TUPRIDI-NEW BOOK-2018-12-03(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
10 เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จเร็วและแรง / ทศ คณนาพร.

by ทศ คณนาพร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2551] [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5386 .ท48 2551] (2).
107 pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n / 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, ชวลิต สุนทรานนท์, สมชาย ณ นครพนม.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Phimphan Phaibūnwangčharœ̄n. Chawalit Sunthrānon. Somchāi Na Nakhō̜n Phanom. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Bō̜rihānklāng. by กรมศิลปากร | พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ | ชวลิต สุนทรานนท์ | สมชาย ณ นครพนม | กรมศิลปากร. สำนักบริหารกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bō̜rihān Klāng Krom Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2561 [2018]Other title: Nưngrō̜i čhet pī hǣng kānsathāpanā Krom Sinlapākō̜n Other title: หนึ่งร้อยเจ็ดปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N8846.ท9 ศ6366 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N8846.ท9 ศ6366 2561] (1).
15 wināthī phlik tāi / 15 วินาที พลิกตาย / แอนดรูว์ กรอส เขียน ; ไชน่า กีรติสุทธิสาธร แปล.

Gross, Andrew, Chainā Kīratisutthisāthō̜n, by กรอส, แอนดรูว์, ค.ศ. 1952- | ไชน่า กีรติสุทธิสาธร, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Nokhūk Phaplitching, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : นกฮูก พับลิชชิ่ง, 2556 [2013]Other title: Siphā wināthī phlik tāi Other title: สิบห้าวินาที พลิกตาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ก3789ก14 2556] (1). Checked out (1).
40 pī Kānkhēha hǣng Chāt : phatthanā khunnaphāp kānyū ʻāsai phatthanā sangkhom Thai yangyư̄n / 40 ปี การเคหะแห่งชาติ : พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน / การเคหะแห่งชาติ.

by การเคหะแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kānkhēha hǣng Chāt, 2556 Publisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2556 [2013]Availability: No items available Checked out (2).
6 rō̜i phan khwāmrū khit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / 6 ร้อยพันความรู้คิดจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lǣtthitwœ̄k čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แลททิซเวิร์ค, 2557 [2014]Other title: Hok rō̜i phan khwāmrū khit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: หกร้อยพันความรู้คิดจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 650741] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ย53 ก6115 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 650741] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 650741] (1).
Aroma-- klin karun ʻun hūačhai / Aroma-- กลิ่นกรุ่นอุ่นหัวใจ / อัญชรีย์.

ʻAncharī Noiniyom. by อัญชรีย์ น้อยนิยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIC 2005 663797] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ5727อ49 2548] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIC 2005 663797] (1).
benefit corporation : khwāmpenpaidai nai kānprap chai nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / Benefit corporation : ความเป็นไปได้ในการปรับใช้ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1040 .น64 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661633] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1040 .น64 2558] (2).
Coffee secret sūt lap pœ̄t rānkāfǣ hai rung / Coffee secret สูตรลับ เปิดร้านกาแฟให้รุ่ง / ผู้เขียน ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ ; ผู้เรียบเรียง บุษกร เสนากุล

Puncharat Rattanawō̜rasēt. Butsakō̜n Sēnākun. by ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ | บุษกร เสนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phīphœ̄n Mīdīa, 2552 [2009]. Publisher: กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดีย, 2552 [2009]Other title: สูตรลับ เปิดร้านกาแฟให้รุ่ง .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX911.3.จ58 ป695 2552] (2).
Love Operation phonlap khư̄ hūačhai / Love Operation ผลลัพธ์คือหัวใจ / err_or.

ʻǢ_ʻō̜. by เออ_ออ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2553] [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ7495ล74 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIC 2010 638396] (1).
Perfect English grammar khamphī waiyākō̜n ʻAngkrit phichit khō̜sō̜p / Perfect English grammar คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ พิชิตข้อสอบ / ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.

Pattrā Phattarapurīrak. by ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻEm ʻAiʻĒt, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2561] [2018]Other title: Khamphī waiyākō̜n ʻAngkrit phichit khō̜sō̜p perfect English grammar Other title: คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษ พิชิตข้อสอบ perfect English grammar.Availability: No items available Checked out (4).
The princess story. [Lem 2], Hō̜m klin Wimālā / The princess story. [เล่ม 2], หอมกลิ่นวิมาลา / Mirininthemoon ; เปรมสินี หยู บรรณาธิการ.

Mirininthemoon. Prēmsinī Yū. by มิรินอินเดอะมูน | เปรมสินี หยู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Samut Sākhō̜n : Bō̜risat Hō̜ngsamut Dō̜t Khō̜m Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: สมุทรสาคร : บริษัทห้องสมุดดอตคอมจำกัด, 2556 [2013]Other title: Hō̜m klin Wimālā Other title: หอมกลิ่นวิมาลา.Availability: No items available Checked out (1).
The princess story. [Lem 1], Lilit Butsabā / The princess story. [เล่ม 1], ลิลิตบุษบา / Mirininthemoon ; เปรมสินี หยู บรรณาธิการ.

Mirininthemoon. Prēmsinī Yū. by มิรินอินเดอะมูน | เปรมสินี หยู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Samut Sākhō̜n : Bō̜risat Hō̜ngsamut Dō̜t Khō̜m Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: สมุทรสาคร : บริษัทห้องสมุดดอตคอมจำกัด, 2556 [2013]Other title: Lilit Butsabā Other title: ลิลิตบุษบา.Availability: No items available Checked out (1).
Konlayut kāntalāt = On strategic marketing / กลยุทธ์การตลาด = On strategic marketing / Kevin Lane Keller & James A. Narus เขียน ; ณัฐยา สินตระการผล แปลและเรียบเรียง.

Keller, Kevin Lane. Narus, James A. Nuttayā Sintrakānphon. by เคลเลอร์, เควิน เลน | นารัส, เจมส์ เอ | ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2560 [2017]Other title: On strategic marketing..Availability: No items available Checked out (1).
Kō̜ngthun sawatdikān chumchon tambon konkai phatthanā khunnaphāp hǣng chīwit / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกลไกพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิต / เรียบเรียง น้ำทิพย์ เชียงสิน ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วัชรา สงมา ... [และคนอื่นๆ].

Namthip Chīangsin. Watcharā Songmā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻƯngphākō̜n. Mūnnithi Man Phatthanā. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. by น้ำทิพย์ เชียงสิน | วัชรา สงมา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | มูลนิธิมั่นพัฒนา | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayālai Thammasāt : Mūnnithi Man Phatthanā : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), [2560] [2017] Publisher: ปทุมธานี : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มูลนิธิมั่นพัฒนา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), [2560] [2017]Availability: No items available Checked out (1).
Kānkō̜ ʻakānrāi læ nǣothāng nai kānyīeoyā phūsīahāi = Terrorism and compensation for the victims : rāingān chabap sombūn / การก่อการร้ายและแนวทางในการเยียวยาผู้เสียหาย = Terrorism and compensation for the victims : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Khēmphūm Phūmthāwō̜n. by เขมภูมิ ภูมิถาวร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Other title: Terrorism and compensation for the victims.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT4351.5 .ข74 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661641] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4351.5 .ข74 2558] (1). Checked out (1).
Kānkhā rawāng prathēt phư̄a lot khwāmlư̄amlam læ kāntœ̄ptō yāng samadun samrap Prathēt Thai / การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย / สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน).

Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā. by สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻOngkān Mahāchon), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1594.55 .ก625 2559] (1).
Kānčhotthabīan rap ʻōn thīdin sưng mī nangsư̄ raprō̜ng kāntham prayōt khō̜ng bukkhon phāinō̜k phū sutčharit læ sīa khā tō̜pthǣn : rāingānčhičhai / การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน : รายงานจิจัย / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anon Māmao, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3056 .อ63 2558] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3056 .อ63 2558] (2). Checked out (1).
Kānčhatkān ʻongkō̜n chumchon / การจัดการองค์กรชุมชน / ฌัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล.

Natthāphong ʻAphichōtdēchāsakun. Mahāwitthayālai Rātchaphat Song Khlā. Prōkrǣm Wichā Kānphatthanā Chumchon. by ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Song Khlā] : Prōkrǣm Wichā Kānphatthanā Chumchon Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Song Khlā, 2561 [2018] Publisher: [สงขลา] : โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HM766 .ณ63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM766 .ณ63 2561] (1).
Kānthō̜tbotrīan kānpatibatngān thāng sangkhom songkhro̜ dān kānthamngān kap dek / การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ด้านการทำงานกับเด็ก / ถอดบทเรียนโดย อภิญญา เวชยชัย ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และสหทัยมูลนิธิ.

ʻAphinyā Wētchayachai, Mūnnithi Sūn Phitak Sitthi Dek. Sahathai Mūnnithi. by อภิญญา เวชยชัย, 2498- | มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก | สหทัยมูลนิธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Phrik Wān Krāpfik Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SOCY HV 2013 648076] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HV800.ท92 อ455 2556] (2). Checked out (1).
Kānthāiʻōn thāng watčhana patibatsāt nai kānsadǣng khwāmmaiphō̜čhai khō̜ng phūrīan phāsā Yīpun pen phāsā tāngprathēt chāo Thai = Pragmatic transfer in the speech act of complaints by Thai JFL learners : khrōngkān wičhai / การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศชาวไทย = Pragmatic transfer in the speech act of complaints by Thai JFL learners : โครงการวิจัย / โดย คุณัชญ์ สมชนะกิจ.

Khunut Somchanakit. Mahāwitthayālai Thaksin. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. Sākhā Wichā Phāsā Tawanʻō̜k. by คุณัชญ์ สมชนะกิจ | มหาวิทยาลัยทักษิณ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. สาขาวิชาภาษาตะวันออก.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Song Khlā : Sākhā Wichā Phāsā Tawanʻō̜k Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Thaksin, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561 [2018]Other title: Pragmatic transfer in the speech act of complaints by Thai JFL learners.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P99.4.ว63 ค73 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: P99.4.ว63 ค73 2561] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  8    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)