičhāranā khō̜ng Saphā Nitibanyat hǣng Chāt pračham pī Phō̜.Sō̜. 2559 / čhattham dōi Khana Kammakān Wichākān khō̜ng Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. รวมสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 / จัดทำโดย คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Khana Kammakān Wichākān khō̜ng Saphā Nitibanyat hǣng Chāt. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthisaphā. Samnak Wichākān. by คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Fāi Lēkhānukān Samnak Wichākān Samnakngān Lēkhāthikān Wutthisaphā Patibat Nāthī Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Nitibanyat hǣng Chāt, [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเลขานุการ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT15 .ร5462 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT15 .ร5462 2561] (1).
Wiwatthanākān khō̜ng ngœ̄n čhāk hō̜ibīa sū khripthōkhœ̄rēnsī = Evolution of money from cowries to cryptocurrency / วิวัฒนาการของเงินจากหอยเบี้ย สู่คริปโทเคอเรนซี = Evolution of money from cowries to cryptocurrency / อาณัติ ลีมัคเดช.

ʻĀnat Līmakdēt. by อาณัติ ลีมัคเดช.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krēt ʻAidīa, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561 [2018]Other title: Evolution of money from cowries to cryptocurrency.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG221 .อ636 2561] (2). Checked out (2).
Sān Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai nai lōk samai mai = The constitutional court of the Kingdom of Thailand in the modern world / ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ = The constitutional court of the Kingdom of Thailand in the modern world / ปัญญา อุดชาชน.

Punya Udchachon, by ปัญญา อุดชาชน, 2499-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Constitutional court of the Kingdom of Thailand in the modern world.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2620 .ป625 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2620 .ป625 2562] (2).
Sitthi nai sukkhaphāp khō̜ng phūdō̜iʻōkāt nai prathēt Thai = Right ot health of disadvantaged people in Thailand : rāingān chabap sombūn / สิทธิในสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย = Right ot health of disadvantaged people in Thailand : รายงานฉบับสมบูรณ์ / นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhǣ, by นิรมัย พิศแข, 2522-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜. Pō̜. Thō̜. : Mō̜. Pō̜. Phō̜., 2559] [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559] [2016]Other title: Right ot health of disadvantaged people in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: W84.JT3 น64 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: W84.JT3 น64 2559] (2). Checked out (1).
Lak kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā (lak wi. ʻāyā) / หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (หลัก วิ. อาญา) / โดย สุจิต ปัญญาพฤกษ์.

Sučhit Panyāphrưk, by สุจิต ปัญญาพฤกษ์, 2514-.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: Lak wi. ʻāyā Other title: หลัก วิ. อาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส72 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส72 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส72 2561] (1).
Khrōngkān "kānsưksā phư̄a phatthanā læ čhattham rāng phrarātchabanyat wādūai khwāmlāklāi thāng chīwaphāp" : rāingān chabap sombūn / โครงการ "การศึกษาเพื่อพัฒนาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ณรงค์ ใจหาญ และคณะ.

Narong Čhaihān, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2561] [ 2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561] [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3129 .ณ42 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3129 .ณ42 2561] (1).
Thōt prahān chīwit / โทษประหารชีวิต / สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

Sumonthip Čhitsawāng. by สุมนทิพย์ จิตสว่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV8699.ท9 ส736 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV8699.ท9 ส736 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV8699.ท9 ส736 2561] (2).
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305